Dagens Dan­mark

Man­dag den 6. novem­ber var sku­e­spil­le­ren Lars Bom i TV-pro­gram­met Dagens Dan­mark på DR 1 kl. 19 for at for­tæl­le om sin ufo-ople­vel­se som gan­ske ung. Fra SUFOI delt­og Ole Hen­nings­en med kom­men­ta­rer til Lars Boms beret­ning.

Vært i stu­di­et var Vibe­ke Hart­korn, der ind­led­nings­vis spurg­te Lars Bom, hvor­dan han gene­relt stil­ler sig til det ufor­klar­li­ge.
Almin­de­lig­vis stil­ler Lars Bom sig dybt skep­tisk til mysti­ske og vil til enhver tid søge efter en for­kla­ring.

Lars Bom for­tal­te der­ef­ter om sin ufo-ople­vel­se som gan­ske ung på en strand på øen Menorca i Mid­del­ha­vet i som­me­ren 1978:„Ude over havet ca. 200 m fra strand­kan­ten, måske mere, så vi en lysen­de ‚guld­kug­le’, som bevæ­ge­de sig lang­somt langs kysten med ret­ning fra vest mod øst.

Stør­rel­sen på den lysen­de kug­le har jeg svært ved at huske, men jeg mener, den var på stør­rel­se med en mel­lem­stor til stor bade­bold, og den bevæ­ge­de sig med en fart af ca. 7–8 km i timen ca. 20 meter over van­det.

Hastig­he­den var ikke høje­re, end at vi kun­ne gå langs stran­den og føl­ge den, ind­til den for­svandt rundt om en klip­pe­py­nt.

Og vi var en 20 — 30 men­ne­sker, der på den­ne måde gik langs stran­den og iagt­tog den lysen­de kug­le.“

SUFOIs Ole Hen­nings­en var tid­li­ge­re i pres­sen stødt på Lars Boms udta­lel­ser om ople­vel­sen og sat­te sig for at gra­ve i detal­jer­ne, for­di han hav­de en ide om, at den måske kun­ne sæt­tes i for­bin­del­se med nog­le ople­vel­ser, som dan­ske turi­ster hav­de haft i det span­ske til­ba­ge i halvfjerd­ser­ne.

Det kun­ne godt lig­ne noget i den ret­ning, men uden den tvær­gå­en­de lys­streg, sag­de Lars Bom om et af de bil­le­der, Ole Hen­nings­en hav­de med­bragt i TV-stu­di­et i Århus. Bil­le­det er taget den 22. juni 1976, hvor man­ge men­ne­sker på De kana­ri­ske Øer i Atlan­ter­ha­vet iagt­tog fæno­me­net, der i det­te til­fæl­de skyld­tes opsen­del­sen af en Posei­don raket fra en ame­ri­kansk atomubåd.

Hel­ler ikke en anden obser­va­tion fra Mall­orca, der blev under­støt­tet af foto­gra­fi­er taget af dan­ske turi­ster, kun­ne rent tids­mæs­sigt sæt­tes i for­bin­del­se med den obser­va­tion, Lars Bom og hans ven­ner hav­de gjort fra Menorca, under­stre­ge­de Ole Hen­nings­en.

Han til­fø­je­de, at de offent­lig­gjor­te data, der fin­des for områ­det vedr. rake­top­sen­del­ser fra ubå­de eller fra land­jor­den, ikke sva­rer til tids­punk­tet for Lars Boms obser­va­tion, så pr. defi­ni­tion har Lars Bom sta­dig set en ufo.

Ole Hen­nings­en og Lars Bom hav­de lej­lig­hed til at fort­sæt­te sam­ta­len og dis­ku­te­re den spæn­den­de obser­va­tion efter TV-udsen­del­sen.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

DRs pro­gram Dagens Dan­mark send­te for sid­ste gang 14. decem­ber 2006.

Ufo-indsla­get i Dagens Dan­mark kan ses på adres­sen:
http://www.dr.dk/DR1/dagensdanmark/Artikler/2006/11/06/130818.htm

UFO-Mail har tid­li­ge­re detal­je­ret omtalt Lars Boms obser­va­tion fra 1978.
Den kan ses på adres­sen:
http://www.ufo.dk/ufo-mail/2006/um06-074.php

„Jule­stjer­ner“ og ISS på him­len i Julen

Den ellers meget kla­re pla­net Venus optræ­der ofte som „Jule­stjer­ne“ på him­len, men den er i øje­blik­ket for tæt på Solen til at kun­ne ses. Som det blev nævnt i for­ri­ge ufo-mail, står pla­ne­ter­ne Mars og Jupi­ter meget klart på mor­gen­him­len her ved jule­tid. Jupi­ter „står op“ i sydøst ved 06.45-tiden i øje­blik­ket og Mars føl­ger efter en halv times tid sene­re.

 

For de knapt så mor­gen­du­e­li­ge, er der mulig­hed for at se en anden form for „jule­stjer­ne“, nem­lig Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS på aften­him­len i julen.

