Fle­re obser­va­tio­ner fra Oslo­bå­den

I en tid­li­ge­re udga­ve af ufo-mail for­tal­te vi om en lidt usæd­van­lig obser­va­tion, gjort den 9. april 2004 ved 1‑tiden om nat­ten af ægte­par­ret Ander­sen fra Bal­lerup. De var om bord på Oslo­bå­den på vej til Nor­ge, da de ud for Göte­borg oppe på him­len så 2 selvly­sen­de lyse­grøn­ne ting kom­me fly­ven­de ved siden af hin­an­den over mod fær­gen.

 

Dis­se 2 selvly­sen­de tin­ge­ster på him­len var ca. på stør­rel­se med en stor mid­dagstal­ler­ken, og det skal lige siges, at de blev set et godt styk­ke væk fra fær­gen. Hvor langt er svært at sige, da det var mørkt, og at afstan­den kan være svær at defi­ne­re.

Hele den­ne situ­a­tion vare­de ca. et par minut­ter, og vi sag­de til hin­an­den, at det var godt at vi beg­ge 2 så dis­se tin­ge­ster, for ellers kun­ne man tro at den ene part så syner, lyder deres beret­ning i uddrag.

Ny obser­va­tion fra Oslo­bå­den

Crown of Scan­di­navia
 
Ikke så snart hav­de vi bragt den­ne beret­ning i vor elek­tro­ni­ske ufo-mail (gra­tis til­mel­ding www.ufo.dk) og i ufo-nyt, før vi modt­og en hen­ven­del­se fra et andet ægte­par, der også om bord på Oslo­bå­den ud for Göte­borg hav­de ople­vet noget til­sva­ren­de:

Jeg spær­re­de godt nok øjne­ne op, da jeg læste om ægte­par­ret fra Bal­lerup og deres tur med Oslo­bå­den, samt deres beskri­vel­se af ople­vel­sen ud for Göte­borg.

Min mand og jeg blev eni­ge om, at skri­ve om vores egen ople­vel­se.

„Vi kan sige med det sam­me, at vi (lige­som vi læste om Bal­lerup-par­ret), hver­ken var ful­de eller tos­se­de. Vi hav­de invi­te­ret børn svi­ger­søn og bør­ne­børn på en lil­le wee­kend i for­bin­del­se med vores sam­le­de run­de fød­sels­dag, så der var ingen ful­de­ri­er men godt humør og glæ­de.

Da vi gik hver til sit i vores kahyt­ter omkring mid­nat, var vi godt træt­te, og vi sad og snak­ke­de lidt inden under­teg­ne­des øjne kald­te på dyner­ne.

Min mand vil­le lige drik­ke sin kol­de cola efter at have været på bade­væ­rel­set og sad og kig­ge­de op på him­me­len.

Han så noget mær­ke­ligt og sad og over­ve­je­de, om han skul­le væk­ke mig, som lige var ved at fal­de helt i søvn. Det beslut­te­de han sig så for at gøre, og lidt efter var jeg også meget lys­vå­gen, og vi betrag­te­de beg­ge to det­te mær­ke­li­ge:

Crown of Scan­di­navia

Der var noget mær­ke­ligt lige bag ved eller ovenover sky­en, som hvis man ser en fisk lige under van­d­over­fla­den .…… far­ven var grøn­ligt og noget oran­ge .…… først bevæ­ge­de det sig ligeud, så stod det helt stil­le, for til sidst at siksak­ke, i meget høj hastig­hed, væk fra Sve­ri­ge.

Vi hav­de kahyt nr. 6326 og obser-vatio­ner­ne var kl. 0:30 ud for Göte­borg og båden hed Crown of Scan­di­navia. Tids­punk­tet skrev vi ned lige efter, at fæno­me­net var væk!
Dato­en var nat­ten til 17. juli 2002. Det­te kan vi huske, da vi sej­le­de på vores bryl­lups­dag.

Det er bare mær­ke­ligt, at man kan obser­ve­re noget næsten ens i april og i juli med 2 års mel­lem­rum. Vi skal lige poin­te­re, at selv om vi bor i Taa­strup, så ken­der vi intet til det omtal­te ægte­par, så vidt vi da selv ved, for så hav­de vi nok udveks­let erfa­rin­ger her­om.“

Kon­takt til DFDS

Der er ikke til SUFOI ind­kom­met andre sam­men­fal­den­de ind­be­ret­nin­ger fra de pågæl­den­de tids­punk­ter.

