Ufo­er over Mexi­co

Den 11. maj 2004 fandt man­ge mexi­can­ske og uden­land­ske avi­ser de sto­re over­skrif­ter frem for at brin­ge histo­ri­en om, at et mexi­kansk mili­tær­fly hav­de fil­met 11 ufo­er, og at det mexi­can­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um under for­svars­mi­ni­ster gene­ral Cle­men­te Vega Garcia — øver­st­be­fa­len­de for de væb­ne­de styr­ker — fore­tog det usæd­van­li­ge skridt offi­ci­elt at bekræf­te hæn­del­sen. Pres­se­kon­fe­ren­cen blev holdt på Hotel Sevil­la Pala­ce i Mexi­co City, og de inter­na­tio­na­le medi­er var invi­te­ret.
 
Obser­va­tions­ste­det — Ciu­dad del Car­men, Campe­che — ses mel­lem de to grøn­ne pile. Kor­tet er udar­bej­det af Lar­ry Hatch.

 

Vi brin­ger her Jai­me Maus­sans pres­se­med­del­el­se uddelt på mødet:

Den 20. april 2004 blev Jai­me Maus­san kon­tak­tet af en højt­stå­en­de offi­cer fra for­svars­mi­ni­ste­ri­et angå­en­de et pri­vat møde, hvor man skul­le tale om et meget vig­tigt emne.

Den føl­gen­de dag mød­te Maus­san for­svars­mi­ni­ster gene­ral Cle­men­te Vega Garcia og hans nær­me­ste med­ar­bej­de­re. På mødet fik Maus­san oplys­nin­ger om hæn­del­sen, der fandt sted den 5. marts 2004 i luftrum­met over Ciu­dad del Car­men, Campe­che, hvor en af fly­ve­våb­nets Mer­lin C26A to-moto­res fly var på ruti­ne­flyv­ning for at spo­re narkos­mug­le­re under en anti-narko-ope­ra­tion.

Mer­lin C26A-fly­et var udsty­ret med avan­ce­ret digi­ta­lud­styr til at regi­stre­re og fil­me alle akti­vi­te­ter under ope­ra­tio­nen. Meget føl­som­me detek­to­rer som en FLIR STAR ZAPPHIR II og en RADAR AN/PS 143 BRAVO VICTOR 3 blev betjent af den velud­dan­ne­de besæt­ning om bord på fly­et, og alle ope­ra­tio­ner blev fil­met både i det syn­li­ge og i det infrarø­de spek­trum. Fly­et var under kom­man­do af major Mag­da­leno Jas­so Núñez.

FLIR-ope­ra­tør var løjt­nant Mario Adrián Vázquez, og RADAR-ope­ra­tør var løjt­nant Ger­man Rami­rez — beg­ge fra Fly-eskadril­le 501. Fly­et var ale­ne udsty­ret til at fore­ta­ge over­våg­nings­op­ga­ver og ikke til kamp- og krigs­op­ga­ver. Besæt­nin­gens opga­ve var at opda­ge og iden­ti­fi­ce­re narko­hand­ler­fly og øje­blik­ke­lig rap­por­te­re til basen, hvor jager­fly så skul­le sen­des op for at fan­ge narkos­mug­ler­ne.

Kl. ca. 17.00 regi­stre­re­de Mer­lin C26A’eren ukendt „tra­fik“ i luftrum­met 3.500 m over Ciu­dad del Car­men, Campe­che, og da det kun­ne være et narkos­mug­ler­fly, fore­tog major Mag­da­leno Jas­so en manøv­re for at kom­me nær­me­re på den ukend­te „tra­fik“ og fil­me målet med fly­ets udstyr.

På sam­me tids­punkt rap­por­te­re­de major Jas­so via radio­en til basen, at man hav­de regi­stre­ret en mulig mistænkt og bad om, at et jager­fly blev gjort klar. RADAR AN/PS 143 BRAVO VICTOR 3 regi­stre­re­de den ukend­te „tra­fik“, og FLIR STAR ZAPPHIR II fil­me­de objek­tet i det infrarø­de spek­trum. Da Mer­lin C26A’eren for­søg­te at nær­me sig den ukend­te „tra­fik“ for at fore­ta­ge en visu­el iden­ti­fi­ca­tion, fore­tog det ukend­te objekt en over­ra­sken­de manøv­re og fløj bort med utro­lig høj hastig­hed.