Rum­sta­tio­nen kred­ser i øje­blik­ket i en bane der vari­e­rer mel­lem 326 og 357 kilo­me­ters høj­de over Jor­den, og sta­tio­nens hastig­hed i rum­met lig­ger på godt 27.000 km/t.

Det tager der­for kun rum­sta­tio­nen halvan­den time at kom­me hele vej­en rundt om Jor­den.

Når den om nog­le år er fuldt udbyg­get vil den være 43 m bred — 10 m høje­re end Run­detårn — og 88 m lang — omtrent stør­rel­sen af en fod­bold­ba­ne.

Vin­ge­fan­get incl. mon­te­re­de sol­pa­ne­ler vil være 108 m, og det hele vil veje 450 ton.

Fra den 21. decem­ber kan man nog­le minut­ter hver aften se rum­sta­tio­nen lavt på den syd­li­ge him­mel fra Dan­mark. Gå ud i god tid. Tids­punk­ter­ne kan svin­ge lidt.

Dato
Start
Max. høj­de
Slut
Tid
Høj­de
Retn.
Tid
Høj­de
Retn.
Tid
Høj­de
Retn.
21. decem­ber
18:41
 
SV
18:42
17
SSV
18:42
 
SSV
22.december
17:29
 
SSV
17:31
17
SSØ
17:32
 
22.december
19:03
 
VSV
19:04
14
VSV
19:04
 
VSV
23. decem­ber
17:51
 
SV
17:53
27
SSØ
17:54
 
24. decem­ber
16:39
 
SSV
16:41
16
SSØ
16:43
 
ØSØ
24. decem­ber
18:13
 
VSV
18:16
37
S
18:168
 
S
25. decem­ber
17:01
 
SV
17:03
27
SSØ
17:06
 
Ø
25. decem­ber
18:35
 
VSV
18:37
18
SSV
18:37
 
SV
26. decem­ber
17:23
 
VSV
17:26
38
S
17:27
 
ØSØ
26. decem­ber
18:58
 
V
18:59
19
VSV
18:59
 
VSV
27. decem­ber
17:45
 
VSV
17:48
43
S
17:49
 
27. decem­ber
19:20
 
V
19:20
11
VSV
19:20
 
VSV
28. decem­ber
16:33
 
VSV
16:35
37
S
16:38
 
Ø
28. decem­ber
18:07
 
V
18:10
39
S
18:11
 
SSØ
29. decem­ber
16:55
 
VSV
16:57
43
S
17:00
 
ØSØ
29. decem­ber
18:30
 
V
18:32
28
SSV
18:32
 
SSV
30. decem­ber
17:17
 
V
17:20
39
S
17:22
 
ØSØ
30. decem­ber
18:52
 
VSV
18:54
17
SV
18:54
 
SV
31. decem­ber
17:39
 
V
17:42
28
SSV
17:44
 
  1. janu­ar
18:03
 
VSV
18:05
18
SSV
18:07
 
SSØ
  2. janu­ar
16:50
 
V
16:53
28
SSV
16:55
 
SSØ
  3. janu­ar
17:13
 
VSV
17:15
18
SSV
17:17
 
SSØ

 

Chri­ster Fug­lesang under en af sine rumvan­drin­ger ved ISS.
Foto: NASA
 

Fug­lesang i rum­met! — men ikke over Dan­mark

Nej, der er ikke sendt kana­ri­e­fug­le ud i rum­met, men den sven­ske ESA-astro­naut, Chri­ster Fug­lesang, fik tid­li­ge­re på måne­den sin debut i rum­met med opsen­del­sen af den ame­ri­kan­ske rum­fær­ge Discove­ry til Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS.

Man kun­ne i nyhe­der­ne i TV se den sven­ske astro­naut oppe i rum­met frem­vi­se et pap­skilt med en per­son­lig hil­sen til Sve­ri­ge og Nor­ge.

Men det var ikke en hil­sen til de nor­di­ske bro­der­folk, hvor Dan­mark så af en eller anden årsag mang­le­de. Det var fak­tisk for­di den sven­ske astro­nauts far er nord­mand.

Den sven­ske astro­naut har alle­re­de 3 gan­ge i den for­løb­ne uge fore­ta­get såkald­te rumvan­drin­ger i for­bin­del­se med pla­ce­ring af sol­cel­ler til strøm­for­sy­ning og sel­ve udbyg­nin­gen af rum­sta­tio­nen med nye modu­ler, der er bragt op nede fra Jor­den.

Rum­fær­gen Discove­ry’s ophold ved Rum­sta­tio­nen skul­le på nuvæ­ren­de tids­punkt være slut, og Fug­lesang der­for i rum­fær­gen Discove­ry alle­re­de være på vej mod Jor­den igen.

Efter de fore­lø­bi­ge pla­ner lan­der han for­hå­bent­lig sam­men med de øvri­ge astro­nau­ter i god behold i USA igen den 22. decem­ber.

Man kan der­for ikke fra Dan­mark kig­ge op på him­len og få øje på Discove­ry og Fug­lesang ved rum­sta­tio­nen.

