Hvor­dan opstår den mør­ke afteg­ning?

På det sene­ste har vi i SUFOIs Foto­af­de­ling mod­ta­get digi­ta­le fotos, der er taget mod solen, og som viser en mørk afteg­ning. Vi er ikke i tvivl om, at den mør­ke plet skyl­des sol­ly­sets påvirk­ning af kame­ra­ets elek­tro­ni­ske chip. Men hvor­dan fore­går det rent tek­nisk?

 
Det­te bil­le­de er taget af et webka­me­ra på Nord­lol­land den 5. august 2005, kl. 08.17.
Hvor­dan opstår den mør­ke afteg­ning for­oven i bil­le­det?

 

Læse­re med foto­tek­nisk ind­sigt er meget vel­kom­ne til at kom­men­te­re, hvor­le­des den mør­ke afteg­ning rent tek­nisk opstår.

Eller man er vel­kom­men til at hen­vi­se til even­tu­el­le for­kla­rin­ger på inter­net­tet på den­ne type fæno­men.

Send din for­kla­ring til info@sufoi.dk.

Ikke fup og fidu­ser

  • Jeg har fået et nyt digi­talt kame­ra, og så foto­gra­fe­rer man jo alt hvad man kom­mer i nær­he­den af.
  • I går aftes, den 30. august 2005, tog jeg et bil­le­de kl. 20:41, som jeg frem­sen­der som ved­hæf­tet fil, for­tæl­ler 55-åri­ge John Jen­sen fra Ture­by på Sjæl­land til UFO-Mail.
  • På det­te tids­punkt er fug­le­ne gået til ro og jeg mener ikke jeg så noget, jeg tog bare bil­le­det uden at sig­te efter noget. Bil­le­det er taget uden blitz da kame­ra­et kan gå fra 200 til 3600 iso.
  • Jeg ved ikke hvad det er for noget på bil­le­det. Jeg sen­der det til jer og jeg garan­te­rer for at det ikke er fup og fidu­ser!
Den mør­ke afteg­ning ses på him­len øverst til ven­stre.
Foto: John Jen­sen

Kraf­tig udsnit­for­stør­rel­se med stærkt for­ø­get kon­trast
og ændring af lys­styr­ke for evt. at frem­hæ­ve yder­li­ge­re detal­jer.

Kort tid efter med­del­te John Jen­sen i en mail, at han, efter at have talt med en ven om bil­le­det, nu var over­be­vist om, at der var tale om et insekt.

Efter at have kig­get nær­me­re på John Jen­sens foto, er vi i SUFOIs Foto­af­de­ling eni­ge med ham i, at der sand­syn­lig­vis er tale om et insekt, der hur­tigt fly­ver for­bi foto­ap­pa­ra­tets objek­tiv.

Det er end­vi­de­re vur­de­rin­gen, at hvis der var tale om en fugl, vil­le den være læn­ge­re bor­te samt mere mørk og mar­kant i afteg­nin­gen, end der her er tale om.

Skul­le ufo-mails læse­re have yder­li­ge­re kom­men­ta­rer, så send dem til info@sufoi.dk.

Lil­le oran­ge lys på him­len

Den 18. august 2005 blev der om afte­nen afholdt en uden­dørs kon­cert på Fre­de­riks­berg. SUFOI modt­og efter­føl­gen­de beret­nin­ger om et lil­le oran­ge lys på him­len efter kon­cer­ten. Obser­va­tio­ner­ne er ind­be­ret­tet via www.ufo.dk, hvor de sam­men med andre obser­va­tions­rap­por­ter og sta­ti­stik­ker kan læses af inter­es­se­re­de.

Se, en ufo!!

Om afte­nen d. 18. august 2005, på tor­vet over Fre­de­riks­berg metro-sta­tion, hav­de der net­op været afholdt uden­dørs-kon­cer­ten: »musik fra under­grun­den«…

Udover sce­ne­fol­ke­ne, som nu gik og pak­ke­de sam­men, var en del, ind­byr­des uaf­hæn­gi­ge grup­pe­rin­ger, ble­vet hæn­gen­de på tor­vet.

Kl. ca. 21.45 råb­te én: „Se, en ufo!!“.

Alle kig­ge­de op…og kig­ge­de så — EN EKSTRA GANG (!!), for ingen af os hav­de vist set noget lig­nen­de før… ; et oran­ge „objekt“; bevæ­ge­de sig hen over hove­d­er­ne på os.

Både afstand og stør­rel­se er svært at bedøm­me, når man IKKE ken­der oplys­nin­ger på bare en af dele­ne (og når man IKKE ANER, HVAD det er man ser på), men da objek­tet var tæt­test over vore hove­d­er, min­de­de det (i TILSYNELADENDE stør­rel­se) om en nødra­ket (dét tal­te fle­re af de til­ste­de­væ­ren­de om… (hvil­ket alle dog sam­ti­dig vid­ste var totalt og alde­les ude­luk­ket… natur­lig­vis!!)).