På det­te tids­punkt for­søg­te major Jas­so at for­føl­ge målet, men det var for hur­tigt. Alt det­te blev fil­met af FLIR, og radi­okom­mu­ni­ka­tio­nen med basen, hvor det ukend­te objekts manøv­re blev beskre­vet, blev opta­get. C26A hav­de end­nu ikke fået visu­al kon­takt med det ukend­te objekt. Der gik dog ikke lang tid, før det ukend­te objekt plud­se­lig retur­ne­re­de og begynd­te at for­føl­ge Mer­lin C26A’eren — en over­ra­sken­de situ­a­tion.

Det­te blev regi­stre­ret af RADAR og FLIR, mens besæt­nin­gen om bord for­søg­te at få visu­el kon­takt med den uiden­ti­fi­ce­re­de „tra­fik“, der nu for­fulg­te dem. I løbet af få sekun­der regi­stre­re­de udsty­ret ikke blot én ukendt „tra­fik“, men to der for­fulg­te dem.

Bil­le­der på både RADAR og FLIR var kla­re og tyde­li­ge. Men hver­ken pilo­ten eller resten af besæt­nin­gen kun­ne få visu­el kon­takt med de to for­føl­ge­re, hvil­ket øge­de spæn­din­gen i den­ne for­vir­ren­de situ­a­tion. Major Mag­da­leno Jas­so rap­por­te­re­de til basen om hæn­del­sen, om hvor­dan tin­ge­ne udvik­le­de sig. Han vide­re­gav alle de data­l­jer, som udsty­ret regi­stre­re­de, sam­ti­dig med at man for­søg­te at få visu­el kon­takt med de ukend­te. FLIR fil­me­de sta­dig de to ukend­tes bevæ­gel­ser i det infrarø­de spek­trum. De holdt deres afstand til C26A’eren, mens de sta­dig fulg­te efter den. Besæt­nin­gen om bord på Mer­lin C26A blev for­vir­ret, da de så bil­le­der­ne på FLIR og RADAR, og spurg­te sig selv, hvad det egent­lig var, der fore­gik.

Hæn­del­sen bli­ver mere dra­ma­tisk

Men den stres­se­de situ­a­tion, som C26A-besæt­nin­gen befandt sig i, var kun begyn­del­sen på noget mere dra­ma­tisk, som skul­le få ople­vel­sen til at lig­ne et rent mare­ridt. Der gik nog­le minut­ter, mens det mexi­can­ske fly­ve­vå­bens Mer­lin C26A-besæt­ning fort­sat for­søg­te at få visu­el kon­takt med de ukend­te. På trods af, at både RADAR og FLIR klart og tyde­ligt viste beg­ge uiden­ti­fi­ce­re­de objek­ter, var man af ufor­klar­li­ge årsa­ger ikke i stand til at få visu­el kon­takt, selv om objek­ter­ne af og til kom tæt på. Det var under dis­se cir­kel­ma­nøv­rer i for­sø­get på at iden­ti­fi­ce­re de to objek­ter, at der ske­te noget for­bløf­fen­de. I løbet af meget kort tid duk­ke­de der fle­re ukend­te objek­ter op, og for­vir­rin­gen blandt C26A-besæt­nin­gen var total.

RADAR og FLIR regi­stre­re­de øje­blik­ke­ligt til­ste­de­væ­rel­sen af ni nye objek­ter med sam­me stør­rel­se og karak­te­ri­sti­ka, som helt uven­tet duk­ke­de op, som om de kom lige ud af intet.

