Micha­el Jep­pe­sen mel­lem him­mel og jord

SUFOI’s Ole Hen­nings­en delt­og 19. febru­ar i tv-opta­gel­ser i for­bin­del­se med en ny doku-serie for DR 2. I pro­gram­se­ri­en taler jour­na­li­sten Micha­el Jep­pe­sen med en lang ræk­ke men­ne­sker, der beskæf­ti­ger sig med eller tror på for­skel­lig­ar­te­de fæno­me­ner, her­un­der ufo-ople­vel­ser.

Som det blev nævnt i UFO-Mail 213 den 7. marts 2016 fandt opta­gel­ser­ne sted fle­re ste­der i Dan­mark, men brag­te også film­hol­det til Sto­ck­holm og Hes­sda­len i Nor­ge.

For­sva­rets Bibli­o­tek på Kastel­let lag­de vel­vil­ligt loka­ler til tv-opta­gel­ser­ne 19. febru­ar med Micha­el Jep­pe­sen og SUFOI’s Ole Hen­nings­en.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

TV-udsen­del­ser­ne i doku­men­tar­se­ri­en „Mel­lem him­mel og jord“ er for DR2 pro­du­ce­ret af sel­ska­bet New Deals http://www.newdeals.dk/, hvor Micha­el Jep­pe­sen er direk­tør.

New Deals note­rer om sig selv… Vi tror på, at alle har noget at sige. Vi kan se ind­hold, før det fin­des. Vi gør brands, insti­tu­tio­ner og pro­jek­ter rele­van­te.

Under det sigen­de link http://www.newdeals.dk/portfolio/soelvpapirshattene/ for­tæl­ler New Deals om doku­men­tar­se­ri­en:

Mel­lem him­mel og jord“ er en tv-doc-serie, der under­sø­ger under­for­tal­te main­stream-fæno­me­ner: Vi møder men­ne­sker, der for­tæl­ler usæd­van­li­ge og mysti­ske histo­ri­er om fx UFO’er, jord­s­trå­ling, gro­un­ding eller prep­pe­re, der for­be­re­der sig på en inva­sion ude­fra.

En serie der bevæ­ger sig under rada­ren, og for­tæl­ler de histo­ri­er, som de etab­le­re­de medi­er fra­væl­ger.

Pro­gram­sæt­nin­gen af doku­men­tar­pro­gram­mer­ne har været ændret fle­re gan­ge, men ser fore­lø­big såle­des ud og kan efter­føl­gen­de gen­ses på DR’s hjem­mesi­de dr.dk:

Man­dag d. 11/7 kl 21.30 Mel­lem him­mel og jord — Jep­pe­sen og Strå­ling
Man­dag d. 18/7 kl 21.30 Mel­lem him­mel og jord — Jep­pe­sen og UFO’er
Man­dag d. 25/7 kl 21.30 Mel­lem him­mel og jord — Jep­pe­sen og Earh­ting
Man­dag d. 1/8 kl 21.30 Mel­lem him­mel og jord — Jep­pe­sen og infor­ma­tions­vand
Man­dag d. 8/8 kl 21.30 Mel­lem him­mel og jord — Jep­pe­sen og kos­mi­ske kræf­ter
Man­dag d. 15/8 kl 21.30 Mel­lem him­mel og jord — Jep­pe­sen og Aya­hu­a­sca

Fra for­om­ta­len: Jep­pe­sen og strå­ling

De asso­ci­e­res med sølv­pa­pirs­hat­te og lever i skyg­gen af sam­fun­det — de men­ne­sker, der kal­der sig el-over­føl­som­me. Ikke desto min­dre mener fle­re og fle­re men­ne­sker ver­den over, at strå­ling fra mobil­te­le­fo­ner og WiFi gør os syge. I det­te pro­gram under­sø­ger Jep­pe­sen om der noget at være ban­ge for — om strå­ling vir­ke­lig er far­ligt?

Jep­pe­sen og UFO’er

Hver uge er der dan­ske­re der spot­ter noget de har svært ved at for­kla­re. I pro­gram­met kig­ger Jep­pe­sen på de mest mysti­ske hæn­del­ser og under­sø­ger de få vir­ke­lig ufor­klar­li­ge sager, der fin­des. En af dem lig­ger på havets bund, men det lyk­kes at få et styk­ke af objek­tet bjer­get. Måske elek­tron­mi­kroskopet kan give os svar på, om der fin­des liv i uni­ver­set og om vi får besøg fra det ydre rum.

Foto: Ole Hen­nings­en

I et indslag i udsen­del­sen med­vir­ker SUFOI’s Ole Hen­nings­en, hvor han rede­gør for nog­le af sine efter­forsk­nin­ger og under­sø­gel­ser af de mere end 600 dan­ske fotos og video­op­ta­gel­ser, der gen­nem de sene­ste 10 år er regi­stre­ret af SUFOI’s Foto­af­de­ling.

Micha­el Jep­pe­sen har tid­li­ge­re på for­skel­lig vis beskæf­ti­get sig med ufo-emnet bl.a. for Radio 24syv, http://www.radio24syv.dk/soeg/ufo/.

Se ham eksem­pel­vis måske lidt nostal­gisk som bag­si­de­repor­ter for Ekstra Bla­det til et SUFOI-Køben­havn møde den 12. april 2007:
http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2007/um07-089.php

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.