 

SUFOI kon­tak­te­de DFDS for om muligt at få yder­li­ge­re oplys­nin­ger om sejlad­sen den 9. april 2004 og fik svar fra kap­ta­jn Niels H. Thom­sen, M.s. »CROWN OF SCANDINAVIA«, om, at man intet unor­malt hav­de obser­ve­ret fra ski­bet på den pågæl­den­de dato.

Yder­li­ge­re kun­ne man på SUFOIs fore­spørgsel til­fø­je, at Oslo­bå­den pas­se­rer Göte­borg-områ­det i en afstand af ca. 5 sømil, sva­ren­de til godt 9 km.

Vi har efter­føl­gen­de kon­tak­tet UFO-Sve­ri­ge for at høre, om man i vor sven­ske søste­r­or­ga­ni­sa­tion har regi­stre­ret obser­va­tio­ner i Rap­port­cen­tra­len i nær­he­den af Göte­borg dis­se tids­punk­ter. Men det er desvær­re ikke til­fæl­det.

Laser­lys?

Ved for­skel­li­ge lej­lig­he­der har jeg haft mulig­hed for tæt på og på 8 km’s afstand at iagt­ta­ge laser- og pro­jek­tør­lys fra disko­te­ker i som­mer­lan­det.

Lyska­ster med to sta­tio­næ­re spots (th.) i Køben­havn.
Det lave sky­dæk­ke oply­ses, og der dan­nes sto­re „lysen­de objek­ter“.
Foto: Per Tyb­jerg Aldrich

 

Her så jeg, hvor­le­des run­de lys dan­se­de rundt på som­mer­him­len, når sky­dæk­ket var til det.

Og det er den ene­ste almin­de­li­ge årsag, jeg umid­del­bart kan pege på. En stør­re by med for­ly­stel­ses­park og med disko­te­ker samt det for­hold, at ski­bet pas­se­rer i så kort en afstand, at iagt­ta­gel­ser af even­tu­el­le laser­lys fra land ikke er umu­lig. Og ikke mindst, at obser­va­tio­nen er gjort to gan­ge sam­me sted på for­skel­li­ge tids­punk­ter.

Det er ikke ens­be­ty­den­de med, at det nød­ven­dig­vis var det, de to hold obser­va­tø­rer iagt­tog fra Oslo­bå­den. Men det er det fore­lø­bi­ge bud.

Det er feri­e­tid og man­ge men­ne­sker rej­ser hver dag med Oslo­bå­den.

Så måske kan opmærk­som­me rej­sen­de bidra­ge med yder­li­ge­re oplys­nin­ger eller iagt­ta­gel­ser, der kan med­vir­ke til at iden­ti­fi­ce­re de obser­ve­re­de lys.

Vi mod­ta­ger meget ger­ne hen­ven­del­ser her­om pr. brev eller via www.ufo.dk.

 

Obser­va­tion og fotos fra Ring­kø­bing

En falck­red­der fra Ring­kø­bing kom den 29. juli 2004 cyk­len­de sam­men med sin fami­lie ved 23.30-tiden, da de i øst­lig ret­ning fik øje på 2 oran­ge lys, der bevæ­ge­de sig på him­len.

 

De dre­je­de mod nord og for­svandt med ca. 2 minut­ters mel­lem­rum.

Lyse­ne så ens ud og sås i alt i ca. 6 minut­ter.

Det lyk­ke­des obser­va­tø­ren at nå at hen­te sit digi­tal­ka­me­ra og få taget 2 bil­le­der. Det ene med digi­tal zoom. Men som det ses af bil­le­der­ne, er der ikke så man­ge infor­ma­tio­ner at hen­te ud af de — natur­lig­vis — meget mør­ke fotos.

Hvis andre i områ­det kan bidra­ge med yder­li­ge­re oplys­nin­ger om, hvad der kan være obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret, hører vi meget ger­ne nær­me­re her­om på adres­sen: info@sufoi.dk.

 

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.