Nyt pla­net­sy­stem fun­det

Efter 15 års obser­va­tio­ner og stor tål­mo­dig­hed har ver­dens før­en­de team af pla­ne­tjæ­ge­re ende­lig fun­det et pla­net­sy­stem, som lig­ner vores sol­sy­stem.

Dr. Geof­frey Mar­cy, pro­fes­sor i astro­no­mi ved Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Ber­ke­ley, og astro­no­men dr. Paul But­ler ved Car­ne­gie Insti­tu­tion of Was­hin­g­ton, Was­hin­g­ton, D.C., oply­ser, at de har fun­det en Jupi­ter-lig­nen­de pla­net, der kred­ser om en sol­lig­nen­de stjer­ne i næsten sam­me afstand, som Jupi­ter kred­ser om vores Sol.

„Alle opda­ge­de pla­ne­ter i andre sol­sy­ste­mer kred­ser meget tæt­te­re på deres stjer­ner, og de fle­ste af dem i en meget aflang, ellip­se­for­met bane. Den­ne nye pla­net kred­ser i sam­me afstand, som Jupi­ter kred­ser om vores sol,“ oply­ser Mar­cy, der sam­men med det øvri­ge pla­ne­tjæ­ger-team er finan­ci­e­ret af NASA og Natio­nal Sci­en­ce Foun­da­tion.

Man vid­ste alle­re­de i 1996, at stjer­nen 55 Can­cri i stjer­ne­bil­le­det Can­cer (Kreb­s­en) hav­de mindst én pla­net i kredsløb. Den­ne pla­net er en kæm­pe gas­pla­net med en mas­se lidt min­dre end Jupi­ters og med en omløb­s­tid på 14,6 dage i en afstand på blot en tien­de­del af afstan­den mel­lem Jor­den og Solen.

Det nye sol­sy­stem består af tre pla­ne­ter. Den nyop­da­ge­de pla­net kred­ser om stjer­nen 55 Can­cri i en afstand af 5,5 AE — dvs. tæt på Jupi­ters kredsløb i vores sol­sy­stem. De to andre pla­ne­ter er også på stør­rel­se med Jupi­ter eller Saturn, men deres baner er tæt­te­re på stjer­nen. Den enes bane lig­ger i en afstand af 14,4 mio. km. Den anden 36,8 mio. km.
Teg­ning: NASA

 

Den nyop­da­ge­de pla­net er en af tre pla­ne­ter, der kred­ser om stjer­nen 55 Can­cri, som befin­der sig 41 lysår fra Jor­den og er omkring fem mil­li­ar­der år gam­mel.

Som måle­en­hed for afstan­de i sol­sy­ste­met bru­ger man afstan­den mel­lem Jor­den og Solen. Den­ne afstand kal­des en astro­no­misk enhed (AE) og er 149,6 mio. km. Den net­op opda­ge­de pla­net kred­ser i en afstand af 5,5 AE. Til sam­men­lig­ning er afstan­den fra Solen til Jupi­ter 5,2 AE (ca. 824 mio. km). Den nye pla­net er ca. 13 år om et kredsløb (Jupi­ter er 11,86 år om et kredsløb), og dens mas­se er 3,5 gan­ge Jupi­ters mas­se.

„Vi har end­nu ikke fun­det en pla­net, der helt lig­ner en af dem i vores sol­sy­stem — en med et næsten cir­ku­lært kredsløb og en mas­se tæt på Jupi­ters. Men den nye opda­gel­se viser, at vi kom­mer tæt­te­re på. Vi er på spo­ret af pla­ne­ter, der kred­ser om deres stjer­ne i en afstand på over 4 AE“, oply­ser But­ler. „Jeg tror, at vi fin­der fle­re af dem blandt de 1.200 stjer­ner, som vi nu under­sø­ger.“

Tea­met har sendt data­e­ne til dr. Greg Laug­hlin, assi­ste­ren­de pro­fes­sor i astro­no­mi og astro­fy­sik ved Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, San­ta Cruz.
Laug­hl­ins bereg­nin­ger viser, at en pla­net med en stør­rel­se som Jor­den kan over­le­ve i et sta­bilt kredsløb mel­lem to gas­gi­gan­ter. I den nær­me­ste frem­tid vil eksi­sten­sen af en sådan pla­net nær 55 Can­cri dog fort­sat være rent tan­ke­spind.
„Eksi­sten­sen af et sol­sy­stem lige­som vores viser, hvor nød­ven­digt det er at gen­nem­fø­re mis­sio­ner, som er i stand til at fin­de pla­ne­ter på stør­rel­se med Jor­den — først Spa­ce Inter­fero­me­try Mis­sion og der­ef­ter Ter­re­stri­al Pla­net Fin­der,“ siger dr. Char­les Bei­ch­man fra NASA’s Ori­gins Pro­gram og leden­de viden­skab­mand hos Jet Pro­pulsion Labo­ra­tory i Cali­for­ni­en.

