SUN­li­te fyl­der 10 år

For­si­de­bil­le­det på SUN­li­te Vol. 11, No.3, viser opsen­del­sen af Dra­gon-
rum­far­tø­jet fra Cape Cana­ve­ral set fra Jack­son­vil­le i Flo­ri­da.
(Foto: Tim Printy/SUN­li­te)
 
Ame­ri­ka­ne­ren Tim Prin­ty har i begyn­del­sen af maj 2019 udsendt et nyt num­mer af SUN­li­te og kan der­med mar­ke­re, at det er 10 år siden, at han begynd­te at pro­du­ce­re sit skep­ti­ske og meget læse­vær­di­ge, gra­tis e‑magazine. Vi brin­ger her Tim Prin­tys leder fra SUN­li­te Vol. 11, No. 3.

Det­te num­mer mar­ke­rer 10-års­da­gen for SUN­li­te. SUN­li­te 1–1 blev udgi­vet i maj 2009, og nær­væ­ren­de udgi­vel­se er num­mer 61 i ræk­ken. Min oprin­de­li­ge hen­sigt var at skri­ve om ufo­lo­gi­en og dis­ku­te­re de sene­ste ufo­lo­gi­ske nyhe­der. Jeg var også inter­es­se­ret i at gå til­ba­ge i tiden og kig­ge på ældre hæn­del­ser.

Efter et par års skriv­ning blev det tyde­ligt for mig, at ufo­lo­gi­en kan lide at gen­ta­ge sig selv ved at prom­ove­re de sam­me gam­le argu­men­ter og ikke afprø­ver nye meto­der i ind­sam­lin­gen af bevi­ser. Mens listen over de bed­ste hæn­del­ser vok­ser, for­bli­ver resul­ta­ter­ne de sam­me. Man­ge ufo­til­hæn­ge­re synes ikke at være inter­es­se­re­de i at fravi­ge det sen­sa­tions­præ­ge­de i de sam­me gam­le histo­ri­er. I mel­lem­ti­den ser det ud til, at de sager, der synes at være lidt kød på, ikke på sam­me måde vir­ker så over­be­vi­sen­de for folk uden for de ufo­lo­gi­ske kred­se.

Jeg er ble­vet lidt træt af at se på gam­le til­fæl­de, som ufo­lo­ger af en eller anden grund fin­der over­be­vi­sen­de. I de fle­ste til­fæl­de er bevi­set begræn­set til en anek­do­tisk og ikke-veri­fi­cer­ba­re rap­port fra en enkelt per­son. End­nu vær­re er sager­ne, som base­res på ryg­ter. Hvor­for er ufo­til­hæn­ge­re så inter­es­se­re­de i at frem­me sådan­ne sva­ge til­fæl­de? Det bur­de ikke være nogen over­ra­skel­se, at folk uden for de ufo­lo­gi­ske kred­se ser skep­tisk på dis­se histo­ri­er.

På grund af min fal­den­de inter­es­se for den­ne type sager er SUN­li­te ble­vet lidt tyn­de­re med åre­ne. Man kan ikke bru­ge meget tid på at „slå flu­er ihjel“. Jeg fort­sæt­ter mine bestræ­bel­ser på UFO Evi­den­ce-sager­ne [ufoop­le­vel­ser­ne beskre­vet i NICAP’s klas­si­ske bog­ud­gi­vel­se fra 1964] for at vise, at det ikke er en sam­ling af så over­be­vi­sen­de sager, som for­ta­le­re mener. Det er for­trins­vis en sam­ling af ufoop­le­vel­ser, som efter en nær­me­re ana­ly­se er knapt så over­be­vi­sen­de. Mens nog­le få til­fæl­de er inter­es­san­te, er fler­tal­let bare „fyld“. Det vil­le have været bed­re, hvis NICAP blot hav­de nævnt deres bed­ste tyve til­fæl­de i ste­det for at sky­de med spre­de­hagl.

Mine andre bestræ­bel­ser på at under­sø­ge de uopkla­re­de sager fra Pro­ject Blue Book og se med nye øjne på Blue Book-filer­ne — et arbej­de, som jeg for­ven­ter, vil at tage yder­li­ge­re fem år at fuld­fø­re, er lige så udfor­dren­de. Så ufo­er­ne keder mig ikke helt til døde end­nu. Jeg er bare ikke så fasci­ne­ret af det meste af det, som ufo­lo­gi­en i øje­blik­ket har at til­by­de, så det arbej­de, der oftest udmønt­er sig i tre artik­ler i hvert num­mer af SUN­li­te, tager meget af min tid.

„Inter­es­sen for uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter udsprin­ger måske ikke så meget af viden­ska­be­lig nys­ger­rig­hed som fra uop­fyld­te reli­gi­øse behov. Fly­ven­de tal­ler­ke­ner ser ud til for nog­le men­ne­sker at erstat­te de guder, som viden­ska­ben har afsat. Med deres fjer­ne og ekso­ti­ske ver­de­ner og deres pseu­d­ovi­den­ska­be­li­ge over­byg­ning er kon­takt­per­so­ner­nes beret­nin­ger accep­tab­le for man­ge men­ne­sker, der afvi­ser de ældre reli­gi­øse ram­mer. Men net­op for­di folk så intenst ønsker, at uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter har en ven­ligsin­det, intel­li­gent og ikke-jor­disk oprin­del­se, må det ret­fær­dig­vis kræ­ves af under­sø­gel­ser­ne af obser­va­tio­ner­ne, at man kun accep­te­rer den mest strin­gen­te logik og de bed­ste bevi­ser. På nuvæ­ren­de tids­punkt er der intet, som bevi­ser, at de for­skel­li­ge obser­va­tio­ner af fly­ven­de tal­ler­ke­ner og kon­takt­be­ret­nin­ger enty­digt kan kob­les sam­men med ikke-jor­disk intel­li­gens.“

- astro­no­men Carl Sagan (1934–1996), den 29. juli 1968
 

Læs mere:

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.