Lys på him­len 19. marts

Der er til via www.ufo.dk mod­ta­get 3 rap­por­ter om 4 lys på him­len lør­dag den 19. marts. kl. ca. 19.05–15. Obser­va­tio­ner­ne er gjort fra Fyn og fra Kol­ding-områ­det.

 

Den før­ste regi­stre­ring er mod­ta­get fra en 41-årig mand fra Nr. Lyn­del­se syd for Oden­se.

Obser­va­tø­ren for­tæl­ler, at han kl. 19.05 i ca. 1 min. iagt­ta­ger 4 lys, der skin­ner kraf­tigt på den vest­li­ge him­mel:

De 4 lys kom­mer ud af intet — bli­ver bre­de­re og klap­per igen sam­men og for­svin­der. Obser­va­tio­nen gen­ta­ger sig få minut­ter sene­re, hvor et ekstra vid­ne også ser det. Far­ven er hvid­gul.

Tænk­te først at det evt. var lan­dings­lys fra et fly, men de 4 lys „klap­per sam­men“ i et før de for­svin­der, og at det sker så hur­tigt, at det ikke kan være et fly, der dre­jer.

Obser­va­tio­nen ser ud til at være meget langt væk fra os — ude over Vest­fyn?

Vejr: Stort set skyfrit; Solen gået ned, og enkel­te stjer­ner er syn­li­ge.

Kom­pas­ret­nin­gen for lyse­nes til­sy­ne­komst og for­svin­den anfø­res som ca. 250 gra­der (VSV) og høj­den over hori­son­ten som ca. 15 — 20 gra­der.

Obser­va­tion nr. 2 gøres fra Sdr. Sten­derup øst for Kol­ding kl. ca. 19.15, hvor en 43-årig kvin­de beret­ter:

Jeg og mine to søstre er ude i min gårds­plads for at foto­gra­fe­re Månen, som vi lige har hørt er ekstra tæt på jor­den i aften.

Beg­ge mine søstre ser efter deres beskri­vel­se fire sto­re kla­re lys i en van­dret linje på him­len, der med et for­svin­der helt igen.

Efter kort tid kom­mer lyse­ne til syne igen, og jeg ser dem også den­ne gang.

Desvær­re for­svin­der de igen så hur­tigt, at jeg ikke kan nå at tage et bil­le­de af dem.

Lyse­ne ses i syd­vest i 2 x ca. 50 sekun­der, og far­ven anfø­res som klar lys.

Den sid­ste rap­port fra det­te tids­punkt er mod­ta­get fra en 12-årig sko­le­e­lev fra det syd­li­ge Kol­ding. Hun for­tæl­ler om sin ople­vel­se:

Jeg sid­der i stu­en kl. 19.15 og ser ud af stu­e­vin­du­et nog­le gule sto­re lyg­ter på him­len mel­lem træ­er­ne.

Der var fire lyg­ter. Lyg­ter­ne gik van­dret. De for­svandt hur­tigt på him­len.

De blev nær­mest usyn­li­ge med et.

Ret­nin­gen til lyse­ne, hvis far­ve beskri­ves som gule lyg­ter, anfø­res som syd, varig­he­den som 1 minut, og der er 2 vid­ner.

De tre obser­va­tio­ner fra Fyn og Kol­ding-områ­det af lys på him­len den
19. marts er på kor­tet mar­ke­ret med røde pile, der peger på akti­vi­tet i
luf­ten over Søn­derjyl­land.
Fly­ve­sta­tion Skryd­strup er mar­ke­ret med FSN.
Illu­stra­tion: Ole Hen­nings­en
 
Fly­ve­våb­nets radar­re­gi­stre­rin­ger kl. 19.05 viser FLV’s fly­ve­ak­ti­vi­tet i omeg­nen af Fly­ve­sta­tion Skryd­strup ved Vojens.
Radar­fo­to: Fly­vertak­tisk Kom­man­do

 

I for­bin­del­se med obser­va­tio­ner af den­ne type kan det være rele­vant for SUFOI at ret­te en fore­spørgsel til Fly­ve­våb­net, FLV, for at se om deres even­tu­el­le fly­ve­ak­ti­vi­te­ter kan for­kla­re de obser­ve­re­de lys.

Seni­o­r­ser­gent Søren M. Jen­sen, FTK OPSCENT, Karup, oply­ser til UFO-Mail med bag­grund i SUFOI’s hen­ven­del­se, at Fly­ve­våb­net har gen­nem­set sit billede/radarmateriale, og bekræf­ter, at der har været for­skel­li­ge for­mer for øvel­ses­ak­ti­vi­tet invol­ve­ren­de F‑16 jager­fly i områ­det omkring Fly­ve­sta­tion Skryd­strup i det omhand­le­de tids­rum.

En øvel­ses­ak­ti­vi­tet der bl.a. invol­ve­rer det såkald­te afvis­nings­be­red­skab — Figh­ter Wing Skryd­strup.

FTK frem­sen­der sam­ti­dig til SUFOI’s ori­en­te­ring radar­ud­skrif­ter for områ­det fra kl. 19.05 og 19.15.