Fug­len er flø­jet!

Video­fil­met objekt ved Sil­ke­borg

Jeg så en mær­ke­lig tin­gest for en uges tid siden og tog den også på video, men inden jeg udfyl­der obser­va­tions­ske­ma­et, så ven­ligst for­tæl mig, om I også under­sø­ger hæn­del­sen — check­er med luft­våb­net om de hav­de fly oppe mv., eller om I „blot“ arki­ve­rer obser­va­tio­ner­ne?

 

Sådan lød ind­led­nin­gen til en hen­ven­del­se fra en yngre mand i Vir­klund syd for Sil­ke­borg, da han kon­tak­te­de SUFOI angå­en­de sin obser­va­tion og video­film.

Vi under­sø­ger ger­ne fotosa­ger i det omfang, vi har res­sour­cer­ne til det i SUFOI. I den anled­ning er vi så hel­di­ge at kun­ne træk­ke på fle­re fri­vil­li­ge med­ar­bej­de­re med kend­skab til foto­gra­fe­ring og bil­led­be­hand­ling.

Om vi tjek­ker hos luft­våb­net eller evt. andre myn­dig­he­der beror natur­lig­vis i høj grad på en vur­de­ring af, om det vil være rele­vant i det kon­kre­te til­fæl­de.

Under alle omstæn­dig­he­der vil vi dog meget ger­ne kun­ne doku­men­te­re en sådan sag til vort rap­port- og foto­ar­kiv, og beder der­for altid om yder­li­ge­re oplys­nin­ger. Og de duk­ke­de hur­tigt op fra vor obser­va­tør:

„Ud af vin­du­et i mit kon­tor ser jeg fre­dag den 28.juli 2006 mel­lem 22:00 og 22:15.ved et til­fæl­de en for­holds­vis stor ild­kug­le direk­te på vej mod mig. Har lige set fil­men Arma­ged­don, så hjer­tet slår lige en ekstra gang. Fæno­me­net lig­ner i før­ste omgang noget fra den­ne film.

Mit video­ka­me­ra lig­ger på skri­ve­bor­det, så det gri­ber jeg straks og begyn­der at fil­me.

Efter få sekun­der fly­ver den mær­ke­li­ge tin­gest hen over huset, og jeg kal­der på min kone, mens jeg løber ud ad for­dø­ren og fil­mer objek­tet igen, da det kom­mer til syne på den anden side af huset.

Det lig­ner mest af alt en fly­ven­de ‚tele­fon-boks med ild i rum­pen’, da der hver­ken er sty­re­vin­ger eller lig­nen­de.

Objek­tet er vel nog­le kilo­me­ter oppe i luf­ten og fly­ver med jævn fart hen over him­len.

På et tids­punkt for­svin­der objek­tet ind i sky­er­ne ude over Her­ning.

Der er blå him­mel, og kun med få sky­er ude i hori­son­ten.

Der hør­tes ikke en lyd.

Jeg har 1 1/2 minuts video samt bil­le­der jeg har udtruk­ket af video­en. Håber at måt­te høre jeres kom­men­ta­rer til den­ne obser­va­tion.“

Efter­føl­gen­de er det kon­sta­te­ret, at der ikke har været fly i områ­det, lige­som Fly­vertak­tisk Kom­man­do i Karup på fore­spørgsel gør opmærk­som på, at det fil­me­de objekt intet har med fly at gøre.

På det­te enkelt­fo­to fra den under­søg­te video­film ses det fil­me­de objekt omtrent midt i bil­le­det.

 

Den frem­send­te video­film under­støt­ter obser­va­tø­rens for­kla­ring på udse­en­det af det obser­ve­re­de objekt, selv om der er tale om 2 ret kor­te video­se­kven­ser.

Dis­se opta­gel­ser er fore­ta­get i fri hånd, og de er ret ryste­de. Video­ka­me­ra­et for­sø­ger end­vi­de­re auto­ma­tisk at stil­le skar­pt på objek­tet, hvil­ket bevir­ker at kun meget få øje­blik­ke står skar­pt i fokus.

Obser­va­tø­ren for­sø­ger hel­dig­vis også at zoo­me ind på objek­tet, og der fin­des der­for nog­le få enkelt­bil­le­der, hvor objek­tet er i fokus og ses ret tyde­ligt.

 

Oven­stå­en­de 2 enkelt­fo­tos fra video-
fil­men viser helt klart et højt, opret-
stå­en­de, kan­tet mørkt objekt med
et lil­le lysen­de par­ti midt i bun­den.

I et for­søg på at frem­hæ­ve detal­jer
i bil­le­der­ne, er dis­se kraf­ti­ge udsnit­for-
stør­rel­ser juste­ret mht. lys­styr­ke og kon­trast m.v.

 

SUFOIs Foto­un­der­sø­gel­se

Efter bil­le­der­ne at døm­me er der ingen tvivl om, at der er obser­ve­ret og video­fil­met en varm­luft­bal­lon.

Ikke beman­det men en min­dre lege­tøjs­bal­lon for­sy­net med et lys for­ne­den, der tje­ner til bal­lo­nens opdrift.

