Nyt møde i Lokal­grup­pen »Stor­kø­ben­havn«

Har du lyst til at mødes med lige­sin­de­de i en lokal grup­pe af Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion i Køben­havn, spør­ger Sus­an­ne Sko­vlund, der er møde­le­der for en lil­le flok men­ne­sker, som i vin­ter­hal­vå­ret mødes en gang om måne­den til fored­rag, snak, hyg­ge og diver­se ople­vel­ser om nog­le af de emner, som de fin­der spæn­den­de.

Det kan være ufo­er, kor­n­cirk­ler, stjer­ne­him­len, kon­spira­tions­te­o­ri­er, kryp­tozoo­lo­gi, ja sågar spø­gel­ser har vi hørt om, oply­ser Sus­an­ne Sko­vlund vide­re til ufo-mail.

Pla­ne­ter eller ej?

Næste møde i Lokal­grup­pen fin­der sted tors­dag den 9. novem­ber kl. 19. i Van­lø­se Kul­tur­hus, Tårn, Fro­de Jakob­sens Plads 4, 2720 Van­lø­se. Metro­en kører lige til døren.

Afte­nens emne — Pla­ne­ter eller ej?

Astro­no­mer­ne har for nylig ved­ta­get en ny defi­ni­tion på, hvad en pla­net egent­lig er. Det har bety­det, at Plu­to efter 76 år nu er ble­vet „degra­de­ret“ til dværg­pla­net.

I fored­ra­get vil Micha­el for­tæl­le om vores nye syn på Sol­sy­ste­met. Hvad er situ­a­tio­nen nu, og hvad kan vi for­ven­te i frem­ti­den?

Afte­nens fored­rags­hol­der er astro­fy­si­ker
Micha­el Lin­den-Vørn­le, Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um,
der her ses med en alter­na­tiv udga­ve af frem­ti­dens
løf­tera­ket for rum­fær­gen ved et tid­li­ge­re arran­ge­ment
for Lokal­grup­pen Stor­kø­ben­havn.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Vi skal også høre om pla­ne­ter, der kred­ser om andre stjer­ner end Solen — de såkald­te exo­pla­ne­ter. Dem ken­der vi nu godt 200 af, men vi har end­nu ikke fun­det Jor­dens tvil­ling.

Med nye rum mis­sio­ner lige om hjør­net kan den­ne situ­a­tion dog snart ændre sig!

Om dis­se spæn­den­de emner for­tæl­ler SUFOIs tid­li­ge­re næst­for­mand Micha­el Lin­den-Vørn­le.

Der er adgang for alle inter­es­se­re­de. For­håndstil­mel­ding er ikke nød­ven­dig.

Til dæk­ning af lokal­grup­pens udgif­ter, admi­ni­stra­tion, por­to, kaf­fe, te, småka­ger med vide­re, beta­les 35 kr. pr. per­son.

UFO-nostal­gi i Tids­ma­ski­nen

DR2- spurg­te i søn­dags, om der fin­des ufo­er andre ste­der end i hove­d­er­ne på dem, der ser dem. Sva­re­ne fin­des i arki­ver­ne, skrev man vide­re hos DR2 i for­om­ta­len af pro­gram­met Tids­ma­ski­nen.

Nuvæ­ren­de pla­ne­ta­ri­e­le­der Ole J. Knud­sen,
Steno Muse­et i Århus, inter­viewet som 15-årig
og med­lem af Svend­borg UFO For­e­ning.

Og der var vir­ke­lig tale om et dyk langt ned i ufo-arki­ver­ne i Dan­marks Radio.

„Ver­den ændrer sig hele tiden, men den gør det i så små ryk at vi ikke altid opda­ger det. Vi har kon­stru­e­ret en tids­ma­ski­ne, der vil føre os til­ba­ge i tiden, så vi kan sæt­te fin­ge­ren på de for­an­drin­ger der sker.“

Sådan star­ter DR´s nye arkiv­pro­gram »Tids­ma­ski­nen«. Ved hjælp af ord og bil­le­der fra DR´s omfat­ten­de arkiv kan seer­ne med deres egne øjne føl­ge, hvor­dan hold­nin­ger i Dan­mark skif­ter igen­nem åre­ne.