Nu var det plud­se­lig ble­vet meget far­ligt, så major Mag­da­leno Jas­so rap­por­te­re­de over radio­en til basen, at den nye situ­a­tion kræ­ve­de nye instruk­ser. Men det mest bizar­re var, at selv om der var 11 ukend­te objek­ter tæt på dem, kun­ne besæt­nin­gen sta­dig ikke se dem. Det var af en eller anden mær­ke­lig grund ikke muligt at få visu­el kon­takt med de ukend­te objek­ter, hvil­ket aldrig var sket før for de meget erfar­ne mænd. Det høj­tek­no­lo­gi­ske udstyr og sen­so­rer­ne løj ikke: Der var 11 mål med ukend­te hen­sig­ter tæt på dem.

Da for­vir­rin­gen blandt C26A-besæt­nin­gen var på sit høje­ste, fore­tog de ukend­te objek­ter plud­se­lig en manøv­re og omrin­ge­de fly­et fra det mexi­can­ske fly­ve­vå­ben i en cir­kel meget tæt på. RADAR og FLIR viste et bil­le­de af 11 objek­ter meget tæt på i en cir­kel­for­ma­tion rundt om Mer­lin C26A’eren. Situ­a­tio­nen kom fuld­stæn­dig ud af kon­trol. Major Mag­da­leno Jas­so rap­por­te­re­de til basen, at situ­a­tio­nen for C26A nu var “rød alarm”, omrin­get af 11 mysti­ske, run­de objek­ter camou­f­le­ret med en ukendt, avan­ce­ret tek­no­lo­gi, som for­hin­dre­de enhver visu­el kon­takt med dem.

Major Jas­so og resten af besæt­nin­gen beva­re­de dog roen og arbej­de­de hur­tigt med at regi­stre­re og fil­me enhver detal­je af den­ne ene­stå­en­de hæn­del­se. De arbej­de­de samvit­tig­heds­fuldt og gjor­de deres pligt som erfar­ne mili­tær­per­so­ner. Da de nu var omrin­ge­de af uiden­ti­fi­ce­re­de objek­ter med ukend­te hen­sig­ter, tog major Mag­da­leno Jas­so den beslut­ning at sluk­ke alle fly­ets lys og så se, hvad der vil­le ske. Besæt­nin­gen ople­ve­de en peri­o­de med uvis­hed og spæn­ding, mens FLIR tog bil­le­der af de kla­re objek­ter, selv om det ikke var muligt at få visu­el kon­takt — øje­blik­ke med stil­hed og uvis­hed.

C26A-besæt­nin­gen fort­sat­te stil­le og roligt deres arbej­de og doku­men­te­re­de enhver bevæ­gel­se, som de ukend­te objek­ter fore­tog, mens major Jas­so fort­sat var i kon­takt med basen. Efter nog­le meget stres­sen­de minut­ter for­svandt de 11 objek­ter og afslut­te­de den under­li­ge ople­vel­se, som besæt­nin­gen fra Fly-eskadril­le 501 lige hav­de haft.

Besæt­nin­gen på Mer­lin C26A’eren.

Mer­lin C26A’eren vend­te sik­kert til­ba­ge til basen, og major Mag­da­leno Jas­so skrev en fuld­stæn­dig rap­port om hæn­del­sen sam­men med C26A-besæt­nin­gen. For­svars­mi­ni­ste­ren læste major Jas­sos rap­port og iværk­sat­te en til­bunds­gå­en­de under­sø­gel­se, hvor alle ele­men­ter i sagen blev ende­vendt — erklæ­rin­ger fra besæt­nin­gen, bil­le­der, målin­ger fra alt udsty­ret såvel som en kom­plet under­sø­gel­se af mete­o­r­o­lo­gi­ske data.

Hæn­del­sen blev taget meget alvor­ligt af for­svars­mi­ni­ste­ri­et, og efter fle­re ugers under­sø­gel­se beslut­te­de gene­ral Cle­men­te Vega Garcia at kon­tak­te for­sker og tv-jour­na­list Jai­me Maus­san med hen­blik på et sam­ar­bej­de med en erfa­ren for­sker om den vide­re efter­forsk­ning af sagen. Den 22. april 2004 gav for­svars­mi­ni­ster gene­ral Cle­men­te Vega Jai­me Maus­san en kopi af alle bånd og data ind­sam­let af Mer­lin C26A under hæn­del­sen. Maus­sans for­sker­team skul­le så som ekstern sam­ar­bejds­part­ner fore­ta­ge en meget omhyg­ge­lig under­sø­gel­se og ana­ly­se i et for­søg på at kaste lys over hæn­del­sen den 5. marts 2004 og om muligt afdæk­ke moti­ver og kon­se­kven­ser.

