Efter­lys­ning af vid­ner i Køben­havn 11. april 2017 kl. 06.30 — 07.15

Observatøren/Fotografen befandt sig på 2. sal i en byg­ning på Øster­bro i Køben­havn. Han oply­ser i sin hen­ven­del­se til SUFOI’s Foto­af­de­ling:

Jeg så omkring 8–12 lys „dan­se“ på him­len, de fløj op imel­lem sky­er­ne, frem og til­ba­ge. I en del til­fæl­de stod de stil­le og begynd­te at fly­ve igen. I star­ten tro­e­de jeg, det var dro­ner, men de fløj langt op i sky­er­ne. Der var også et par, der plud­se­lig kom ned fra sky­er­ne. Jeg har opta­get det på video og bil­le­der, hvis det er. Ret­nin­gen var mod Val­by i ret­ning af Sct. Jacobs kir­ketårn på Øster­bro. I er vel­kom­ne, hvis I ønsker til­sendt mate­ri­a­le eller har spørgs­mål.

 
Et af foto­gra­fens lyse­re fotos (for­oven), hvor de dan­sen­de lys ikke ses. Hvis man i et bil­led­re­di­ge­rings­pro­gram ændrer lys­styr­ke m.v., ses lyse­ne til ven­stre, dvs. syd for kir­ketår­net (her­over i udsnit). 
Et af foto­gra­fens mør­ke fotos, der i et bil­led­re­di­ge­rings­pro­gram er gjort lyse­re for bed­re at kun­ne se lyse­ne, der også her befin­der sig i syd­lig ret­ning i for­hold til kir­ketår­net. 
Observatøren/Fotografen befandt sig på 2. sal i en byg­ning i Sil­ke­borg­ga­de (yderst th. på kor­tet) på Øster­bro i Køben­havn. Ca. midt i bil­le­det (ved gul mar­ke­ring) befin­der Sankt Jakobs kir­ke sig. Kir­kens tårn ses på opta­gel­ser­ne. Obser­va­tions­ret­nin­gen er der­for direk­te mod det sto­re grøn­ne områ­de ved Fæl­led­par­ken.

 

Foto­gra­fen tager en del video­se­kven­ser og fle­re fotos af lyse­ne, mens de bevæ­ger sig frem og til­ba­ge på him­len den 11. april 2017 i peri­o­den angi­vet som kl. ca. 06.30 — 07.15.

SUFOI’s Foto­af­de­ling mod­ta­ger ger­ne oplys­nin­ger fra alle, der kan bidra­ge med en seri­øs for­kla­ring på, hvad der har været fly­ven­de til­sy­ne­la­den­de lavt på him­len over Køben­havn i det angiv­ne tids­punkt via www.ufo.dk.

To video­se­kven­ser kan ses på Face­book på „Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion — Debat­forum“:
https://www.facebook.com/groups/112842926337/.

From outer spa­ce to you

Stor og flot ufo­bog fra en entu­si­a­stisk sam­ler, der ikke tror på ali­ens. Jack Woma­cks bog Flying Sau­cers Are Real! siger mere om men­ne­sket end om besø­gen­de ude­fra.
 
Af Kim Møl­ler Han­sen
 

Jack Woma­ck: „Flying Sau­cers Are Real!“, 288 sider, gen­nem-
illu­stre­ret paper­ba­ck i stort for­mat, Ant­ho­lo­gy Edi­tions 2016.

 Da jeg før­ste gang så for­si­den på Flying Sau­cers Are Real!, tænk­te jeg: „Åh, nej. Geor­ge Adam­ski er genop­stan­den, eller en eller anden tos­se begyn­der helt for­fra med roman­tisk rum­brød­re­slud­der.“

Men så snart jeg fik den 1,5 kg tun­ge bog i hån­den og begynd­te at blad­re, blev humø­ret straks højt.