Hold­nin­ger skif­ter

Som redak­tør Tho­mas Houkjær siger: „»Tids­ma­ski­nen« er nedslag i tiden, lige­som i »Husker du…«, men den er også noget helt andet: »Tids­ma­ski­nen« hand­ler i al sin enkel­hed om udvik­lin­gen, for eksem­pel i dan­sker­nes syn på ryg­ning eller på hvor­dan vi opdra­ger vores børn. Vi kan ved hjælp af ord og bil­le­der doku­men­te­re, hvor­dan vores hold­nin­ger skif­ter i sam­spil med udvik­lin­gen i det omgi­ven­de sam­fund“.

Og såle­des også på ufo-fron­ten.

For ældre ufo-inter­es­se­re­de var det i søn­dags et nostal­gisk gen­syn med arkiv­klip fra tres­ser­ne og frem.

Den ame­ri­kan­ske kon­takt­per­son Geor­ge
Adam­ski i Kastrup Luft­havn 1963 ledsa­get af
SUFOIs sene­re for­mand Erling Jen­sen.

Geor­ge Adam­ski blev sene­re inter­viewet til TV-Avi­sen.

 

Dan­marks mest berøm­te ufo-til­dra­gel­se fra
august 1970 var også med i Tids­ma­ski­nen i form
af et indslag med poli­ti­be­tjent Evald Han­sen Maarup,
der for­tal­te og illu­stre­re­de sin usæd­van­li­ge beret­ning.

 

Jyl­lands-Postens kend­te redak­tør Orla Johan­sen,
»Han­dy«, beret­te­de om sin ople­vel­se af en lysen­de
kug­le i luf­ten over Århus Væd­de­løbs­ba­ne.

SUFOIs tid­li­ge­re for­mand, nuvæ­ren­de med­lem
af SUFOIs repræ­sen­tant­skab, Per Ander­sen, for­tal­te om Pro­jekt UFO-Data.

 

Og der var man­ge andre indslag.

Så har man lyst til at se de gam­le arkiv­klip om ufo-fæno­me­ner eller fly­ven­de tal­ler­ke­ner, som fæno­me­ner­ne ofte blev kaldt i hine tider, så kan TV-udsen­del­sen Tids­ma­ski­nen gen­ses fre­dag, den 3. novem­ber kl. 20.00 på DR2.

Dagens Dan­mark

Er man til „nye­re opta­gel­ser“, så kan man prø­ve at kig­ge med på udsen­del­sen Dagens Dan­mark, der udsen­des direk­te fra Århus-stu­di­et efter TV-Avi­sen på DR1, man­dag den 6. novem­ber kl. 19.

Efter de nuvæ­ren­de pla­ner, vil et af udsen­del­sens indslag beskæf­ti­ge sig med ufo­er.

Den for­sin­ke­de rum­fær­ge

Som vi beskrev i for­ri­ge udga­ve af UFO-Mail i artik­len »Atlan­tis og ISS« lan­de­de rum­fær­gen Atlan­tis lan­de­de per­fekt på Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter i USA den 21. sep­tem­ber, da den ende­lig fik lan­dings­til­la­del­se efter nog­le ner­vepi­r­ren­de dage i rum­met.

Atlan­tis lan­de­de per­fekt trods for­ud­gå­en­de usik­ker­hed.
Foto: NASA

Stil­l­bil­le­de fra video­op­ta­gel­se.
Midt i den lysen­de cir­kel ses et af de små objek­ter,
der har givet anled­ning til en vis bekym­ring hos de
ame­ri­kan­ske rum­fart­smyn­dig­he­der.
Foto: NASA

På en ellers meget vel­lyk­ket mis­sion til ISS, Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, der er i kredsløb om Jor­den, hav­de astro­nau­ter­ne fore­ta­get 3 rumvan­drin­ger og fore­ta­get vig­ti­ge mon­ta­ge­ar­bej­der.

Det hav­de dog givet anled­ning til nogen undren og bekym­ring, at astro­nau­ter­ne fle­re gan­ge hav­de rap­por­te­ret om for­skel­li­ge små objek­ter, der svæ­ve­de rundt i nær­he­den af Atlan­tis.

En af ufo-mails uden­land­ske læse­re, Lars Kierul­ff, Portu­gal, har gjort os opmærk­som på, at man rent fak­tisk kan se en video­op­ta­gel­se fra rum­met af et af de små objek­ter på adres­sen:
http://berlingske.xstream.dk/index.php?id=3160

På videoklip­pet for­tæl­ler en NASA-tals­mand end­vi­de­re om pro­ble­mer­ne i rum­met inden lan­din­gen.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.