UFO-Nyt i 2003

I øje­blik­ket arbej­der vi på ind­hol­det til det næste num­mer af UFO-Nyt, som udkom­mer den 15. febru­ar 2003. Her vil du bl.a. kun­ne læse om ufo-bort­fø­rel­ser og resul­ta­tet af en dug­frisk under­sø­gel­se, som afslø­rer, om der er hold i påstan­den om, at der ses fle­re ufo­er i nær­he­den af instal­la­tio­ner med atom­kraft eller ato­ma­re våben.

Som ny abon­nent kan du teg­ne abon­ne­ment på UFO-Nyt i 2003 for kr. 197 — hvor­ved du spa­rer 65 kr. i for­hold til nor­mal­pri­sen på kr. 262.

Et bil­le­de for­tæl­ler…

Inter­net­tet vrim­ler med mærk­vær­di­ge fotos. En stor del er gedig­ne svin­delnum­re. Nog­le er rig­tig smart udført, men det meste er ama­tør­ag­tigt. I den sto­re mæng­de af støj kan man være hel­dig at fin­de en ræk­ke god­bid­der. På hjem­mesi­den »Muse­um of Hoaxes« fin­des et udvalg af de mest berøm­te inter­net-fotos i en test, hvor din evne til at skel­ne mel­lem ægte og falsk udfor­dres.

God for­nø­jel­se på: http://www.museumofhoaxes.com/tests/hoaxphototest.html

Mere end 200 ita­li­en­ske USO-sager

Antal­let af ita­li­en­ske rap­por­ter om USO’er (Uni­den­ti­fied Sub­mer­ged Objects) ind­sam­let og behand­let af en stu­di­e­grup­pe under Ita­li­an Cen­ter for UFO Stu­di­es (og ledet af Marco Bian­chini) har net­op pas­se­ret 200.

Den før­ste udga­ve af »Uso­Cat« (den ita­li­en­ske data­ba­se over uiden­ti­fi­ce­re­de objek­ter som er for­s­vun­det ned i eller kom­met op af havet, søer og flo­der) blev udgi­vet af CISU i 1996. Den­gang var antal­let af rap­por­ter 117.

Besøg Cen­tro Ita­li­a­no Stu­di Ufo­lo­gi­ci (CISU) på: http://www.arpnet.it/ufo/english.htm

Tjek på julen?

Jule­ti­den er rig på tra­di­tio­ner og myter. Kan du skel­ne mel­lem de ægte jule­fa­cts og de fal­ske?

Test dig selv på: http://www.museumofhoaxes.com/tests/xmasquiz/christmas.html

Og med dis­se ord ønsker vi alle en glæ­de­lig jul og på gen­syn i 2003.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.