Nyt fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

Var det lige en UFO, jeg så?

Sådan lød over­skrif­ten i Ekstra Bla­dets net­a­vis, da en mand fra Fre­de­ri­cia hav­de hen­vendt sig med sine opta­gel­ser af et lys­fæ­no­men på mor­gen­him­len. SUFOI under­søg­te bil­le­der­ne for Ekstra Bla­det.
 

Det bed­ste af de 4 mod­tag­ne fotos taget af Jør­gen Ber­tel­sen fra Fre­de­ri­cia af et stærkt lys på den øst­li­ge mor­gen­him­mel den 2. janu­ar 2011.

En udsnits­for­stør­rel­se af lyset.

En end­nu kraf­ti­ge­re for­stør­rel­se af lyset med ændre­de l
ys- og kon­trast­for­hold. Der­ved ses, at der er en kraf­tig
lyskil­de i mid­ten af afteg­nin­gen med en lysen­de streg
rundt om. Den lysen­de streg skyl­des en lang eks­po­ne­rings­tid
på bil­le­det, der er på 4. sekun­der iflg. bil­le­dets elek­tro­ni­ske data.
 

Ved anven­del­se af sta­tiv for en sådan opta­gel­se vil­le man have fået et foto uden rystel­ser og stre­ger og med kun en enkelt skar­pt afteg­net lyskil­de.

Jør­gen Ber­tel­sens bil­le­de af øst­him­len den 2. janu­ar om mor­ge­nen.
 
Lys­for­hol­de­ne er ændret i et for­søg på at frem­hæ­ve evt. andre detal­jer
i bil­le­det. Den aflan­ge afteg­ning øverst th. er en refleks.
På bil­le­det ses yder­li­ge­re 5 små lys­punk­ter udover det sto­re mar­kan­te midt i bil­le­det.
Illu­stra­tion: Ole Hen­nings­en m/Starry Night
 

SUFOI’s Foto­af­de­ling har sam­men­lig­net Jør­gen Ber­tel­sens foto med et udsnit af øst­him­len set med pla­ne­ta­ri­e­pro­gram­met Star­ry Night på sam­me tids­punkt, som foto­gra­fe­rin­gen fandt sted.

Der­ved ses et per­fekt sam­men­fald med ikke ale­ne den stærkt­ly­sen­de pla­net Venus men også med 4 andre stjer­ner pla­ce­ret nøj­ag­tig som på foto­gra­fi­et.

Som det ses er der ingen tvivl om, at det er pla­ne­ten Venus, Jør­gen Ber­tel­sen har ladet sig mysti­fi­ce­re af og foto­gra­fe­ret. Han er dog i godt sel­skab. Pla­ne­ten Venus har ofte givet anled­ning til „ufo-jagt“. Det er dog aldrig lyk­ke­des at fan­ge pla­ne­ten end­nu. Den er iøvrigt p.t. små 100 mio km bor­te.

Jim­my Car­ter så Venus som ufo

Tidl. USA-præ­si­dent Jim­my Car­ter hav­de som guver­nør i 1969 en lig­nen­de obser­va­tion sam­men med en ræk­ke andre men­ne­sker. Hans obser­va­tion — og andre ind­be­ret­te­de obser­va­tio­ner af Venus — kan i detal­jer læses i UFO-Mail nr. 32.

Pla­ne­ten Venus er såmænd også ble­vet jag­tet i bil på Lol­land den 13. maj 1980 af to Lol­land-Falsters Fol­ke­ti­den­de med­ar­bej­de­re og iagt­ta­get fra to af poli­tiets patrul­je­vog­ne.

Lol­land-Falsters Fol­ke­ti­den­de 13. maj 1980:
Fol­ke­ti­den­de­me­d­ar­bej­de­re og poli­ti i patrul­je­vog­ne på Lol­land jager pla­ne­ten Venus. Skul­le nogen være i tvivl: De fik ikke fan­get den!
Pla­ne­ten Venus her foto­gra­fe­ret på den syd­ve­st­li­ge him­mel 19. febru­ar 2004 kl. 18.12 DNT fra Søl­le­sted, Lol­land.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Ekstra Bla­dets beret­ning om „ufo-bil­le­der­ne“ fra Fre­de­ri­cia og de efter­føl­gen­de kom­men­ta­rer fra net­a­vi­sens læse­re kan ses på adres­sen:
http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article1482704.ece

Spæn­den­de lys på him­len over Val­by

En 19-årig ung mand lave­de den 22. sep­tem­ber 2010 om afte­nen ved 20-tiden nog­le opta­gel­ser ved Ny Elleb­jerg Sta­tion ved Val­by. På to af bil­le­der­ne ses ejen­dom­me­li­ge lys­af­teg­nin­ger.

