Mot­h­man — Mør­kets Bud­brin­ger

Fil­men skil­drer en ræk­ke ufor­klar­li­ge begi­ven­he­der i den lil­le ame­ri­kan­ske by Point Plea­sant. Richard Gere har hoved­rol­len som en mand, der dri­ves til yder­lig­he­der i sin efter­forsk­ning af de mysti­ske omstæn­dig­he­der omkring hustru­ens død — og hvor­dan de mulig­vis har for­bin­del­se til sære fæno­me­ner i en by, der lig­ger 600 kilo­me­ter væk.

John Kle­in (Richard Gere) er en anset jour­na­list på Was­hin­g­ton Post og lyk­ke­ligt gift med Mary (Debra Mes­sing). De har net­op købt deres drøm­me­hus, men på hjemvej­en knu­ses alle deres drøm­me ved et hef­tigt vind­stød og en mørk skyg­ge. Da Mary trå­d­te på brem­sen, var der ikke noget. Men for Mary var ulyk­ken et var­sel.

John drop­per alt for at kun­ne være hos Mary, men mister hen­de. Mens John sam­ler Marys ejen­de­le sam­men på hospi­ta­let, tæn­ker han på hen­des sid­ste ord: „Du så den slet ikke, vel?“

På sen­ge­bor­det fin­der John en skit­se­blok med sære teg­nin­ger over det sam­me besyn­der­li­ge tema. John for­står ikke betyd­nin­gen af teg­nin­ger­ne, men de skræm­men­de bil­le­der for­føl­ger ham.

Nog­le år sene­re er Johns sorg dul­met noget, men han er sta­dig mær­ket af tra­ge­di­en. Han lever sit liv og udfø­rer sit arbej­de som i en døs, og han for­nem­mer altid en eller andens til­ste­de­væ­rel­se.

En nat, da han er på vej fra Was­hin­g­ton til Rich­mond på en opga­ve, farer han vild og ender på en øde lan­de­vej. Da hans bil af ufor­klar­li­ge årsa­ger bry­der sam­men, tra­sker han op til det nær­me­ste hus. Ikke ale­ne tru­er husets ejer John med et hag­l­ge­vær, men han siger også, „at han har ven­tet ham“.

John er rystet. Poli­ti­be­tjent Con­nie Par­ker (Lau­ra Lin­ney) ankom­mer og und­skyl­der den bruta­le mod­ta­gel­se, men hun for­kla­rer, at hele egnen er på den anden ende på grund af en ræk­ke mysti­ske hæn­del­ser. Først nu går det op for John, at han befin­der sig i Point Plea­sant, små 600 kilo­me­ter fra det sted, hvor han tro­e­de, han var. Det vir­ker helt for­kert. Hvor­dan er det gået til?

Johns nys­ger­rig­hed er vakt, og han beslut­ter at bli­ve i Point Plea­sant for at under­sø­ge byens ufor­klar­li­ge fæno­me­ner. Han opda­ger snart, at der sand­syn­lig­vis er en for­bin­del­se mel­lem dem — og til de sære teg­nin­ger, som Mary teg­ne­de nog­le få timer før sin død. Men præ­cis hvad er for­bin­del­sen? Begi­ven­he­der­ne und­dra­ger sig en enkel for­kla­ring, og, hvad der er end­nu mere skræm­men­de, så synes de at vars­le kom­men­de kata­stro­fer. Flystyrt, jord­s­kælv …

Jo dybe­re John gra­ver i sagen, desto mere kom­mer han til at tviv­le på sin egen sun­de for­nuft. Lig­ger der ukend­te kræf­ter til grund for de man­ge iagt­ta­gel­ser? Hvil­ke ulyk­ker lurer på ind­byg­ger­ne i Point Plea­sant? For John bli­ver det et kapløb med tiden. Han må fin­de ud af, hvad der er ved at ske, og så hin­dre det.

Fil­mens hand­ling byg­ger på bogen »The Mot­h­man Prop­he­cies« skre­vet af jour­na­li­sten John A. Keel (født 1930) og udgi­vet i 1975. Keel under­søg­te i 1966–67 en lang ræk­ke mysti­ske obser­va­tio­ner i Point Plea­sant områ­det i West Vir­gi­nia. »Mot­h­man — Mør­kets Bud­brin­ger« låner af de mest dra­ma­ti­ske hæn­del­ser fra vir­ke­lig­he­dens myste­ri­um og kæder dem sam­men i en hår­rej­sen­de histo­rie. Her er to timers gys og kolds­ved. Guf for fans af »Strengt For­tro­ligt« (X‑Files). Det er ikke en film for folk, som har til­bø­je­lig­hed til at høre stem­mer, tro på vars­ler eller føle sig for­fulgt af frem­me­de væs­ner. Fil­men skal ople­ves på det sto­re lær­red, så san­ser­ne får det ful­de udbyt­te af de man­ge nær­bil­le­der, hid­si­ge klip og højok­ta­ne lyd­ef­fek­ter.

 
 

 

»Mot­h­man — Mør­kets Bud­brin­ger« har pre­mi­e­re fre­dag den 24. maj i føl­gen­de bio­gra­fer: Palads og Cine­maxX i Køben­havn samt Lyng­by, Tåstrup, Dri­ve In, Lyn­ge, Århus, Ålborg, Oden­se, Esb­jerg, Her­ning, Hil­le­rød og Kol­ding.

Spil­le­tid: 2 timer
Til­ladt over 15 år.
Instruk­tør: Mark Pel­ling­ton

/-kmh

Læs mere om vir­ke­lig­he­dens Møl­mand i artik­len »Myste­ri­et om Møl­man­den«.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.