SUFOI’s foto­kon­su­lent Hans Bød­ker, der er tidl. pilot og over­tra­fik­fly­ve­l­e­der gør opmærk­som på, at de obser­ve­re­de lys på him­len efter beskri­vel­ser­ne min­der meget om en tid­li­ge­re obser­va­tion, hvor nord­man­den Yng­ve M. Sem den 30. juni 2005 fra Løk­ken video­fil­mer et lys­fæ­no­men over Vester­ha­vet.

De fil­me­de lys bli­ver sene­re med bag­grund i video­op­ta­gel­sen af dan­ske mili­tæ­re eks­per­ter iden­ti­fi­ce­ret som såkald­te fla­res.

Dansk mili­tær­fly’s anven­del­se af fla­res video­fil­met på afstand fra Løk­ken i
Nord­jyl­land af Yng­ve M. Sem den 30. juni 2005.
Foto: SUFOI Pic­tu­re Library

 

Seni­o­r­ser­gent Søren M. Jen­sen, FTK OPSCENT, Karup, tviv­ler på, at der har været anvendt fla­res i for­bin­del­se med øvel­ses­ak­ti­vi­te­ter­ne over Søn­derjyl­land den 19. marts , da det ikke er til­ladt at affy­re fla­res over land.

Han siger vide­re:

Hvis pilo­ter­ne ved en fejl skul­le „kom­me til“ at affy­re fla­res over land, skal de udfær­di­ge en rap­port, hvori de beskri­ver for­lø­bet.

Jeg kan ikke fin­de en sådan rap­port fra den pågæl­den­de dag, og har efter­føl­gen­de talt med Figh­ter Wing Skryd­strup, hvor F‑16 hører hjem­me, og de kan hel­ler ikke fin­de en rap­port fra den dag.

Så alfa ome­ga tror jeg ikke, at der er affy­ret fla­res den dag — i hvert fald ikke over land.

SUFOI’s kom­men­tar

Det er bekræf­tet, at Fly­ve­våb­net har haft øvel­ses­ak­ti­vi­te­ter i områ­det, og der er en rime­lig sand­syn­lig­hed for, at vis­se af dis­se akti­vi­te­ter lig­ger til grund for obser­va­tø­rer­nes beret­nin­ger.

Ud fra de fore­lig­gen­de oplys­nin­ger er det dog ikke muligt med sik­ker­hed at fast­slå, hvad der direk­te er obser­ve­ret den pågæl­den­de dag på de angiv­ne tids­punk­ter

Fla­res

Om fla­res oply­ser http://da.wikipedia.org/wiki/Flare:

„En fla­re er en lyskug­le, der sky­des ud fra en fly­ve­ma­ski­ne som værn mod var­me­sø­gen­de mis­si­ler. Ofte sky­des ikke een, men hele seri­er af fla­res ud, når besæt­nin­gen føler at situ­a­tio­nen kræ­ver det. Det kan være, når der kon­sta­te­res et mis­sil, eller bare når der fly­ves i så lav høj­de over fjen­deland, at man ikke har den for­nød­ne reak­tion­s­tid. Fla­reud­skyd­ning kan også ini­ti­e­res af auto­ma­ti­ske mis­sil­de­tek­to­rer.“

Fla­res kan tage sig meget for­skel­ligt ud. Neden­for ses eksemp­ler på typi­ske fla­res.

F‑16 Figh­ting Falcon smi­der fla­res.
Foto: Hen­ning Kri­sten­sen, Foto­tje­ne­sten Fly­ve­sta­tion Aal­borg

Affy­ring af fla­res fra Har­ri­er, 18. decem­ber 2006.
Foto: RAF
 
SH-60F Sea­hawk heli­cop­ter affy­rer fla­res I for­bin­del­se med en fly­op­vis­ning.
Foto: U.S. Navy pho­to by Pho­to­grap­her’s Mate 3rd Class Rob Gaston

Figh­ter Wing Skryd­strup

Foto: Fly­ve­våb­nets Foto­tje­ne­ste

De dan­ske F‑16 jager­fly har base hos Figh­ter Wing Skryd­strup på den søn­derjy­ske fly­ve­sta­tion af sam­me navn. Udover den almin­de­li­ge træ­ning og uddan­nel­se af pilo­ter, har de 30 ope­ra­ti­ve F‑16 en lang ræk­ke andre opga­ver.

24 timer i døg­net, 365 dage om året står fire F‑16 klar til inden for højst 15 minut­ter at gå i luf­ten som det dan­ske såkald­te afvis­nings­be­red­skab.

Det bety­der, at hvis uiden­ti­fi­ce­re­de fly over­skri­der eller fly­ver meget tæt langs de dan­ske græn­ser uden for­var­sel, går to F‑16 i luf­ten for at inspi­ce­re sådan­ne fly, og even­tu­elt afvi­se fly­et og ledsa­ge det ud til inter­na­tio­nalt luftrum.