 

Foto­gra­fen for­tæl­ler her­om:

„Jeg sad net­op og blad­re­de nog­le bil­le­der igen­nem, da jeg faldt over to bil­le­der fra sep­tem­ber, hvor jeg var ude og lege med mit Canon EOS 40D.
Desvær­re er det før­ste af mine to bil­le­der stærkt far­ve­re­di­ge­ret i pro­gram­met iPho­to, men der er som sådan ikke ‚Pho­tos­hop­pet’ yder­li­ge­re med bil­le­det.“

Foto­gra­fen har alt­så ikke obser­ve­ret noget usæd­van­ligt på him­len, da han tog bil­le­der­ne, der er taget med en eks­po­ne­rings­tid på 2 sek.

 
 
Foto­gra­fen tog adskil­li­ge bil­le­der fra Ny Elleb­jerg S‑togs Sta­tion den 22. sep­tem­ber 2010 kl. ca. 20. På de to øver­ste bil­le­der, der er taget med 6. sek. mel­lem­rum, ses to næsten van­dret pla­ce­re­de lys på him­len. Dis­se lys fin­des ikke på det neder­ste foto, der er taget 2 min. og 21 sek. sene­re.

 

Bil­le­de nr. 2 i udsnits­for­stør­rel­se. Hvis man fin­der det ori­gi­na­le bil­le­des mid­ter-
punkt (med et dia­go­nal­kryds), påvi­ses at de „sva­ge­re og uld­ne“ lys­af­teg­nin­ger
på him­len er for­år­sa­get af de stær­ke lyskil­der uden for byg­nin­ger­ne — de røde pile.
Hvis de to øver­ste lyse afteg­nin­ger var for­år­sa­get af reflek­ser, bur­de de for­år­sa­gen­de
lyskil­der kun­ne ses i sam­me afstand dia­me­tralt mod­sat bil­le­dets mid­ter­punkt — men
sådan­ne lyskil­der fin­des ikke — gul pil. 
De to lys er der­for ikke reflek­ser!
 
Udsnits­for­stør­rel­ser af de to før­ste fotos viser „run­de lys“ mere eller min­dre for­bun­det af en lysen­de streg. Vær opmærk­som på, at bil­le­der­ne er taget med en eks­po­ne­rings­tid på 2. sek.
Ved at læg­ge de to før­ste bil­le­der over hin­an­den ses det, hvor­le­des de to lys på him­len i løbet af 6 sek. har flyt­tet sig i pilens ret­ning. På det 3. bil­le­de, der er taget 2 min. 21 sek. sene­re, er lyse­ne ikke læn­ge­re at se.
Illu­stra­tion: Hans Bød­ker

 

Fle­re for­kla­rings­mo­del­ler har været dis­ku­te­ret af SUFOI’s foto­kon­su­len­ter i den­ne sag med de usæd­van­li­ge afteg­nin­ger.

Kun­ne det være en spe­ci­el form for reflek­s­teg­ning?

Var bil­le­det måske taget gen­nem en rude, og afteg­nin­ger­ne genspej­lin­ger af lys fra kame­ra­et eller andre lys bag foto­gra­fen?

SUFOI’s man­ge­åri­ge foto­kon­su­lent Hans Bød­ker, der er pen­sio­ne­ret over­tra­fik­fly­ve­l­e­der og tidl. pilot min­de­de om en sag, som vi i ufo-mail beskæf­ti­ge­de os med i 2005 fra Was­hin­g­ton D.C. i USA.

Her hav­de en opta­gel­se fra et auto­ma­tisk webka­me­ra vist en spe­ci­el afteg­ning på him­len.

Lysen­de stre­ger og run­de lys­af­teg­nin­ger på him­len på en webka­me­ra­op­ta­gel­se fra Was­hin­g­ton D.C.
Kame­ra­et til­hø­rer Natio­nal Park Ser­vi­ce, og opta­gel­sen er fra om mor­ge­nen den 10. febru­ar 2005 mel­lem kl. 03.15 og 03.30 EST og er auto­ma­tisk sendt ud på inter­net­tet, hvor det bl.a. blev vist og dis­ku­te­ret. Der var med stor sand­syn­lig­hed tale om et fly på vej til lan­ding i Was­hin­g­ton Inter­na­tio­na­le luft­havn. Den lan­ge streg er lys fra fly­ets lan­dings­lys og prik­ker­ne skyl­des fly­ets flash lys, der når at kom­me med fle­re gan­ge p.g.a. den lan­ge eks­po­ne­rings­tid.
Se yder­li­ge­re omta­le af bil­le­det i UFO-Mail nr. 51.

SUFOI’s foto­kon­su­lent Hans Bød­ker

Hans Bød­ker siger om de to fotos fra Ny Elleb­jerg Sta­tion:

„Der er over­or­dent­lig stor lig­hed mel­lem foto­et fra Was­hin­g­ton, og det Nico­las har foto­gra­fe­ret. Den lan­ge eks­po­ne­rings­tid på 2 sek. har gjort det muligt for flas­hly­set at kom­me med fle­re gan­ge, mens det faste lys ses som en lang stri­be.

Det er meget tyde­ligt, når man også ser togets røde lys, der lige­le­des er truk­ket ud pga. den lan­ge eks­po­ne­rings­tid.