Det var oran­ge med en tyde­lig „kug­le­ag­tig-form“. JEG SELV opfat­te­de det som væren­de lidt „uldent“ (slø­ret) i kan­ten… men med tyde­lig form.

Objek­tet blin­ke­de ikke på nogen måde og hav­de ikke andre far­ver lys… end det­te oran­ge „faste, mæt­te­de“ lys…

Der var abso­lut ingen lyd!

Det fløj i en lige linie fra ca. øst — syd — øst, og mod ca. vest — nord — vest. Efter­hån­den som det fjer­ne­de sig mod vest, blev det mere tyde­ligt, at det VAR meget langt oppe på him­len… det blev min­dre og min­dre, og selv­om far­ten min­de­de om noget der måske kun­ne sam­men­lig­nes med et almin­de­ligt fly’s, tog det fle­re minut­ter før det begynd­te at kom­me ud af syne… (før dét ende­lig ske­te, for­svandt det dog ret plud­se­ligt.… og kom lidt igen… og for­svandt så helt!! — mystisk!!).

For­re­sten… det var vindstil­le og helt klart og skyfrit vejr!!

Vi var MANGE uaf­hæn­gi­ge per­so­ner (ca. 30 — 50, i alde­ren ca. 18 — 50 år!), der så det­te mysti­ske objekt, og MIN opfat­tel­se var — KLART — at alle måbe­de og kig­ge­de forun­dret og snak­ke­de om, HVOR mær­ke­ligt det var…og folk spurg­te hin­an­den om, hvad klok­ken var for „det­te skal bestemt ind­be­ret­tes“… „det er sgu’ FOR mær­ke­ligt“… „en vir­ke­lig ufo“…osv…!!

Det lig­ne­de abso­lut ikke noget af alt dét, vi er vant til at kun­ne obser­ve­re på him­len… vi hav­de ikke set noget lig­nen­de før…!!!!

.…Det VAR vir­ke­ligt… og vi var man­ge vid­ner…!!, slut­ter obser­va­tø­ren sin beret­ning til SUFOI.

En af de øvri­ge obser­va­tø­rer for­tæl­ler:

„Efter en uden­dørs kon­cert ved metro­sta­tio­nen Fre­de­riks­berg den 18. august 2005, var der en hel del men­ne­sker for­sam­le­de. De fle­ste arbej­de­de med opryd­ning, andre var musi­ke­re og publi­kum. Lige efter skum­rin­gen så nog­le en oran­ge, lysen­de prik på him­len, der bevæ­ge­de sig hen over Fre­de­riks­berg Cen­te­ret. Hvor­når den rent fak­tisk kom til syne, ved jeg ikke.

Da jeg så prik­ken, var den i nord­lig ret­ning, (jeg har fun­det ret­nin­gen med et Kraks kort og et lom­me­kom­pas), i ca. 50–55 gra­ders høj­de.

Prik­ken var meget klar og lysen­de, ingen blin­ken eller lyd. Den min­de­de mest om en nødra­ket. Den bevæ­ge­de sig lang­somt vestover, mens den lang­somt tone­de ud, lidt på sam­me måde som fly kan gøre det. Der­for vir­ke­de det som om den bevæ­ge­de sig væk fra os. Til sidst tone­de den helt ud og var væk.

Der var man­ge, der så prik­ken, og reak­tio­ner­ne var meget blan­de­de. Nog­le få undre­de sig, andre var ligeg­la­de, og atter andre hav­de en hold­ning midt imel­lem.“

Fre­de­riks­berg og Alle­rød i næste ufo-mail

Efter at have gen­nem­gå­et dis­se beret­nin­ger og set nær­me­re på lysets udse­en­de, far­ve, fly­ve­må­de m.v., er vi i SUFOI ikke i tvivl om, hvad der har for­år­sa­get dis­se to rap­por­ter.

Og det vil vi for­tæl­le mere om i næste ufo-mail.

Men ind­til da vil vi da ger­ne høre læser­nes mening om, hvad der kan være obser­ve­ret på Fre­de­riks­berg. Send din kom­men­tar til info@sufoi.dk.

Et af fle­re fotos taget af Micha­el Niel­sen, Alle­rød, 10. sep­tem­ber 2004.

Bebo­e­re i Alle­rød-områ­det har gen­nem læn­ge­re tid for­talt om og ind­be­ret­tet om små, oran­ge lys på him­len. I et par til­fæl­de er dis­se lys også ble­vet foto­gra­fe­ret.

Ved for­skel­li­ge ini­ti­a­ti­ver er det nu lyk­ke­des at opkla­re, hvad der har for­år­sa­get stør­ste­delen af dis­se obser­va­tio­ner.

Dis­se under­sø­gel­ser for­tæl­ler vi også mere om i næste ufo-mail.

