1. Home
  2. Arti­kel­ar­kiv
  3. Pen­ta­gon-ufo­er­ne

Indeks for ufo-nyhe­der efter UFO-mail 406:

Vi har end­nu ikke skre­vet noget om Pen­ta­gon og deres ufo-kon­to­rer siden UFO-mail 406 blev udsendt.

Indeks for UFO-mail før num­mer 406:

„Jeg har end­nu til gode at møde en, som er i besid­del­se af ali­ens“, udta­ler Glen D. Van­Herck — gene­ral i fly­ve­våb­net og chef for både North Ame­ri­can Aeros­pa­ce Defen­se Com­mand (NORAD) og Uni­ted Sta­tes Nort­hern Com­mand (USNORTHCOM) — til jour­na­li­ster under en rund­bord­s­sam­ta­le på Aspen Securi­ty Foru­fo-mail. NORAD-che­fen fast­slår, at intet er ændret ope­ra­tio­nelt mht. ufoer/uap’er på trods af For­svars­mi­ni­ste­ri­ets rebran­ding af sit ufo­kon­tor og dets udvi­de­de arbejds­om­rå­de: „Jeg har hver­ken fore­ta­get ændrin­ger eller er ble­vet bedt om at ændre i min beman­ding, opga­ver eller noget som helst andet…“
Chri­stop­her Mel­lon — USA’s tid­li­ge­re vice­for­svars­mi­ni­ster med stor for­kær­lig­hed for ufo-sagen — bru­ger den sene­ste tids ned­skyd­nin­ger af spionbal­lo­ner og ukend­te objek­ter som et argu­fo-mai­lent for, at offent­lig­he­den skal kræ­ve hand­ling af de mod­stræ­ben­de embeds­mænd i for­svars­mi­ni­ste­ri­et, som for­hin­drer, at vi kan frem­skyn­de vores bestræ­bel­ser på at afdæk­ke UAP’s san­de natur til gavn for hele men­ne­ske­he­den. Og måske har man­den en poin­te.
Søn­dag den 17. decem­ber 2017 så ud til at bli­ve en af de mere stil­le dage. Dagens opga­ve bestod i at fin­pud­se en pres­se­med­del­el­se, som skul­le mar­ke­re, at SUFOI net­op den­ne dag kun­ne mar­ke­re sit 60 års jubilæu­fo-mail — noget gan­ske ene­stå­en­de i ufo­mytens ver­den. Klok­ken 11 var pres­se­med­del­el­sen udsendt. Kort efter kom medi­e­stormen …
Siden Pen­ta­gon-ufo-medi­e­hyste­ri­et begynd­te i decem­ber 2017, har vi i SUFOI for­søgt at gøre diver­se medi­er opmærk­som­me på, at de i ste­det for at kopi­e­re hin­an­dens histo­ri­er og dyr­ke de fan­ta­si­ful­de ikke-jor­di­ske spe­ku­la­tio­ner bur­de bedri­ve seri­øs kil­de­kri­tik, for­føl­ge histo­ri­er­ne og behol­de beg­ge ben på jor­den — hvil­ket på godt gam­mel­dags dansk kan over­sæt­tes til: Brug jeres gode uddan­nel­se, nys­ger­rig­hed og erfa­ring til at gå i kødet på kil­der­ne og find ud af, hvor­dan tin­ge­ne i vir­ke­lig­he­den hæn­ger sam­men!
Iføl­ge en hur­tig under­sø­gel­se blandt dan­ske ufo-inter­es­se­re­de på SUFOI’s debat­foru­fo-mail, Dansk UFO-grup­pe og lyt­ter­ne af podca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken, er der ikke man­ge, som for­ven­ter de sto­re afslø­rin­ger eller kla­re udmel­din­ger om whi­st­le­blower David Grus­chs udsagn. Den hold­ning deler ame­ri­kan­ske poli­ti­ke­re ikke.
Pen­ta­gon-ufo-pro­ble­ma­tik­ken fyl­der sta­dig en del i medi­er­ne — især de ame­ri­kan­ske — og vi for­sø­ger her på ufo.dk at dæk­ke virak­ken, så godt res­sour­cer­ne ræk­ker. For at gøre det let­te­re for besø­gen­de på ufo.dk at fin­de SUFOI’s artik­ler om sagen, har vi nu opret­tet kate­go­ri­en Pen­ta­gon-ufo­er­ne, som du fin­der her.