Der er for mig ingen tvivl om, at det er et fly Nico­las har foto­gra­fe­ret!“

Hans Bød­ker har som ama­tøra­stro­nom fore­ta­get man­ge foto­gra­fi­ske eks­pe­ri­men­ter. Såle­des har han lavet en del såkald­te timelap­se-opta­gel­ser, som er lagt på net­tet.

De kan ses på adres­sen:
http://www.youtube.com/watch?v=yAPMzZCMlTw

Hans Bød­ker kom i tan­ker om, at han under sit arbej­de med en af dis­se timelap­se-opta­gel­ser af vind­møl­ler om nat­ten hav­de bemær­ket et min­dre fly pas­se­re hen over sig.

Det blev til to bil­le­der, der er inter­es­san­te, da man på dis­se bil­le­der kan se det for­bi­pas­se­ren­de flys lys­fø­ring, som har stor lig­hed med opta­gel­ser­ne fra Val­by.

Ori­gi­nal­fo­to samt udsnits­for­stør­rel­se af for­pi­pas­se­ren­de fly med lys­fø­ring opta­get af SUFOI’s foto­kon­su­lent Hans Bød­ker, Bil­lund, 2010. Det­te fly var ret tæt på med opti­ma­le  opta­gel­ses­be­tin­gel­ser. Set/fotograferet med det anvend­te udstyr og fra den­ne vin­kel ses fly­ets lys­fø­ring som 1 — 2 lyse stre­ger samt regel­mæs­si­ge „blink“. Sådan­ne opta­gel­ser vil vari­e­re
afhæn­gig af udstyr, opta­gel­ses­vin­kel, afstand, flytype/lysføring og afstand.
Foto: Hans Bød­ker

 

Efter at have gen­nem­gå­et de fore­lig­gen­de data i sagen er ingen af SUFOI’s foto­kon­su­len­ter i tvivl om, at det er et fly med lys­fø­ring, Nico­las har fået med på to af sine i øvrigt flot­te aften­op­ta­gel­ser fra Ny Elleb­jerg Sta­tion.

Lys afteg­ning på foto fra Auns­b­jerg

Jeg er på vej hjem fra arbej­de og synes, at sko­ven er smuk med alle efter­års­far­ver­ne. Hvad er den lyse afteg­ning på det ene af mine bil­le­der?

„Jeg sen­der jer her­med et bil­le­de, som jeg synes er mær­ke­ligt 🙂

Bil­le­det et taget den 1. novem­ber 2010, kl. 13.20 ved Auns­b­jerg sko­ven i nær­he­den af 8620 Kjel­lerup.

Jeg tager bil­le­det med et Olym­pus digi­tal kame­ra 1030sw på 10.1 mega­pixel.

Jeg er på vej hjem fra arbej­de og synes, at sko­ven er smuk med alle efter­års­far­ver­ne, der­for tager jeg 3 bil­le­der på en stræk­ning på 50 meter. Med sam­me indstil­ling. De to andre bil­le­der er der ikke noget på udover sko­ven alt­så.

Det er stil­le vejr, og jeg obser­ve­rer ikke andet. Der er ingen trafik/biler eller andre udover mig på det tids­punkt.

Jeg ser ikke den run­de ‚et eller andet’, før jeg over­fø­rer bil­le­det til min com­pu­ter.“

Det mod­tag­ne foto med de flot­te efter­års­far­ver samt en lys rund afteg­ning næsten midt i bil­le­det. Afteg­nin­gen blev ikke obser­ve­ret af foto­gra­fen under foto­gra­fe­rin­gen.

Udsnits­for­stør­rel­se af den lyse afteg­ning.

Det frem­går af bil­le­dets elek­tro­ni­ske data, at foto­ap­pa­ra­tets blitz har været anvendt i for­bin­del­se med opta­gel­sen, og det­te er med til at pege på for­kla­rin­gen.

Der er ingen tvivl om, at den run­de afteg­ning skyl­des en meget lil­le par­ti­kel i luf­ten meget tæt på kame­ra­ets objek­tiv. Afteg­nin­gen har efter­hån­den på dansk fået beteg­nel­sen „en orb“.

Par­tik­len kan være støv, fugt eller lig­nen­de, og er ble­vet kraf­tigt oplyst af den auto­ma­tisk udlø­ste blitz, som har været anvendt ved opta­gel­sen.

Foto­gra­fen har efter­føl­gen­de sendt fle­re fotos taget sene­re på nogen­lun­de sam­me sko­vstræk­ning om afte­nen.

 
Foto­gra­fens aften­fo­to fra nogen­lun­de sam­me vej­stræk­ning (øverst) samt med ændre­de lys­for­hold (nederst) viser sam­me slags lysen­de run­de afteg­nin­ger = orber. Sam­me type som på det oprin­de­ligt frem­send­te foto.

 

En demon­stra­tion af, hvor­dan man med en rystet stø­ve­klud for­an sit kame­ra kan frem­kal­de sådan­ne „orber“ kan ses i UFO-Mail nr. 114 i artik­len »Sene­st efter­for­ske­de fotosa­ger
fra SUFOI’s Foto­af­de­ling«
.
Det skal til­fø­jes, at det er en glim­ren­de demon­stra­tion, men at den ikke til­rå­des pga. støv­fa­ren for kame­ra­et.