Sådan­ne bal­lo­ner kan have utal­li­ge for­mer og er ble­vet opsendt, obser­ve­ret og også ind­be­ret­tet til SUFOIs Rap­portaf­de­ling adskil­li­ge gan­ge gen­nem åre­ne.

Sene­st har der været fle­re opsen­del­ser fra Alle­rød-områ­det i Nord­s­jæl­land i de sene­ste 3–4 år, og en nær­me­re omta­le af den­ne sag, kan ses på adres­sen:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2005/um05-061.php

I det aktu­el­le til­fæl­de fra Vir­klund, kan der eksem­pel­vis have været tale om en stor mørk plastpose/sæk for­sy­net for­ne­den med et dia­go­nal­kryds af tynd stå­l­t­råd eller tyn­de pin­de. Dia­go­nal­kryd­set kan være med­vir­ken­de til at give den fir­kan­te­de form for­ne­den, der til­sy­ne­la­den­de ses på et af bil­le­der­ne.

Var­mekil­den behø­ver blot være et tot tvist, vat eller lign.fastgjort i dia­go­nal­kryd­set og vædet med brænd­bar væske.

Man vil så umid­del­bart have udsyn til det bræn­den­de mate­ri­a­le og alt­så kun­ne se flammen/flammerne — også på en vis afstand.

Objektets/lyskildens stør­rel­se på opta­gel­ser­ne taget i betragt­ning er det vort gæt i SUFOI, at bal­lo­nen er opsendt inden­for en rela­tiv kort afstand fra obser­va­tø­rens bopæl.

Det skul­le ikke undre, om der evt. kun­ne have været omta­le her­af i loka­le dagblade/ugeaviser.

Ikke nød­ven­dig­vis opsen­del­sen, men at andre måske har obser­ve­ret det sam­me. Desvær­re har vi dog ikke til www.ufo.dk fået ind­be­ret­tet andre obser­va­tio­ner, der er sam­men­fal­den­de med den frem­send­te video­op­ta­gel­se, hver­ken steds- eller tids­mæs­sigt.

Udvalg­te beret­nin­ger

I den sene­re tid har SUFOI via rap­port­ske­ma­et på adres­sen www.ufo.dk mod­ta­get en del ældre men også nye­re ufo-beret­nin­ger, som vi i den­ne ufo-mail brin­ger et udvalg af:

Obser­va­tø­rer­ne for­tæl­ler:

6933 Kibæk Janu­ar eller febru­ar 1978 eller 1979
Det ske­te, da jeg var barn, så epi­so­den lig­ger en del år til­ba­ge, så jeg og mine for­æl­dre kan ikke huske det nøj­ag­tig års­tal, dato og måned. Men sel­ve hæn­del­sen står meget tyde­ligt.

Jeg var 8 eller 9 år. Års­tal­let 1978 eller 1979. Det var vin­ter med sne. Vi mener, det er janu­ar eller febru­ar. Vores nabodreng og jeg var taget om for at slæ­de på en bak­ke i nær­he­den af hans hjem. Jeg hav­de min hund med. En grav­hund, som jeg bandt til en pæl, der hvor vi slæ­de­de. Land­ska­bet er her meget bak­ket. En stor bak­ke, der er delt af en lil­le vej. Vi slæ­de­de ned af den lil­le bak­ke, så vi ikke skul­le kom­me til at slæ­de ud på vej­en. Det er ved at være mørkt, da hund­en giver sig til at pive og hive skræmt i snoren. Vi bli­ver selv­føl­ge­lig opmærk­som på den og undrer os over, hvor­for den ter sig sådan. Nabodren­gen siger så. Se der — og peger op ad bak­ken på den anden side af vej­en. Der er en stor rund lysen­de plet/cirkel, ca. 6–8 m i dia­me­ter, på sne­en. Det var lige­som at se en keg­le fra en enorm stor lom­me­lyg­te. Der var bare lige den for­skel, at lyset ikke kom nogen ste­der fra. Der var ingen lys­strå­le nogen ste­der fra. Der var hel­ler ingen lyd, dog undrer det mig, at hund­en rea­ge­re­de så stærkt, måske den har kun­ne høre eller mær­ke noget, som vi ikke opfan­ge­de.

Hvor­dan lyscirk­len kom der, så vi ikke, men den for­svandt bare på ste­det. Alt­så så vi ikke noget, der fløj eller gled væk. Den for­svandt lige så plud­se­lig, som når man tryk­ker på en lys­kon­takt. Den var der aller­hø­jest 3–4 minut­ter. Sik­kert min­dre, men det føl­tes læn­ge. Jeg var nu lige så skræmt som min hund og løb hur­tigt hjem. Lige­le­des gjor­de nabodren­gen.

Da jeg kom hjem, var jeg helt ude af den, ryste­de og græd, viste jo ikke hvad det­te var, og beg­ge mine for­æl­dre kun­ne både se og mær­ke, at jeg hav­de været ude for noget. der hav­de skræmt mig. Jeg for­kla­re­de mine for­æl­dre det lige­så snart, de have fået bero­li­get mig lidt. De vil­le derom med det sam­me for at se, om der var spor efter noget, måske i sne­en.