Flying Sau­cers Are Real! er en visu­el histo­rie om ufoud­gi­vel­ser og deres for­fat­te­re. Et sig­na­le­ment af især de to før­ste årti­er af ufo­mytens histo­rie — de fly­ven­de tal­ler­ke­ners gul­dal­der — med gen­gi­vel­ser af for­si­der, tekst­stum­per og illu­stra­tio­ner fra både kend­te, sjæld­ne og næsten ukend­te udgi­vel­ser, både bøger og teg­ne­se­ri­er fra etab­le­re­de for­lag og pri­va­tud­giv­ne hæf­ter, manuskrip­ter m.m.

Jack Woma­ck er en vel­e­tab­le­ret for­fat­ter og har siden barn­dom­men sam­let på popu­lær­kul­tu­rel­le udgi­vel­ser. Hans sam­ling er opbyg­get gen­nem 50 år og i dag sam­let på uni­ver­si­te­tet i Geor­ge­town, en for­stad til Was­hin­g­ton D.C. På bil­le­det står han i en sær­ud­stil­ling på Milk Gal­le­ry i New York i august 2016. Udstil­lin­gen var opbyg­get af mate­ri­a­ler fra „The Jack Woma­ck Flying Sau­cer Library“ 

Flying Sau­cers Are Real! kan betrag­tes som et kata­log til udstil­lin­gen i august 2016 lavet for­ud for åbnin­gen af Woma­cks sam­ling på uni­ver­si­te­tet i Geor­ge­town. Udstil­lin­gen er for­tid nu, men så er det jo dej­ligt, at man kan blad­re i den­ne tema­op­del­te bil­led­bog med et væld af nostal­gi­ske illu­stra­tio­ner bun­det sam­men af kor­te og meget rele­van­te bag­grundstek­ster og cita­ter fra de pågæl­den­de udgi­vel­ser og på den­ne måde gå på opda­gel­se i „The Jack Woma­ck Flying Sau­cer Library“.

Jack Woma­ck har i et inter­view ifm. bog­ud­gi­vel­sen udtalt: „I Flying Sau­cers Are Real! vil jeg give alle en stem­me, både de meget skep­ti­ske og de meget tro­en­de. Det er et histo­risk over­blik over peri­o­den med fokus på, hvor­dan tro­en mani­feste­re­de sig, før den sive­de så dybt ind i popu­lær­kul­tu­ren.“

Flying Sau­cers Are Real! er en oplagt cof­fee tab­le bog til alle, som inter­es­se­rer sig for ufo­mytens histo­rie og ønsker at få ind­blik i tro­en, håbet og ang­sten i årti­er­ne efter Ken­neth Arnolds histo­ri­ske ople­vel­se.

„The Jack Woma­ck Flying Sau­cer Library“ er skæn­ket til Boo­th Family Cen­ter for Spe­ci­al Col­lections på Geor­ge­town Uni­ver­si­ty Library. Sam­lin­gen rum­mer bøger, manuskrip­ter, bro­chu­rer, hæf­ter og maga­si­ner, der for en stor dels ved­kom­men­de er udgi­vet i peri­o­den 1948–80. Sam­lin­gen omfat­ter 242 arte­fak­ter og med de fle­ste af de sto­re 1950’er-vær­ker om fly­ven­de tal­ler­ke­ner. 19 af bøger­ne i sam­lin­gen er sig­ne­ret af deres for­fat­te­re, lige­som man­ge også inde­hol­der det til­hø­ren­de ori­gi­na­le pres­se­ma­te­ri­a­le.

 

For­or­det i „Flying Sau­cers Are Real!“ er for­fat­tet af sci­en­ce fiction-for­fat­te­ren Wil­li­am Gib­son, der bl.a. skri­ver: „… Sand­he­den har i alle dis­se år ikke — som The X‑Files påstår — været der­u­de, men her­in­de. I dis­se ejen­dom­me­li­ge bøger, i dis­se vid­nes­byrd om sær­li­ge men­ne­ske­li­ge behov …“. Gib­son står også bag et under­hol­den­de inter­view med Jack Woma­ck i tids­skrif­tet For­te­an Times, Octo­ber 2016.

 

Læs mere:

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.