En kort video om Figh­ter Wing Skryd­strup kan ses på adres­sen:
http://forsvaret.dk/FTK/OMFLYVEV%C3%85BNET/FACTSHEETS/Pages/default.aspx

Kil­de: FTK

Air Con­trol Wing

Air Con­trol Wing over­vå­ger det dan­ske luftrum og kon­trol­le­rer mili­tæ­re fly udfra rad­ar­bil­le­der. Udover de sta­tio­næ­re enhe­der råder Air Con­trol Wing også over fle­re mobi­le rada­rer og et til­hø­ren­de kon­trol­cen­ter, som kan udsen­des i inter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner.

Fly­vertak­tisk Kom­man­do, FTK,i Karup har nu til
huse i den nye, røde byg­ning. Den gam­le, grå tyske
Bun­ker 1137 rum­mer det sta­tio­næ­re Con­trol and
Repor­ting Cen­tre (CRC).
Foto: Fly­ve­våb­net
 
Døg­net rundt hele året hol­der rada­ro­pe­ra­tø­rer i bun­ke­ren på Fly­ve­sta­tion Karup øje med de cir­ka 1.500 flyv­nin­ger, der dag­ligt er i det dan­ske luftrum.
Foto: Niels Tof­te­gaard

 

Hvis der er uiden­ti­fi­ce­re­de fly i dansk luftrum, alar­me­rer rada­ro­pe­ra­tø­rer­ne F‑16-fly­e­ne fra afvis­nings­be­red­ska­bet på Fly­ve­sta­tion Skryd­strup.

Når F‑16 fly­e­ne er i luf­ten, stop­per Air Con­trol Wings opga­ver imid­ler­tid ikke. Jager­pi­lo­ter­ne får detal­je­re­de instruk­tio­ner og ordrer fra figh­ter con­trol­ler­ne i Bun­ker 1137. Via radarskær­me­ne — som i dag består af pc’e­re og fladskær­me — har con­trol­ler­ne et stør­re over­blik over luft­si­tu­a­tio­nen end pilo­ten.

Bil­le­der­ne leve­res af Air Con­trol Wing’s fire langt-ræk­ken­de rada­rer, der er pla­ce­ret i Ska­gen, på Fly­ve­sta­tion Skryd­strup, ved Skal­strup nær Roskil­de Luft­havn og på Ryt­ter­k­næg­ten på Born­holm. Det gør Air Con­trol Wing til den geo­gra­fisk set mest spred­te af Fly­ve­våb­nets myn­dig­he­der. Ved hver radar er der også et antal tek­ni­ke­re til at betje­ne og ved­li­ge­hol­de udsty­ret.

Air Con­trol Wing har også folk i Kastrup Luft­havn. Her arbej­der fly­ve­l­e­de­re og assi­sten­ter fra Eskadril­le 515 tæt sam­men med deres civi­le kol­le­ger for at koor­di­ne­re og adskil­le civil og mili­tær luft­tra­fik. Det smi­dig­gør afvik­lin­gen af luft­tra­fik­ken i hele det dan­ske luftrum, så sik­ker­he­den hele tiden er i top.

En kort video om Air Con­trol Wing kan ses på adres­sen:
http://forsvaret.dk/FTK/OMFLYVEV%C3%85BNET/FACTSHEETS/Pages/default.aspx

Kil­de: FTK

 

Sam­me dato er føl­gen­de obser­va­tion indrap­por­te­ret til www.ufo.dk:

8600 Sil­ke­borg — 19. marts 2011, kl. 22.07

En obser­va­tør fra Sil­ke­borg beskri­ver sin ople­vel­se sene­re på afte­nen den 19. marts såle­des:

Som udgangs­punkt hav­de jeg aldrig tro­et at jeg skul­le sen­de en mail til jer, idet jeg er yderst skep­tisk over for ufo­er og des­li­ge, men jeg har net­op gjort en mær­ke­lig obser­va­tion.

Nu skal det siges, vi har en del fly og heli­kop­te­re over og tæt på vores hus i Sil­ke­borg pga. Karup luft­havn.

Den­ne obser­va­tion, jeg har gjort, var mær­ke­lig, for­di jeg tro­e­de, det var et fly/helikopter, men pga. af en oran­ge­rød (som et bål) lidt mere lysen­de og ikke blin­ken­de far­ve, blev jeg opmærk­som.

Det fløj mid­del­hur­tigt, men det var alli­ge­vel ander­le­des end de nor­ma­le fly, der­for fan­ge­de det min inter­es­se.

Ingen lyd på noget tids­punkt over­ho­ve­det.

Jeg spæ­ne­de ind og fandt min kik­kert og så ingen kon­tu­rer af evt. bræn­den­de fly, der­i­mod lave­de den en lil­le sløj­fe og fløj væk fra mig, så jeg kun­ne se kon­tu­rer i mid­ten af det oran­ge­rø­de, en krans af ca. 6 rør. Hvis det skul­le være et jager­fly, så vil­le det være alt andet end lyd­løst, og så kom­mer der hel­ler ikke det meget blus­sen­de lys efter.

Obser­va­tion­s­tid ca. 1½ min. Sydøst­lig ret­ning.

