Kug­le­lyn i pas­sa­ger­fly

Beret­nin­ger om kug­le­lyns­fæ­no­me­ner er helt spe­ci­el­le, men lig­ner dog ofte beret­nin­ger om ild­kug­ler på him­len eller tæt på jor­den og for­tæl­ler næsten alle om kug­le­for­me­de, gul­li­ge eller blå­ligt lysen­de objek­ter under tor­den­vejr i stør­rel­se fra ten­nis­bol­de og op til en meter i dia­me­ter.

De kom­mer ofte ind gen­nem ruder eller via skor­ste­ne bevæ­gen­de sig rundt for til sidst at for­svin­de helt stil­le eller ved en eks­plo­sion med et stør­re eller min­dre brag og ofte med en byge af gni­ster tit efter­la­den­de en ozon- eller svovlag­tig lugt.

TASS-tele­gram om kug­le­lyn

Man har i åre­nes løb i avi­ser­ne af og til kun­net se beret­nin­ger om kug­le­lyns­fæ­no­me­ner obser­ve­ret inde i pas­sa­ger­fly. I SUFOI’s tids­skrift UFO-Nyt 5/1984 refe­re­re­des såle­des en histo­rie fra Asso­ci­a­ted Press med det sov­je­ti­ske nyheds­bu­reau TASS som kil­de:

Et kug­le­lyn svæ­ve­de over hove­d­er­ne på de for­bløf­fe­de pas­sa­ge­rer i et sov­je­tisk tra­fik­fly i begyn­del­sen af ugen (i star­ten af janu­ar 1984. red.).
Ingen af de ombord­væ­ren­de kom noget til, men fly­ets vej­r­ra­dar og anden elek­tro­nisk udrust­ning gik ud af drift.

I ca. 1.200 meters høj­de opt­rå­d­te et kug­le­lyn med en dia­me­ter på 10 cm på fly­ets næse­par­ti lige for­an cock­pit­tet. Det for­svandt med en øre­søn­der­ri­ven­de lyd, men duk­ke­de kun nog­le få sekun­der sene­re op inde i pas­sa­ger­ka­bi­nen efter på en eller anden ufor­klar­lig måde at være trængt gen­nem kabi­ne­væg­gen.

Kug­le­ly­net svæ­ve­de omkring over hove­d­er­ne på de for­bløf­fe­de pas­sa­ge­rer. I kabi­nens bager­ste afde­ling del­te det sig i to glø­de­n­de halv­kug­ler, der sene­re flød sam­men og siden for­lod tra­fik­fly­et næsten lyd­løst.

Kug­le­lyn i Boe­ing 720

Pal­le J. Chri­sten­sen gjor­de på SUFOI’s Face­book Debat­grup­pe den 16. marts 2020 opmærk­som på en inter­es­sant beret­ning om et kug­le­lyns­fæ­no­men i en Boe­ing 720. Det var Rick Broo­me, fly­en­tu­si­ast og tidl. pilot, der på Face­book­grup­pen „Air­li­ners from the past“ https://www.facebook.com/groups/1047589148646938/permalink/3620428828029611/ , for­tal­te om en til­dra­gel­se, han selv hav­de ople­vet for 50 år siden. Han beret­te­de bl.a.:

Jeg var over­tal­ligt besæt­nings­med­lem på vores Uni­ted Air Lines Boe­ing 720 regi­stre­ret N7201U, da vi hav­de en mas­siv elek­trisk udlad­ning den 1. marts 1970. Vi steg ud over Stil­le­ha­vet i 22.000 fods høj­de (6.700 meter), da Sankt Elms Ild begynd­te at oply­se cock­pitvin­du­er­ne og motor­gon­do­ler­ne. Fasci­ne­ren­de! Så rul­le­de et kug­le­lyn på stør­rel­se med en basket­bold ud af mid­ten af instru­ment­pa­ne­let. Fly­et var trim­met pænt ud og i en svag stig­ning omkring tyve minut­ters flyv­ning ud af San Fran­ci­sco mod Los Ange­les. Det lysen­de fæno­men svæ­ve­de et par tom­mer over gul­vet og rul­le­de stil­le og roligt ned ad mid­ter­gan­gen.

