Vel­kom­men

Vel­kom­men til det før­ste num­mer af UFO-mail, som er SUFOI’s gra­tis, elek­tro­ni­ske nyheds­brev.
 
For­må­let med UFO-mail er at for­mid­le gra­tis infor­ma­tion om ufo­er til så man­ge som muligt — hur­tigst muligt!
 
Det kan være obser­va­tio­ner fra Dan­mark og udlan­det, aktu­el­le him­mel­fæ­no­me­ner, fored­rag & udstil­lin­ger, sjove og utro­li­ge histo­ri­er fra ufo­er­nes ver­den — og meget mere.
 
Du vil mod­ta­ge UFO-mail, hver gang vi har noget nyt at for­tæl­le — og kun så læn­ge du selv ønsker det.
 
Ind­hol­det i UFO-mail må ger­ne cite­res, når føl­gen­de kil­de næv­nes: UFO-mail/www.ufo.dk.
 
Du er meget vel­kom­men til at sen­de kopi­er af UFO-mail til ven­ner og bekend­te, så end­nu fle­re kan få glæ­de af den gra­tis ufo-infor­ma­tion.

 

God for­nø­jel­se!
Kim Møl­ler Han­sen, for­mand for SUFOI

Obser­va­tio­ner

4200 Sla­gel­se — 25. marts 2002:

Mit bar­ne­barn på 9 år og jeg kør­te fra Sla­gel­se by i ret­ning mod Slots Bjergby/Vemmelev, da vi opda­ge­de et fly­ven­de objekt, der opfør­te sig under­ligt. Det var langt fra os, men vi kun­ne se, at der var fle­re for­skel­li­ge lys, ikke som en fly­ve­ma­ski­ne. Lyse­ne sad hel­ler ikke på sam­me måde.
 
Objek­tet kun­ne fly­ve side­læns og hol­de stil­le i luf­ten.
 
Da vi kom til mit bar­ne­barns hjem, vir­ke­de det som om, at objek­tet stod stil­le i luf­ten, men ind imel­lem hop­pe­de det til siden.
 
Vi hen­te­de min dat­ter og en kik­kert. Når vi så i kik­ker­ten, var det tyde­ligt, at der blin­ke­de en mas­se for­skel­li­ge far­ver rundt om objek­tet, lige­som et skar­pt, hvidt lys dan­ne­de en tyde­lig kon­tur af objek­tets form — nær­mest seks­kan­tet i grund­for­men med noget i ret­ning af en rund spids for oven — hvis man kan beskri­ve det sådan.
 
Det var fan­ta­stisk at se objek­tet i kik­ker­ten, da det helt tyde­ligt trå­d­te frem i den­ne form.
 
Jeg bad min dat­ter om at rin­ge hjem til min hjem­me­bo­en­de søn og for­tæl­le ham det, så han kun­ne gå ud for at se det. Selv kør­te jeg hur­tigt hjem, men måt­te kon­sta­te­re, at objek­tet var væk.

 

Læs fle­re obser­va­tions­be­ret­nin­ger på:
Over­sigt over ufo-obser­va­tio­ner.

Har du set noget mystisk på him­len, så ind­be­ret din obser­va­tion til SUFOI på:
Obser­va­tions­ske­ma.

Ude­fra

Bel­gi­en: De fly­ven­de tre­kan­ter ven­der til­ba­ge

I decem­ber 2001 vend­te ufo­er­ne til­ba­ge til Bel­gi­en — end­da i form af de vel­kend­te, tre­kan­te­de objek­ter.
 

Den 6. decem­ber — og igen den 9. decem­ber — så en poli­ti­be­tjent ved Blom­me to tre­kant­for­me­de objek­ter med blå lys. Betjen­ten så et til­sva­ren­de fæno­men på nøj­ag­tig sam­me sted under den berøm­te, bel­gi­ske ufo-bøl­ge i 1989–90.

Tid­ligt om mor­ge­nen den 15. decem­ber så en kvin­de i Mont-a-leux områ­det „et impo­ne­ren­de objekt“ pas­se­re hen over gaden, hvor­ef­ter det for­svandt.

 

Læs mere om den bel­gi­ske ufo-bøl­ge fra 1989–90 på:
Den bel­gi­ske bøl­ge.

Fored­rag

Er ufo­er — myte eller vir­ke­lig­hed?
 