Nu skri­ver jeg til jer. Om det er under­li­ge fly­ty­per, der mel­lem­lan­der i Dan­mark, i for­hold til Liby­en, skal jeg ikke kun­ne sige, men jeg har nogen­lun­de styr på fly­ken­ding.

Den­ne obser­va­tion har ud fra udse­en­de, tids­punkt og geo­gra­fi ikke sam­men­hæng med de tre øvri­ge fra den­ne dato, men obser­va­tio­nen hører til de lidt mere spe­ci­el­le.

Måske ufo-mails læse­re har kom­men­ta­rer til de 4 obser­va­tio­ner fra den­ne aften?

9000 Aal­borg — 9. april 2011, mid­nat

En 36-årig mand rap­por­te­rer:

På en klar him­mel omkring mid­nat gik min ven og jeg på vej til bilen over en par­ke­rings­plads i Aal­borg by. Vi gik i ret­ning N til S mod bilen. Vi løf­te­de hove­d­er­ne op, mens vi gik. Så man­ge stjer­ner.

Straks ser jeg, at 3 „stjer­ner“ (for­di de 3 lys ikke var stør­re end en stjer­ne på him­len) bevæ­ger sig ret hur­tigt over him­len fra nord mod syd. Meget hur­ti­ge­re end fly, men lidt lang­som­me­re end „stjer­neskud“. Far­ven var gul/hvid.

Det sjove var, at alle 3 lys plud­se­ligt byt­te­de om på plad­ser­ne på deres rute. De fløj meget hur­tigt, og så var de kom­met for langt væk i hori­son­ten efter de ca. 4 sek., vi kig­ge­de. De for­svandt i ca. 15 gra­ders høj­de.

Er det muligt at få svar fra fx. For­sva­ret, om der var nat øvel­ser eller andre for­ma­tions­flyv­nin­ger lør­dag nat i det Nord­jy­ske?

Det vil glæ­de mig meget, hvis der var en måde at få afkla­ret spørgs­må­let.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Toke Haun­strup, SUFOI’s Rap­port­ar­bej­de vil ikke ude­luk­ke, at der ud fra beskri­vel­sen kun­ne være tale om fug­le oplyst af lyset fra byen.

9400 Nør­re­sund­by — 9. april 2011, kl. 22.45

Fra sam­me dato fore­lig­ger en ind­be­ret­ning, der kun­ne pege i den ret­ning. Desvær­re er ind­be­ret­nin­gen — udover obser­va­tø­rens navn/adresse m.v — meget kort­fat­tet:

Tre­kan­tet objekt. Som en træk­fug­le for­ma­tion.
Obser­va­tion­s­tid: 1/2 — 1 min.

Ingen flyø­vel­se i områ­det

SUFOI har fore­s­purgt hos Fly­ve­våb­net og fået bekræf­tet af Fly­vertak­tisk Kom­man­do i Karup, FTK, at der ingen øvel­ses­ak­ti­vi­tet har været i områ­det på det pågæl­den­de tids­punkt.

Grøn gen­stand på Århus-him­len i juni 1995?

Efter­lys­ning af andre vid­ner til en usæd­van­lig ufo-ople­vel­se fra 1995

SUFOI har mod­ta­get en hen­ven­del­se om en helt spe­ci­el obser­va­tion:

Jeg vil for­tæl­le om en ople­vel­se, som jeg hav­de i juni 1995.

Der var sendt en rum­fær­ge op, som skul­le kun­ne ses som en lil­le lysen­de prik kl. ca. 21.50.

Da jeg stod og så op mod him­len, så jeg en mega­stor metal­grøn gen­stand aflang gli­de over Mårs­let mod Skå­de. Den var lyd­løs. Jeg bemær­ke­de fire-seks luger på den side, der vend­te ned mod Jor­den.

Min bror, som bor i Tran­b­jerg, så den også, og det var bestemt ikke en fly­ve­ma­ski­ne. Mon der nogen­sin­de kom en for­kla­ring på, hvad det var?

Der var en arti­kel i Århus Stift­s­ti­den­de fre­dag 4. juli 1995 om fle­re, der så den­ne ufo.

Håber på en mulig for­kla­ring.

Ople­vel­sen er alt­så fra den syd­li­ge del af Århus, hvor Mårs­let, Tran­b­jerg og Skå­de lig­ger.

Da vi i SUFOI ikke direk­te har adgang til så gam­melt rap­port­ma­te­ri­a­le fra arki­vet — det­te gæl­der også avis­ar­ki­vet — vil vi appel­le­re til ufo-mals læse­re:

Ken­der du omta­len i Århus Stift­s­ti­den­de fre­dag 4. juli 1995 eller ken­der du andre, der har obser­ve­ret oven­for beskrev­ne fæno­men, så kon­takt ufo-mails redak­tion sna­rest via Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion — SUFO.

Fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

Sol­ned­gang med reflek­ser

En 64-årig mand fra Gl. Kal­ve­ha­ve på Sydsjæl­land tog bil­le­der af sol­ned­gan­gen den 14. april og opda­ge­de efter­føl­gen­de en mær­ke­lig afteg­ning på bil­le­det.