På grund af et tid­li­ge­re tek­nisk pro­blem var vores nor­ma­le afgang aflyst; fly­et var uden pas­sa­ge­rer ud over besæt­nings­med­lem­mer fra en flyv­ning fra Chi­ca­go. Stewar­des­ser­ne hav­de slå­et sig ned på før­ste klas­se. Fly­ma­ski­ni­sten og jeg var fasci­ne­re­de af fæno­me­net, løs­ne­de sik­ker­heds­bæl­ter­ne og fulg­te efter kug­len, mens den svæ­ve­de lige over gul­vet bag­ud igen­nem før­ste klas­se. Stewar­des­ser­ne kig­ge­de nys­ger­ri­ge på. Da den lave­de et slags hop lige efter første­klas­se afde­lin­gen, gik vi til­ba­ge til cock­pit­tet. Så ram­te kug­le­ly­net det bager­ste tryks­kot og vi fik en mas­siv elek­trisk udlad­ning. Alle fire elge­ne­ra­to­rer stod af, og der blev mørkt.

Det tog et par minut­ter at få alle gene­ra­to­rer­ne i gang igen og i fase. Der var kun nød­be­lys­ning i cock­pit­tet. Kap­ta­j­nen, anden­pi­lo­ten og fly­ma­ski­ni­sten lød som aktie­hand­le­re, mens check­li­ster blev kaldt ud og besva­ret. Jeg holdt mund, men gav fly­ma­ski­ni­sten min lom­me­lyg­te og bad hur­tigt en stil­le bøn.

Høj­der­or­strim­met var i styk­ker. Ja, det var uhyg­ge­ligt! Skip­per sat­te trans­pon­de­ren til „nød­si­tu­a­tion“, 7700, og vi begynd­te at gå ned, mens fly­ve­l­e­de­ren gav os radar­kur­ser for lan­ding i Los Ange­les. Det var lige efter kl. 3 om nat­ten. Anflyv­nin­gen var til bane 25 Right. Vi var snart på jor­den og kør­te direk­te til repa­ra­tions­han­ga­rer­ne efter instruk­tion på SELCAL radio­en.

Male­ri af Uni­ted Air Lines Boe­ing 720 regi­stre­ret N7201U, hvor kug­le­lyn­s­til­dra­gel­sen fandt sted den 1. marts 1970.

 

Alle syv (sic!) hjør­ner af fly­et hav­de bræn­de­mær­ker, smel­te­de alu­mi­ni­umslo­m­mer og andre tyde­li­ge sto­re ska­der. Den kri­ti­ske ska­de var på aktu­a­tor-stan­gen til høj­der­or­strim­met. Den var „svej­set“ sam­men! Der var ska­der på radar­næ­sen og et langt spor af brændt alu­mi­ni­um nedad bagest på krop­pen af fly­et. Spo­ret var ca. 60 gra­der nedad bag fin­nen under krop­pen, og krop­pen skul­le repa­re­res bag fin­nen.

Den smuk­ke Boe­ing var ude af drift i en måned. De sta­ti­ske afla­de­re på bag­kan­ten af vin­gen var brænd­te, og andre var helt væk. Det var en „klas­se A hæn­del­se“ med ska­der for over en mil­li­on dol­lars.

Ekstra: Jeg husker lige at det var „nyt og spæn­den­de“ i begyn­del­sen. Ikke stort. Lyse­ne var dæm­pe­de i kabi­nen og fle­re af stewar­des­ser­ne hvi­le­de sig under tæp­per. Fak­tisk tror jeg, fle­re sov. Ingen pas­sa­ge­rer. Hvis jeg var ale­ne, vil­le jeg have fulgt kug­len bag­ud, men fly­ma­ski­ni­sten var for­re­st. Han hav­de også sin lom­me­lyg­te i hån­den! Jeg var ikke sær­ligt bekym­ret, men han sag­de „måske skul­le vi gå til­ba­ge til cock­pit­tet… ?“ Det gjor­de vi. BOOM!… Min hukom­mel­se er så god, at jeg sta­dig husker det… det vare­de ca. 35 sekun­der.

Det var en „tæt på“ hæn­del­se og jeg lave­de sene­re at male­ri af det.

