‘Oumu­amua — det inter­stel­la­re objekt

19. okto­ber 2017 annon­ce­re­de astro­no­mer, at de hav­de opda­get en ukendt lil­le aste­roi­de — eller måske en komet — som suse­de igen­nem vores eget sol­sy­stem. Alt tyde­de på, at objek­tet stam­me­de fra en frem­med stjer­ne, og hvis det var rig­tigt, er det før­ste gang, et inter­stel­lart objekt er ble­vet obser­ve­ret og bekræf­tet, mens det er på gen­nem­rej­se i vores eget sol­sy­stem. Der­for har det fået det hawai­i­an­ske navn ‘Oumu­amua, som bety­der „den før­ste til at tage kon­takt“, for­tæl­ler Jonat­han Wil­li­ams, som er astro­nom ved Uni­ver­si­ty of Hawaii, til Videnskab.dk.

Af Ole Hen­nings­en

Ani­ma­tio­nen viser det inter­stel­la­re objekts bane gen­nem vort sol­sy­stem.
Cre­dits: NASA/JPL-Cal­tech

 

Den­ne kunst­ne­ri­ske gen­gi­vel­se af, hvor­le­des ´Oumu­amua måske kun­ne tage sig ud, blev i star­ten anvendt af medi­er ver­den over, så man­ge tro­e­de, at der var tale om et foto­gra­fi.
Cre­dit: ESO/M. Kor­n­mes­ser
I vir­ke­lig­he­den sås ‘Oumu­amua blot som en meget lil­le lysprik, som det ses på den­ne opta­gel­se. Helt uven­tet viste det sig, at den lil­le lysen­de prik fulg­te en såkaldt hyper­bel­ba­ne og der­for ikke kred­se­de om Solen. Banen var et sik­kert tegn på, at ‘Oumu­amua er kom­met til os ude fra stjer­ner­ne og blot fly­ver gen­nem vores sol­sy­stem. Far­ten ved ankom­sten til vores sol­sy­stem var „kun“ 26 km/s, en meget lav hastig­hed når man fly­ver mel­lem stjer­ner­ne.
Foto: NASA; Alan Fitzsim­mons

 

Ud fra lys­må­lin­ger­ne blev der opstil­let model­ler for for­men på ‘Ouma­moa, og langt den mest popu­læ­re model blev en teg­ning af et næsten cigar­for­met objekt, mindst 10 gan­ge læn­ge­re end det er bredt. En anden, og mulig­vis mere sand­syn­lig, model viste dog, at ‘Oumu­amua kun­ne have form som en flad ski­ve.

Hør Har­vard-pro­fes­sor Avi Loeb om ‘Oumu­amua

Der er gået mere end tre år siden opda­gel­sen, men nu er ‘Oumu­amua igen kom­met i medi­er­nes søge­lys. Årsa­gen er, at den ame­ri­kan­ske astro­nom Avi Loeb for nylig har udgi­vet bogen „Extra­ter­re­stri­al“, hvor han argu­men­te­rer for, at ‘Oumu­amua hver­ken er en aste­roi­de eller komet, men der­i­mod en rum­son­de fra et frem­med sol­sy­stem.
Radiovært Fre­de­rik Dirks Gott­lieb og pro­fes­sor Anja C. Ander­sen hav­de den 8. febru­ar et tele­fo­nisk inter­view med den aner­kend­te og bogak­tu­el­le Har­vard-pro­fes­sor Avi Loeb i DR-podca­sten „Fly­ven­de Tal­ler­ken“. DR note­rer i omta­len her­om Udover at være chef for Har­vards astro­no­mi-insti­tut er han eks­pert i sor­te hul­ler og mener, at vores sol­sy­stem i 2017 fik besøg af et vaske­æg­te rum­skib fra en anden galaxe. Vi får histo­ri­en om rum­ski­bet ‘Oumu­amua og en opsang fra Avi Loeb som mener, at det er et stort pro­blem, at UFO’er og ali­ens er et tabu­belagt emne i forsk­nings­ver­de­nen.

Pro­fes­sor Avi Loeb I sit kon­tor
på Har­vard 1. okto­ber 2015.

Hør podca­sten.