I sin hen­ven­del­se til SUFOI’s Foto­af­de­ling skri­ver han:

Her til aften, da solen var ved at gå ned, gik jeg ud på vores ter­ras­se og tog et bil­le­de mod solen ud over mar­ken på den anden side af vej­en. Vid­ste godt på for­hånd at det blev et mod­lys­bil­le­de, men men­te nok at det kun­ne jeg kom­pen­se­re for i mit bil­led­pro­gram.

Da jeg 10 minut­ter sene­re lag­de bil­le­det ind på com­pu­te­ren, og det duk­ke­de op i mit bil­led­pro­gram, var jeg lidt over­ra­sket over det lys­fæ­no­men, der duk­ke­de op midt i bil­le­det.

Har I evt. en for­kla­ring på, hvor­dan det kan lade sig gøre, eller kan der evt. være tale om en UFO?

Ud fra foto­ets udse­en­de er der ingen tvivl om, at det dre­jer sig om et refleks­fæ­no­men opstå­et i kame­ra­ets objek­tiv for­år­sa­get af det stær­ke lys fra Solen, der er foto­gra­fe­ret hen mod sol­ned­gang.

 

En refleks vil almin­de­lig­vis på et foto optræ­de dia­me­tralt mod­sat lyskil­den dvs. i mod­sat­te ret­ning af lyskil­den ud fra et ori­gi­nalt bil­le­des mid­ter­punkt.

Selv­om det­te ikke helt er til­fæl­det her, er der dog ikke tvivl om, at for­kla­rin­gen er en refleks­dan­nel­se.

I det­te til­fæl­de kan foto­gra­fen efter­føl­gen­de kon­trol­le­re for­kla­rin­gen ved igen at tage en ræk­ke andre mod­lys­bil­le­der som det­te. På sådan­ne til­sva­ren­de kon­tro­l­op­ta­gel­ser vil der også optræ­de for­skel­li­ge for­mer for refleks­dan­nel­ser.

Andre refleks­dan­nel­ser kan eksem­pel­vis ses i fotosa­ger omtalt i: UFO-Mail nr. 125, UFO-Mail nr. 124 og UFO-Mail nr. 114.

Video­op­ta­gel­ser fra Viborg i april

Fra en obser­va­tør i Viborg har SUFOI mod­ta­get fle­re video­op­ta­gel­ser af et skar­pt lys på him­len i april måned.

Den 38-åri­ge mand skri­ver i sin før­ste hen­ven­del­se bl.a.:

Hav­de sam­men med min kone søn­dag den 04. april 2011 kl. 21:45 set et meget kraf­tig oran­ge bræn­den­de lys på him­len. Det var så skarp at det dan­ne­de et kryds.

Var fak­tisk sik­ker på, det var et meteor, jeg hav­de set den dag, også for­di det så ud som om, det hav­de fart på, så jeg meld­te det til www.ildkugle.dk.

Man­dag den 05. april 2011 kl. 21:30 hav­de vi besøg af vores nabo, som stod på ter­ras­sen og kald­te på mig, jeg skul­le skyn­de mig at kom­me der­ud. Så så jeg nøj­ag­tig det sam­me lys igen, bare en anel­se sva­ge­re i lys og lang­som­me­re end dagen før. Kun­ne ikke se, hvor det for­svandt hen, for­di det kom så lavt, at jeg ikke kun­ne se det ret lang tid pga. nabo­hu­se­ne.

Så fik jeg lånt et gam­mel video­ka­me­ra, men desvær­re var der de næste man­ge dage meget over­sky­et.

Så jeg ven­te­de til den 14. april 2011 kl.21:00 og stod klar med kame­ra­et og fik så gevinst, men desvær­re lyste det meget sva­ge­re og var meget lang­som­me­re, så min kone og jeg snak­ke­de om, det kun­ne være et fly, vi hav­de set, også pga. at den aften hav­de den ret­ning mod Viborg Fly­ve­plads, men vi blev eni­ge om, at det vi hav­de set de før­ste dage, ikke var et fly.

Det anvend­te kame­ra: Sony Digi­tal han­dycam model NO DCR-TRV11E

Efter vide­re kor­re­spon­dan­ce med foto­gra­fen er obser­va­tions­ste­det samt foto­gra­fe­rings­ret­nin­gen fast­lagt, lige­som der er oplyst en del andre detal­jer i for­bin­del­se med obser­va­tio­ner og opta­gel­ser.

 
2 stil­l­fo­tos fra de mod­tag­ne video­se­kven­ser, der viser et stærkt hvidt lys pas­se­ren­de fra ven­stre mod høj­re over tage­ne, fil­met fra en ter­ras­se i Viborg. Nederst ses et stil­l­fo­to, hvor der er zoo­met ind på lyset.