„Det­te pla­net­sy­stem er den bed­ste kan­di­dat for direk­te foto­gra­fe­ring, når Ter­re­stri­al Pla­net Fin­der bli­ver opsendt sene­re i det­te årti“, for­tæl­ler astro­no­men dr. Debra A. Fis­cher.

Mar­cy, But­ler, Fis­cher og deres team oply­ser, at de til i dag har fun­det i alt 13 nye pla­ne­ter, inklu­si­ve den mind­ste, der nogen­sin­de er fun­det i et frem­med sol­sy­stem: en pla­net, der kred­ser om stjer­nen HD49674 i stjer­ne­bil­le­det Auri­ga (Kusken) i en afstand af 0,05 AE — en tyven­de­del af afstan­den mel­lem Jor­den og Solen. Dens mas­se er omkring 15 pct. af Jupi­ters og 40 gan­ge Jor­dens. Der­med er antal­let af kend­te pla­ne­ter uden for vores sol­sy­stem høje­re end 90.

Kil­de: NASA News, 13. juni 2002

Teg­ning: NASA

Rej­se­tip

Skal du til Sør-Trøn­delag i Nor­ge i som­mer­fe­ri­en? Så tag en smut­tur til Holtå­len Kom­mu­ne og besøg »Norsk ufo-sen­ter« i Ålen.

Den 27. juni åbne­de den før­ste udstil­ling i Norsk ufo-sen­ter, som er dan­net på ini­ti­a­tiv fra Holtå­len Kom­mu­ne. Udstil­lin­gen omhand­ler lys­fæ­no­me­ner­ne i Hes­sda­len.

Siden 1981 har Hes­sda­len dan­net ram­men om et væld af inter­es­san­te obser­va­tio­ner af lys­fæ­no­me­ner, som har skabt viden­ska­be­lig opmærk­som­hed ver­den over. I dalen har Pro­ject Hes­sda­len under ledel­se af Erling Strand opsat en avan­ce­ret måle­sta­tion, som døg­net rundt regi­stre­rer alle lys­fæ­no­me­ner i områ­det. Arbej­det og de mest inter­es­san­te video­op­ta­gel­ser kan føl­ges på inter­net­tet på adres­sen: http://hessdalen.hiof.no/

Nær­me­re oplys­nin­ger om Norsk ufo-sen­ter får du hos:
Eva Nord­fjell: tlf. 72 41 76 54
e‑mail: eva.nordfjell@holtalen.kommune.no
og på:
www.holtalen.com/norskufosenter.htm eller www.nufos.no/

 

UFO-bøger onli­ne

Nu kan du gan­ske gra­tis læse fle­re af de gam­le, klas­si­ske bøger om ufo­er. Papir­ud­ga­ver­ne er natur­lig­vis udsolgt for man­ge år siden, men måske kan du være hel­dig at købe dem antik­va­risk hos: www.powells.com

James M. McCamp­bell: UFOLOGY. New Insights from Sci­en­ce and Com­mon Sen­se (1973)
www.nicap.dabsol.co.uk/ufology.htm

Edward J. Rup­pelt: The Report on Uni­den­ti­fied Flying Objects (1956)
www.nicap.dabsol.co.uk/Rufo.htm

Donald E. Keyhoe: Flying Sau­cers Are Real (1950)
www.nicap.dabsol.co.uk/fsar-chapters.htm

Spar 60 kr. og få UFO-Nyt i hele 2002
Vi vil ger­ne vise dig, hvor godt UFO-Nyt er. Der­for sen­der vi UFO-Nyt nr. 4, 2001, til dig, hvis du udfyl­der og ind­sen­der neden­stå­en­de kupon.

Sam­men med bla­det mod­ta­ger du et giro­kort med et sær­ligt intro­duk­tion­s­til­bud til nye med­lem­mer. Nor­mal­pri­sen for de fire num­re i 2002 er kr. 257,00, men du kan få abon­ne­ment­et til kr. 197,00.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.