Area 51 — og alt det andet

Area 51 lig­ger ved en ano­nym grus­vej, der løber gen­nem den øde, syd­li­ge del af Neva­da-ørke­nen. Advar­sels­skil­te, over­våg­nings­ka­me­ra­er og et trå­d­hegn kon­fron­te­rer den besø­gen­de. Det er et ilde­vars­len­de sted, der læn­ge har invi­te­ret til spe­ku­la­tio­ner. Dets pri­mæ­re for­mål og ope­ra­tio­ner er omgær­det af mystik og hem­me­lig­heds­kræm­me­ri. Det er et højt klas­si­fi­ce­ret, for­budt områ­de ind­hyl­let i kon­spira­tions­te­o­ri­er, myter og legen­der. Nog­le mili­tær­hi­sto­ri­ke­re hæv­der, at områ­det ale­ne er dedi­ke­ret til test­flyv­ning af eks­pe­ri­men­tal­fly og opbyg­ning af super­hem­me­li­ge våben­sy­ste­mer. Andre bemær­ker, at ste­det knyt­tes sam­men med døde rumvæs­ner, nedstyr­te­de ufo­er og ikke-jor­disk tek­no­lo­gi.
 
 

 

Sådan lyder den ind­le­den­de præ­sen­ta­tion af Nick Red­ferns sene­ste bog: Area 51 — The Reve­a­ling Truth of UFOs, Secret Aircraft, Cover-Ups, & Con­spira­cies.

I UFO-Mail 169 omtal­te jeg Nick Red­ferns bog For Nobo­dy’s Eyes Only — Mis­sing Gover­n­ment Files and Hid­den Archi­ves That Docu­ment the Truth Behind the Most Enduring Con­spira­cy The­o­ri­es. I den for­bin­del­se skrev jeg bl.a.:

Red­fern er en ferm skri­bent og en eks­pert i at stø­ve alle muli­ge histo­ri­er op, og han fin­der ofte nye vink­ler på gam­mel­kend­te sager. Han bru­ger i sin frem­stil­lings­form lidt den sam­me tek­nik som Char­les Ber­litz og Erich von Däni­ken: Han stil­ler selv alle spørgs­må­le­ne og giver sva­re­ne. Men stil­ler ikke altid de rig­ti­ge spørgs­mål og byg­ger sine svar på hypo­te­ti­ske spørgs­mål og spe­ku­la­ti­ve tan­keræk­ker, som fx „Hvis nu xxx vir­ke­lig har sagt/gjort, som der for­ly­der hos yyy, så åbner det op for nye spørgs­mål, som… “ Som læser skal man hol­de tun­gen lige i mun­den for bag­ef­ter at huske, hvad der er fak­ta, og hvad der er rent gæt­te­ri eller ønske­tænk­ning.

Nick Red­fern er fuld­tids­for­fat­ter og har
skre­vet mindst 30 bøger om alle muli­ge
mysti­ske emner. Han bor i Texas og del­ta­ger
ofte i ame­ri­kan­ske radioud­sen­del­ser, tv-doku­men­ta­rer
(fx på History Chan­nel) og taler på ufo­kon­fe­ren­cer.

Dis­se ord gæl­der sta­dig og ken­de­teg­ner også for­mid­lings­for­men i Area 51 — The Reve­a­ling Truth of UFOs, Secret Aircraft, Cover-Ups, & Con­spira­cies. Man­ge kapit­ler afslut­tes med for­mu­le­rin­ger a la: „Hvis det, NN påstår, er sandt, kan vi ikke ude­luk­ke, at … Det kan også være at NN for­tæl­ler sand­he­den, i hvert fald det han opfat­ter som sand­he­den, men at nogen har fyldt ham med mis­in­for­ma­tion for at skju­le noget end­nu mere epo­ke­gø­ren­de og super­hem­me­ligt — og hvis det er vir­ke­lig­he­den, så …“

