Kategori: Naturfænomener

Ild­kug­le over Dan­mark 20. decem­ber 1999

Tusind­vis af dan­ske­re obser­ve­re­de et spæn­den­de lys­fæ­no­men på aften­him­len den 20. decem­ber 1999 kl. ca. 20.14. For­sker­ne under­sø­ger sta­dig de man­ge beret­nin­ger om en ild­kug­le, som pas­se­re­de over Dan­mark på net­op det tids­punkt.

Læs mere

Pro­jek­tør­lys dril­ler nytårsnat

Nytårsnat 1999 var der ikke kun fyr­vær­ke­ri på him­len over Søn­derjyl­land! SUFOI modt­og omkring 40 hen­ven­del­ser fra per­so­ner i det søn­derjy­ske, som hav­de set et under­ligt fæno­men på him­len.

Læs mere

Meteor over Dan­mark

Ons­dag mor­gen 21. janu­ar 1997 ved 06.30-tiden iagt­tog man­ge men­ne­sker fra Lol­land-Fal­ster og Sydsjæl­land en kraf­tig ild­kug­le på den syd­ve­st­li­ge him­mel ret lavt over hori­son­ten.

Læs mere
Indlæser

Tidligere årgange af UFO-Mail:

UFO-Mail 2020-2024

UFO-Mail 2019-2010

UFO-Mail 2009-2002