11 UFO­er fil­met over Mexi­co

Et mexi­cansk jager­fly har under en ruti­ne­pa­trul­je fil­met 11 uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter på him­len.

 

 

Det­te still-bil­le­de fra video­en viser objek­ter­ne
på him­len over den syd­li­ge provins Campe­che
fil­met af pilo­ter i det mexi­kan­ske fly­ve­vå­ben
den 5. marts 2004.
AP Pho­to

 

SUFOI blev i den for­bin­del­se kon­tak­tet af P3, som vil­le vide, om ikke det­te var en kæm­pe­stor begi­ven­hed set med en ufo-for­e­nings øjne. I et direk­te tele­fo­nin­ter­view på P3 kl. 16.16 den 12. maj kun­ne SUFOIs for­mand, Kim Møl­ler Han­sen, for­tæl­le, at det selv­føl­ge­lig var opsigtsvæk­ken­de, at det mexi­kan­ske fly­ve­vå­ben offent­lig­gjor­de en video­op­ta­gel­se af mysti­ske lys og til­sy­ne­la­den­de indrøm­me­de, at fly­ve­våb­net ikke vid­ste, hvad det hav­de fil­met og sam­ti­dig regi­stre­ret på radar. Kim Møl­ler Han­sen under­stre­ge­de også, at det end­nu var for tid­ligt at sige noget afgø­ren­de om sel­ve hæn­del­sen, da de fak­tu­el­le oplys­nin­ger er alt for få og for­vir­ren­de i øje­blik­ket — bl.a. er der tvivl om sel­ve obser­va­tion­s­tids­punk­tet. Dan­ske medi­er opgi­ver 25. marts 2004 som obser­va­tions­da­to, medens uden­land­ske net­me­di­er angi­ver 5. marts. Des­u­den frem­går det ikke af de for­hån­den­væ­ren­de infor­ma­tio­ner, om pilo­ter­ne fak­tisk så nogen af objek­ter­ne på him­len, sam­ti­dig med at objek­ter­ne blev regi­stre­ret på radar (dvs. en såkaldt radar-visu­el obser­va­tion). Ind­til vide­re ser det ud til, at 3 objek­ter først blev regi­stre­ret på fly­e­nes radar, hvor­ef­ter man med et infrarød-kame­ra fil­me­de i den angiv­ne ret­ning og der­med afslø­re­de ikke min­dre en 11 uiden­ti­fi­ce­re­de lys.

Se den mexi­can­ske ufo-video! (For at se fil­men skal du måske down­lo­a­de den. Høj­re­klik og vælg „Gem desti­na­tion som…“!)

De opsigtsvæk­ken­de bil­le­der blev taget med
et infrarød-kame­ra af den­ne type.

Jai­me Maus­san inter­viewer her tre af de
invol­ve­re­de folk fra det mexi­kan­ske fly­ve­vå­ben.

Som Kim Møl­ler Han­sen under­stre­ge­de sidst i P3-indsla­get, er den stør­ste svag­hed ved den­ne til­sy­ne­la­den­de sen­sa­tio­nel­le histo­rie, at den stam­mer fra den mexi­kan­ske jour­na­list Jai­me Maus­san, der på en pres­se­kon­fe­ren­ce afholdt tid­li­ge­re på ugen hav­de vist pres­sen en 15-minut­ters video­op­ta­gel­se. Jai­me Maus­san har siden 1991 pro­du­ce­ret og solgt adskil­li­ge video­tit­ler med film­klip af ufo­er over Mexi­co — og har igen­nem tiden lan­ce­ret nog­le tvivls­om­me ufo-histo­ri­er, som svæk­ker hans tro­vær­dig­hed. Fx send­te han i 1997 et film­klip ud på inter­net­tet af et stort far­tøj, der ved højlys dag over­fly­ver Mexi­co City. Objek­tet pas­se­rer tæt for­bi højhu­se, men blev kun set af foto­gra­fen i en by med 20 mio. ind­byg­ge­re! Opta­gel­sen lug­ter langt væk af svin­del. Læs mere om den­ne Jai­me Maus­san-sag i artik­len UFO-video eller com­pu­ter­spil?

SUFOI vil natur­lig­vis efter­for­ske den aktu­el­le sag om de 11 ufo­er over Mexi­co. Så snart vi har afgø­ren­de nyt, kan du læse om det her i UFO-Mail.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.