Lysprik­ker på him­len set fra Sydsjæl­land

39-åri­ge Dani­el Irvold tog en ræk­ke fotos fra Dyb­sø Fjord­ban­ke mel­lem Næst­ved og Vor­ding­borg af små lys på den syd­ve­st­li­ge him­mel lige efter sol­ned­gang den 12. decem­ber 2010.
 
 
Øverst ses det skar­pe­ste af Dani­el Irvolds fotos, der er taget uden sta­tiv.
Nederst er bil­le­det gjort mør­ke­re og kon­tra­sten er for­stær­ket for at tyde­lig­gø­re de obser­ve­re­de lys på syd­ve­st­him­len.

 

Dani­el Irvold for­tæl­ler om opta­gel­ser­ne:

„Søn­dag den 12/12–2010 kl. 16.17 tog jeg bil­le­der med fire lysen­de prik­ker på. De tre i en næsten lige linje og den fjer­de i en ret vin­kel ned mod hori­son­ten i ven­stre side.

Bil­le­det er taget i ret­ning mod syd,syd vest fra Dyb­sø Fjord­ban­ke i Kostræ­de Ban­ker, 4750 Lund­by i kom­pas­ret­nin­gen 230 gra­der fra posi­tio­nen 55° 7’30.28“N 11°48’24.65“Ø.

Prik­ker­ne var syn­li­ge i lang tid. Jeg lage mær­ke til dem ca. 15.50, og de for­svandt, efter­hån­den som solen for­svandt. Jeg er ikke sik­ker på, om de flyt­te­de sig, i så fald var det ikke meget.“

Men hvad var det så, Dani­el Irvold obser­ve­re­de og foto­gra­fe­re­de?

Udsnit 1 af ori­gi­nal­fo­to med ændre­de lys- og kon­trast­for­hold.
Bemærk for­skel­len på de to afteg­nin­ger. Den øver­ste er „truk­ket ud“. Den neder­ste næste helt rund.

Udsnit 2 af ori­gi­nal­fo­to med ændre­de lys- og kon­trast­for­hold.
Der ses igen for­skel i de to afteg­nin­gers facon som på udsnit 1.

Obser­va­tions­ste­det befin­der sig nede­nun­der en af de meget trav­le luft­kor­ri­do­rer til og fra Skan­di­navi­en og obser­va­tions­ret­nin­gen er næsten paral­lel med den­ne luft­ru­te.

Bil­le­der­ne har givet anled­ning til adskil­li­ge over­vej­el­ser om en for­kla­ring, men det er umid­del­bart opfat­tel­sen blandt SUFOI’s foto­kon­su­len­ter, at der for­ment­lig bl.a. er tale om fjer­ne fly med meget kort contrail/kondensstribe belyst af den ned­gå­e­de sol, evt. i kom­bi­na­tion med fly med tændt lan­dings­lys. I den for­bin­del­se gøres opmærk­som på, at nog­le pilo­ter væl­ger at fly­ve med lan­dings­ly­se­ne tændt, ikke for at se, men for at bli­ve set i tæt tra­fi­ka­le områ­der.

Des­u­den peges der på en astro­no­misk årsag, pla­ne­ten Mars, som årsag til den lil­le run­de lysf­teg­ning nederst til ven­stre i Dani­els Irvolds foto.

Med pla­ce­rin­gen på him­len har pla­ne­ten Mer­kur været inde i over­vej­el­ser­ne, men da den viser faser, og p.t. ses som et lil­le lysen­de segl, er den­ne for­kla­ring alli­ge­vel ikke sand­syn­lig.

En 100% sik­ker for­kla­ring er dog ikke påvist.

Fore­lagt dis­se over­vej­el­ser, sva­rer Dani­el Irvold efter­føl­gen­de:

„Jeg har efter­føl­gen­de holdt øje med him­len, og jeg har en enkelt gang set lig­ne­de prik­ker på sam­me tids­punkt af dagen og under lig­ne­de lys­for­hold.

I lør­dags var jeg ude at gå en tur på sam­me tids­punkt, og det var klart vejr.

Der så jeg fle­re lys, men den­ne gang var der en lil­le hale på, så jeg ikke var i tvivl om, at det var fly. Så jeg er enig i jeres kon­klu­sion, selv om jeg i star­ten tro­e­de, at der måske kun­ne være tale om satel­lit­ter. “

Men har ufo-mails læse­re andre under­byg­ge­de for­kla­rin­ger?

Mystisk foto fra 1974

Hvad er den ejen­dom­me­li­ge afteg­ning på det sort/hvide nega­tiv fra 1974? Foto­kon­su­len­ter mener et, foto­gra­fen noget andet. Kan læser­ne hjæl­pe?

