Læse­tips mel­lem him­mel og jord

Luis Elizon­do behø­ver vist ingen nær­me­re præ­sen­ta­tion. Stort set alle medi­er har i de sene­ste år brugt ham som front­fi­gur og talen­de hoved, hver gang noget hand­le­de om ufo­er.
Trods hans påstå­e­de insi­der­vi­den om Pen­ta­gons dybe­ste ufo­hem­me­lig­he­der har han hidtil ikke for­talt noget, som ken­de­re af ufo­myten ikke vid­ste i for­vej­en.
Elizon­do har med held og stor dyg­tig­hed holdt gry­den i kog, og nu kan The Hol­lywood Repor­ter afslø­re det, som selv­føl­ge­lig måt­te kom­me: Elizon­do udgi­ver sine erin­drin­ger på for­la­get Har­perColl­ins, og bogen „vil afslø­re cho­ke­ren­de nye detal­jer om, hvad Elizon­do har lært om UFO’er og de dybt­gå­en­de kon­se­kven­ser for men­ne­ske­he­den …“ Vi kan næsten ikke ven­te.

(Foto: Luis „Lue“ Elizon­do)

Area 51

 

Bet­ty og Bar­ney Hill-sagen

Doku­men­tar­se­ri­en UFO
Efter Pen­ta­gon-ufo-sagen

Der sæt­tes fokus Pen­ta­gon-ufo-hyste­ri­et
i Skep­ti­cal Inqui­rer, Volu­me 45, No. 5.

 

Kecks­burg-sagen og Les­lie Kean

Kon­spira­tions­te­o­ri­er

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.