Jeg var ræd­selsla­gen. Vil­le ikke være ale­ne hjem­me, men bestemt hel­ler ikke med derom igen. Enden af det blev dog, at vi gik derom igen. Måske en halv til hel time sene­re. Der var intet spor efter hver­ken men­ne­sker eller andet i sne­en. Sne­en var hel­ler ikke smel­tet.

Resten af min barn­dom var jeg ban­ge for at cyk­le for­bi det­te sted, når det var mørkt, så et stort ind­tryk har det gjort, at se for mig noget ufor­klar­ligt. Hvad det var, ved jeg ikke, men da lyset ingen­steds kom fra, har jeg haft svært ved at fin­de ud af, hvad det var. Det kan ikke have været biler, da de umu­ligt kan lyse derop, samt har lyg­ter­ne en lys­strå­le. Her sid­ste år mød­tes jeg igen med nabodren­gen, og jeg sag­de… kan du huske da.…, ja det kun­ne han. Og mine for­æl­dre kan også huske, da jeg kom hjem og var skræmt.

8766 Nør­re Sne­de 27. decem­ber 1995
Det er efter­hån­den ved at være man­ge år siden, men det er en ople­vel­se jeg aldrig glem­mer. Vi var 5 kam­me­ra­ter, der skul­le til hal­bal i Jel­ling. Vi hav­de aftalt og mødes ved en af dem til en øl inden vi skul­le afsted.

Vi mødes ved kam­me­ra­ten ca. 20.00. Jeg hav­de ikke selv nogen øl med, så en klas­se­ka­me­rat og jeg selv blev eni­ge om at gå ned på Sta­toil-tan­ken, som lig­ger i kryd­set. Huset, hvor vi var, lig­ger op til den loka­le sport­s­plads, og der­for vil­le vi lige smut­te over den, for at sky­de gen­vej.

Da vi var nået halvvejs over fod­bold­ba­nen, fik jeg øje på noget mær­ke­ligt på him­me­len. Lige over vores hove­d­er var en sølv­far­vet oval­for­met gend­stand. Den var mør­kelagt, dog var der genskin fra gade­lys eller lig­nen­de. Jeg stop­pe­de op og spurg­te min kam­me­rat om, hvad det var. Vi blev hur­ti­ge eni­ge om, at det ikke var et fly eller lig­nen­de. Gen­stan­den var lyd­løs.

Efter at have obser­ve­ret gen­stan­den i ca. 5 min. gik vi vide­re. Efter at have gået nog­le meter blev vi opmærk­som­me på, at gen­stan­den bevæ­ge­de sig i sam­me ret­ning, som vi gik. Vi stop­pe­de igen, det sam­me gjor­de gen­stan­den. Vi kig­ge­de et min. eller to. Efter at gen­sta­den hav­de bevæ­get sig, vil jeg sky­de afstan­den til ca. 200–800 meter. Vi var nu ble­vet så utryg­ge ved situ­a­tio­nen, at vi sat­te i løb, og for­sat­te ned og køb­te vores øl. Da vi hav­de hand­let, gik vi sam­me vej til­ba­ge. Vi kig­ge­de igen op på him­me­len, men nu var gen­stand væk. Vi for­sat­te til­ba­ge til de andre kam­me­ra­ter og for­tal­te histo­ri­en. Det er man­ge år siden, men d en har ind­prin­tet sig.

2800 Lyng­by 4. august 1996
Obser­va­tion en del år gam­mel, men jeg skrev for­lø­bet ned og er efter en dis­kus­sion med col­le­agu­es ble­vet over­talt til at beret­te om den: Dato for obser­va­tion: 1996.08.04.

Kl. ca 18.20 Erme­lunds­stien ved Lyng­by (2800) umid­del­bart syd for Sta­toil tan­ken på Klam­pen­borg­vej så jeg UFO (UFO for mig at se, idet jeg aldrig har været istand til at fin­de en „naturlig/rationel“ for­kla­ring på obser­va­tio­nen).

Jeg blev tri­ck­et af lyden af et fly, som fik mig til at se op. (har altid inter­es­se­ret mig for fly, har selv svæ­ve­flø­jet i man­ge år, og det er for mig en helt almin­de­lig adfærd at kaste et blik opad, når et fly pas­se­rer. Det aktu­el­le var en tur­bo-prop, for­ment­lig F50. Sam­ti­dig med, at jeg så fly­et, så jeg noget næsten lodret over mig, som vir­ke­de kug­le-for­met og metal­lic far­vet, for­ment­lig lave­re end tur­bo-prop fly­et (men svært at bedøm­me). Beg­ge (fly & UFO) ændre­de i et vist omfang hea­ding under obser­va­tio­nen, fly­et til mere vest­lig ret­ning, UFOén til mere nord­lig ret­ning. Deres “kurs-kryds­nin­ger” ske­te i en ca 90 gra­der vin­kel.