Er man ikke vel­be­van­dret i ufo­myten, kan man let kom­me på vildspor i Red­ferns bog. Alle emner præ­sen­te­res med sam­me vægt, så man kan ikke umid­del­bart se, hvad der er vig­tigt og væsent­ligt for histo­ri­en om Area 51. Der er stort set ikke et ene­ste mystisk emne, som ikke på en eller anden måde behand­les i bogens over 400 sider, her­un­der fx Noa­hs Ark, mor­det på John F. Ken­ne­dy, Marilyn Mon­ro­es selv­mord, Phila­delp­hia-eks­pe­ri­men­tet, Rend­les­ham Forest 1980, mænd-i-sort, remo­te viewing, kvæg­mis­hand­lin­ger, MK-Ultra, MJ-12, Den Hel­li­ge Gral, sphin­xen og Khe­ops-pyra­mi­den. Og gam­le myter, som for længst bur­de være begra­vet for evigt, genop­li­ves — fx ryg­ter­ne om nazi-ufo­er og ufostyr­tet på Spits­ber­gen. Alt hæl­des ned i sam­me gry­de og koges godt igen­nem, så alle trå­de til­sy­ne­la­den­de kom­mer til at hæn­ge sam­men. Men når man skæ­rer ind til benet og fjer­ner alt det, som intet har med Area 51 at gøre (og det er det meste), eller som byg­ger på skrø­ner, ryg­ter, ano­ny­me whi­s­le­blowers, spil­le­film og tvivls­om­me tv-doku­men­ta­rer samt udta­lel­ser fra de sæd­van­li­ge „eks­per­ter“ (her­i­blandt fx Nick Pope, Micha­el Sal­la, Geor­ge Knapp, Robert Wood, Bill Coo­per, Timo­t­hy Good og Richard Dolan), så bli­ver der fak­tisk ikke fle­re fak­ta om Area 51 til­ba­ge, end der fin­des på de 57 sider i SUFOI’s udgi­vel­se Area 51.

I både Area 51 og i Red­ferns bog refe­re­res til de Area 51-doku­men­ter, der engang var top­hem­me­li­ge, men som er fri­gi­vet gen­nem de sene­ste år, men mær­ke­ligt nok und­la­der Red­fern at næv­ne væsent­li­ge første­hånd­skil­der bestå­en­de af vid­neud­sagn fra betro­e­de med­ar­bej­de­re på Area 51, som har for­talt om deres arbej­de på basen, dvs. folk som (i mod­sæt­ning til de man­ge ano­ny­me whi­s­le­blowe­re) med sik­ker­hed (dvs. at det kan doku­men­te­res) har arbej­det på Area 51:

I for­å­ret 2009 gav fem pen­sio­ne­re­de, tid­li­ge­re højt ran­ge­re­de og betro­e­de med­ar­bej­de­re på Area 51 i avi­sen Los Ange­les Times et ind­blik i deres arbej­de på Area 51 og for­tal­te om nog­le af deres ople­vel­ser som akti­ve — og punk­te­re­de der­med en ræk­ke af de ryg­ter og vil­de histo­ri­er, som flo­re­rer om Area 51. Pen­sio­ni­ster­ne var: Oberst Hugh „Slip“ Sla­ter (87 år), øver­st­kom­man­de­ren­de på Area 51 i 1960’erne. Edward Lovi­ck (90 år) radar­te­ste­de gen­nem 30 år fle­re af ver­dens mest berøm­te fly. Ken­neth Coll­ins (80 år) var CIA test­pi­lot og er deko­re­ret med Sil­ver Star. Thor­n­ton „T.D.“ Bar­nes (72 år) var inge­ni­ør til­knyt­tet de stør­ste pro­jek­ter på Area 51. Og ende­lig var Har­ry Mar­tin (77 år) en del af det team, som hav­de ansva­ret for basens fly­brænd­stof.

I ste­det for at ind­dra­ge vid­neud­sagn fra dis­se fem pen­sio­ni­ster (eller fin­der nye og tro­vær­di­ge for­hen­væ­ren­de ansat­te på Area 51) har Red­fern i sin bog igen valgt at give tale­tid til Bob Lazar, hvis fan­ta­si­er i øvrigt har fået for­ny­et opmærk­som­hed via doku­men­ta­ren Area 51 & Flying Sau­cers (2018).