Ole Hen­nings­en, Søl­le­sted, hol­der tors­dag den 4. april fored­rag om ufo-fæno­me­ner på Hal­sted­hus Efter­sko­le i Hal­sted ved Naks­kov kl. 19.30. Der er gra­tis adgang for alle inter­es­se­re­de.
 
I sit lys­bil­led­fored­rag vil Ole Hen­nings­en give eksemp­ler på bl.a. loka­le ufo-obser­va­tions­be­ret­nin­ger og spe­ci­elt beskæf­ti­ge sig med nog­le af de dan­ske ufo-fotos, der er taget gen­nem åre­ne. Han er en abso­lut nys­ger­rig per­son, der via kon­tak­ter til enkelt­per­so­ner og insti­tu­tio­ner rundt om i ver­den i mere end 40 år har inter­es­se­ret sig for og under­søgt, hvad der rører sig på him­len af ufo­er samt astro­no­mi­ske og mete­o­r­o­lo­gi­ske fæno­me­ner.
 
I efter­å­ret hav­de Lol­lands Astro­no­mi­ske For­e­ning et fored­rag om efter­søg­nin­gen af Liv i uni­ver­set. Ole Hen­nings­en vil i fort­sæt­tel­se af det­te emne i sit fored­rag kom­me ind på den almin­de­li­ge sam­men­kæd­ning af ufo-fæno­me­ner og liv andre ste­der i uni­ver­set.
 
- Det er af natur­li­ge årsa­ger end­nu ikke sæson for kor­n­cirk­ler, der af man­ge men­ne­sker kob­les sam­men med ufo-fæno­me­ner, siger Ole Hen­nings­en.
 
Han vil ikke kal­de sig kor­n­cir­kel­eks­pert men til­fø­jer, at han på mødet også vil for­tæl­le om sine erfa­rin­ger på det­te områ­de og rent prak­tisk demon­stre­re, hvor­dan man med enk­le mid­ler kan kon­stru­e­re kor­n­cirk­ler, som det er set på film og TV.
 
Man­ge stil­ler sig selv spørgs­må­let: Er ufo­er — myte eller vir­ke­lig­hed? Ved Ole Hen­nings­ens fored­rag er der en mulig­hed for at få et abso­lut afba­lan­ce­ret og seri­øst ind­blik i ufo-fæno­me­ner­ne. Fored­ra­get arran­ge­res af Lol­lands Astro­no­mi­ske For­e­ning, hvis med­lem­mer sam­les den før­ste tors­dag hver måned i loka­let under den astro­no­mi­ske kup­pel på Hal­sted­hus Efter­sko­le, hvor alle inter­es­se­re­de er vel­kom­ne.

ISS på him­len igen

Den beman­de­de, inter­na­tio­na­le rum­sta­tion, ISS, kan igen ses på aften­him­len fra Dan­mark.
 
ISS kan ses med det blot­te øje som en stor, klar stjer­ne, der på den syd­li­ge him­mel bevæ­ger sig i ret­nin­gen fra vest mod øst. Høj­den over hori­son­ten vari­e­rer, hvil­ket også gæl­der for det antal minut­ter, man har mulig­hed for at obser­ve­re rum­sta­tio­nen på him­len.
 
Den fly­ver rundt om Jor­den i løbet af ca. halvan­den time, og kan der­for ofte ses ved fle­re pas­sa­ger sam­me aften. Vis­se betin­gel­ser skal dog være opfyldt, for at man kan obser­ve­re rum­sta­tio­nen fra Dan­mark:
Banen skal natur­ligt nok først og frem­mest lig­ge i nær­he­den af Dan­mark.
Det skal også være mørkt nok, til at den kan ses på him­len, d.v.s. iagt­ta­ge­ren skal befin­de sig på Jor­dens skyg­ge­si­de, og rum­sta­tio­nen til­sva­ren­de høje­re oppe over jord­s­kyg­gen, hvor dens sol­pa­ne­ler og modu­ler har mulig­hed for at reflek­te­re sol­ly­set, så vi kan se den.

Tirs­dag den 2. april ses ISS fra kl. 20.35 i 4 min. og igen fra kl. 22.10 i 1 min.
Ons­dag den 3. april ses ISS fra kl. 19.13 i 3 min. og igen fra kl. 22.48 i min­dre end 1 min.
Tors­dag den 4. april ses ISS fra kl. 21.51 i 2 min.
Fre­dag den 5. april ses ISS fra kl. 20.54 i 4 min. og igen fra kl. 22.29 i min­dre end 1 min.

