Gam­melt ufo-foto fra USA?

Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI) — bli­ver ofte præ­sen­te­ret for gam­le fotos, der viser noget ejen­dom­me­ligt på him­len. Ofte er det nemt at påvi­se, at der er tale om en film­de­fekt eller måske en fugl. I andre til­fæl­de er det straks lidt mere ejen­dom­me­ligt.

Et af de sene­ste bil­le­der, som SUFOI er præ­sen­te­ret for fra udlan­det, er det­te taget i april 1929 ved Ward Saw­mill i Sli­de Ward i Col­ora­do USA. Om hæn­del­sen siger foto­gra­fens dat­ter, Het­ty Pli­ne:

„Bil­le­det er taget af min far Edward Pli­ne ved sav­møl­len i Ward, hvor vi boe­de på det tids­punkt. Jeg var omkring 6 år gam­mel. Af en eller anden grund skul­le min far tage et bil­le­de af sav­møl­len, og da han var i færd med det­te, hør­te han en fryg­te­lig tord­nen­de lyd, og han så en stor rund ting som en stor klip­pe­blok, der bevæ­ge­de sig gen­nem luf­ten over dem. Man kan se den på bil­le­det.

Ingen af sav­værks­ar­bej­der­ne så det, der kan ses på bil­le­det, men alle hør­te lyden og føl­te jor­den ryste.

Sene­re i livet har jeg for­gæ­ves søgt i områ­dets lokal­hi­sto­ri­ske arkiv om sagen. Min far døde nog­le få år efter epi­so­den, og jeg har ikke sene­re fun­det og talt med nogen over­le­ven­de sav­værks­ar­bej­de­re fra den­gang.“

Hvor meget histo­ri­en har på sig, og hvad der i vir­ke­lig­he­den ses på foto­et, er i dag umu­ligt at sige.

Mystisk ring i græs­plæ­ne i Bal­lerup

„Lør­dag den 10. august 2002 opda­ge­de min kone ved 14-tiden noget, der lig­ne­de brem­se­spor fra en cykel midt på vores græs­plæ­ne lige uden for ter­ras­se og stu­e­vin­du­er“, for­tæl­ler KJ i sin hen­ven­del­se til SUFOI.

„Vi ved med sik­ker­hed, at den bru­ne ring ikke var der ved 12-tiden, hvor vi spi­ste frokost i haven nog­le få meter der­fra og pas­se­re­de for­bi fle­re gan­ge“, fort­sæt­ter KJ.

Den tyde­li­ge, skar­pt afteg­ne­de ring i græs­plæ­nen er 3,60 m i dia­me­ter og rin­gen 5 cm i bred­den.
 
En opmå­ling viser, at den meget tyde­li­ge og skar­pt afgræn­se­de afteg­ning har en dia­me­ter på nøj­ag­tig 3,60 m. Bred­den af sel­ve den ring­for­me­de afteg­ning er 5 cm. Den er helt brun og i skarp kon­trast til det i øvrigt grøn­ne græs.

„Hvor­dan den er kom­met, har vi ingen anel­se om“, siger KJ og til­fø­jer: „Hvis det er et ‚num­mer’, må det være udført om nat­ten, da vi har været kon­stant i haven fra tid­lig mor­gen til sen aften de sid­ste man­ge dage. En anden ejen­dom­me­lig­hed, der selv­føl­ge­lig kan være et til­fæl­digt sam­men­træf, er, at vi sam­me lør­dag kl. 17.30, hvor vi skul­le køre en tur, måt­te kon­sta­te­re, at bilen var helt død. Bat­te­ri­et var fuld­stæn­digt fladt. En oplad­ning via start­ka­bel til en anden bil gav intet resul­tat. Bat­te­ri­et var sta­dig helt dødt. Vi måt­te søn­dag købe et nyt bat­te­ri, så nu kører vi igen.

Om der er nogen sam­men­hæng, er vel ikke til at sige, men der har jo været man­ge artik­ler om hæn­del­ser med ufor­klar­li­ge gen­stan­de og biler, der gik i stå“, slut­ter KJ sin hen­ven­del­se til SUFOI, hvor bre­vets over­skrift er: »UFO, kor­n­cir­kel eller svin­delnum­mer?«

Der er ikke til for­e­nin­gen SUFOI meldt om ufo-iagt­ta­gel­ser, som kan have sam­men­hæng med den mysti­ske ring i græs­plæ­nen i Bal­lerup. Men da SUFOI’s repræ­sen­tant Filip Ste­en­holdt nog­le dage efter alli­ge­vel var i områ­det, fore­tog han opmå­ling og regi­stre­ring af afteg­nin­gen.

Et blik på den mysti­ske afteg­ning ude­luk­ke­de for Filip Ste­en­holdt til­sy­ne­la­den­de straks en såkaldt hek­se­ring, der frem­kal­des af svam­pe og kan dan­ne karak­te­ri­sti­ske mør­ke­grøn­ne rin­ge i græs­set midt på som­me­ren.
 
Nær­fo­to af den 5 cm bre­de ring, hvor græs­set ind­til vide­re af ukend­te årsa­ger er gået ud.

