Vir­ke­lig­he­dens X‑files

Vir­ke­lig­he­dens X‑files befin­der sig i 14 loka­ler på i alt 550 kva­drat­me­ter i Sve­ri­ge. Titu­sind­vis af bøger og bil­le­der, film, lyd­op­ta­gel­ser, doku­men­ter, bre­ve, tids­skrif­ter, pla­ka­ter, lege­tøj, fri­mær­ker og ikke min­dre end 50.000 uforap­por­ter for­tæl­ler en mas­se om ikke blot ufo­mytens histo­rie, men rum­mer også en mas­se guld­korn om søuhy­rer, big­foot, spø­gel­ser, under­li­ge natur­fæ­no­me­ner og alt det andet, som ofte går under sam­le­be­teg­nel­ser­ne myste­ri­er, det over­na­tur­li­ge eller for­te­a­na. Archi­ves for the Une­x­plai­ned (AFU) bør være guf for man­ge for­ske­re, ikke mindst inden for folkl­o­ri­stik, antro­po­lo­gi og psy­ko­lo­gi.
 
 
 
Clas Sva­hn: „Files of the une­x­plai­ned. The
hid­den history and for­got­ten pho­to­grap­hs
from the wor­ld of the unk­nown“, AFU 2019,
128 sider, rigt illu­stre­ret. Bogen kan købes i AFU Shop.

 

Det sven­ske Archi­ves for the Une­x­plai­ned (AFU) blev opret­tet i 1973 af Håkan Blomq­vist, Kjell Jons­son og Anders Lil­je­gren. Det begynd­te småt i en lej­lig­hed, der inden læn­ge var fyldt til bri­ste­punk­tet med 350 bøger fra hele ver­den. I dag er bog­s­am­lin­gen vok­set til et enormt arkiv på 2.200 hyl­de­me­ter, og arki­vet bli­ver stør­re dag for dag. De fle­ste bog­tit­ler fin­des i fle­re eksem­pla­rer, og over­sky­den­de bøger sæl­ges gen­nem AFU Shop.

Alle kan efter afta­le besø­ge AFU, men har man ikke mulig­hed for at rej­se til Nor­rköping, kan man alli­ge­vel kom­me inden­for og snu­se til alle her­lig­he­der­ne. AFU har nem­lig udgi­vet sin egen offi­ci­el­le bog: Files of the une­x­plai­ned. The hid­den history and for­got­ten pho­to­grap­hs from the wor­ld of the unk­nown skre­vet af Clas Sva­hn, der i øvrigt er en flit­tig for­fat­ter og selv gør et kæm­pe arbej­de for at få afhen­tet man­ge af AFU’s arki­va­li­er hos sam­le­re, ufo­for­e­nin­ger m.fl.

Bogen om AFU fin­des i både en engelsk og en svensk udga­ve. Der er tale om en ind­by­den­de og velskre­vet bog, som med sine man­ge flot­te fotos giver et frem­ra­gen­de sig­na­le­ment af et unikt arkiv.

Efter et ind­le­den­de kapi­tel om AFU’s histo­rie og måde at arbej­de på giver Clas Sva­hn udvalg­te eksemp­ler på de man­ge inter­es­san­te histo­ri­er, der gem­mer sig i arki­vets kas­ser, æsker, com­pu­te­re og på de man­ge hyl­der og væg­ge. Vi kom­mer godt rundt med histo­ri­er om ned­fald­ne gen­stan­de, flad-jords-teo­ri­en, nærob­ser­va­tio­ner, kon­spira­tions­te­o­ri­er, FN’s behand­ling af ufospørgs­må­let, månelan­din­gen, KGB’s hem­me­li­ge doku­men­ter, Loch Ness-uhy­ret, Nostra­damus’ pro­fe­ti­er, spø­gel­ses­ra­ket­ter­ne, fil­min­du­stri­ens skil­drin­ger af ali­ens, foo-figh­ters, kug­le­lyn, tegn fra Gud og meget, meget mere. Hver histo­rie præ­sen­te­res i ét opslag, med tekst på ven­stresi­den og illu­stra­tio­ner på høj­re­si­den. Over­sku­e­ligt og nemt at gå til — og med noget for alle.

Jeg kan varmt anbe­fa­le Files of the une­x­plai­ned. The hid­den history and for­got­ten pho­to­grap­hs from the wor­ld of the unk­nown. Man bli­ver godt under­holdt — og alle ind­tæg­ter fra sal­get går til drif­ten af AFU. Man kan også støt­te AFU’s arbej­de ved at bli­ve sponsor.

