Hvad tror dan­sker­ne på?

Et demo­kra­tisk sam­fund kræ­ver oply­ste bor­ge­re, men er vi det i Dan­mark, eller har vi vendt viden­ska­ben ryg­gen? Det har de to for­ske­re Ken Rams­høj Chri­sten­sen og Mat­hi­as Cla­sen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet under­søgt.
 

Rap­por­ten Hvad tror dan­sker­ne på? En kort­læg­ning af tro, over­tro og over­be­vis­ning under­sø­ger dan­sker­nes over­be­vis­nin­ger om alt fra zom­bi­er og spø­gel­ser til reli­gion og kon­spira­tions­te­o­ri­er. 2.200 dan­ske­re i alle aldre og fra hele lan­det har besva­ret et spør­ge­ske­ma, der blev delt på Face­book og Twit­ter.

Ang­sten for frem­me­de væs­ner og trus­ler ude­fra lig­ger dybt for­ank­ret i den
ame­ri­kan­ske fol­kesjæl. Det er doku­men­te­ret i man­ge klas­si­ske ufoop­le­vel­ser,
bl.a. i Kel­ly-Hopkinsvil­le-sagen fra 1955, som er grun­digt omtalt i SUFOI’s
udgi­vel­se „Nær­kon­takt“.
(Teg­ning: SUFOI Pic­tu­re Library)

 

Rap­por­ten omta­les i den meget inter­es­san­te og velil­lu­stre­re­de arti­kel Hver syven­de dan­sker tror på spø­gel­ser på videnskab.dk.

I artik­len bli­ver reli­gions­hi­sto­ri­ke­ren Mika­el Rot­hste­in bedt om at kom­men­te­re under­sø­gel­sen, og han er som altid inter­es­sant at lyt­te til, bl.a. har han nog­le kri­ti­ske kom­men­ta­rer om, hvor­vidt under­sø­gel­sen er repræ­sen­ta­tiv, og han cite­res for føl­gen­de:

„Jeg er ikke sta­ti­sti­ker, men jeg kan ikke for­stå, at Twit­ter og Face­book kan sik­re en nogen­lun­de repræ­sen­ta­tiv besva­rel­se. Jeg bru­ger f.eks. ikke selv de medi­er. Net­op for­di repræ­sen­ta­ti­vi­tet er afgø­ren­de for den­ne type under­sø­gel­ser, vil­le jeg være meget påpas­se­lig med at base­re den på tek­no­lo­gi og medi­er som, alt andet lige, ikke dæk­ker hele befolk­nin­gen.“

En af kon­klu­sio­ner­ne i under­sø­gel­sen Hvad tror dan­sker­ne på? En kort­læg­ning af tro, over­tro og over­be­vis­ning er, at dan­sker­ne tror mest på det ikke-mate­ri­el­le, det ånde­li­ge. Folk tror mest på ting, som er ind­lej­ret i dem selv, og mindst på at der fin­des fysi­ske væse­ner af en sær­lig far­lig karak­ter.

„Under­sø­gel­sen viser klart, at dan­sker­nes reli­gi­øse fore­stil­lin­ger er slap­pe eller lunk­ne. Det er ikke nyt. Det er hel­ler ikke over­ra­sken­de, at der er så stærkt et fokus på det indi­vi­du­el­le og det ‚indre’ blandt dem, som er reli­gi­øse,“ udta­ler Mika­el Rot­hste­in i artik­len på videnskab.dk.

Iføl­ge videnskab.dk er tro­en på astro­lo­gi, hek­se og spø­gel­ser langt mere udbredt i Sve­ri­ge, Cana­da, USA og Stor­bri­tan­ni­en end i Dan­mark. Sto­ne­hen­ge belig­gen­de på Salis­bury Plains i Eng­land er hvert år cen­trum for nyre­li­gi­øse akti­vi­te­ter. Med yoga, dans og musik møder tusind­vis af fest­del­ta­ge­re hver år ved Sto­ne­hen­ge for at mar­ke­re årets som­mer­sol­hverv. Det­te foto er dog taget en stil­le for­års­dag i 2014 uden reli­gi­øse over­to­ner.
(Foto: Kim Møl­ler Han­sen)

 

Bliv vac­ci­ne­ret mod over­tro

„… Bogen udstrå­ler, at for­fat­ter­ne har stort enga­ge­ment og pas­sion for man­ge af de myter og histo­ri­er som omgi­ver UFO’er, og den vir­ker sam­ti­dig både sag­lig og vel­re­sear­chet. Bogen er velskre­vet og lay­ou­tet er læk­kert udført. De man­ge flot­te foto­gra­fi­er og illu­stra­tio­ner ful­den­der vær­ket …“ (fra Lek­tør­ud­ta­lel­sen af UFO­er — Myter og viden).

200 velil­lu­stre­re­de sider med solid viden om ufo­er. Læs mere her.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.