Gene­ral Vega såvel som hans stab var meget åbne og vil­li­ge til at tale om sagen. De udvi­ste også stor inter­es­se for at få under­søgt, hvad der ske­te. Gene­ral Vega gav Jai­me Maus­san lov til at inter­viewe Mer­lin C26A-besæt­nin­gen uden nogen form for cen­sur, så det sene­re var muligt at under­ret­te den mexi­can­ske befolk­ning — en histo­risk og over­ra­sken­de beslut­ning, som vil ind­le­de en ny æra for gen­si­digt sam­ar­bej­de mel­lem de mexi­can­ske ufo­lo­ger og mili­tæ­ret, et sam­ar­bej­de base­ret på respekt og inter­es­se for at fin­de sand­he­den bag den inten­se ufo-akti­vi­tet, som vi har ople­vet i Mexi­co siden begyn­del­sen af den for­bløf­fen­de mexi­can­ske ufo-bøl­ge helt til­ba­ge til 11. juli 1991.

Den­ne nye æra med sam­ar­bej­de mel­lem mexi­can­ske ufo-obser­va­tø­rer, stjer­nekig­ge­re, ufo­lo­ger og vores mili­tæ­re styr­ker vil bane vej­en for et helt nyt lovsy­stem, som kan tage høj­de for enhver hæn­del­se med dis­se uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter, menig­mand, kom­merci­el­le og mili­tæ­re fly osv., så vi kan lære og for­stå, hvor­dan vi skal for­hol­de os til vir­ke­lig­he­den.

— (slut på pres­se­med­del­el­sen)

Over­sæt­tel­se: -for/kmh

Ufo­er på video

Som det ses af pres­se­med­del­el­sen fra Jai­me Maus­san, er det ikke før­ste gang, man har set og fil­met ufo­er i Mexi­co. De man­ge film er sam­let på to videobånd:

  • Mes­sen­gers of Desti­ny: Den før­ste af video­er­ne om de fan­ta­sti­ske lys over Mexi­co, bl.a. opta­get under sol­for­mør­kel­sen i 1991. Fle­re af lyse­ne er vir­ke­lig mysti­ske, og på grund af sol­for­mør­kel­sen obser­ve­re­de og fil­me­de en mas­se men­ne­sker de mær­ke­li­ge lys. Det er en af de mest spæn­den­de film om ufo­er set i lang tid. Engelsk tale. Kun få til­ba­ge. Varig­hed: 75 min., kr. 199,00. Bestil­lings­nr. V‑002.
  • Masters of the Stars: Video­en fort­sæt­ter, hvor »Mes­sen­gers of Desti­ny« slut­te­de: Opta­gel­ser af nog­le af de mest omfat­ten­de og hyp­pi­ge ufo-hæn­del­ser i Mexi­co nogen­sin­de. Bl.a. opta­gel­ser i dags­lys af en hæn­del­se fra 1. janu­ar 1993, hvor tre ufo­er blev fil­met over en motor­vej — tra­fik­ken gik helt i stå på grund af de mysti­ske lys. Den­ne video er mindst lige så spæn­den­de som »Mes­sen­gers of Desti­ny«. Engelsk tale. Kun få til­ba­ge. Varig­hed: 75 min., kr. 199,00. Bestil­lings­nr. V‑003.

Beg­ge video­er er nu udsolg­te.

Ufo­er over Mexi­co — for­kla­rin­ger?