 

De mod­tag­ne video­se­kven­ser er efter­føl­gen­de gen­nem­gå­et af to af SUFOI’s foto­kon­su­len­ter, der peger på, at der ser ud til at være sva­ge, men til­ba­ge­ven­den­de, pul­se­ren­de lys for­bun­det med det stær­ke hvi­de lys, sva­ren­de til f.eks. anti­kol­li­sions­lys på et fly.

Foto­kon­su­lent Hans Bød­ker gør opmærk­som på, at ved
anven­del­se af fil­te­ret „Line Draw“ i et vide­ore­di­ge­rings-
pro­gram, kan man i vis­se situ­a­tio­ner få ekstra detal­jer frem.

Oven­for viste 2 stil­l­fo­tos er kun med en brøk­del af et sekunds
tids­for­skel, dvs. kun få videof­ra­mes. Det ses, hvor­le­des lyset
„bre­der sig ud“ som bekræf­tel­se på, at lyset ændres under flyv­nin­gen.

Foto­kon­su­lent Hans Bød­ker er tid­li­ge­re pilot og over­tra­fik­fly­ve­l­e­der og er efter gen­m­nem­gang af video­ma­te­ri­a­let ikke i tvivl om, at der er obser­ve­ret og foto­gra­fe­ret et fly med dels et klart hvidt lys og et rote­ren­de oran­ge anti­kol­li­sions­lys.

Det er hans opfat­tel­se, at det hvi­de kla­re lys efter al sand­syn­lig­hed er et tændt vin­ge­lys (et lys der sid­der i flykrop­pen og bely­ser for­kan­ten af vin­gen, for visu­el inspek­tion under flyv­nin­gen).

Norwe­gi­an B‑737–800 fly i luf­ten på tæt hold.
Foto: Norwe­gi­an

 

Obser­va­tions­ret­nin­gen pas­ser efter hans opfat­tel­se også fint med et fly fra Aal­borg med en anflyv­ning til bane 27 i Karup.

Hvis man søger på Norwe­gi­ans rute­net kan man fin­de en rute fra Oslo via Aal­borg til Karup med plan­mæs­sig lan­ding i Karup kl. 21:05, der befly­ves af et B‑737 fly.
Rute, hastig­hed og bevæ­gel­ses­møn­ster pas­ser fint.

Det er for­søgt at fin­de ruten igen på Norwe­gi­ans hjem­mesi­de, men noget tyder på at ruten er stop­pet, eller også fun­ge­rer siden ikke (i for­bin­del­se med at gå til­ba­ge i tiden) lige i øje­blik­ket.

Hvis den er stop­pet, så er der jo en god for­kla­ring på at lyset fak­tisk ikke er set det siden.

En anden mulig­hed er natur­lig­vis også, at fly­et har skul­let lan­de på bane 09 i Karup, hvis der har været østen­vind. Så vil fly­et gå vest om Viborg, eller også har pilo­ten valgt ikke at tæn­de vin­ge­ly­set, og så vil der ikke være noget stærkt lys at obser­ve­re fra foto­gra­fens have.

Løst og facts…

Uhel­dig fly-epi­so­de ved Aal­borg Luft­havn

Hava­ri­kom­mis­sio­nens rap­port: Pilo­ter­ne på en Air­bus måt­te fore­ta­ge en und­vi­ge­ma­nøv­re, da et svæ­ve­fly plud­se­lig var for tæt på.

Hava­ri­kom­msio­nen i Dan­mark har offent­lig­gjort en rap­port, der kun­ne min­de om epi­so­den med uiden­ti­fi­ce­ret fly­tra­fik ved Oslos luft­havn, som blev omtalt i for­ri­ge udga­ve af UFO-Mail i artik­len »Uiden­ti­fi­ce­ret fly­tra­fik ved Oslos luft­havn«.

Hæn­del­sen ved Aal­borg fandt sted den 6. august 2010 og frem­går af den rap­port, som Hava­ri­kom­mi­as­sio­nen offent­lig­gjor­de i marts måned.

Pas­sa­ger­fly­ets kap­ta­jn har for­kla­ret, at han kl. 12.33 måt­te und­vi­ge, da et svæ­ve­fly — ud af de blå — duk­ke­de op i sam­me kurs kun 200 m væk. På det­te tids­punkt befandt hans Airbus‑A 321, OY-VKC, sig under nedstig­ning til lan­ding i Aal­borg Luft­havn.

Som det frem­går af Hava­ri­kom­mis­sio­nens rap­port:

Under ned­gang til 2300 fod (ind­flyv­ning til Aal­borg Luft­havn — EKYT) obser­ve­re­de pilo­ter­ne i OY-VKC et svæ­ve­fly for­an dem.

Pilo­ter­ne i OY-VKC fore­tog en und­vi­ge­ma­nøv­re.

Pilo­ter­ne i OY-VKC vur­de­re­de den mind­ste hori­son­tale og ver­ti­ka­le sepa­ra­tion til at være 200 meter og 150 fod.

Aal­borg ATC hav­de ingen oplys­nin­ger om svæ­ve­fly­ak­ti­vi­tet i eller umid­del­bart uden for Aal­borg TMA.

