Popu­læ­re fejl­ta­gel­ser!

Med jæv­ne mel­lem­rum tester EU-Kom­mis­sio­nen EU-bor­ger­nes natur­vi­den­ska­be­li­ge viden. I en net­op afslut­tet under­sø­gel­se skul­le 16.000 EU-bor­ge­re tage stil­ling til 20 viden­ska­be­li­ge påstan­de og sva­re „sandt“, „falsk“ eller „ved ikke“.

Resul­ta­tet var ret ned­slå­en­de. Næsten hver fjer­de EU-bor­ger tror sta­dig, at Solen kred­ser omkring Jor­den. Næsten 1/8 mener, at radio­ak­tiv foru­re­net mælk bli­ver sund og ufar­lig efter kog­ning.

Siden den sene­ste under­sø­gel­se i 1992 er der kun frem­gang inden for få områ­der, for eksem­pel ved 59 pct. af de ads­purg­te nu, at de før­ste men­ne­sker ikke leve­de sam­ti­dig med dinosau­rer­ne. I 1992 var pro­cen­ten af viden­de på det­te områ­de 50.

Kil­de: FOCUS 2/2002

/-kmh

Stor­slå­et opslags­værk!

I 1980 udkom bogen »The Encycl­ope­dia of UFOs« af Ronald D. Story. Bogen er ble­vet et uund­vær­ligt opslags­værk for alle ufo­in­ter­es­se­re­de. Nu har for­fat­te­ren gen­ta­get kunst­styk­ket med den nye udga­ve »The Encycl­ope­dia of Extra­ter­re­stri­al Enco­un­ters«.

Fak­ta om bogen:
  • 681 sider
  • mere end 400 artikler/opslagsord
  • 300 fotos og teg­nin­ger

»The Encycl­ope­dia of Extra­ter­re­stri­al Enco­un­ters« kan også fås i en sær­lig cd-rom ver­sion med hele bogen som en pdf-fil og MS Word fil, søge­fa­ci­li­te­ter, bil­led­gal­le­ry og links til UFO/ET- rela­te­re­de webs­i­der.

CD-ROM’en kan købes for kr. 149,00 The Encycl­ope­dia of UFOs + kr. 45,00 i ekspedition/porto.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.