Det er efter­hån­den sjæl­dent, at SUFOI’s Foto­af­de­ling mod­ta­ger nega­ti­ver til under­sø­gel­se. Det er kun sket to gan­ge i 2010. Det ene foto var en far­ve­op­ta­gel­se fra udlan­det, som desvær­re inde­holdt for få data, til at der kun­ne fore­ta­ges en nær­me­re under­sø­gel­se af den dan­ske turists aften­op­ta­gel­se fra Cypern til­ba­ge i juni 1995.

Det andet foto er fra en opta­gel­se med et sort/hvid nega­tiv fra 1974.

HVAD er det­te på min hjem­mesi­de?

Sådan skrev John Val­b­jørn Chri­sten­sen, Ulke­strup på Sjæl­land til SUFOI for godt et års tid siden.

„Det er ikke noget der ‚javer’, skrev han i sin hen­ven­del­se, nu har det jo lig­get gemt i så man­ge år, men jeg syn­tes lige I skul­le se det.“

Han hav­de lagt nog­le ejen­dom­me­li­ge fotos ud på sin hjem­mesi­de og kom­men­te­re­de dem selv såle­des:

Jeg har altid haft en lil­le inter­es­se i: fin­des der andre klo­der, der er liv på, bare sådan lige i nær­he­den af vores klo­de??

Fin­des der UFO´s eller USO´s ??

Med alle de nye TV kana­ler, kan man se meget mystik: Roswell, etc, etc. spæn­den­de og inter­es­sant.

Har lige scan­net over 3.000 nega­ti­ver ind taget over en 40-årig peri­o­de.

Se hvad jeg ‚faldt over’ og døm selv.

Med vil­je har jeg intet gjort ud over at scan­ne. Ingen ram­me, ingen sig­na­tur, ingen retusch. Kig­ger på posi­ti­vet jeg lige skul­le til „at skæ­re til“; HVAD er det th. for skor­ste­nen, har jeg set for meget TV??
Hen til side 18 i nega­ti­val­bum­met, hvad står der i inde­xet: ? Intet andet end et ?
En Tri X 400 asa expo­ne­ret Juni 1974.
Jeg har selv­føl­ge­lig scan­net nega­ti­vet ind igen, sta­dig intet fjer­net, men ladet scan­ne­ren for­stør­re. Hav­de det nu været en 100 asa film iste­det!!!!!
„Nak­ke­hå­re­ne rej­ser sig lidt, jeg skal sta­dig ikke have ren­set noget som helst på det­te foto.
Den sor­te klat må være snavs, stri­ber­ne er jo luft­led­nin­ger.
Jeg mener helt bestemt det er taget på Tårn­vej, over min kam­me­rat JN´s gen­bo­er i Rød­ov­re tæt på Vest­vol­den.
Fly­ve­vå­be­net hav­de noget radar­sta­tion, tror jeg, der var en høj anten­ne­mast på vol­den, vist­nok også på den tid, ikke langt fra hvor det­te bil­le­de menes taget.
Har nogen kom­men­ta­rer til det­te foto skriv ven­ligst på: jovach@mail.tele.dk eller i min gæste­bog. Bil­le­det er for­stør­ret og scan­net i 4800 dpi.
Hvor­for kig­ge­de jeg op? Jeg har taget det bil­le­de, og glemt det?? Først ‚frem­kaldt’ i en scan­ner 35 år sene­re. På den tid hav­de jeg små børn, så tan­ker­ne er hur­tigt røget i en anden ret­ning!!!!“

 

Sådan præ­sen­te­rer John Val­b­jørn Chri­sten­sen selv sit foto fra juni 1974 på sin hjem­mesi­de:
http://www.jovach.dk/11387871

SUFOI’s efter­forsk­ning

Efter at have mod­ta­get John Val­b­jørn Chri­sten­sens scan­nin­ger af nega­ti­vet har der været adskil­li­ge over­vej­el­ser blandt SUFOI’s foto­kon­su­len­ter om, hvad man ser på bil­le­det, og hvor­dan foto­et yder­li­ge­re kan under­sø­ges.

Foto­gra­fen næv­ner ikke selv, at han har obser­ve­ret objek­tet under sel­ve foto­gra­fe­rin­gen. Noget sådant vil­le for­ment­lig også være prin­tet i hans hukom­mel­se selv så man­ge år sene­re. Og der vil­le gan­ske givet være taget mere end et bil­le­de, hvis der hav­de været et syn­ligt objekt på him­len.

Objek­tet er ikke pla­ce­ret midt i bil­le­det! Det ser mere ud, som om det er skor­ste­nen, man har vil­let foto­gra­fe­re!

Er der tale om elled­nin­ger (5?) eller sno­re på et tør­re­sta­tiv? Er det en spej­ling af en lofts­lam­pe, eller vil­le en sådan spej­ling lig­ge mere van­dret på bil­le­det?

En af foto­kon­su­len­ter­ne anfø­rer, at man ikke helt kan ude­luk­ke, at der er tale om et arran­ge­ret bil­le­de, eller et for­søg på at lave et spæn­den­de bil­le­de, der så er gået i glem­me­bo­gen for at bli­ve genop­da­get man­ge år sene­re.