Eller kun­ne lige så godt gøre det. Det mener de man­ge belie­vers, som hav­de håbet på at få bevis for både ali­ens, ufovrag og andre fan­ta­sti­ske sand­he­der ved ufo­hø­rin­gen den 19. april 2023. Men i ste­det vid­ste det sig, at det var nog­le helt andre „ali­ens“, de frem­mød­te sena­to­rer spurg­te ind til.
Schu­fo-mai­ler-til­fø­jel­ser­ne kla­re­de popu­lært sagt ikke cut­tet til NDAA’en for 2024 — og udover en SCIF-høring med The Intel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty Inspector Gene­ral for­le­den, er der ikke noget på den offi­ci­el­le dags­or­den hos den ame­ri­kan­ske kon­gres om ufo­er. Så noget må gøres for at hol­de gry­den i kog. Der­for skal vi kun for­ven­te end­nu vil­de­re påstan­de fra jour­na­li­ster, poli­ti­ke­re og ufo­per­son­lig­he­der i 2024.
Dr. Sean Kirk­pa­tri­ck for­lod med udgan­gen af 2023 posten som chef for AARO — det ame­ri­kan­ske for­svars ufo-kon­tor. Efter­føl­gen­de har han smæk­ket så geval­digt med døren, og han på det nær­me­ste må siges at have lavet en omvendt dr. J. Allen Hynek. Men har han tabt sut­ten og set sig sur på alle dem, som mener, USA skju­ler både fly­ven­de tal­ler­ke­ner og døde ali­ens? Eller er der noget om snak­ken?
De fle­ste, som i en læn­ge­re årræk­ke har beskæf­ti­get sig med ufo­myten, har for­ment­lig fra tid til anden følt, at tin­ge­ne kører i ring, dvs. at der ikke altid bli­ver byg­get vide­re på de erfa­rin­ger, som andre har gjort, og at nye, entu­si­a­sti­ske ufo­in­ter­es­se­re­de desvær­re alt for ofte base­rer deres viden på til­fæl­di­ge hjem­mesi­ders tvivls­om­me ind­hold, gen­ta­ger for­ti­dens syn­der, lyn­hur­tigt dra­ger for­ha­ste­de slut­nin­ger om frem­me­de besøg, kon­spira­tio­ner og lign. og genop­fin­der eller ska­ber nye for­tæl­lin­ger ved at kom­bi­ne­re for­skel­li­ge emner fra ufo­myten som fx Roswell, Area 51, MJ-12-doku­fo-mai­len­ter­ne, Skinwal­ker Ranch eller Pho­e­nix-lyse­ne uden at sæt­te sig ordent­ligt ind i den histo­ri­ske bag­grund og andres ana­ly­ser af emner­ne.
For­sø­ger fol­ke­ne bag podca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken at mani­p­u­le­re med lyt­ter­ne? Hvor­for del­ta­ger ingen fra SUFOI i Fly­ven­de Tal­ler­ken?
Som det vil være man­ge bekendt, har man siden den 23. novem­ber 2020 kun­net lyt­te til podcast­se­ri­en Fly­ven­de Tal­ler­ken pro­du­ce­ret for DR af Fir­kan­te­de Øjne IVS med Fre­de­rik Dirks Gott­lieb som både til­ret­te­læg­ger og vært og astro­fy­si­ker Anja C. Ander­sen som med­vært.
I år er det 50 år siden, at der blev luk­ket og sluk­ket for det ame­ri­kan­ske ufo­un­der­sø­gel­ses­pro­jekt, Pro­ject Blue Book. Nu påstås det, at et nyt rege­rings­fi­nan­si­e­ret ufopro­jekt er under opsej­ling.
Den 17. decem­ber 1969 med­del­te det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­u­fo-mail, at ufo­un­der­sø­gel­ses­af­de­lin­gen Pro­ject Blue Book vil­le bli­ve luk­ket ned. Det lil­le ufo­kon­tor fort­sat­te dog med at mod­ta­ge ufoop­le­vel­ser fra den ame­ri­kan­ske offent­lig­hed til udgan­gen af janu­ar 1970. Men der­ef­ter var det også slut. Eller var det?
