Når en aprils­nar bli­ver alvor

Den 20. juni 1977 udsend­te ITV i Stor­bri­tan­ni­en Alter­na­ti­ve 3, der til for­veks­ling lig­ne­de en doku­men­tar­ud­sen­del­se. Afsnit­tet blev præ­sen­te­ret som en del af seri­en Sci­en­ce Report pro­du­ce­ret af Ang­lia TV. Den ind­le­den­de spe­ak for­kla­re­de, at man oprin­de­ligt hav­de tænkt sig at sen­de et helt andet afsnit, men noget var gået galt.
 

Tea­met bag seri­en Sci­en­ce Report hav­de haft til hen­sigt at udsen­de et afsnit om den bri­ti­ske hjer­ne­flugt — om hvor­dan bri­ti­ske for­ske­re for­lod lan­det for at fin­de bed­re betal­te jobs i udlan­det, men i løbet af deres research hav­de nyheds­tea­met opda­get, at man­ge af de for­ske­re, som de vil­le inter­viewe, ikke kun hav­de for­ladt lan­det: De var til­sy­ne­la­den­de for­s­vun­det på mystisk vis fra Jor­dens over­fla­de.

For­sker­nes for­svin­den hav­de fået nyheds­tea­met til at gra­ve dybe­re. De kun­ne nu afslø­re en glo­bal sam­men­svær­gel­se, helt op på aller­hø­je­ste niveau i ame­ri­kan­ske og sov­je­ti­ske rege­rings­kred­se.

Til­ba­ge i 1950’erne hav­de tone­an­gi­ven­de top­for­ske­re i Øst og Vest erfa­ret, at Jor­den på grund af men­ne­ske­he­dens hand­lin­ger stod over for en ustop­pe­lig mil­jøka­ta­stro­fe, som vil­le resul­te­re i den næsten sik­re udryd­del­se — Jor­dens under­gang. Ver­dens rege­rin­ger hav­de kun tre mulig­he­der for at imø­de­gå kata­stro­fen:

 • Alter­na­tiv 1: Dra­stisk at redu­ce­re Jor­dens befolk­ning.
 • Alter­na­tiv 2: Opfø­re sto­re underjor­di­ske byer til at huse rege­rings­em­beds­mænd, ind­til kri­sen er sta­bi­li­se­ret.
 • Alter­na­tiv 3: Etab­le­re en „Noa­hs Ark“-koloni med men­ne­ske­he­dens bed­ste og lyse­ste hove­d­er langt væk fra Jor­den, helst på Mars.

Den tru­en­de kri­se hav­de fået højt­stå­en­de embeds­mænd i de ame­ri­kan­ske og sov­je­ti­ske rege­rin­ger til at sam­ar­bej­de for at gøre alter­na­tiv 3 til en rea­li­tet: Top­vi­den­skabs­mænd på tværs af lan­de­græn­ser sam­ar­bej­der i øje­blik­ket, og i dybe­ste hem­me­lig­hed plan­læg­ges det, hvor­dan selv­sam­me viden­skabs­mænd kan for­la­de Jor­den, kolo­ni­se­re og kom­me i sik­ker­hed på en anden pla­net.

Åbnings­sce­nen i Ang­lia TV’s „Alter­na­ti­ve 3“-aprilsnar.

Gen­nem inter­views med for­mode­de astro­nau­ter og for­ske­re sam­le­de doku­men­ta­ren bevis­ma­te­ri­a­le, der angi­ve­ligt afslø­re­de, at Sov­je­tu­ni­o­nen og USA sam­men hav­de nået Mars så tid­ligt som i 1961, at Apol­lo-rum­pro­gram­met blot hav­de været en afled­nings­ma­nøv­re for at skju­le det san­de for­mål bag NASA’s man­ge rake­top­sen­del­ser, og at for­ske­re nu blev bort­ført for at arbej­de på Mars.

Alter­na­ti­ve 3 vir­ke­de lige­som Orson Wel­les’ radio­hø­re­spil War of the Wor­lds fra 1938 så over­be­vi­sen­de, at man­ge bri­ti­ske tv-see­re tro­e­de, at doku­men­ta­ren var den skin­bar­li­ge vir­ke­lig­hed, og Ang­lia TV blev efter udsen­del­sens afslut­ning (den blev i øvrigt aldrig genud­sendt) lagt ned af en tele­fon­storm.

Hvis seer­ne hav­de set lidt nær­me­re efter, vil­le de dog have opda­get, at afsnit­tets copy­right-med­del­el­se var date­ret 1. april — selv om afsnit­tet ikke som plan­lagt blev udsendt den 1. april, men den 20. juni pga. en arbejds­ned­læg­gel­se — og at rul­le­tekster­ne efter­føl­gen­de viste nav­ne­ne på alle sku­e­spil­le­re.

Aprils­na­ren Alter­na­ti­ve 3 var skre­vet af Chris Miles og David Ambro­se med under­læg­nings­mu­sik af Bri­an Eno.

Fra kre­di­te­rings­rul­le­tekster­ne i „Alter­na­ti­ve 3“.

Selv efter at pro­du­cen­ter­ne med­del­te, at det hele hav­de været en vit­tig­hed, insi­ste­re­de man­ge på, at Alter­na­ti­ve 3 var den ægte vare, og at „doku­men­ta­ren“ var et led i Ver­dens­re­ge­rin­gens eller „Den dybe stat“‘s glo­ba­le mørklæg­nings­kampag­ne. Ved at frem­stil­le Alter­na­ti­ve 3 som et til­sy­ne­la­den­de fan­ta­si­fuldt fup­num­mer vil­le ingen få mistan­ke om, at udsen­del­sen fak­tisk for­tæl­ler den skræm­men­de sand­hed, lød logik­ken.