Andre beret­nin­ger

En af debat­del­ta­ger­ne på Face­book, Marc Wro­t­ny, spurg­te efter­føl­gen­de bl.a. til kug­le­ly­nets gen­nem­sig­tig­hed og far­ve. Her­til sva­re­de Rick Broo­me, at det var som en mil­li­on lyn vik­let tæt sam­men i en per­fekt kug­le og med et strå­len­de blå­ligt, hvidt lys, der også fuld­stæn­digt oply­ste cock­pit­tet og kabi­nen.

Jason Whi­te delt­og også i debat­ten på Face­book og skrev bl.a.: Jeg arbej­de­de på ram­pen for Air Cana­da i Van­co­u­ver i slut­nin­gen af 80’erne. Her lan­de­de en DC‑9 en dag, og stewar­des­sen, der åbne­de kabi­ne­dø­ren, for­tal­te en histo­rie, der meget lig­ner din… en „kug­le af elek­tri­ci­tet“ var flø­jet gen­nem kabi­nen oppe for­fra og ned til bag­en­den til pas­sa­ge­rer­nes sto­re bestyr­tel­se. Der var brændt et mær­ke på rada­ran­ten­nen, og nog­le afla­de­re for sta­tisk elek­tri­ci­tet ved styr­bords hale­vin­ge var smel­tet af. Jeg har altid spe­ku­le­ret på, hvor man­ge af pas­sa­ge­rer­ne, der den dag beslut­te­de sig for at under­sø­ge mulig­he­den for frem­over at tage med Greyho­und-bus­ser eller tog.

En af debat­del­ta­ger­ne på Face­book, Jim Baker, til­fø­je­de: Jeg ved, at jeg kom­mer til at lyde som en, der råber „me too!“, Men jeg hav­de en lig­nen­de ople­vel­se ombord på en B‑52. Kug­len dan­ne­de sig på stør­rel­se med en softball/grapefrugt ved den øver­ste del af ?for­r­u­den i cock­pit­tet, bevæ­ge­de sig lang­somt hen ad cock­pit­tets loft til det bager­ste skot, hvor EWO (Electro­nic War­fa­re Offi­cer) og skyt­ten så den for­svin­de i deres pane­ler, hvil­ket kort­slut­te­de deres instru­men­ter. Ingen andre ska­der på fly­et… Man­ge gan­ge så vi Sankt Elms Ild dan­se rundt på for­r­u­de­vi­sker­ne og i hjør­ne­r­ne af for­r­u­den… bare små blå­hvi­de edder­kop­pe­spind der på et øje­blik kom til syne og for­svandt.

En yngre udga­ve af Rick Broo­me med en end­nu yngre pilo­t­a­spirant på skø­det i flyco­ck­pit. Rick har flø­jet mere end 2.200 timer i 47 for­skel­li­ge fly. Der­til er han histo­ri­ker og kunst­ner, der har malet mere end 3.000 ori­gi­na­le bil­le­der, som hæn­ger ver­den over. Man­ge af dis­se bil­le­der har fly som moti­ver.

 

Research og over­sæt­tel­ser: Pal­le J. Chri­sten­sen, https://www.facebook.com/search/top/?q=palle%20j%C3%B8rgen%20christensen&epa=SEARCH_BOX

Pal­le J. Chri­sten­sen note­rer vide­re: Rick Broo­me er bestemt inter­es­sant. Han skul­le begyn­de pilot-træ­ning/om­sko­ling ved Uni­ted Air Lines. Men godt et halvt år sene­re blev det udsat. Han valg­te så at slå helt over til „male­ri“. Af fly selv­føl­ge­lig. Boe­ing 720 var af en gene­ra­tion med tre i cock­pit­tet. Kap­ta­j­nen i ven­stre sæde. Anden­pi­lo­ten i høj­re sæde og fly­ma­ski­ni­sten, flight engi­ne­er, bag anden­pi­lo­ten vendt mod høj­re side af flykrop­pen og et omfat­ten­de instru­ment­pa­nel. Bag kap­ta­j­nen er der et ekstra sæde, hvor Rick sad. Han hav­de som sagt flø­jet meget siden dren­ge­å­re­ne, men var nu cer­ti­fi­ce­ret fly­me­ka­ni­ker.
https://www.rickbroome.com/