De sene­re år har der været megen omta­le af det ame­ri­kan­ske mili­tærs obser­va­tio­ner af ufo­er. Ikke mindst af Nimitz-hæn­del­sen fra 2004, som gav os TicTac-ufo­en og FLIR-video­en. Men hvad er egent­lig op og ned i de man­ge histo­ri­er? Og er der i det hele taget noget nyt under solen?
Virak­ken ifm. Pen­ta­gon-ufovi­deo­er­ne har gen­født begre­bet UAP (Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na). Vi er i SUFOI ble­vet spurgt, om den­ne beteg­nel­se nu skal aflø­se begre­bet UFO.
Det bli­ver mere og mere ind­ly­sen­de, at Pen­ta­gon-ufo­hyste­ri­et har sine rød­der i histo­ri­en om Skinwal­ker Ranch, som lig­ger i Utah og er ble­vet udø­de­lig­gjort i bogen Hunt for the Skinwal­ker — Sci­en­ce Con­fronts the Une­x­plai­ned at a Remo­te Ranch in Utah (Paraview Pock­et Books 2005) skre­vet af Colm A. Kel­le­her og Geor­ge Knapp. Går­den, og det nær­lig­gen­de områ­de omta­les som „Para­nor­mal Dis­neyland“, men som Hen­ning Det­hlef­sen har beskre­vet i sin frem­ra­gen­de arti­kel „Skinwal­ker Ranch — Ver­dens mest uhyg­ge­li­ge UFO-hots­pot“ er der næp­pe tale om noget para­nor­malt, men om gyser­hi­sto­ri­er, liv­lig fan­ta­si og van­dre­hi­sto­ri­er.
I et inter­view på CBS News hæv­der astro­fy­si­ke­ren Avi Loeb, at hans eks­pe­di­tion nord for Papua New Gui­nea har fun­det mate­ri­a­le, som stam­mer fra det inter­stel­la­re rufo-mail­far­tøj IM1. Avi Loeb påstår, at det er før­ste gang, at men­ne­sket står med inter­stel­lart mate­ri­a­le i hån­den.
„Hvad sker der, når histo­ri­ebø­ger­ne er for­ker­te? USA’s rege­ring ønsker ikke, at du sæt­ter spørgs­måls­tegn ved deres ver­sion af histo­ri­en for­talt i mere end et århund­re­de. Men nog­le gan­ge udfor­drer fak­ta i deklas­si­fi­ce­re­de doku­fo-mai­len­ter det, du tro­e­de, du vid­ste.“
Med bag­grund i ame­ri­kan­ske kil­der, bl.a. CNN, oply­ste et Ritzau-tele­gram i star­ten af janu­ar 2021, at USA’s Kon­gres sam­ti­dig med ved­ta­gel­sen af en stør­re Corona–hjælpepakke på hund­re­de­d­vis af mil­li­ar­der dol­lars også pålag­de de ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster inden 180 dage at ori­en­te­re Kon­gres­sen om, hvad de ken­der til ufo-akti­vi­tet. Ori­en­te­rin­gen, der skal inde­hol­de detal­je­re­de ana­ly­ser af ufo-data skal gives til efter­ret­nings- og for­svar­s­ud­val­ge­ne i Kon­gres­sen.
Ufo-hørin­gen den 26. juli i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee sat­te ufo­er­ne på dags­or­de­nen på høje­ste sted i USA. Det gav et for­ven­tet rama­skrig i ver­denspres­sen og sam­le­de de to ellers meget split­te­de flø­je i ame­ri­kansk poli­tik om at kræ­ve sand­he­den om David Grus­chs påstan­de på bor­det. Spørgs­må­let er bare, hvil­ken sand­hed der er at vise frem. For der er kun en sand­hed, som kan luk­ke mun­den på de man­ge, der kræ­ver svar.
SUFOI har mod­ta­get føl­gen­de mail fra Anders Peder­sen, Års­lev på Fyn:
Det er godt, at der er nogen som jer, der stil­ler sig kri­tisk til ufo-beret­nin­ger.
Jeg har for nylig læst „UFOs — Gene­rals, Pilots, and Gover­n­ment Offi­ci­als Go on the Record“ af Les­lie Kean. Her tager hun højt­stå­en­de folk som gid­sel for sin påstand: At der er noget der fly­ver, som ikke kan for­kla­res!
Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
Læse­tips mel­lem him­mel og jord 5
Ufo­hø­rin­gen den 26. juli 2023 i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee.
Under den­ne over­skrift for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
Hvis du ger­ne vil møde en alvor­lig, men medi­eg­lad mand, så gen­nem­se lige det­te klip fra 60 Minu­tes, som gik i luf­ten den 16. maj 2021. Klip­pet er kun 13 minut­ter og 37 sekun­der langt, men det har fået vold­som medi­e­be­vå­gen­hed ver­den rundt. Men hvem er den gla­de mand, og hvor­for sæt­ter 60 Minu­tes net­op nu ufo­er­ne på dags­or­de­nen?
Den 27. decem­ber 2020 sat­te USA’s davæ­ren­de præ­si­dent, Donald Tru­fo-mailp, en nedtæl­ling i gang, hvor bl.a. flå­dens efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, for­svars­mi­ni­ste­ri­et samt for­bund­spo­li­ti­et FBI fik 180 dage til at udar­bej­de en rap­port om ufo­er. Rap­por­ten udkom­mer meget snart (ryg­ter­ne siger tirs­dag den 8. juni 2021) og skal inde­hol­de detal­je­re­de ana­ly­ser af de uiden­ti­fi­ce­re­de him­mel­fæ­no­me­ner og sam­le de efter­ret­nin­ger, som bl.a. den ame­ri­kan­ske task for­ce, der beskæf­ti­ger sig med UAP’er (Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na), har ind­sam­let. Målet er at iden­ti­fi­ce­re muli­ge trus­ler mod natio­nens sik­ker­hed.
&For et års tid siden, nær­me­re bestemt den 9. juni 2022, med­del­te NASA, at agen­tu­ret vil­le opret­te et panel med det for­mål at under­sø­ge „Uni­den­ti­fied Ano­ma­lous Pheno­me­na“ ud fra et viden­ska­be­ligt per­spek­tiv. Uni­den­ti­fied Ano­ma­lous Pheno­me­na (UAP) er som bekendt en ny beteg­nel­se for det, som de fle­ste ken­der som ufo­er, dvs. obser­va­tio­ner af hæn­del­ser på him­len, der ikke kan iden­ti­fi­ce­res som fly, bal­lo­ner, dro­ner, satel­lit­ter eller kend­te natur­fæ­no­me­ner såsom fx lyn, nord­lys og him­mel­le­ge­mer. Under­sø­gel­sen skul­le foku­se­re på alle­re­de til­gæn­ge­li­ge data, hvor­dan man bedst ind­sam­ler frem­ti­di­ge data, og hvor­dan NASA kan anven­de dis­se data til at frem­me den viden­ska­be­li­ge for­stå­el­se af UAP’er.
„NASA har opret­tet et team, der begyn­der tid­ligt på efter­å­ret 2022 med at under­sø­ge uiden­ti­fi­ce­re­de luft­fæ­no­me­ner (UAP’er) — alt­så obser­va­tio­ner af hæn­del­ser på him­len, der ikke kan iden­ti­fi­ce­res som fly eller kend­te natur­fæ­no­me­ner — ud fra et viden­ska­be­ligt per­spek­tiv. Under­sø­gel­sen vil foku­se­re på at iden­ti­fi­ce­re til­gæn­ge­li­ge data, hvor­dan man bedst ind­sam­ler frem­ti­di­ge data, og hvor­dan NASA kan bru­ge dis­se data til at frem­me den viden­ska­be­li­ge for­stå­el­se af UAP’er.“
Et ønske om bed­re data og at få fjer­net stig­ma­ti­se­rin­gen af ufovid­ner, så man­ge fle­re tør stå frem og for­tæl­le om deres obser­va­tio­ner, synes at være hoved­over­skrif­ter­ne på NASA’s høring om ufo­er, der fandt sted den 31. maj 2023.
AARO’s ikke-klas­si­fi­ce­re­de års­rap­port for 2023 er end­nu en gang en beske­den omgang. 16 sider i alt, hvoraf de 7 sider er sel­ve rap­por­ten og resten er bilag og en ord­li­ste. Men ellers lyder det til, at AARO nær­mer sig sam­me opkla­rings­pro­cent som SUFOI. Samt at vi måske ikke skal til­læg­ge selv træ­ne­de jager­pi­lo­ter stør­re tro­vær­dig­hed end alle andre ufovid­ner.