Podcast­se­ri­en „Fly­ven­de Tal­ler­ken“ er slut for den­ne gang, men ven­der til­ba­ge til som­mer, oply­ser DR.

Rum­eks­per­ter­ne på banen igen

Hel­le og Hen­rik Stub er beg­ge cand.scient’er fra Køben­havns Uni­ver­si­tet i astro­no­mi, fysik og mate­ma­tik. I snart 50 år har par­ret beskæf­ti­get sig med at for­mid­le astro­no­mi og rum­fart gen­nem radio, fjern­syn, bøger og fored­rag og kur­ser.

I artik­len „Kan det mysti­ske rumob­jekt ‘Oumu­amua være et frem­med rum­skib?“ på Videnskab.dk har Stub’er­ne nu på for­bil­led­lig vis gen­nem­gå­et hele histo­ri­en om det spæn­den­de inter­stel­la­re objekt.

Rum­fart­s­eks­per­ter­ne Hel­le og Hen­rik Stub under Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um’s besøg af astro­naut-
besæt­nin­gen på rum­fær­ge-mis­sio­nen STS-116 i april 2007.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Grun­den til, at Loebs teo­ri har vakt så stor opsigt er, at han har en solid bag­grund som astro­nom på det berøm­te Har­vard Uni­ver­si­tet. Des­u­den har han selv været med til at udfor­ske ‘Oumu­amua. Der er der­for grund til at se på hans argu­men­ter, selv om han blandt astro­no­mer står ret ale­ne med sin teo­ri.

Afstan­den til Jor­den var ved opda­gel­sen i 2017 kun 33 mil­li­o­ner km, og ‘Oumu­amua var på det tids­punkt alle­re­de på vej bort fra Solen igen. Det gav kun astro­no­mer­ne et par uger til at ind­sam­le data, før afstan­den til Jor­den var ble­vet så stor, at man ikke læn­ge­re kun­ne fore­ta­ge obser­va­tio­ner. Tan­ken om, at ‘Oumu­amua kun­ne være en frem­med rum­son­de, kom så hur­tigt, at Gre­en Bank-radioob­ser­va­to­ri­et nåe­de at lyt­te efter radio­sig­na­ler — dog uden at høre noget.

På sin vej bort fra Solen sat­te ‘Oumu­amua far­ten op i ste­det for at bli­ve brem­set ned af Solens tyng­de­kraft.

Loebs teo­ri går ud på, at ‘Oumu­amua er et sol­sejl, af den slags vi selv er begyndt at byg­ge til rum­son­der. Det bety­der, at han som model for for­men på ‘Oumu­amua anven­der, at den kan have form som en meget tynd ski­ve — en af de to model­ler, som kan for­kla­re vari­a­tio­nen i det lys, der blev mod­ta­get fra objek­tet.

Avi Loeb for­tæl­ler i sin bog, hvor­dan hans teo­ri kan for­kla­re alt det, der er obser­ve­ret, i de få dage hvor ‘Oumu­amua var så tæt på os, at det over­ho­ve­det var muligt at fore­ta­ge obser­va­tio­ner.

Læs mere om det­te spæn­den­de besøg fra rum­met i Hel­le og Hen­rik Stubs detal­je­re­de og inter­es­san­te arti­kel i Videnskab.dk.

Yder­li­ge­re læse­stof om ‘Ouma­moa:

https://da.wikipedia.org/wiki/1I/%CA%BBOumuamua,
https://www.nasa.gov/feature/jpl/small-asteroid-or-comet-visits-from-beyond-the-solar-system.
https://www.nature.com/articles/nature25020,
https://www.scientificamerican.com/article/astronomer-avi-loeb-says-aliens-have-visited-and-hes-not-kidding1/ og
https://en.wikipedia.org/wiki/Avi_Loeb.

Dansk Kul­tu­rarv

En noget yngre Hen­rik Stub (th.) og pro­du­cer Ove Lind kan ople­ves på Danskkulturarv.dk og ses her udta­le sig om ufo­er i et klip fra DR’s NATEK pro­duk­tion om UFO­er — sendt i sep­tem­ber 1978. Det­te indslag fra udsen­del­sen blev opta­get i Oden­se midt i SUFOI’s davæ­ren­de sto­re plan­cheud­stil­ling, udar­bej­det i for­bin­del­se med SUFOI’s 20 års jubilæum. Det sto­re udstil­lings­ma­te­ri­a­le var oprin­de­ligt udstil­let på Køben­havns Råd­hus.