Den „halo“ der fin­des rundt om objek­tet kun­ne tyde på, at der er sket noget i frem­kal­del­sen, som har påvir­ket fil­men kemisk. Har foto­gra­fen frem­kaldt i eget mør­ke­kam­mer? Måske kun­ne en luft­bob­le eller en uren­hed på nega­ti­vet under frem­kal­del­sen have sat spor.

Kemi­en er alt­så en mulig­hed, men så vil man for­ven­te fle­re lig­nen­de plet­ter, ja i nog­le til­fæl­de rig­tig man­ge.

Nega­ti­ver under­sø­ges

Der var dog stor enig­hed om, at man ikke kun­ne kom­me nær­me­re en for­kla­ring, hvis man ikke hav­de det ori­gi­na­le nega­tiv i hæn­der­ne og også meget ger­ne de øvri­ge nega­ti­ver, der måt­te være taget/fremkaldt sam­ti­dig med det ori­gi­na­le bil­le­de.

Bil­le­der­ne duk­ke­de bered­vil­ligt op fra foto­gra­fen og blev scan­net igen og sene­re under­søgt af vor nestor på områ­det, Hans Bød­ker, der for år til­ba­ge under­søg­te alle SUFOI’s fotosa­ger. Det var før den „elek­tro­ni­ske“ foto­tidsal­ders begyn­del­se.

Efter at have gen­nem­gå­et nega­tiv­ma­te­ri­a­let note­rer Hans Bød­ker bl.a.:

„Der er ingen spor på nega­ti­ver­ne af rester af kemi­ka­li­er, så som fedt plet­ter eller andet, der sky­er vand, som har kun­net påvir­ke frem­kal­del­ses­pro­ces­sen. Jeg har hel­ler ikke fun­det sådan­ne plet­ter andre ste­der på nega­tiv­strim­ler­ne, hvil­ket gør mulig­he­den for kemisk påvirk­ning min­dre, selv­om den kraf­ti­ge kant­dan­nel­se peger i den ret­ning.

Ved nøje stu­die af den lyse ring ses, at der er korn­dan­nel­se i sel­ve rin­gen, korn der ikke adskil­ler sig fra den reste­ren­de del af nega­ti­vet. Det­te taler stærkt imod en kemisk påvirk­ning.“

Hans Bød­ker ser sig så om efter andre for­kla­rings­mo­del­ler og skri­ver vide­re:

„Det frem­går ikke, om bil­le­det er taget ud gen­nem en rude.

Sel­ve objek­tet vir­ker fysisk og sym­me­trisk, en lil­le smu­le ovalt, med skarp afteg­ning i rin­ge­ne og noget, der lig­ner genskin eller kraf­ti­ge­re lys i mid­ten, der leder tan­ker­ne hen på en glas­lam­pe, hvor pæren skin­ner kraf­ti­ge­re igen­nem i mid­ten. Den lyse ring uden om kan være dan­net ved et luft­mel­lem­rum mel­lem glas­skærm og loft eller væg, så lyset skin­ner uhin­dret på det hvi­de loft eller væg rundt om lam­pen.

Bil­le­det er taget skråt opad, hvil­ket pas­ser fint med en spej­ling af en rund loft­lam­pe, der pga. vink­len vil frem­stå svagt oval. Der er her ikke nogen kon­flikt med luft­led­nin­ger­ne, der ser ud til at være for­an objek­tet, det vil de også være ved en spej­ling.

Jeg mener en spej­ling er den mest sand­syn­li­ge for­kla­ring, natur­lig­vis for­ud­sat at bil­le­det er taget gen­nem et vin­due.“

Ikke refleks siger foto­gra­fen

Den sid­ste for­kla­ring køber foto­gra­fen John Val­b­jørn Chri­sten­sen ikke uden vide­re og mel­der bl.a. til­ba­ge til SUFOI:

„Jeg tro­e­de, at folk der var inter­es­se­re­de i at fin­de ud af OM det er et UFO, og ikke genspej­lin­ger i f.eks. vin­du­er. Jeg mener, at man over­ho­ve­det KAN være i tvivl om genspej­lin­ger, det vil jeg som foto­graf i over 40 år påstå.

Jeg syn­tes, det jeres foto­kon­su­lent skrev, var noget slud­der: Der er helt tyde­ligt ikke tale om genspej­lin­ger, og der var intet i den stue på pågæl­den­de adres­se, der kun­ne gen­ken­des som lam­pe. Objek­tet har helt klart ikke lig­get ver­ti­kalt, og jeg står nede og er selv­føl­ge­lig i en skrå vin­kel for at tage det.

Jeg har sendt mate­ri­a­le til 2 ste­der i USA for at få kom­men­ta­rer til det.

Jeg syn­tes helt klart at mit bil­le­de er spæn­den­de, men at ingen rig­tig tror på ufoér, hel­ler ikke SUFOI.

