Til­ba­ge til de gode gam­le dage

En per­son, der gen­nem fem år har arbej­det i USA’s stør­ste ufo­or­ga­ni­sa­tion sam­men med Donald Keyhoe, Richard Hall og James E. McDo­nald og været tæt på andre af ufo­hi­sto­ri­ens kory­fæ­er her­un­der J. Allen Hynek og Jacques Val­lee, må siges at have befun­det sig i ufo­mytens smel­te­di­gel. En sådan per­son er Gor­don Lore.
 

Gor­don Lore har skre­vet den 460 sider sto­re bog Flying Sau­cers from Bey­ond the Earth: A UFO Resear­cher’s Odys­sey. Bogens titel og for­si­de er en ret­vi­sen­de vare­de­kla­ra­tion: Her får læse­ren uden oms­vøb præ­sen­te­ret et syn på ufo­myten, som var frem­her­sken­de i peri­o­den 1950–70, nem­lig at der er tale om besøg ude­fra, og at ale­ne mæng­den af mysti­ske ufoop­le­vel­ser bevi­ser det­te.

Inden Gor­don Lore blev aktiv i USA’s stør­ste ufo­or­ga­ni­sa­tion, NICAP, hav­de han i løbet af 1950’erne selv tre ufoop­le­vel­ser, der grund­lag­de hans over­be­vis­ning om, at der fin­des frem­me­de rum­ski­be i vores atmos­fæ­re.

Gor­don Lore blev i 1965 ansat i NICAP’s hoved­kvar­ter i Was­hin­g­ton, D.C., først som kon­to­ras­si­stent og kas­se­rer og sene­re som vice­præ­si­dent og Donald Keyho­es høj­re hånd. Da Keyhoe blev fyret i 1969, miste­de Lore også sin posi­tion i NICAP og stif­te­de efter­føl­gen­de sin egen ufo­or­ga­ni­sa­tion, UFO Research Asso­ci­a­tes (UFOR), der eksi­ste­re­de i peri­o­den 1970–1980.

En ung Gor­don Lore sid­der her i
NICAPS’ hoved­kvar­ter og skri­ver
på bogen „Myste­ri­es of the Ski­es:
UFOs in Per­specti­ve“, som udkom
i 1968.
(Foto: Gor­don Lore)
 
 
Gor­don Lore: „Flying Sau­cers from
Bey­ond the Earth: A UFO Resear­cher’s
Odys­sey“, 460 sider, Bear­Ma­nor Media 2018)

Flying Sau­cers from Bey­ond the Earth: A UFO Resear­cher’s Odys­sey inde­hol­der ikke dyb­de­bo­ren­de ana­ly­ser eller ny efter­forsk­ning af de ufoop­le­vel­ser, som Gor­don Lore fik kend­skab til i sin tid hos NICAP, eller som han fik til­sendt, da han og hustru­en besty­re­de UFO Research Asso­ci­a­tes. Der er der­i­mod tale om resu­me­er af rig­tig man­ge hæn­del­ses­for­løb.

De omtal­te sager giver et fint bil­le­de af, hvad man­ge men­ne­sker ople­ve­de den­gang, og hvad NICAP og andre ufo­or­ga­ni­sa­tio­ner modt­og af ind­be­ret­nin­ger.

De fle­ste obser­va­tio­ner vil være ukend­te for man­ge dan­ske læse­re, men Lore omta­ler også kort enkel­te klas­si­ske hæn­del­ser, som han sta­dig mener er uopkla­re­de, og som bevi­ser, at vi får besøg. Fx aner­ken­der han ikke, at jager­pi­lo­ten Man­tell (1948) mød­te døden under for­sø­get på at ind­hen­te en Skyhook-bal­lon, og at Rex Hefl­ins fotos fra 1965 er svin­del.

Selv om Gor­don Lore var tæt på cen­tra­le per­so­ner i ufo­mytens barn­dom — her­i­blandt Donald Keyhoe (som man for­nem­mer var et for­bil­le­de for Gor­don Lore) og James E. McDo­nald — skri­ver han ikke noget afgø­ren­de nyt om dis­se per­so­ner.

Der står ikke meget mere i bogen om Donald Keyhoe, end man ellers kan læse om Mr. UFO i fx UFO’er — Myter og viden, og vil man ger­ne vide meget mere om James E. McDo­nald, må man ty til Ann Druf­fels Fire­storm — Dr. James E. McDo­nald’s Fight For UFO Sci­en­ce.
(Se i øvrigt også e‑bogen UFO’ER — det stør­ste viden­ska­be­li­ge pro­blem i vor tid?)

Gor­don Lore er for­fat­ter til
adskil­li­ge bøger og redak­tør
af en lang ræk­ke tids­skrif­ter.
Lore var ansat hos NICAP i
1965–70. Læs et inter­view
med Gor­don Lore her.

Gor­don Lore (th) inspi­ce­rer en plet på en vej i
South Hill, Vir­gi­nia den 21. april 1967.
(Foto: NICAP)
 

NICAP

NICAP (Natio­nal Inve­sti­ga­tions Com­mi­tee on Aeri­al Pheno­me­na, 1956–1980) var kendt for at favo­ri­se­re rap­por­ter, der kom fra pilo­ter, poli­ti­folk, mili­tær­per­so­nel og per­so­ner, som NICAP anså for at have betro­e­de stil­lin­ger — og der­for i NICAP’s øjne var de mest tro­vær­di­ge vid­ner. Der­i­mod blev ufopro­fe­ter, som fx Geor­ge Adam­ski, og folk med fan­ta­sti­ske nærob­ser­va­tio­ner holdt ud i armslæng­de og igno­re­ret.

I 1957 blev den pen­sio­ne­re­de major og davæ­ren­de for­fat­ter Donald E. Keyhoe (1897–1988) leder af NICAP. Den karis­ma­ti­ske Mr. UFO måt­te i 1969 træk­ke sig fra ledel­sen i NICAP pga. orga­ni­sa­tio­nens kata­stro­fa­le øko­no­mi, der skyld­tes et stærkt fal­den­de med­lem­stal — fra 14.000 i 1966 til under 5.000 i decem­ber 1969. Et med­lem­s­fra­fald, som kom i kølvan­det på Con­don-rap­por­tens kon­klu­sio­ner om, at det var tids­spil­de at beskæf­ti­ge sig med ufo­fæ­no­me­net.

Det er en kendt sag, at NICAP igen­nem åre­ne hav­de tæt­te for­bin­del­ser til CIA, idet fle­re med­lem­mer af orga­ni­sa­tio­nens besty­rel­se og til­knyt­te­de kon­su­len­ter kom fra CIA’s ræk­ker, og fle­re var bekend­te af Donald Keyhoe. Fx hav­de CIA’s før­ste direk­tør admiral Roscoe Hil­len­ko­et­ter — der var for­mand for NICAP’s besty­rel­se — gået på mili­tæra­ka­de­mi­et sam­men med Keyhoe. Gor­don Lore skri­ver i Flying Sau­cers from Bey­ond the Earth: A UFO Resear­cher’s Odys­sey, at hans egen fyring fra NICAP var sty­ret af CIA.

Udvalg­te num­re af NICAP’s nyheds­brev U.F.O. Inve­sti­ga­tor kan læses her.

I dag lever NICAP vide­re i cyber­s­pa­ce i form af et site fyldt med kil­de­ma­te­ri­a­le om den heden­gang­ne orga­ni­sa­tion.

(Kil­de: UFO’er — Myter og viden)

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.