Pen­ta­gons ufo-kon­tor, AARO, har langt om læn­ge lan­ce­ret en mulig­hed for indrap­por­te­ring fra statsan­sat­te — men ikke kun af ufoop­le­vel­ser.
Pen­ta­gons ufo-kon­tor AARO (All-domain Ano­ma­ly Reso­lu­tion Offi­ce) har læn­ge været beskyldt for at være lang­somt og til­luk­ket — og ikke sige sand­he­den om ufo­er.
Men siden AARO er ble­vet flyt­tet rent orga­ni­sa­to­risk i Pen­ta­gon, er der begyndt at ske noget
Der er nu gået over et halvt år, siden nyhe­den om Pen­ta­gons „hem­me­li­ge“ ufo­un­der­sø­gel­ser ram­te medi­er­ne. Der har siden været man­ge kom­pli­ce­re­de over­vej­el­ser om under­sø­gel­sens san­de navn. Der er des­u­den duk­ket en tred­je, kort, infrarød film op, som dog stil­ler fle­re spørgs­mål, end den besva­rer. Og så hand­ler histo­ri­en i sta­dig høje­re grad om nog­le mysti­ske metalstu­fo-mail­per. At fin­de hoved og hale i den­ne ind­vik­le­de histo­rie er efter­hån­den lidt af en udfor­dring.
The Base­ment Offi­ce: Skinwal­ker Ranch (Part 2): Dino­bea­ver, Hit­chhi­ker Ghosts, Pen­ta­gon, AAWSAP. Publi­ce­ret den 25. august 2022. Varig­hed: 24:23 min.
ARO-med­lem­mer er ikke sik­ker­heds­god­kend­te til at læse klas­si­fi­ce­re­de ufo-rap­por­ter fra det ame­ri­kan­ske mili­tær og de ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster. Der­for må de ikke få adgang til dem. Det pro­blem skal Mike Gal­lag­hers nye sær­lov løse.
Hvor sen­sa­tio­nel den nye, opføl­gen­de Pen­ta­gon-rap­port er, afhæn­ger helt af, hvor­dan man udlæg­ger 14 linjer i rap­por­ten.
I de sid­ste uger af 2017 blev de inter­na­tio­na­le medi­er ramt af en veri­ta­bel ufo­storm, hvor ikke en gang lil­le Dan­mark gik ram for­bi. Det blev nem­lig afslø­ret, at Pen­ta­gon, det ame­ri­kan­ske for­svar, i en årræk­ke hav­de under­søgt ufo­mel­din­ger. Og det til trods for, at man i man­ge år hårdnak­ket har påstå­et ikke at være inter­es­se­ret i fæno­me­net. Man­ge ufo­en­tu­si­a­ster hav­de der­for svært ved at få arme­ne ned, og men­te, at det­te måt­te være begyn­del­sen på den sto­re afslø­ring. Desvær­re viser en nær­me­re under­sø­gel­se, at mistan­ken om lys­sky dags­or­de­ner ikke kun begræn­ser sig til Pen­ta­gon.
„I dag har vice­for­svars­mi­ni­ster Kat­hle­en Hicks i tæt sam­ar­bej­de med direk­tø­ren for Natio­nal Intel­li­gen­ce bedt Under Secre­tary of Defen­se for Intel­li­gen­ce & Securi­ty om at opret­te Air­bor­ne Object Iden­ti­fi­ca­tion and Mana­ge­ment Syn­chro­niza­tion Group (AOIMSG) under Offi­ce of the USD(I&S) som efter­føl­ger til den ame­ri­kan­ske flå­des Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na Task For­ce. AOIMSG vil koor­di­ne­re ind­sat­sen på tværs af afde­lin­ger­ne for at opda­ge, iden­ti­fi­ce­re og regi­stre­re inter­es­san­te objek­ter i Spe­ci­al Use Air­s­pa­ce (SUA) og vur­de­re og afbø­de even­tu­el­le til­knyt­te­de trus­ler mod fly­sik­ker­he­den og den natio­na­le sik­ker­hed. For at føre til­syn med AOIMSG pålag­de vice­for­svars­mi­ni­ste­ren også USD(I&S) at lede et Air­bor­ne Object Iden­ti­fi­ca­tion and Mana­ge­ment Execu­ti­ve Coun­cil (AOIMEXEC), der skal bestå af repræ­sen­tan­ter fra for­svars­mi­ni­ste­ri­et og efter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, og være et møde­sted for per­so­ner på tværs af myn­dig­he­der.