Spø­gel­ses­ra­ket­ter­ne — svensk doku­men­tar i DR

UFO-Sve­ri­ges tid­li­ge­re for­mand, Clas Sva­hn, ses her tv. I et klip fra fil­men „Ghost Rock­ets“.

 

Svensk doku­men­tar fra 2015. (Ghost Rock­ets)

For­e­nin­gen UFO-Sve­ri­ge hol­der til i en kæl­der i Nor­rköping. Den blev grund­lagt i 1970-erne og har ver­dens stør­ste UFO-arkiv, og jour­na­li­sten Clas Sva­hn har her fra de sid­ste tyve år arbej­det på at ændre offent­lig­he­dens opfat­tel­se af UFO-obser­va­tio­ner. Langt de fle­ste ind­be­ret­nin­ger kan for­kla­res natur­ligt, men enkel­te kan ikke. Clas Sva­hn har sat sig for at for­sø­ge at løse et af Euro­pas stør­ste myste­ri­er, nem­lig de såkald­te spø­gel­ses­ra­ket­ter.

Blev sendt på DR2 den 9. marts 2021 kl. 19.00–20.00 og kan for­sø­ges gen­fun­det på dr.dk eller dr.tv.

Omta­le af fil­mens dan­ske præ­sen­ta­tion og pre­mi­e­re i 2015.

Fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

 

4. marts 2021 1620 Køben­havn V

En obser­va­tør opda­ge­de plud­se­lig den 4. marts efter mid­nat kraf­ti­ge lys på him­len, som han skynd­te sig at foto­gra­fe­re. Bil­le­det er taget gen­nem vin­due fra en lej­lig­hed i en bag­gård i nær­he­den af Tull­ins­ga­de og Gl. Kon­ge­vej i Køben­havn V.

Bil­le­det blev uplo­a­ded i SUFOI’s Debat­forum på Face­book for at obser­va­tø­ren even­tu­elt kun­ne få en bedøm­mel­se og opkla­ring af, hvad han hav­de obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret.

Der var fle­re kom­men­ta­rer lige fra lavt­gå­en­de fly til dro­ner eller en kran med pro­jek­tø­rer på.

SUFOI’s over­vej­el­ser og kon­klu­sion

SUFOI’s Foto­af­de­ling check­e­de FlightRadar24.com uden resul­tat fra kl. 23.45 til 01.15. Det var des­u­den Foto­af­de­li­gens opfat­tel­se, at der ikke kun­ne være tale om et fly i så lav høj­de, som lyse­ne syn­tes at anty­de. Det vil­le i givet fald været hør­bart og stærkt syn­ligt over hele det indre Køben­havn. Og der fore­lig­ger ingen andre mel­din­ger om usæd­van­lig lyd eller usæd­van­ligt lys. Hel­ler ikke et mili­tært fly uden tændt trans­pon­der var en mulig­hed.

Det måt­te være noget tæt­te­re på, som f.eks. en byg­ge­kran med kraf­ti­ge pro­jek­tør­lys, som alt­så også fore­slå­et af en anden debat­del­ta­ger.

Der har tid­li­ge­re været ind­be­ret­tet og under­søgt en fotosag fra den 13. janu­ar 2020, som hav­de en vis lig­hed med den­ne nye sag: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2020/um20-306.php.

Der meld­te sig en ny del­ta­ger i debat­ten på Face­book. Han beret­te­de, at han sam­me dag var for­bi obser­va­tions­om­rå­det, hvor han hav­de bemær­ket et stort byg­ge­stil­lads, og hvor man også i nær­he­den var i færd med mon­te­rin­gen af en meget stor byg­ge­kran, og dagen efter var kra­nen bor­te igen.

Med bag­grund i bil­le­dets udse­en­de, de ekstra infor­ma­tio­ner og udse­en­det i den gam­le fotosag er Foto­af­de­lin­gen ikke i tvivl om, at der har været tale om kraf­ti­ge pro­jek­tø­rer på en nært­stå­en­de høj byg­ge­kran i nat­ligt arbej­de.