UFOén dre­je­de mod N/NV (skøn­net) og for­svandt med noget, der lig­nen­de høj hastig­hed, idet den, jo læn­ge­re den kom bort, mere og mere lig­ne­de en oval figur (kan sag­tens være kor­rekt, selv om jeg oprin­de­lig opfat­te­de en kug­le­form, det var næsten lodret nede fra). Under for­lø­bet, hvor den hastigt bevæ­ger sig bort, opfat­ter jeg dens flyv­ning som med skif­ten­de hastig­hed, eller som del­fin flyv­ning. Uden tid­tag­ning opfat­ter jeg for­lø­bet som varen­de 15–20 sekun­der, måske lidt mere.

6990 Gør­ding decem­ber 1997
Mig og min søster, kør­te for nog­le år siden på en lil­le lan­de­vej uden for lands­by­en Gør­ding i Vestjyl­land. Da vi beg­ge lag­de mær­ke til et objekt, som så ud til at svæ­ve i luf­ten inde over nog­le mar­ker læn­ge­re frem­me på vores høj­re side.

Efter at have holdt øje med objek­tet et par hund­re­de meter stand­se­de vi bilen og gik beg­ge ud for at se, hvad det var. Det, der slog os mest, var, at den stod fuld­stæn­dig stil­le i luf­ten uden at lave den mind­ste lyd. Den var for­holds­vis stor. Det er lidt svært at bedøm­me stør­rel­sen, da vi ikke ved, hvor langt væk den fak­tisk var, men vil sky­de på omkring på stør­rel­se med en mel­lem­stor fly­ver. Objek­tet lå van­dret i luf­ten, var tre­kant­for­met, sort og hav­de hvi­de lys i hvert hjør­ne samt et røde­ligt lys i mid­ten.

Efter at have stu­de­ret objek­tet i et par minut­ter, begynd­te det plu­se­ligt at fly­ve mod ven­stre for der­ef­ter at for­svin­de med en utro­lig hastig­hed. Vi har siden da dis­ku­te­ret det­te man­ge gan­ge, og vi er aldrig før kom­met til enig­hed om hvad det fak­tisk var, ind­til jeg så det­te bil­le­de i et tv pro­gram og kun­ne gen­ken­de objek­tet fra den vin­ter­af­ten. Efter at have vist det til min søster er vi beg­ge eni­ge om, at det var net­op sådan et objekt som vi har set.

6500 Vojens 29. sep­tem­ber 2006
Er på vej til arbej­de kl. 06.13. Cyk­ler på cykel­stien mel­lem Vojens og Hader­s­lev, nær­me­re beteg­net mel­lem lands­by­er­ne Sty­ding og Ham­me­lev. Det er meget mørkt, men dog stjer­ne­klart. Plud­se­lig kom­mer der et skar­pt lys bag­fra — tror det er en last­bil på vej­en, der kører med pro­jek­tør­ly­se­ne tændt. Dog er der ikke en lyd, og der er hel­ler ingen last­bil.

Ser så en oran­ge­rød kug­le kom­me lidt skråt bag­fra min høj­re side (syd­vest) fly­ve lige over mig for så at for­svin­de over buskene/træerne, der står på min ven­stre side (nor­døst). Der er ingen lyd — ingen skar­pe lys — ingen hale, kun kug­len. Synet varer max. 3 sek., for da jeg kom­mer fri af buske­ne (ca. 15 sek. sene­re), er der intet at se. Et min. sene­re kom­mer en mod­kø­ren­de cyk­list, som stop­per mig og spør­ger, om jeg har set det meget skar­pe lys på him­len — må sva­re, at jeg kun har fået det skar­pe lys bag­fra, og at jeg har set en rødor­an­ge kug­le fly­ve over. Han har ikke set kug­len. Vi bli­ver eni­ge om at det må være en ufo, og at den ikke var så højt oppe end­da — Jeg vil umid­del­bart sky­de på 400 meter oppe og stør­rel­sen svær at bedøm­me — men idet den fly­ver over? Udstrakt arm — på stør­rel­se med en 2 kro­ne. Månen var stør­re og stjer­ner­ne meget min­dre.

Det var ikke noget fra fly­ve­sta­tio­nen — det er jeg og den mod­kø­ren­de cyk­list eni­ge om.

4060 Kr. Såby 2. novem­ber 2006
Jeg kom kører­ne ud fra en lil­le by (Kr. Son­nerup), hvor jeg først ser en rød­lig gen­stand på him­len N‑V ret­ning ca. 30 gra­der over hori­son­ten, som jeg tro­e­de var en nødra­ket fra en båd der var i havs­nød på issefjor­den.