Alter­na­ti­ve 3 var ikke ble­vet udsendt i USA i 1977, men året efter kom histo­ri­en i bog­form i USA med Les­lie Wait­kins som for­fat­ter. Bogen præ­sen­te­re­de også histo­ri­en som sand­fær­dig. Hvis det i peri­o­der var svært at skaf­fe bogen hos bog­hand­ler­ne, blev det tol­ket som „Den dybe stat“‘s for­søg på at skju­le sand­he­den. Micha­el Bar­kun, pro­fes­sor i statskund­skab, skri­ver i bogen A Cul­tu­re of Con­spira­cy — Apo­ca­lyp­tic Visions in Con­tem­porary Ame­ri­ca, at den­ne para­noi­de frygt er sær­lig udbredt i USA.

Alter­na­ti­ve 3 næv­ner intet om ufo­er eller ali­ens, men dens bidrag til kon­spira­tions­te­o­ri­er­nes knop­skyd­ning består i sene­re for­gre­nin­ger, hvor ufo­er­ne og trus­len om en inva­sion af Jor­den fra det ydre rum for­modes at være opfun­det af den super­hem­me­li­ge skyg­ge­r­e­ge­ring for at opnå til­stræk­ke­lig magt og res­sour­cer til at gen­nem­fø­re den stor­sti­le­de rum­ko­lo­ni­se­ring.

Da sce­na­ri­et i Alter­na­ti­ve 3 i de føl­gen­de år for alvor blev udfol­det i ufokred­se, gik ufo-kon­spira­tions­te­o­ri­er­ne to for­skel­li­ge veje:

 • Der eksi­ste­rer en reel trus­sel fra det ydre rum, og per­so­ner­ne i „Den dybe stat“ sam­ar­bej­der med de fjendt­li­ge ali­ens.
 • Ufo­er fra det ydre rum er et svin­delnum­mer udtænkt af „Den dybe stat“ for egen ond­skabs­ful­de vin­dings skyld for at fjer­ne opmærk­som­he­den fra den vir­ke­li­ge ond­skab.

Den fik­ti­ve Alter­na­ti­ve 3-doku­men­tar til­bød som det før­ste pro­dukt en man­ge­facet­te­ret og omfat­ten­de kon­spira­tions­te­o­ri. Ufo­er og ali­ens blev en del af den­ne kon­spira­tions­for­tæl­ling, da Geor­ge C. Andrews udgav bogen Extra-Ter­re­stri­als Among Us.

Iføl­ge Andrews bru­ger onde ali­ens „en pri­vil­e­ge­ret jor­disk eli­te“ til at mani­p­u­le­re og kon­trol­le­re men­ne­ske­he­den. I USA er CIA „en rege­ring i rege­rin­gen“ og repræ­sen­te­rer en „orga­ni­se­ret fascis­me“ og står bag mor­det på præ­si­dent John F. Ken­ne­dy. Ame­ri­kan­ske bor­ge­re med afvi­gen­de hold­nin­ger indespær­res i kon­cen­tra­tions­lej­re, og der vil snart bli­ve ind­ført und­ta­gel­ses­til­stand i hele USA, lige­som den ame­ri­kan­ske for­fat­ning vil bli­ve sat ud af kraft.

Geor­ge C. Andrews ind­led­te en hek­tisk peri­o­de i 1980’erne i vis­se ame­ri­kan­ske ufokred­se med sta­dig vil­de­re kon­spira­tions­te­o­ri­er.

Selv i dag lever de bin­de­ga­le, men far­li­ge kon­spira­tions­tan­ker vide­re i høj­re­ek­stre­me grup­pe­rin­ger i USA. Tænk blot på QAnon, der spil­le­de en aktiv rol­le under angre­bet på Kon­gres­sen den 6. janu­ar 2021. Under uro­lig­he­der­ne miste­de fem per­so­ner livet, og fle­re blev sår­et. Blandt de vol­de­li­ge demon­stran­ter var der til­hæn­ge­re af det høj­re­o­ri­en­te­re­de inter­net­fæl­les­skab QAnon, som FBI tid­li­ge­re har adva­ret imod, men som Donald Trump under sin præ­si­dent­pe­ri­o­de næg­te­de at læg­ge afstand til.

Hvad er QAnon?

QAnon:

 • er et inter­net­fæl­les­skab af høj­re­o­ri­en­te­re­de kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re.
 • er en for­kor­tel­se for „QAno­ny­mous“.
 • er navn­gi­vet efter en bru­ger på sitet 4Chan. Bru­ge­ren, der kald­te sig „Q“, begynd­te i okto­ber 2017 at sen­de kryp­ti­ske beske­der, som et sti­gen­de antal føl­ge­re begynd­te at for­tol­ke og videre­for­mid­le.
 • tror på „Den dybe stat“ (Deep Sta­te), som iføl­ge QAnon dæk­ker over en magt­fuld eli­te, der bort­fø­rer børn og udfø­rer sata­ni­sti­ske ritu­a­ler. „Den dybe stat“ bekæm­per iføl­ge QAnon Donald Trump og hans til­hæn­ge­re.
 • ser Donald Trump som en frel­ser, der fører en hem­me­lig krig mod mag­te­li­ten (Den dybe stat). For QAnon-til­hæn­ger­ne repræ­sen­te­rer Trump det abso­lut­te gode — en per­son, der kan leve­re sej­ren over alt ondt. En sejr til de hvi­de, krist­ne kon­ser­va­ti­ve.

 

Kil­der:

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.