Luftfartøjstype:Glider Un-known — (not coded)

Hava­ri­kom­mis­sio­nen har ikke haft objek­ti­ve data for svæ­ve­fly­ets fly­ve­høj­de til rådig­hed og har der­for valgt at klas­si­fi­ce­re hæn­del­sen som: D) Risk not deter­mi­ned. — risi­ko ikke fast­lagt.

Den mind­ste hori­son­tale sepa­ra­tion mel­lem de to luft­far­tø­jer blev radar­præ­sen­te­ret til at være 0,3 nm. Der blev ikke radar­præ­sen­te­ret en høj­de­ud­læs­ning for svæ­ve­fly­et. Fly­ve­høj­den for OY-VKC blev radar­præ­sen­te­ret til at være 4000 fod.
Radar­ud­skrift: Hava­ri­kom­mis­sio­nen

Hava­ri­kom­mis­sio­nens chef, Mar­tin Pug­gaard, siger til bt.dk bl.a., at der er en indi­ka­tion af, at der var noget der­u­de, men at man ikke med sik­ker­hed kan sige, at det var et svæ­ve­fly.

- Det­te pas­ser blot godt sam­men med det, pilo­ter­ne har oplyst til Hava­ri­kom­ms­sio­nen.

Der er ikke man­ge andre sand­syn­li­ge mulig­he­der, siger han og for­kla­rer, at fly nor­malt har en såkaldt trans­pon­der om bord, der mel­der fly­ets iden­ti­tet m.v. retur.

Det er typisk svæ­ve­fly, der ikke har en trans­pon­der ombord, hvis de ophol­der sig i et luftrum, hvor det­te ikke er et krav. Man kan der­for godt have fly i det dan­ske luftrum uden. Sådan var det sand­syn­lig­vis i det­te til­fæl­de, siger Mar­tin Pug­gaard.
http://www.bt.dk/danmark/mystisk-haendelse-i-luften-over-aalborg-lufthavn

Læs hele rap­por­ten:
http://www.hcl.dk/~/media/Files/Havarikommissionen/Havarirapporter/Luftfart%202010/Motorfly%202010/HCLJ510-000780.ashx

Med NETTO i rum­met?

Med et af dag­lig­va­rekæ­den NET­TO’s vare­ka­ta­lo­ger her i for­å­ret fulg­te et til­bud om såkald­te „ople­vel­ses­ga­ver“.

Dis­se til­bud strak­te lige fra en brunch for to til 295 kr., et bad med Gar­ra Rufa fisk (der suger døde hud­cel­ler væk) til 345 kr. og til en tur i rum­met for kun 529.995 kr.

Står du alt­så lige med pænt over­skud på kon­to­en — og har spørgs­mål om turen, kan du kon­tak­te info@oplevelsesgaver.dk for yder­li­ge­re oplys­nin­ger.

PS. I skri­ven­de stund var der end­nu ikke solgt en rej­se til en dan­sker, oply­ser Net­to.

Mete­o­rit fal­det ved Sil­ke­borg 8. marts?

I områ­det syd for Sil­ke­borg kan det sta­dig beta­le sig at have opmærk­som­he­den ret­tet mod fund af ekstra­or­di­næ­re „sten“.

Den 8. marts kl. 20.08 blev der iagt­ta­get en kraf­tig ild­kug­le på him­len, der sam­ti­dig er regi­ste­ret på 3 auto­ma­ti­ske ild­kug­le­ka­me­ra­er i Jyl­land og i Køben­havn.

Bereg­nin­ger viser, at der er mulig­hed for, at rester­ne af en mete­o­rit er fal­det ned i områ­det syd for Sil­ke­borg.

På siden http://stjerneskud.info/fireball/fb20110308/ kan man se opta­gel­ser­ne samt de bereg­nin­ger, der er fore­ta­get af mete­o­rit­tens bane.

Skul­le du stø­de på en usæd­van­lig sten, kan du læse vide­re på Geo­lo­gisk Muse­ums beskri­vel­se af, hvor­le­des mete­o­rit­ter ser ud, og hvor­dan du skal for­hol­de dig, hvis ste­nen lig­ner en mete­o­rit.
http://geologi.snm.ku.dk/samlinger/meteorit/genkender/

TV2 Østjyl­land har bragt adskil­li­ge indslag om det muli­ge mete­o­rit-fald. bl.a. det­te: http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/03/22?video_id=18210&autoplay=1

Mas­seob­ser­va­tion af ufo plan­lagt til 22. maj

Hack­er­grup­pen Ano­ny­mous har plan­lagt at bom­be ufo-grup­per ver­den over med fal­ske ufo-rap­por­ter den 22. maj kl. 14.00.
 

Hack­er­grup­pen Ano­ny­mous vil lade det gå ud over nog­le af „ver­dens idi­o­ter“, der­for anmo­der de om, at man fin­der et lokalt site, hvor man kan indrap­por­te­re ufo-obser­va­tio­ner.

Man opfor­dres i pro­jek­tet Ope­ra­tion UFO til i sin beret­ning at beskri­ve og rap­por­te­re en tre­kant på him­len bestå­en­de af ca. 8 gule lys.

