Nær­kon­takt af Tre­die Grad

Om ikke alle, så i hvert fald man­ge af os har natur­lig­vis set Ste­ven Spi­el­bergs bane­bry­den­de sci­en­ce fiction film »Nær­kon­takt af tre­die grad« fra 1977.

 

Nu kom­mer mester­vær­ket for før­ste gang til de dan­ske bio­gra­fer i den ulti­ma­ti­ve »Director‘s cut« udga­ve.

Fil­men vises ved en ræk­ke ene­stå­en­de for­pre­mi­e­re lan­det over og vil inden fil­mens start bli­ve intro­du­ce­ret af erfar­ne repræ­sen­tan­ter fra Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion.

For­pre­mi­e­ren fin­der sted:

25. april kl. 23:59 i Skan­di­navi­ens stør­ste bio­graf Impe­ri­al i Køben­havn
27. april kl. 18:30 i Bio­Ci­ty Oden­se
28. april kl. 18:30 i Bio­Ci­ty Århus
29. april kl. 18:30 i Bio­Ci­ty Her­ning
30. april kl. 18:30 i Bio­Ci­ty Esb­jerg

Fil­men bli­ver natur­lig­vis vist i en helt ny kopi.

For­sal­get er star­tet på: 70 13 12 11.

 

 

Sign Histo­ri­cal Group (SHG) giver nu adgang til tre histo­ri­ske doku­men­ter på deres hjem­mesi­de. Det dre­jer sig om doku­men­ter fra peri­o­den 1966–1969, hvor det vok­sen­de antal ufo-obser­va­tio­ner frem­pro­vo­ke­re­de både viden­ska­be­li­ge under­sø­gel­ser og poli­ti­ske hørin­ger i USA.

FINAL REPORT OF THE SCIENTIFIC STUDY OF UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS:
Con­ducted by the Uni­ver­si­ty of Col­ora­do Under Con­tra­ct to the Uni­ted Sta­tes Air For­ce (1968), by Dr. Edward U. Con­don, Sci­en­ti­fic Director.
www.project1947.com/shg/condon/index.html

SYMPOSIUM ON UNIDENTIFIED FLYING OBJECTS:
Hea­rings Befo­re The Com­mit­tee On Sci­en­ce and Astro­nau­ti­cs, U. S. Hou­se of Rep­re­sen­ta­ti­ves, Nine­tieth Con­gress, Second Ses­sion, July 29, 1968.
www.project1947.com/shg/symposium/index.html

POLITICKING AND PARADIGM SHIFTING:
James E. McDo­nald and the UFO Case Stu­dy (1975), Ph.D. Dis­serta­tion by Dr. Paul McCart­hy.
www.project1947.com/shg/mccarthy/index.html

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.