Rig­tigt tænkt – men ikke vel­lyk­ket udført

„Der fin­des sær­li­ge UFO-hæn­del­ser, som alle bør have en grund­læg­gen­de viden om. I bogen behand­les mere end 10 af de vig­tig­ste obser­va­tio­ner og emner siden 1945, som har haft histo­risk ind­fly­del­se — sup­ple­ret med tek­ni­ske data, fak­ta og bil­le­der til dem, der vil for­dy­be sig i uni­ver­sets sto­re myste­ri­er…“
 

Sådan lyder en del af bag­si­de­teksten på bogen The Essen­ti­al Gui­de to UFO Sigh­tings Sin­ce 1945. Inten­tio­nen er god nok, men udfø­rel­sen hal­ter en hel del.

I „The Essen­ti­al Gui­de to UFO Sigh­tings Sin­ce 1945“ gen­gi­ves Viborg-vand­mands­fo­to­et fra 1974. I bil­led­tek­sten står der bl.a.: … „ Efter­som objek­tets over­fla­de til­sy­ne­la­den­de var ekstremt kold, for­tæt­te­de den omkring­lig­gen­de luft og faldt mod jor­den, hvil­ket gav ski­ven det­te mær­ke­li­ge udse­en­de“. Den­ne oplys­ning er helt hen i vej­ret. Der er tale om et dam­pud­s­lip fra et nær­lig­gen­de var­me­værk, hvil­ket har været kendt i man­ge år og er grun­digt beskre­vet i bl.a. i SUFOI’s bog „UFO’er — Myter og viden“ og her på ufo.dk i artik­len „Hvad inde­hol­der de dan­ske X‑Files?“.
(Foto: SUFOI Pic­tu­re Library)
 
Frank Schwe­de: „The Essen­ti­al Gui­de
to UFO Sigh­tings Sin­ce 1945“, 112 sider,
Schif­fer Books 2017. Man­ge af tit­ler­ne i
bogens bibli­o­gra­fi er tyske, hvil­ket hæn­ger
sam­men med, at bogens for­fat­ter Frank
Schwe­de er tysk jour­na­list (og flit­tig for­fat­ter).
Bogen er tid­li­ge­re udkom­met på et tysk for­lag.
 
The Essen­ti­al Gui­de to UFO Sigh­tings Sin­ce 1945 er ellers både velskre­vet og godt illu­stre­ret med over 90 illu­stra­tio­ner på de 112 sider, men bogen kan ikke anbe­fa­les som en gui­de til mål­grup­pen, der er nybe­gyn­de­re udi ufo­myten. Der­til er der for man­ge fak­tu­el­le fejl (fx bli­ver J. Allen Hynek udnævnt til leder af Pro­ject Blue Book), og for­fat­te­ren ude­la­der almin­de­ligt kend­te for­kla­rin­ger i de enkel­te sager og for­sø­ger at efter­la­de læse­ren mysti­fi­ce­ret.

Fasci­ne­ren­de viden i pragt­værk

Men­ne­sket har altid været opta­get af ide­en om en ver­den uden for vores egen. Fore­stil­lin­ger­ne er i nye­re tid ble­vet for­met af spil­le­film, bøger og kon­spira­tions­te­o­ri­er. Bogen „Ali­ens — Past, Pre­sent and Futu­re“ dæk­ker emnet udenjor­disk liv fra alle vink­ler, fra de tid­lig­ste spe­ku­la­tio­ner for mere end 400 år siden til dagens igang­væ­ren­de søg­ning efter Jor­den ver­sion 2.0.
 

Ali­ens — Past, Pre­sent and Futu­re er meget flot illu­stre­ret med mere end 240 stik, bog­for­si­der, film­pla­ka­ter, vit­tig­heds­teg­nin­ger, uddrag af teg­ne­se­ri­er, sci­en­ce fiction-teg­nin­ger og for­mode­de ufo­fo­tos for­delt på 224 velskrev­ne sider i stort for­mat. Ale­ne bil­led­ma­te­ri­a­let og de til­hø­ren­de bil­led­tek­ster er grund nok til at inve­ste­re i det­te pragt­værk.

(Opslag fra „Ali­ens — Past, Pre­sent and Futu­re“)

Ron Mil­ler har hjem­mesi­den BLACK
CAT STUDIOS
.
(Foto: Blackcat1407/Creative
Com­mons Attri­bu­tion-Sha­re
Ali­ke 4.0 Inter­na­tio­nal licen­se)

 

Ali­ens — Past, Pre­sent and Futu­re er skre­vet af den prisvin­den­de for­fat­ter og illu­stra­tor Ron Mil­ler, som i bogens 3. del „Ali­ens Among Us“ viser, at han er godt hjem­me i ufo­er­nes histo­rie og har en tolk­ning af ufo­myten, som lig­ger meget tæt på den opfat­tel­se af ufo­myten, som er grund­la­get for SUFOI’s arbej­de.

Ali­ens — Past, Pre­sent and Futu­re er en nydel­se at blad­re i og bør læses af alle ufo­in­ter­es­se­re­de.

Ron Mil­ler, forewords by David Brin
and Dr. John Elli­ott: „Ali­ens — Past,
Pre­sent and Futu­re“, 224 sider,
Wat­kins Publis­hing 2017

SUFOI’s per­son­da­ta­po­li­tik

Beskyt­tel­sen af dine pri­va­te oplys­nin­ger er vig­tig for os, og vi tager vores ansvar ifm. din sik­ker­hed med dine per­son­li­ge oplys­nin­ger meget alvor­ligt.

Vi er for­plig­te­de til at beskyt­te dine per­son­li­ge oplys­nin­ger og til at være gen­nem­sku­e­li­ge ift. hvil­ke oplys­nin­ger, vi ind­sam­ler om dig, og hvad vi gør med dem.

For at afspej­le de sene­ste ændrin­ger i data­be­skyt­tel­ses­lo­ven og vores for­plig­tel­se til gen­nem­sku­e­lig­hed har vi opda­te­ret vores poli­tik om beskyt­tel­se af per­son­li­ge oplys­nin­ger.

Hvis du ger­ne vil vide mere, så tag et kig på vores per­son­da­ta­po­li­tik.

Med ven­lig hil­sen
Kim Møl­ler Han­sen, for­mand for SUFOI

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.