Obser­va­tio­nen skal efter pla­nen rap­por­te­res at have fun­det sted 22. maj kl. 8.p.m. Eastern Time, hvil­ket skul­le sva­re til kl. 14 dansk som­mer­tid.

Så nu er det bare at læne sig til­ba­ge i sto­len og se, hvad der sker den 22. maj.

PS. Man kan i øvrigt lige lave en kor­n­cir­kel el. lign. ufo-lan­dings­plads også — når man nu er i gang 😉

SUFOI i Aftens­howet

Aftens­howet på DR1 inde­holdt den 19. april et indslag om ufo­er. Indsla­get kan sta­dig ses på net­tet af inter­es­se­re­de.

I kølvan­det af pre­mi­e­ren på fil­men Wor­ld Inva­sion: Batt­le Los Ange­les og den til­sy­ne­la­den­de opsigtsvæk­ken­de offent­lig­gø­rel­se af et gam­melt FBI-doku­ment fra 1950 delt­og SUFOI’s Ole Hen­nings­en den 19. april i DR 1’s pro­gram Aftens­howet.

Aftens­howets stu­di­e­vær­ter Sis­se Fisker og Jens Blau­en­feldt annon­ce­rer ufo-indsla­get med et bil­le­de fra Los Ange­les 1942 som bag­grund.

Intro­duk­tio­nen til afte­nens ufo-ind­læg inde­holdt bil­le­der
dels fra film­trai­le­ren til Wor­ld Inva­sion: Batt­le Los Ange­les,
dels fra en ufo-epi­so­de fra Los Ange­les i 1942 og andre ufo-
bil­le­der. Indsla­get var pro­du­ce­ret af jour­na­list Johan­nes
Fon­nes­berg, DR.

Kim Møl­ler Han­sens detal­je­re­de omta­le af fil­men og til-
dra­gel­sen fra 1942 kan ses på adres­sen:

http://www.sufoi.dk/ufo-mail/2011/um11-129.php

Ole Hen­nings­en for­tæl­ler, at der lå en histo­risk begi­ven­hed fra 1942 til grund for fil­mens titel, men at det også er det ene­ste, der var ufo-rela­te­ret.
Han undrer sig end­vi­de­re over, at et gam­melt FBI-doku­ment fra 1950 plud­se­lig kan bli­ve en så opsigtsvæk­ken­de medi­e­be­gi­ven­hed ver­den over, når ind­hol­det har været kendt i gan­ske man­ge år.

 

FBI-memo­et har været omtalt i fle­re dan­ske medi­er, bl.a.:

http://www.bt.dk/utroligt-men-sandt/fbi-filer-afsloerer-tre-doede-aliens-fundet-i-ufo
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1535306.ece

Ind­hol­det af FBI-memo­et vil bli­ve detal­je­ret behand­let i næste udga­ve af ufo-mail.

Aftens­howet sen­des fra stu­di­et i Nyhavn ud til Køben­havns havn, og med bil­le­det af en varm­luft­bal­lon på skær­me­ne gøres her klar i tek­nik­ken til afvik­ling af afte­nens ufo-indslag.
Foto: Ole Hen­nings­en
Aftens­howet hav­de til for­må­let frem­skaf­fet en lil­le ris­pa­pir­lam­pe, der skul­le illu­stre­re de ofte obser­ve­re­de små varm­luft­bal­lo­ner, der udgør en meget stor del af de mod­tag­ne foto­gra­fi­er til under­sø­gel­se og med den nu var­me­re års­tid snart vil gøre sin entre i SUFOI’s obser­va­tions­li­ster.
Ole Hen­nings­en hav­de med­bragt et eksem­plar af den ægte vare på 1 1/2 meters høj­de, men den var lidt for uhånd­ter­lig til stu­di­e­brug og for­blev i den­ne omgang i gar­dero­ben.
Den­ne video­se­kvens, taget af Leo Nygaard, Oden­se, i 1996 er et eksem­pel på en dansk ufo-opta­gel­se, der end­nu ikke er givet en for­kla­ring på.
Opta­gel­sen kom til SUFOI’s kend­skab for nog­le år siden og under­sø­ges sta­dig af SUFOI’s Foto­af­de­ling.

Aftens­howet var en van­lig blan­ding af alle­hån­de indslag
med f.eks. Lars Bar­fo­ed, Hel­le Thor­ning-Sch­midt, Restau-
rant Noma, Ida David­sen, viden­skabsjour­na­li­sten Anja Phi­lip,
redak­tions­chef Flem­m­ing Møn­ster fra Ekstra-Bla­det, tv-
lægen Peter Qvortrup Gei­s­ling mfl.

Ufo-indsla­get er omtalt på adres­sen:

http://www.dr.dk/DR1/Aftenshowet/Efterlysninger/2011/01/20110419170632.htm
og hele pro­gram­met kan gen­ses her:
http://www.dr.dk/DR1/Aftenshowet/Klip%20fra%20Aftenshowet/20101217143204.htm#/8029

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.