Når man ser rum­sta­tio­nen plud­se­lig fade ud og for­svin­de på him­len mod øst, skyl­des det, at ISS igen ind­træ­der i jord­s­kyg­gen, og der­for ikke læn­ge­re reflek­te­rer sol­ly­set.
 
Detal­jer for fle­re obser­va­tions­da­to­er kan ses hos www.tycho.dk, hvor astro­fy­si­ke­ren Micha­el Lin­den-Vørn­le opda­te­rer tids­punk­ter­ne, hvis de skul­le afvi­ge for meget.
 
Der er end­nu ikke til Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion indrap­por­te­ret ufo-obser­va­tio­ner, der har deres udspring i ISS.

Aften­him­len i april

På aften­him­len kan man også i april ople­ve 4 af vore pla­ne­ter sam­let på vest­him­len.
 
Søn­dag den 14. april går Solen ned kl. 20.11, og ved 21-tiden vil man have det meget tyn­de segl af nymå­nen lige over hori­son­ten i vest­n­ord­ve­st­lig ret­ning. Kun 3 gra­der nord­li­ge­re ses pla­ne­ten Venus. I en skrå linie opef­ter fra Venus, d.v.s. i ret­ning vest — vest­syd­vest ses yder­li­ge­re pla­ne­ter­ne Mars, Saturn og Jupi­ter, der står øverst og kla­rest på vest­him­len.
 
Den 15. april ses Månen 4 gra­der fra Mars, og den 16. april ved 22.30-tiden dæk­ker Månen i en kor­te­re peri­o­de for Saturn. For nær­me­re detal­jer om den­ne begi­ven­hed, der kal­des en okkul­ta­tion, kan man besø­ge Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­ets hjem­mesi­de www.tycho.dk.
 
Ende­lig pas­se­rer Månen den 19. april kl. 01 kun 1 grad fra Jupi­ter og skul­le så være fær­dig med sin flirt med pla­ne­ter­ne i den­ne omgang.Erfaringerne viser, at sådan­ne kon­stel­la­tio­ner på aften­him­len giver årsag til undren og måske ufo-mel­din­ger.
 

Ufo-dron­nin­gen på him­len igen

En af de helt sto­re årsa­ger til ufo-mel­din­ger gen­nem tider­ne ses i øje­blik­ket i et kor­te­re tids­rum efter sol­ned­gang på him­len i vest­n­ord­ve­st­lig ret­ning.
 
Det er den stærkt­ly­sen­de pla­net Venus, der i star­ten af april for­svin­der under hori­son­ten kl. ca. 20.45 (dansk som­mer­tid). Solen går 2. april ned kl. 19.47.
 
Venus er ble­vet udsty­ret med sit kæle­navn, for­di intet andet him­mel­le­ge­me har været årsag til så man­ge utro­li­ge beret­nin­ger og for­veks­lin­ger. I febru­ar 1976 var der såle­des ufo-alarm ved atom­kraft­vær­ket Apex i den ame­ri­kan­ske stat North Caro­li­na. Med­ar­bej­de­re hav­de hver mor­gen ved 5‑tiden set et mystisk stærkt­ly­sen­de objekt på him­len i omeg­nen af vær­ket. De blev foru­ro­li­ge­de og meld­te sagen til det sted­li­ge poli­ti. En af betjen­te­ne optog på et tids­punkt for­føl­gel­sen af det lysen­de objekt, der dog ikke blev ind­hen­tet.
 
Nys­ger­ri­ge medi­er inva­de­re­de områ­det blot for til sidst at opda­ge, at det mysti­ske lysen­de objekt viste sig hver mor­gen ved 5‑tiden i nog­le timer ind­til mor­gen­dæm­rin­gen tog over, men kun i klart vejr — klart nok! Der var nem­lig i det­te til­fæl­de tale om pla­ne­ten Venus på mor­gen­him­len. At det loka­le poli­ti jag­te­de Venus i patrul­jeogn, er ikke noget ene­stå­en­de til­fæl­de. En sådan jagt på pla­ne­ten Venus har også dan­ske betjen­te været ude for med deres patrul­je­vog­ne.

PS. De fan­ge­de den hel­ler ikke!

Har du en nyhed?

Har du set et godt og spæn­den­de link?
 
Så vil redak­tio­nen af UFO-mail ger­ne høre fra dig. Måske kan den anven­des den i næste udga­ve. Skriv til: info@sufoi.dk.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.