Måske får jeg en respons en dag, da bil­le­der­ne lig­ger på min hjem­mesi­de.“

Udsnits­for­stør­rel­se af ori­gi­nal­fo­to­et med kraf­tigt ændre­de lys- og kon­trast­for­hold.

Hvad siger læser­ne?

Det er altid svæ­re­re med under­sø­gel­ser af obser­va­tio­ner, der lig­ger langt til­ba­ge i tiden.

Med foto­gra­fi­er har man måske noget mere kon­kret at hol­de sig til, eller har man?

I den fore­lig­gen­de sag er der adskil­li­ge løse ender i rela­tion til sel­ve opta­gel­sen. Spørgs­mål som ikke uden vide­re kan afkla­res så man­ge år efter.

Bil­le­det er er dog sta­dig et af de mere spæn­den­de, der er duk­ket op til under­sø­gel­se i de sene­re år, men hvad har læser­ne af kom­men­ta­rer eller gode for­kla­rin­ger på den usæd­van­li­ge opta­gel­se?

Der sker intet i øje­blik­ket?

Når man er på live-TV sker det, at man over­ha­les af vir­ke­lig­he­den.

 

Mark Thomp­son joke­de bag­ef­ter med, at han nok var den ene­ste per­son
i hele lan­det, der ikke så mete­o­ren.

Medens BBC astro­nom Mark Thomp­son på TV var ved at udtryk­ke sin skuf­fel­se over mang­len­de akti­vi­te­ter på aften­him­len, kun­ne alle hans see­re beun­dre en flot meteor, der live fløj hen over him­len bag ham.

BBC astro­no­men Mark Thomp­son var ude i aften­mør­ket for live at for­tæl­le seer­ne, hvor­dan man med sit teleskop kun­ne fin­de og betrag­te vor nær­me­ste galak­se Andro­me­da, da han vend­te sig mod kame­ra­et og bekla­ge­de det noget sky­fyld­te vej­r­lig, som ikke var sær­ligt vel­eg­net til astro­no­mi­ske stu­di­er.

Her­ved vend­te han sam­ti­dig ryg­gen til og gik glip af en flot meteor fra stjer­neskud­s­svær­men Kva­dran­ti­der­ne, der på him­len bag ham i nogen grad gjor­de hans ord til skam­me.

Han kun­ne dog godt bag­ef­ter selv se det absur­de og pud­si­ge i situ­a­tio­nen.

Klip­pet med den lidt slu­kø­re­de astro­no­mi­ske BBC-med­ar­bej­der kan ses på adres­sen:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1344591/Stargazing-Live-BBC-astronomer-Mark-Thompson-complains-lack-activity–meteor-shoots-sky.html

Mete­o­rit­ned­fald i Tys­kland?

Det usæd­van­li­ge bil­le­de ser næsten helt kun­stigt og kon­stru­e­ret ud, men er en af opta­gel­ser­ne fra mete­o­rit­for­ske­ren Mark Vorn­hu­sens auto­ma­ti­ske kame­ra i Schweiz fra den 8. janu­ar kl. 17.51 MEZ.
Foto: Mark Vorn­hu­sen
 
En flot ild­kug­le blev den 8. janu­ar 2011 kl. 17.51 MEZ foto­gra­fe­ret af auto­ma­ti­ske kame­ra­er fra Schweiz og Østrig.
Måske mete­o­rit­ned­fald i Tys­kland?

Der var et usæd­van­ligt flot syn på him­len for opmærk­som­me og hel­di­ge obser­va­tø­rer ved aften­s­ti­de den 8. janu­ar 2011 i sto­re dele af Sydtys­kland, da en ild­kug­le strøg over him­len i nord­lig ret­ning.

Det er de auto­ma­ti­ske kame­ra­er hos to med­lem­mer af astro­no­mi­sek­tio­nen Arbeitskrei­ses (AK) Mete­o­re e.V., der har fast­holdt den spæn­den­de ild­kug­le. Kame­ra­er­ne er pla­ce­ret i Gais i Schweiz ved Boden­sø­en, og i For­nach i Oberöster­reich.

Med bag­grund i foto­gra­fi­er­ne for­sø­ger man nu nær­me­re at bestem­me, hvor en evt. mete­o­rit kan være fal­det ned.

Umid­del­bart kun­ne det se ud til, at et ned­fald kun­ne være i nær­he­den af byen Gei­s­lin­gen i Sydtys­kland.

Efter­søg­nin­ger­ne er gået i gang, og det vil­le vir­ke­ligt være et flot resul­tat, hvis de kun­ne resul­te­re i fun­det af en mete­o­rit. Sid­ste gang det­te ske­te i Tys­kland var til­ba­ge i 2002.

Bil­le­der, video og yder­li­ge­re oplys­nin­ger på adres­ser­ne:
http://www.meteoros.de/php/viewtopic.php?t=8145 og
http://www.parhelia.de/storm/2011/vid_20110108_165116.avi

Mark Vorn­hu­sens sto­re inter­es­se er mete­o­rit­ter, og han var en af de udlæn­din­ge, der straks tog til Dan­mark og hjalp med efter­søg­nin­gen af rester­ne af den mete­o­rit, der faldt ned syd­vest for Mari­bo på Lol­land om afte­nen kl. 20.08 den 17. janu­ar 2009.