Der kom yder­lig to rød­li­ge gen­stan­de til syne. De dan­ner en 1/4 af en cir­ke. På det her tids­punkt dre­jer jeg mod nord ad hoved­vej 53 som går til Fredriks­und og kan se dem begyn­de at tage en anden kurs, men bli­ver for­styr­ret af en lil­le skov (strand­sko­ven) så først. da jeg er kom­met 2/3 gem­men sko­ven, kan jeg se at de har skif­tet ret­ning og befin­der sig nu over en anden skov (ryeskov) N‑Ø ret­ning ca. 25/30 gra­der over hori­son­ten. Jeg er nu kom­met helt fri af sko­ven og kan se, at nu er der kun to til­ba­ge, og de er på vej ud over Isefjor­den igen. De begyn­der nu på at tæn­de og sluk­ke skif­te­vis og sam­ti­di­ge bevæ­ge sig ver­ti­kalt og bevæ­ger sig mod nord. Jeg føl­ger dem så helt frem til Ejby, hvor min søn er hos nog­le ven­ner, hvor jeg hen­ter ham. Da han kom­mer ud til bilen viser jeg ham dem. Og vi kører ud, hvor vi kan få frit udsyn. Vi føl­ger dem så læn­ge, de er på him­len. De for­svin­der så i nord­lig ret­ning.

Jeg vil bru­ge min søns udtryk på den her ople­vel­se: SYRET!!!!!!

9632 Møl­d­rup 21. novem­be 2006
Det var sky­et og tæt på at bli­ve mørkt, og enkel­te stjer­ner kun­ne ses på him­len. Jeg kig­ge­de ud af kvistvin­du­et fra min stue og så en lysprik på him­len, der næsten lig­ne­de en fyr­vær­ke­rira­ket, der var på vej mod top­pen for at eks­plo­de­re. Jeg tænk­te umid­del­bart ikke nær­me­re over det, da det efter­hån­den er nor­malt på den­ne tid af året, at folk begyn­der at prø­ve deres fyr­vær­ke­ri af, og det sker ofte i den ret­ning i ca. sam­me høj­de (10 gra­der over hori­son­ten) og lys­in­ten­si­tet. Jeg kig­ge­de alli­ge­vel for­di jeg ven­te­de på eks­plo­sio­nen. Den eks­plo­de­re­de dog ikke efter ca. 5 sekun­ders obser­va­tion og blev sært nok hæn­gen­de ca. på sam­me sted på him­len.

Da jeg kig­ge­de nær­me­re, hav­de gen­stan­den noget, der lig­ne­de blin­ken­de tra­fik­lys, og jeg tro­e­de der­for, at det var en fly­ver, der var kom­met langt ned, men den bevæ­ge­de sig ikke rig­tig ud af ste­det, som en fly­ver gør. Gen­stan­den vir­ke­de til at være omkring 0,5 km væk, base­ret på lys­styr­ken på typi­ske fly­tra­fik­lys.

Min nys­ger­rig­hed blev for alvor vakt, da jeg opda­ge­de at den dan­se­de uro­ligt og til­fæl­digt rundt på ste­det på en måde, som hver­ken en fly­ver eller heli­kop­ter kan gøre. Jeg kun­ne se den bevæ­ge­de sig, for­di jeg kig­ge­de gen­nem gre­ne­ne på vores blad­lø­se bir­ke­træ i haven. Det var end­nu lyst nok til at skel­ne gre­ne­ne fra him­len. Jeg åbne­de vin­du­et for at kun­ne se den tyde­li­ge­re og obser­ve­re­de bevæ­gel­ser­ne i omkring et halvt minut. Bevæ­gel­ser­ne var ca. en fin­ger­bred­de sto­re, som når man hol­der sin pege­fin­ger ud i strakt arm. Der var sky­et på det områ­de, hvor gen­stan­den befandt sig.

Jeg løb nede­nun­der og kald­te på min mor, og jeg løb her­ef­ter ned i ind­kørs­len for at stu­de­re gen­stan­den, som jeg vur­de­rer, nok var nu mel­lem 0,5 og 1 km væk og sta­dig ca. 10 gra­der over hori­son­ten. Vi obser­ve­re­de beg­ge gen­stan­den i et par minut­ter og så fle­re af de usæd­van­li­ge bevæ­gel­ser. Vi var beg­ge eni­ge i at det ikke var nogen almin­de­lig fly­ver.

Gen­stan­den blin­ke­de i en ryt­me på 4 eller 5 blink skif­ten­de mel­lem røde og hvi­de lys pla­ce­ret i en rhom­be­form i hvert af dens 4 hjør­ner og et ekstra lys i mid­ten. Blin­ke­ne var sym­me­tri­ske og hver cyklus vare­de omkring 2 sekun­der. Det lig­ne­de sta­dig tra­fik­lys, men vir­ke­de lidt mere “avan­ce­ret” og en smu­le kraf­ti­ge­re.

Jeg løb der­ef­ter ind efter en kik­kert og ind efter min far. Da jeg kom ud igen, var gen­stan­den ble­vet sva­ge­re og var på vej ned bag træ­er­ne mod syd. Igen­nem kik­ker­ten kun­ne jeg ikke rig­tig se fle­re detal­jer, end da jeg først så den, og det var for mørkt til, at jeg kun­ne se en form. Jeg gæt­ter på, at den nu var mel­lem 2 og 5 km væk.