 

Den aktu­el­le mysti­ske ring i græs­set i den bal­lerup­ske græs­plæ­ne leder mere tan­ken hen på fug­le, mere kon­kret de såkald­te spø­ge­fug­le, for­sy­net med en kan­de eller sprøjte med Roun­dUp eller lig­nen­de ukr­udts­mid­del, mener Filip Ste­en­holdt, der sam­men med en tid­li­ge­re kol­le­ga for et par år siden fore­tog eks­pe­ri­men­ter med frem­stil­lin­gen af kor­n­cirk­ler. Det kan dog også hur­tigt kon­sta­te­res, at rin­gen i græs­set intet har med kor­n­cirk­ler at gøre. Men vil man se, hvor­dan Filip Ste­en­holdt og hans tid­li­ge­re kol­le­ga, Ole Hen­nings­en, Søl­le­sted, frem­stil­le­de den kor­n­cir­kel, der bl.a. kan ses i Søren Kragh-Jacob­sens dog­me­film »Mifu­nes sid­ste sang«, så fin­des opskrif­ten på Hvor­dan en kor­n­cir­kel kan opstå.

Og har læser­ne en seri­øs løs­ning eller en kom­men­tar til rin­gen i græs­plæ­nen — eller måske ken­der andre, der har ople­vet det sam­me i Bal­lerup eller andre ste­der — så vil vi ger­ne høre her­om. Skriv til info@sufoi.dk.

Kor­n­cirk­ler i dan­ske bio­gra­fer

Fre­dag den 30. august har fil­men »Signs« pre­mi­e­re i de dan­ske bio­gra­fer. Fil­men tager sit udgangs­punkt i kor­n­cirk­ler og har Mel Gib­son i hoved­rol­len og er der­med sik­ret en god del medi­eom­ta­le på for­hånd.

 

I wee­ken­den 24./25. august var der snig­pre­mi­e­re på fil­men rundt om i lan­det, såle­des også i bio­gra­fen Sca­la i Nykø­bing F., hvor fil­men den 25. august blev ind­ledt med et fored­rag af Jan Dupont om kor­n­cirk­ler og teo­ri­er om deres oprin­del­se.

 

Ind­til for seks måne­der siden var far­me­ren Gra­ham Hess (Mel Gib­son) præst ved den epi­sko­pa­le kir­ke. Men da han miste­de sin højt elske­de kone ved en vold­som og menings­løs ulyk­ke, miste­de han sam­ti­dig tro­en. Nu bor han på sin farm, hvor også hans bror Mer­rill (Joaquin Pho­e­nix) er flyt­tet ind, og sam­men tager de sig af bedrif­ten og af Gra­hams børn, Mor­gan (Rory Culkin) og Bo (Abi­gail Bres­lin).

Det er udgangs­si­tu­a­tio­nen for Signs — en ny dra­ma­tisk gyser skre­vet, instru­e­ret og pro­du­ce­ret af M. Night Shy­a­ma­lan. Shy­a­ma­lan fik sit sen­sa­tio­nel­le gen­nem­brud for tre år siden med The Sixth Sen­se (Den sjet­te sans) — en beske­dent pro­du­ce­ret, på for­hånd upå­ag­tet og ander­le­des spø­gel­ses­hi­sto­rie, som blev en megasuc­ces såvel blandt kri­ti­ke­re som publi­kum og fik hele seks Oscar-nomi­ne­rin­ger (bl.a. for Bed­ste Instruk­tør og Bed­ste Ori­gi­nal­ma­nuskript). Året efter fulg­te han den op med Unbre­a­kab­le — end­nu en gang med Bru­ce Wil­lis i hoved­rol­len og et plot pla­ce­ret i ingen­mandslan­det mel­lem en gen­ken­de­lig vir­ke­lig­hed og spø­gel­ser­nes ver­den.
 
 

Med Signs har Shy­a­ma­lan taget sit udgangs­punkt i de mysti­ske kor­n­cirk­ler, som i de sene­re år gang på gang har været vold­somt omdis­ku­te­re­de og i medi­er­nes søge­lys.

Da Gra­ham Hess en mor­gen fin­der et sin­drigt kor­n­cir­kel­møn­ster i sin majs­mark, og andre ufor­klar­li­ge ting begyn­der at ske, er han, som man­ge andre, over­be­vist om, at der er tale om unge men­ne­skers grove løjer. Men da der sker fle­re mysti­ske ting, bli­ver han efter­hån­den klar over, at stær­ke­re kræf­ter er på spil. Men er de mysti­ske møn­stre navi­ga­tions­an­vis­nin­ger for fjendt­ligsin­de­de, frem­me­de væse­ner ude fra rum­met? Eller skal for­kla­rin­gen fin­des i Hess’ egen kamp mod sine indre dæmo­ner?

Det bli­ver spæn­den­de at se, om „inspira­tio­nen mel­der sig“, og der duk­ker dan­ske kor­n­cirk­ler op efter fil­mens pre­mi­e­re. Det kan jo sta­dig nås, selv om man man­ge ste­der er ved at være sidst på sæso­nen, dvs. de fle­ste hve­de­mar­ker er alle­re­de høstet!