Vil du med ud i rum­met?

Nu har du igen mulig­he­den for at lade dit navn fly­ve med en rum­son­de ud i rum­met. Den­ne gang til den fjer­ne pla­net Plu­to om bord på NASA-rum­son­den »New Horizons«. Men det skal ske inden 15. sep­tem­ber.

 

Sådan fore­stil­ler for­sker­ne sig New Horizon-rum­son­dens ankomst til Plu­to
Illu­stra­tion: JHUAPL/SwRI

 

Plu­to er den ene­ste pla­net i Sol­sy­ste­met, der end­nu ikke er ble­vet besøgt af en men­ne­ske­skabt rum­son­de. Inden­for en over­sku­e­lig årræk­ke kom­mer turen dog også til den­ne fjer­ne og kol­de ver­den, så astro­no­mer­ne kan få mulig­hed for at stu­de­re den i stor detal­je.

NASA-rum­son­den »New Horizons« ankom­mer i 2015 til den yder­ste pla­net Plu­to, som kun har været kendt siden 1930.

Det for­tæl­ler astro­fy­si­ker Micha­el J.D. Lin­den-Vørn­le mere om i en arti­kel på Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­ums web­s­i­te på adres­sen http://www.tycho.dk/article/view/3217/1/32/
Opsen­del­sen af New Horizons er fore­lø­big plan­lagt til janu­ar 2006 og alle, der har lyst, kan kom­me med — eller ret­te­re: deres navn kan.

Ind­til d. 15. sep­tem­ber er det nem­lig muligt, at ind­ta­ste sit navn på den­ne web-side http://pluto.jhuapl.edu/ecard/scripts/addSignaturesForm.php

Alle de mod­tag­ne nav­ne vil så bli­ve lagt på ind en cd-rom, der pla­ce­ret på rum­son­den og kom­mer med på den lan­ge rej­se.

New Horizons er den før­ste mis­sion under NASA’s nyop­ret­te­de ”New Frontiers”-program, der sig­ter mod udforsk­ning af udvalg­te højt pri­o­ri­te­re­de mål i Sol­sy­ste­met.

Ud over Plu­to og dens måne Cha­ron skal New Horizons også udfor­ske andre lig­nen­de dybfros­ne lege­mer i den­ne fjer­ne egn af Sol­sy­ste­met.

Læs mere om New Horizons på mis­sio­nens web-sider http://pluto.jhuapl.edu/index.php (på engelsk).

Rum­sta­tio­nen på him­len de næste afte­ner

Den inter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS kan end­nu nog­le få afte­ner ses fra dan­ske bred­degra­der. Den­ne gang i timer­ne inden mid­nat.

 

Med sin tomands besæt­ning, den rus­si­ske kos­mo­naut Ser­gei Kri­ka­lev og den ame­ri­kan­ske astro­naut John Phil­lips, fly­ver ISS rundt i sin bane om Jor­den på ca. halvan­den time.

Den rus­si­ske kos­mo­naut Ser­gei Kri­ka­lev (tv) og den ame­ri­kan­ske
astro­naut John Phil­lips. 
Foto: NASA

Besæt­nin­gen har net­op mod­ta­get nye for­sy­nin­ger fra Jor­den med det ube­man­de­de rum­far­tøj Pro­g­ress 19.

Den inter­na­tio­na­le rum­sta­tion ISS kan end­nu nog­le få afte­ner ses fra dan­ske bred­degra­der. Den­ne gang i timer­ne inden mid­nat.

På neden­stå­en­de ske­ma anfø­res de omtrent­li­ge tids­punk­ter for til­sy­ne­komst og for­svin­den samt stør­ste høj­de på him­len anført i gra­der over hori­son­ten.

Dato
Start
Max. høj­de
Slut
Tid
Høj­de
Retn.
Tid
Høj­de
Retn.
Tid
Høj­de
Retn.
12. sep­tem­ber
20:36:12
10
V
20:38:53
32
SSV
20:41:09
13
13. sep­tem­ber
21:02:18
10
VSV
21:04:32
20
SSV
21:05:57
14
S
14. sep­tem­ber
21:29:25
10
SV
21:30:01
10
SV
21:30:37
10
SSV
15. sep­tem­ber
20:18:49
10
VSV
20:20:58
19
SSV
20:23:08
10
SSØ

 

Gå ud i god tid, hvis du vil være sik­ker på at se rum­sta­tio­nen på him­len.

Næste gang ISS igen vil kun­ne ses fra Dan­mark er om en lil­le måneds tid.

Fle­re oplys­nin­ger om Den inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion, ISS, kan ses (på engelsk) på den­ne adres­se: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html

Detal­je­re­de oplys­nin­ger om rum­sta­tio­nens nuvæ­ren­de besæt­ning
kan ses på lin­ket: http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition11/index.html

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.