Lys­fæ­no­me­ner obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret fra Ebelt­oft

Kort efter obser­va­tio­nen af ejen­dom­me­li­ge lys­fæ­no­me­ner på him­len, under­ret­te­de en 24-årig jour­na­list­stu­de­ren­de Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion, om sine iagt­ta­gel­ser den 31. juli 2004.

Han for­tæl­ler om ople­vel­sen:
- Vi sid­der 5 men­ne­sker sam­let, da min mor ser et oran­ge lys der kom­mer skråt ind fra nord­lig ret­ning og ser ud som om det er dalen­de. Jeg tror først det er et styk­ke komet(sten) der bræn­der op i atmos­fæ­ren og får de andre til at tro på det.

- Umid­del­bart bag­ef­ter kom­mer der 3 fuld­stæn­digt iden­ti­ske fæno­me­ner, som jeg vil sky­de på har været næsten lodret over et punkt lidt syd­ve­st­li­ge­re end Århus. Far­ven var oran­ge, som et lege­me med ild, men der var ingen hale, som for­ven­tet ved f.eks. en komet. (en komet ses dog ikke umid­del­bart at bevæ­ge sig på him­len, set med det blot­te øje. OH).

- Den 4. „kug­le“ blev opløst/delt i to, hvor den ene del styr­te­de mod jor­den klok­ken præ­cis 22.26 og der­ef­ter brænd­te den anden halv­del ud — selv­om den fort­sat­te lidt i den sam­me bane. Der var ingen lyde over­ho­ve­det, og banen som de fløj i var ikke helt ens, men dog nogen­lun­de ens i ret­nin­gen.

Den­ne udga­ve af et af foto­gra­fi­er­ne er gjort lyse­re, så sil­hu­et af hus og
træ­er duk­ker op fra „mør­ket“.

- Vi har kon­tak­tet vagt­ha­ven­de på DMI, Dan­marks Mete­o­r­o­lo­gi­ske Insti­tut, som kun­ne sige at vej­ret ikke var af nogen spe­ci­elt karak­ter på nogen måde. Vagt­ha­ven­de slut­te­de af med at sige: „Og ufo’er, det jo ikke mit bord“.

Obser­va­tø­ren efter­ly­ser en ratio­nel for­kla­ring og oply­ser sam­ti­dig, at han tog en ræk­ke fotos af lys­fæ­no­me­ner­ne med sit digi­ta­le kame­ra. Dis­se bil­le­der er i øje­blik­ket ved at bli­ve nær­me­re under­søgt af SUFOIs foto­kon­su­lent Dan Fre­de­rik­sen.

Efter at have set en før­ste behand­ling af de meget mør­ke bil­le­der, siger obser­va­tø­ren:
- Egent­ligt over­ra­sken­de så meget dis­se bil­le­der kun­ne „lys­nes“. Man får vir­ke­lig den for­nem­mel­se, som vi hav­de. At det var noget „rundt“ der brænd­te inde i mid­ten og nær­mest lyste en sfæ­re op omkring sel­ve ker­nen.

Sam­men­stil­ling af kraf­ti­ge for­stør­rel­ser af lys­fæ­no­me­ner­ne
på de
ind­send­te foto­gra­fi­er.
Foto­re­di­ge­ring: Dan Fre­de­rik­sen

- Det var 100% sik­kert IKKE jet­tur­bi­ne­fly med after­bur­ner. Dels pga. der ikke var nogen lyd over­ho­ve­det, og dels for­di de ikke kan fly­ve med after­bur­ner i mere end 10 minut­ter og dels for­di den ene „gik i to styk­ker“ og des­u­den hav­de SOK jo nok haft de infor­ma­tio­ner hvis det var. (Obser­va­tø­ren kon­tak­te­de også SOK, Søvær­nets Ope­ra­ti­ve Kom­man­do, der ikke hav­de kend­skab til øvel­ser, nød­blus eller lig­nen­de, der kun­ne have for­år­sa­get lys­fæ­no­me­ner­ne. OH)

- Det var ikke muligt at se en hale, eller andet efter objek­ter­ne. Det var som om at de lyste, glø­de­de oran­ge, far­ver­ne på kame­ra­et er meget nær det oprin­de­li­ge på him­len. Der var ikke mulig­hed for at se nog­le „små“ bevæ­gel­ser. Et af bil­le­der­ne må helt sik­kert være rystet, for der er de sam­me bevæ­gel­ser på beg­ge objek­ter. Det må være luk­ke­ti­den der har været for sløv.

- Alle sam­men så ud til at være kug­le­for­me­de. Uden hale eller noget, men det var som om at de oply­ste luf­ten omkring sig. Alt­så en meget oran­ge ker­ne, og et lidt blaf­ren­de lys lige rundt om. Ulmen­de.

- De var på him­len ca. 4 minut­ter (det vi kun­ne se) og der var ingen tegn på acce­le­ra­tion, decel­le­ra­tion eller kurs­æn­drin­ger.

- De blev syn­li­ge ude i hori­son­ten mod nord, kør­te i en „bue“ op ca. 20 gra­der over hori­son­ten, for der­ef­ter at for­svin­de enten væk fra os, eller ned under hori­son­ten langt ude.

- Svært at defi­ne­re, da man abso­lut IKKE kan afstands­be­døm­me lysen­de objek­ter på en mørk nat­te­him­mel.

Obser­va­tions­ste­det er fra Ebelt­oft Vig mod vest, star­ten­de ved et lidt nord­ligt punkt, og nær­mest i en bue mod syd­vest.
Kom­pas­ret­ning ved til­sy­ne­komst: N‑NV
Kom­pas­ret­ning for­svin­den: V‑SV
Høj­de over hori­son­ten ved for­svin­den: 15–20 gra­der
Varig­hed ialt: ca. 10 minut­ter.

SUFOI har fore­lagt rap­por­ten for Astro­no­misk Sel­skabs Mete­o­r­sek­tion, hvis leder, Lars Bak­mann, oply­ser, at man ikke har fået andre ind­be­ret­nin­ger fra pågæl­den­de tids­punkt.

Hvis der er læse­re, der har yder­li­ge­re oplys­nin­ger, der kan kaste lys over den­ne obser­va­tion, hører vi meget ger­ne sna­rest muligt her­om. Send en mail til info@sufoi.dk.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.