Desvær­re kun­ne min far ikke se noget, og gen­stan­den var nu ca. lige så svag som en stjer­ne. Min far og mor gik her­ef­ter inden­for igen. Jeg gik her­ef­ter læn­ge­re op ad vej­en mod sydøst for at bli­ve fri for træ­er­ne, så jeg kun­ne få udsyn ud over en mark mel­lem to går­de ned til ca. 2 gra­der over hori­son­ten.

Gen­stan­den var nu så langt væk, at jeg gen­nem kik­ker­ten kun kun­ne fan­ge enkel­te glimt. Jeg kig­ge­de regel­mæs­sigt rundt for at checke, om der ske kun­ne være fle­re gen­stan­de i andre ret­nin­ger, men der var ikke nogen.

Efter ca. 3–4 minut­ter fan­ge­de jeg et par glimt af den ca. 6–8 gra­der over hori­son­ten på vej mod sky­er­ne, og så for­svandt den.

Da vi bor på lan­det, er det svært at bedøm­me, om der var lyd, da der kører land­brugs­ma­ski­ner og biler rundt i det fjer­ne, så evt. lyd fra gen­stan­den vil­le være svært at adskil­le fra andre lyde, men jeg kun­ne ikke høre noget fra den ret­ning. En heli­kop­ter vil­le have lar­met meget mere.

Hav­de gen­stan­den ikke bevæ­get sig som den gjor­de, hav­de jeg tro­et, det var en almin­de­lig fly­ver eller en heli­kop­ter. Fak­tisk tro­e­de jeg sene­re, den var på vej til­ba­ge, men det­te var en almin­de­lig fly­ver på vej mod nord-nord-øst, og dens tra­fik­lys skif­te­de mel­lem hver side af vin­ger­ne.

5000 Oden­se C 9. decem­ber 2006
Da objek­tet obser­ve­res, tror jeg først, at det er et stjer­neskud og siger til min søn, at han skal se, men et split­se­kund efter ombe­stem­mer jeg mig, for­di lyset ikke er hvidt og lege­met er stort, men svagt oplyst og med et rødt/orange områ­de i mid­ten.

Der­for tror jeg det er en satel­lit, men lege­met bevæ­ger sig meget hur­tigt af en satel­lit, så jeg undres.

Da lege­met så et sekund sene­re laver et natur­stri­digt skar­pt sving i den vold­som­me hastig­hed, som lege­met hav­de, så må jeg give op. Jeg ser ofte stjer­neskud, fly­ve­ma­ski­ner og satel­lit­ter. Hav­de lege­met bare flø­jet i den sam­me lige bane, så hav­de jeg sta­dig spe­ku­le­ret på, hvad det var, men hav­de ikke skre­vet til jer.

Men det­te lege­me var enten meget stort, eller fløj i en lav høj­de fuld­stæn­digt lyd­løst, så det var ikke dre­vet af en for­bræn­dings­mo­tor, i hvert fald ikke som vi ken­der den. Det var et cir­kel­rundt lege­me, med et ikke sær­lig lyst omrids og med en oran­ge­rødt cen­trum, som udgjor­de ca. 1/4 del af dia­me­te­ren, og den var hel­ler ikke sær­lig oplyst. Et stjer­neskud eller en satel­lit lyser meget kraf­ti­ge­re og kla­re­re. Lege­met blin­ke­de ikke, lyse­ne var kon­stan­te og sva­ge.

Lege­mets bevæ­gel­se på him­len var una­tur­lig. Hastig­he­den var meget stor, ca. 45° på 3–4 sek. men høj­den var svær at afgø­re, så hastig­he­den kan ikke umid­del­bart bereg­nes. Lege­met fyld­te meget mere på him­len end et fly, måske som et rute­fly i 2–3 km høj­de, men det var ikke et fly. For­men var cir­kel­rund.

Lege­met fore­ta­ger en drej­ning ven­stre om sin bevæ­gel­ses­ret­ning og kryd­ser sit egen tid­li­ge­re fly­ve­ret­ning i en vin­kel på ca. 90° og for­svin­der.

Jeg har tid­li­ge­re set lyskeg­ler lave lig­nen­de hur­ti­ge bevæ­gel­ser på him­len, og det vil være min ene­ste natur­li­ge for­kla­ring. Men det­te var ikke en lyskeg­le, lege­met var fak­tisk meget svagt oplyst, og der var ingen lyskeg­le eller lys­spor fra bevæ­gel­sen. Bevæ­gel­sen var så hur­tig, og drej­nin­gen blev fore­ta­get i en hastig­hed, som ikke kan fore­ta­ges af en fly­ve­ma­ski­ne, det er ude­luk­ket.

En over­sigt over øvri­ge ind­be­ret­nin­ger kan ses under Obser­va­tions­over­sigt på adres­sen: www.ufo.dk

 

Redak­tio­nen af ufo-mail vil ger­ne benyt­te lej­lig­he­den til at ønske læser­ne en glæ­de­lig jul og et godt nytår.

På gen­syn i 2007!

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.