Clas Sva­hn står her med Pro­ject Blue Book mikro­film­rul­ler­ne. Sva­hn er næst­for­mand i UFO-Sve­ri­ge og jour­na­list på Dagens Nyhe­ter. Læs også hans pri­va­te blog.
(Foto: Pon­tus Berg­man)
 
Hvert år vok­ser AFU med foræ­rin­ger fra pri­va­te sam­lin­ger. På bil­le­det ses Clas Sva­hn, Carl-Anton Matts­son, Håkan Ekstrand og Bob Rick­ard (grund­læg­ge­ren af For­te­an times) i sel­skab med 313 flyt­te­kas­ser med arkiv­ma­te­ri­a­le ind­sam­let i Eng­land og på vej til Sve­ri­ge.
(Foto: AFU)
Poli­ti­be­tjent Evald Han­sen Maarups vid­ne­teg­ning fra hans ufoop­le­vel­se den 13. august 1970, som den er gen­gi­vet i hans rap­port til SUFOI. Hele SUFOI’s arkiv på omkring 15.000 rap­por­ter ind­går i dag i AFU’s sam­ling. SUFOI’s rap­portar­kiv er til­gæn­ge­ligt for for­ske­re, men kan kun til­gås efter sær­lig til­la­del­se fra SUFOI.
(Foto: SUFOI/AFU)
Anders Lil­je­gren og Ingrid Col­l­berg i et af AFU’s bibli­o­te­ker.
(Foto: Clas Sva­hn)
 
Teg­ne­se­ri­er, spil og sam­ler­kort. Ufo-moti­ver eller fly­ven­de tal­ler­ke­ner anven­des i man­ge sam­men­hæn­ge — i begyn­del­sen som fly­ven­de tal­ler­ke­ner og i dag for det meste som ufo­er, ofte for­stå­et som ikkejor­di­ske rum­ski­be.
(Foto: Ste­fan Svens­son)
 
Den sven­ske ufo­grup­pe GICOFF afslø­re­de i 1970’erne, at Lars Thörns to bil­le­der af et tal­ler­ken­for­met objekt i vir­ke­lig­he­den viste to hjul­kaps­ler. Hjul­kaps­ler­ne, alle sagens akter og ver­dens før­ste tre­di­men­sio­nel­le foto af en „ufo“ fin­des natur­lig­vis også i AFU’s sam­ling.
(Foto: Ste­fan Svens­son)

 

Læs mere

 

Hvor­dan kom­mer vi til Månen igen?

5. okto­ber kan man kom­me til udstil­ling og panel­de­bat i Bibli­o­teks­sa­len i Run­de­taarn i Køben­havn med del­ta­gel­se af astro­naut Andreas Mogen­sen som led i fejrin­gen af 50-året for Apol­lo-11 lan­din­gen på Månen.

 
Astro­naut Andreas Mogen­sen ved en præ­sen­ta­tion af sin rum­mis­sion til ISS, Den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Den 5. okto­ber 2019 er der arran­ge­ret panel­dis­kus­sion som en del af Spa­ce Days 2019, hvor tema­et er Månen. I pane­let del­ta­ger bl.a. astro­naut Andreas Mogen­sen, John Hora­ck (Neil Arm­strong Chair in Aeros­pa­ce Poli­cy, The Ohio Sta­te Uni­ver­si­ty), Emily Law (NASA JPL), m.fl.

Rundt om i ver­den dis­ku­te­rer natio­na­le ruma­gen­tu­rer pla­ner om at sen­de men­ne­sker til­ba­ge til Månen. Vil det ske i sam­ar­bej­de, i kon­kur­ren­ce eller kom­merci­elt og hvor­dan kan men­ne­sker tri­ves i rum­met? Hvad har vi lært af Apol­lo pro­jek­tet og hvor er vi på vej hen?

Ud fra dis­se emner intro­du­ce­ret af pane­lets del­ta­ge­re vil spørgs­må­let „Hvor­dan ven­der vi til­ba­ge til Månen?“ bli­ve dis­ku­te­ret.

Arran­gør: Dansk Sel­skab for Rum­fart­s­forsk­ning i sam­ar­bej­de med IDA Spa­ce og Run­de­taarn. Andreas Mogen­sens del­ta­gel­se er arran­ge­ret i sam­ar­bej­de med ESA og Uddan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et (UFM).

Arran­ge­men­tet fore­går på engelsk og fin­der sted 5. okto­ber 2019 kl. 17 — 20 i Run­de­taarn, Bibli­o­teks­sa­len, Køb­ma­ger­ga­de 52A, 1150 Køben­havn. Bil­let­ter á 100 kr. købes her: https://shop.1642.dk/produkt/how-do-we-return-to-the-moon‑5–10-rumfart/.

Til arran­ge­men­tet vil der også være mulig­hed for at se nær­me­re på udstil­lin­gen „Rundt om Månen“, der er udar­bej­det af Dansk Sel­skab for Rum­fart­s­forsk­ning i sam­ar­bej­de med en lang ræk­ke sam­ar­bejds­part­ne­re og fri­vil­li­ge i anled­ning af 50 året for den før­ste beman­de­de lan­ding på Månen. Udstil­lin­gen kan ses frem til den 3. novem­ber 2019.

Dansk Sel­skab for Rum­fart­s­forsk­ning har til hoved­for­mål at udbre­de kend­ska­bet til rum­fart i almin­de­lig­hed og dan­ske rum­fart­sak­ti­vi­te­ter i sær­de­les­hed. Det­te gøres ved at hol­de fored­rag, udgi­ve bla­det Dansk Rum­fart og dri­ve hjem­mesi­den rumfart.dk. http://www.rumfart.dk/om-selskabet/ og http://www.rumfart.dk/how-do-we-return-to-the-moon-panel-discussion-in-the-round-tower/.

Under Spa­ce Days 2019 er der i løbet af efter­å­ret fored­rag, wor­ks­hops, film­vis­nin­ger og rund­vis­nin­ger. Se hele pro­gram­met på https://www.spacedays.dk/.

Se mere om sel­ska­bets histo­rie: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2019/um19-296.php#a.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.