Kug­le­lyn på tv

I efter­å­ret 1997 efter­ly­ste Poul Thom­sen i den popu­læ­re tv-udsen­del­se En natur­lig for­kla­ring beret­nin­ger fra seer­ne om kug­le­lyn. Reak­tio­nen var over­væl­den­de, og mere end 100 tv-see­re ind­send­te bre­ve og avis­ud­klip med deres ople­vel­ser af kug­le­lyns­fæ­no­me­ner. Den 22. okto­ber 1998 blev en del af de mere spe­ci­el­le beret­nin­ger omtalt i en sene­re udga­ve af En natur­lig for­kla­ring, lige­som Poul Thom­sen hav­de bedt davæ­ren­de pla­ne­ta­ri­e­le­der Ole J. Knud­sen fra Steno Muse­et i Aar­hus om at kom­men­te­re seer­nes rap­por­ter om kug­le­lyn. Alle rap­por­ter blev efter­føl­gen­de over­dra­get til SUFOI, da DMI ikke tid­li­ge­re hav­de vist spe­ci­el inter­es­se for rap­por­ter om det­te måske lidt kon­tro­ver­si­el­le emne.

I Kim Møl­ler Han­sen bog Pro­jekt UFO tro, løg­ne og kold krig er en stor del af de mod­tag­ne kug­le­lyns­be­ret­nin­ger refe­re­ret i kapit­let Ufo­ens gåde­ful­de fæt­ter, lige­som et kapi­tel i Ole Hen­nings­ens bog Ild­kug­ler over Dan­mark — om sten der aldrig fløj, beskæf­ti­ger sig med fæno­me­net kug­le­lyn især foku­se­ret på dan­ske obser­va­tio­ner http://www.sufoi.dk/butik/?117,en_ildkugler-over-danmark-b-088

Kan også købes som e‑bog: https://www.saxo.com/dk/ildkugler-over-danmark-om-sten-der-aldrig-floej_pdf_9788787628235 mfl.

 

Læs mere om kug­le­lyn mv.:

https://da.wikipedia.org/wiki/Kuglelyn
DMI: https://www.dmi.dk/vejr-og-atmosfare/temaforside-lyn-og-torden/kuglelyn/,
https://videnskab.dk/naturvidenskab/hvordan-opstaar-et-kuglelyn,
John Cap­pe­len: Bag om lyn og tor­den, Natu­rens Ver­den, 7/8/2004,
https://www.dmi.dk/fileadmin/user_upload/Bruger_upload/PopArt/Bag_om_lyn_og_torden.pdf,
Kim Møl­ler Han­sen: Ufo­ens gåde­ful­de fæt­ter i Pro­jekt UFO — tro, løg­ne og kold krig, SUFOI, 2011,
http://www.sufoi.dk/butik/?83,en_projekt-ufo-tro‑l%C3%B8gne-og-kold-krig-(cd-rom)-b-073,
Ole Hen­nings­en: Ild­kug­ler over Dan­mark — om sten der aldrig fløj, SUFOI, 2018,
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2018/um18-270.php,
https://ing.dk/artikel/kuglelyn-giver-forskerne-graa-haar-hovedet-161325,
https://ing.dk/artikel/kan-topologi-forklare-kuglelyn-211157,
http://advances.sciencemag.org/content/4/3/eaao3820,
Jes­per Grøn­ne: Hvad i him­len — over Dan­mark: http://hvadihimlen.dk/lysfaenomener-objekter/sankt-elms-ild/,
Bar­ry Gre­enwood: Ball Ligh­t­ning Arti­c­les, Bibli­o­grap­hy, http://www.project1947.com/shg/bl_db.html,
http://docplayer.net/54234519-Ball-lightning-articles.html og
Uman, Mar­tin A. Rakov, Vla­di­mir A. (2003). Ball ligh­t­ning, bead ligh­t­ning, and other unusu­al dis­ch­ar­ges in Ligh­t­ning: Phy­si­cs and Effects. Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press:
https://www.cambridge.org/dk/academic/subjects/earth-and-environmental-science/atmospheric-science-and-meteorology/lightning-physics-and-effects?format=PB&isbn=9780521035415.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.