Kor­n­cirk­ler i Dan­mark og Eng­land

Der har ikke end­nu været den sto­re akti­vi­tet på kor­n­cir­kel­fron­ten i Dan­mark. Sene­st er der den 16. august duk­ket en cir­kelaf­teg­ning på ca. 10 m op i en kor­n­mark i Riis ved Hor­sens. Der er der­i­mod al mulig grund til at være opmærk­som på, at der i slut­nin­gen af august måned vil duk­ke noget stort op i Eng­land på kor­n­cir­kel­fron­ten.

 
 

John Lund­gren fra Crop Circle­ma­kers — en sam­men­slut­ning af „kor­n­cir­kel­pro­du­cen­ter“ — har med­delt, at alle, der tid­li­ge­re har været med til at fabri­ke­re en kor­n­cir­kel nu har mulig­hed for at del­ta­ge i en eks­klu­siv begi­ven­hed et hem­me­ligt sted i Eng­land.

Den­ne begi­ven­hed vil givet være pro­duk­tio­nen af en stor afteg­ning eller man­ge afteg­nin­ger på ét sted og i et omfang, som giver gen­lyd i pres­sen.

Hvis man vil se, hvil­ke spæn­den­de akti­vi­te­ter sam­men­slut­nin­gen ellers for­dri­ver tiden med, så kig på det­te link: http://www.circlemakers.org/

 

En af årets meget sto­re for­ma­tio­ner i de engel­ske mar­ker er den­ne spek­taku­læ­re afteg­ning af en typisk moder­ne udga­ve af en ali­en og en ski­ve med afteg­nin­ger, som ihær­di­ge men­ne­sker nu for­sø­ger at dechif­re­re.
Afteg­nin­gen duk­ke­de op den 15. august ved Spars­holt i Hamps­hi­re.

Skar­p­skyd­ning med dan­ske F‑16 fly

I UFO-mail nr. 7 (den 20. august 2002), for­tal­te vi, hvor­le­des der under mili­tærø­vel­sen »Tacti­cal Figh­ter Wea­pon­ry« i august 2001 blev meldt om en ufo fra en luft­mel­depost i Jyl­land. Beret­nin­gen kan læses på det­te link: Ufo obser­ve­ret under dansk mili­tærø­vel­se

Kort tid før obser­va­tio­nen var Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­rik pas­se­ret områ­det i heli­kop­ter på vej mod det mili­tæ­re øvel­ses­ter­ræn ved Oks­bøl. Under øvel­sen var bl.a. ind­sat de dan­ske F‑16 jager­fly.
 
 

Fra ons­dag den 28. til fre­dag den 30. august har inter­es­se­re­de mulig­hed for at kig­ge med, når dan­ske F‑16 pilo­ter træ­ner skar­p­skyd­ning på det mili­tæ­re øvel­ses­ter­ræn ved Oks­bøl. Her afhol­der Fly­ve­våb­net nem­lig årets stør­ste skar­p­skyd­nings­ø­vel­se, kal­det Live Wea­pons Deli­ve­ry 2002.

Ønsker man at over­væ­re øvel­sen, skal man køre til Blåvand by, dre­je til høj­re ved Blåvand Kro mod Horns­b­jer­ge og føl­ge de opstil­le­de skil­te. Besø­gen­de vil få anvist plads på en plat­form, hvor­fra de i sik­ker afstand har mulig­hed for at se og høre, hvor­dan det ser ud, når de for­skel­li­ge våben­ty­per ram­mer mål i ter­ræ­net. Mili­tæ­re besø­gen­de skal føl­ge den opsat­te skilt­ning og und­gå Blåvand by.

Under årets øvel­se vil de dan­ske fly anven­de både laser­sty­re­de bom­ber, usty­re­de bom­ber, raket­ter samt maskinka­no­ner.

Fly­vertak­tisk Kom­man­do i Karup J. under­stre­ger, at det — på grund af faren for øjenska­der — er FORBUDT at anven­de spejl­re­fleks­ka­me­ra­er og kik­ker­ter, når der kastes laser­sty­re­de bom­ber.

Sky­de­pro­gram­met for de tre dage ser såle­des ud:

Ons­dag den 28. august
Kl. 10–12: Usty­re­de bom­ber, raket­ter og maskinka­no­ner
Kl. 13–15: Usty­re­de bom­ber og raket­ter

Tors­dag den 29. august
Kl. 10–12: Laser­sty­re­de bom­ber, usty­re­de bom­ber og maskinka­no­ner
Kl. 13–15: Laser­sty­re­de bom­ber, usty­re­de bom­ber og raket­ter

Fre­dag den 30. august
Kl. 10–12: Usty­re­de bom­ber, raket­ter og maskinka­no­ner.

Fly­ve­våb­net tager for­be­hold for vej­r­mæs­si­ge og prak­ti­ske for­hold, som kan ændre eller afly­se det plan­lag­te sky­de­pro­gram.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.