Mexi­can­ske viden­skabs­folk cite­res for føl­gen­de for­kla­rin­ger på hæn­del­sen den 5. marts 2004:

  • »Socie­dad Astro­no­mi­ca Ura­nia« i More­los-provin­sen mener, at de man­ge objek­ter var vej­r­bal­lo­ner.
  • Den mexi­can­ske astro­nom Jose de la Her­rán siger, at det var dele af en mete­o­rit, som brænd­te op.
  • Rafa­el Navar­ro fra »Plas­ma Che­mi­s­try and Pla­ne­tary Stu­dy Labo­ra­tory« på UNAM Insti­tu­te of Nuclear Sci­en­ce har udtalt, at det højst sand­syn­ligt dre­jer sig om en mas­se rumaf­fald (satel­litre­ster, raketre­ster m.m.), der brænd­te op i atmos­fæ­ren.
  • Julio Her­re­ra, atom­fy­si­ker ved Natio­nal Auto­no­mous Uni­ver­si­ty, siger, at de lysen­de kug­ler kun­ne være kug­le­lyn.

Der er svag­he­der ved oven­stå­en­de for­kla­rin­ger: Hvis dis­se objek­ter var usyn­li­ge for det men­ne­ske­li­ge øje (husk, at besæt­nin­gen på intet tids­punkt så objek­ter­ne), hvor­dan kun­ne de så være bal­lo­ner? Er bal­lo­ner en så kraf­tig var­mekil­de, at de kan frem­stå som lyskug­ler på infrarød film? Hvor­for var besæt­nin­gen ikke i stand til at se objek­ter­ne, hvis de vir­ke­lig var mete­o­rer, rumaf­fald eller kug­le­lyn?

Den pt. måske bed­ste for­kla­ring på hæn­del­sen går på, at besæt­nin­gen på Mer­lin C26A’eren mød­te en grup­pe ame­ri­kan­ske ste­alth-fly (fx F‑117A), som var på en lil­le udflugt i mexi­cansk luftrum. Det siges, at de nye­ste ste­alth-fly er udsty­ret med spe­ci­el­le lys­pa­ne­ler med infrarødt lys, som bru­ges, når de radar-usyn­li­ge fly er uden for fjendt­ligt flyter­ri­to­ri­um og har behov for at bli­ve set af fx et tank­fly, når der skal tan­kes op i luf­ten.


Ufo­er på radar

Hvis man vil læse mere om tid­li­ge­re årti­ers rap­por­ter om ufo-fæno­me­ner på radar, så har UFO-Nyts med­ar­bej­der Ole Hen­nings­en genop­trykt et min­dre oplag af den spæn­den­de rap­port, UFO­er på radar, som SUFOI udgav i 1974.

Rap­por­ten inde­hol­der en sam­ling af de mest omtal­te ufo-fæno­me­ner (frem til 1974) obser­ve­ret på mili­tæ­re og civi­le radarskær­me.

Pro­fes­sor i atmos­fæ­risk fysik, James E. McDo­nald, beskæf­ti­ger sig i rap­por­tens cen­tra­le afsnit ind­gå­en­de med tre spe­ci­el­le hæn­del­ser, hvor ukend­te fæno­me­ner er regi­stre­ret på radar. Der er des­u­den et afsnit om NATO’s radar­sy­stem NADGE og dets davæ­ren­de funk­tion.

60 sider, kr. 39,00.
Bestil­lings­nr. B‑38.

En opsigtsvæk­ken­de radar-visu­el obser­va­tion blev fore­ta­get fra en Boe­ing 747 fra Japan Air Lines den 16. novem­ber 1986.

Fly­et var let­tet fra Reykjavik for at fly­ve til Tokyo over Grøn­land og Ala­ska. Læs selv den japan­ske luft­kap­ta­jns beret­ning om sit møde med ufo-fæno­me­ner. Den kend­te ame­ri­kan­ske ufo­for­sker Bru­ce S. Mac­ca­bee har under­søgt sagen og har udar­bej­det en beret­ning (på engelsk), som den blev for­talt til Fede­ral Avi­a­tion Admi­ni­stra­tion.

60 sider, pris kr. 49,00.
Bogen er udsolgt.

Bogen kan bestil­les i SUFOI Butik­ken »Bøger for voks­ne«.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.