Det blev dog den tyske mete­o­rit-eks­pert Tho­mas Grau, der efter ihær­dig efter­søg­ning i 6 dage fandt i alt 25,8 gr. af den ned­fald­ne mete­o­rit.

Mete­o­ri­ten­tu­si­a­sten Mark
Vorn­hu­sen fra Schweiz foto-
gra­fe­ret under sit besøg i Dan-
mark ved efter­søg­nin­gen af
mete­o­rit­ten, der faldt ned ved
Mari­bo den 17. janu­ar 2009.

Nederst i bil­le­det ses en lil­le
ejen­dom­me­lig sten, der blev fun­det
af Mark Vorn­hu­sen. Desvær­re
var det ikke en del af mete­o­rit­ten
Mari­bo, som den kom til at hed­de.
Foto: Ole Hen­nings­en

Når rum­sta­tio­nen ISS er på him­len

Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ISS kan „fan­ges“ for­an Solen og Månen

 

I de sene­ste par uger, har man fra Dan­mark kun­net se ISS, Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, på him­len ved aften­s­tid. ISS hol­der nu en kor­te­re pau­se, men kan ses igen om 3 uger.

Efter­hån­den er der gået sport i at foto­gra­fe­re ISS, når rum­sta­tio­nen er flø­jet for­an Solen. Den 4. janu­ar 2011 under sol­for­mør­kel­sen lyk­ke­des det en fransk foto­graf at ind­fan­ge både Solen, Månen og ISS på sam­me bil­le­de.

Under den par­ti­el­le sol­for­mør­kel­se den 4. janu­ar 2011 lyk­ke­des det den fran­ske inge­ni­ør og astro­fo­to­graf Thier­ry Legault med stor dyg­tig­hed at ind­fan­ge lidt af rum­mets dyb­de i et enkelt foto­gra­fi.
Solen med en sol­plet (nederst th.) på 150 mio. kms afstand. Månen, 400.000 km bor­te, dæk­ken­de en lil­le del af solski­ven. Og ende­lig Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, ISS, der i 500 kms høj­de over Jor­den også ses for­an Solen.
Foto: Thier­ry Legault

Thier­ry Legault’s man­ge fan­ta­sti­ske bil­le­der — også af ISS for­an Solen og Månen — kan bestemt anbe­fa­les et nær­me­re stu­di­um og ses på adres­sen: http://www.astrophoto.fr/

Den 10. janu­ar 2011 foto­gra­fe­re­de ama­tøra­stro­no­men Wol­f­gang Dzi­e­ran fra Bad Lip­psprin­ge i Tys­kland ISS på vej i ret­ning af Månen. ISS ses som en lil­le lysen­de streg på him­len pga. lang eks­po­ne­rings­tid. Neden­for Månen ses pla­ne­ten Jupi­ter.
Foto: Wol­f­gang Dzi­e­ran
 
På bil­le­det ses ISS pas­se­re for­an den ikke-oply­ste del af Månen.
 
Det lyk­ke­des også ama­tøra­stro­no­men Wol­f­gang Dzi­e­ran med et lidt dår­ligt
indstil­let kame­ra at lave et pud­sigt videoklip, hvor man ser ISS pas­se­re for­an Månen.

 

Videoklip­pet med ISS-pas­sa­gen for­an Månen kan ses på Wol­f­gang Dzi­e­rans Astro­blog på adres­sen:
http://astroblog-lippspringe.blogspot.com/2011/01/10-januar-die-iss-vor-dem-mond.html

Du kan selv hol­de øje med, hvor­når du kan se ISS på him­len over Dan­mark ved at gå ind på Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­ums hjem­mesi­de: http://www.tycho.dk/article/view/793/1/125/
eller gå ind på http://www.heavens-above.com/, hvor du til enhver tid kan, hvor ISS og man­ge andre satel­lit­ter befin­der sig.

Obser­va­tions­stof

Ind­be­ret­nin­ger til www.ufo.dk om ufo-obser­va­tio­ner i 2010 kan ses listen over UFO-obser­va­tio­ner 2010.

De sene­st mod­tag­ne ind­be­ret­nin­ger ses listen over UFO-obser­va­tio­ner 1/1 — 31/3 2011.

Det er SUFOI’s vision

at ska­be for­tro­lig­hed med him­len, så fle­re kan iden­ti­fi­ce­re kend­te him­mel­fæ­no­me­ner

  • at være orga­ni­sa­tio­nen, hvor obser­va­tø­rer af ukend­te him­mel­fæ­no­me­ner kan få hjælp til for­stå­el­sen af ople­vel­sen
  • at være orga­ni­sa­tio­nen, hvor man kan få infor­ma­tion om ukend­te him­mel­fæ­no­me­ner
  • at bru­ge vores viden til at give et balan­ce­ret syn på andre myte­ska­ben­de fæno­me­ner

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.