Man mær­ker tyde­ligt gen­nem hele bogen, at Red­fern elsker at for­tæl­le en god histo­rie. Men en stor del af bogen for­bli­ver net­op histo­ri­er — med løse ender, ube­sva­re­de spørgs­mål, en del fik­tion og desvær­re ingen nye afslø­rin­ger.

 

Læs mere om Area 51

 • Area 51 — opda­te­ret
 • Bar­nes, TD: Soa­ring With The Eag­les — Auto­bi­o­grap­hy of TD Bar­nes, 278 sider, Cre­a­teS­pa­ce Inde­pen­dent Publis­hing Plat­form 2015. Læs omta­le af bogen her.
 • Camp­bell, Glenn: ‚Area 51’ Viewer’s Gui­de, 114 sider, Eget tryk 1995. With con­tri­bu­tions by Tom Mahood. Resear­ched Octo­ber 1992 through July 1995. Edi­tion 4.01, prin­ted 8/9/95. Kan down­lo­a­des gra­tis på http://area51looseends.blogspot.dk/
 • CIA og Area 51
 • Clark, Chuck: The Area 51 & S‑4 Hand­book, 65 sider, Eget tryk 2006
 • Dar­ling­ton, David: Area 51 — The Dream­land Chro­ni­c­les, 281 sider, Owl Books 1998
 • Davies, Ste­ve: Red Eag­les — Ame­ri­ca’s Secret MiGs, 400 sider, Osprey Publis­hing 2012.
 • Han­sen, Kim Møl­ler: Area 51, 57 sider, far­veil­lu­stre­ret, SUFOI 2015. Kan også lånes på eRe­o­len og købes som e‑bog.
 • Jacob­sen, Annie: Area 51 — An Uncen­sored History of Ame­ri­ca’s Top Secret Mili­tary Base, 523 sider, Orion 2011. Læs omta­le af bogen her.
 • John­son, Cla­ren­ce L. „Kel­ly“ with Mag­gie Smith: Kel­ly. More than My Sha­re of It All, 209 sider, Smit­h­so­ni­an Books 1989
 • Mer­lin, Peter W.: Area 51 (Ima­ges of Avi­a­tion), 127 sider, Arca­dia Publis­hing 2011
 • Mil­ler, Jay: Lock­he­ed Mar­tin’s Skunk Wor­ks, 216 sider, Mid­land Publis­hing Ltd. 1995
 • Pat­ton, Phil: Tra­vels in Dream­land — The Secret History of Area 51, 376 sider, Mil­len­ni­um 1998
 • Pace, Ste­ve: The Pro­jects of Skunk Wor­ks — 75 Years of Lock­he­ed Mar­tin’s Advan­ced Deve­l­op­ment Pro­grams, Voy­a­g­eur Press 2016. Læs mere om bogen her.
 • Peck, Col. (Ret.) Gail­lard R., Jr.: Ame­ri­ca’s Secret MIG Squadron — The Red Eag­les of Pro­ject Con­stant Peg, 320 sider, Osprey Publis­hing 2012
 • Pee­b­les, Cur­tis: Dark Eag­les. A History of Top Secret U.S. Aircraft Pro­grams, 353 sider, Presi­dio Press 1999
 • Præ­si­dent Bush fri­ta­ger Area 51 for mil­jø­loven
 • Rich, Ben R. og Leo Janos: Skunk Wor­ks — A Per­so­nal Memoir of My Years at Lock­he­ed, 404 sider, Sphe­re 2012
 • Super-duper Top Secret
 • Yen­ne, Bill: Area 51 Bla­ck Jets — A History of the Aircraft Deve­l­oped at Groom Lake, Ame­ri­ca’s Secret Avi­a­tion Base, 192 sider, Zenith Press 2014. Læs omta­le af bogen her.
 • Zim­mer­man, Dwight Jon og Greg Scott: Area 51 — The Grap­hic History of Ame­ri­ca’s Most Secret Mili­tary Instal­la­tion, 91 sider, Zenith Press 2014. Læs omta­le af bogen her.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.