Obser­va­tø­ren men­te ikke helt, at syns­vin­kel og afstand kun­ne pas­se, men var dog alli­ge­vel til­freds med kom­men­ta­rer­ne og kon­klu­sio­nen. Dog for­svandt hele kom­men­tart­rå­den med tekst og fotos fra Face­book dagen efter. Det er egent­lig ikke til­ladt i Debat­forum at fjer­ne mate­ri­a­le på den­ne måde, men væk var det. Dog er foto og nu „gen­for­talt“ beret­ning arki­ve­ret i SUFOI’s Foto­af­de­ling.

Lit­te­ra­tur­li­ste

Hvis du inden for rime­lig kort tid ønsker at sæt­te dig ind i ufo­mytens man­ge aspek­ter, få det histo­ri­ske over­blik og sam­ti­dig behol­de beg­ge ben på jor­den, er dis­se engelsk­spro­ge­de og dan­ske tit­ler et godt udgangs­punkt.

Engelsk­spro­ge­de

Bart­ho­lo­mew, Robert E. & Howard, Geor­ge S.: UFOs & Ali­en Con­ta­ct. Two Cen­turi­es of Myste­ry, 408 sider, Pro­met­heus Books 1998.

Clan­cy, Sus­an A.: Abducted. How Peop­le Come to Belie­ve They were Kid­nap­ped by Ali­ens, 179 sider, Har­vard Uni­ver­si­ty Press 2005.

Clar­ke, David: How UFOs Conque­red the Wor­ld: The History of a Modern Myth, 320 sider, Aurum Press Ltd 2015.

Evans, Hilary & Bart­ho­lo­mew, Robert: Out­bre­ak! The Encycl­ope­dia of Extra­or­di­nary Soci­al Behavi­or, 765 sider, Ano­ma­list Books 2009.

Hen­dry, Allan: The UFO Hand­book. A Gui­de to Inve­sti­gat­ing, Eva­lu­at­ing and Repor­ting UFO Sigh­tings, 297 sider, Doub­le­day & Com­pa­ny 1979.

Pee­b­les, Cur­tis: Watch the Ski­es! A Chro­ni­c­le of the Flying Sau­cer Myth, 342 sider, Smit­h­so­ni­an Insti­tu­tion Press 1994.

Rand­les, Jen­ny & Roberts, Andy & Clar­ke, David: The UFOs That Never Were, 237 sider, Lon­don Hou­se 2000.

Val­lee, Jacques: Mes­sen­gers of Decep­tion. UFO Con­ta­cs and Cults, 243 sider, And/Or Press 1979.

Dan­ske

Ander­sen, Per: SUFOIs Histo­rie 1975–2000, 240 sider + cd-rom, SUFOI 2003.

Bor­gaard, Per, Hen­ning Det­hlef­sen, Kim Møl­ler Han­sen, Ole Hen­nings­en og Toke Haun­strup: UFO­er — Myter og viden, 204 sider, SUFOI 2017.

SUFOI Butik­ken bøger for voks­ne og
Smags­prø­ve fra bogen UFO­er myter og viden, SUFOI 2017.

Haun­strup, Toke: 50 år med ufo­er. Erfa­rin­ger fra halv­treds års rap­port­ar­bej­de, 141 sider, SUFOI 2007:
Bogen kan gra­tis down­lo­a­des fra SUFOI’s hjem­mesi­de.

Hynek, J. Allen: UFO — doku­men­te­ret, 252 sider, SUFOI & Stru­bes For­lag 1974:
Bogen kan gra­tis down­lo­a­des fra SUFOI’s hjem­mesi­de.

Rot­hste­in, Mika­el: UFO­er og rumvæ­se­ner. Myten om de fly­ven­de tal­ler­ke­ner, 256 sider, Gyl­den­dal 2000.

Skjel­borg, Åge: På spo­ret af ufo­nau­ten, 288 sider, Ber­ling­s­ke For­lag 1979.

Weg­ner, Wil­ly: Ufo­er over Dan­mark. Træk af den dan­ske ufo-bevæ­gel­ses histo­rie. Bind 1: 1946–64, 143 sider, Sphinx 1989 og Bind 2: 1965–1990, 208 sider, Sphinx 1990

KMH/SUFOI/marts 2021

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.