Så kom den læn­ge ven­te­de Pen­ta­gon-rap­port. Den har tit­len „Pre­li­mi­nary Asses­sment: Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na“, er på ni sider og kan down­lo­a­des her.
Med Ritzau som kil­de brag­te fle­re dan­ske medi­er tirs­dag den 17. maj 2022 den­ne histo­rie:
To højt­stå­en­de embeds­folk var tirs­dag i Kon­gres­sen i USA for at for­kla­re rap­por­ter om hund­red­vis af ufo­er.
For før­ste gang i over et halvt århund­re­de år var der tirs­dag en høring i den ame­ri­kan­ske Kon­gres om ufo­er
Hvis sva­ret er ja, er det en sejr for blandt andre Tom DeLon­ge, Luis Elizon­do, Chri­stop­her Mel­lon, Robert Bige­low, Harold E. „Hal“ Put­hoff og deres med­sam­men­s­vor­ne, som med hjælp fra jour­na­li­ster­ne Les­lie Kean og Ralph Blu­fo-mai­len­ta­hl og en naiv ver­denspres­se siden den 16. decem­ber 2017 med dyg­tigt lob­by-arbej­de har påvir­ket offent­lig­he­den og ikke mindst en ræk­ke ame­ri­kan­ske poli­ti­ke­re til at etab­le­re et ufo-pro­jekt, som kan kana­li­se­re pen­ge vide­re til de para­nor­ma­le plat­tensla­ge­re
Der fin­des områ­der, hvor ufoob­ser­va­tio­ner er så hyp­pi­ge, at der tales om et såkaldt hots­pot. Et af dis­se hots­pots er den beryg­te­de Skinwal­ker Ranch i USA. Da en fami­lie flyt­te­de ind i 1994 for at opdræt­te kvæg, blev det begyn­del­sen på et veri­ta­belt mare­ridt, hvor de ikke kun blev ter­r­o­ri­se­ret af pol­ter­gei­ster og andre over­na­tur­li­ge mon­stre, men også hav­de en lang ræk­ke ufoop­le­vel­ser og blev udsat for kvæg­mis­hand­lin­ger. Det­te fik rig­man­den Robert Bige­low til at sen­de et hold viden­skabs­mænd til ran­chen for at fin­de ud af, hvad der egent­lig fore­gik. Iføl­ge kil­der resul­te­re­de dis­se under­sø­gel­ser i mindst to døds­fald!
SUFOI har mod­ta­get man­ge spørgs­mål ifm. Pen­ta­gon-rap­por­ten. Vi brin­ger nog­le af spørgs­må­le­ne og sva­re­ne her.
Bøl­ger­ne har gået højt lige siden The Debri­ef-artik­len om David Grusch blev offent­lig­gjort på Grund­lovs­dag – selv i de dan­ske medi­er. Og nu er det utæn­ke­li­ge sket. Der kom­mer en høring i The Hou­se Over­sight Com­mit­tee, der skal fin­de frem til sand­he­den om de påstan­de, som den tid­li­ge­re højt­pla­ce­re­de efter­ret­nings­mand og krigs­ve­te­ran er kom­met med. Så nu må sand­he­den da kom­me frem, eller…
I mere end to år har fir­ma­et TSAAS eller TTSA (en for­kor­tel­se for To The Stars Aca­de­my of Arts and Sci­en­ce) været domi­ne­ren­de i nyheds­strøm­men, når det gæl­der ufo­er.
 
En ny dansk hjem­mesi­de præ­sen­te­rer sig som en nyhed­s­tje­ne­ste, „der føl­ger, debat­te­rer og ana­ly­se­rer nyheds­strøm­men om de uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner … Den redak­tio­nel­le pro­fil er base­ret på åben­hed og nys­ger­rig­hed“. Nyhed­s­tje­ne­sten har dog pro­ble­mer med at opfyl­de egen ambi­tion om åben­hed og nys­ger­rig­hed.
Den 14. august 2020 udsend­te det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­u­fo-mail en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se, der med sine rela­tivt vage for­mu­le­rin­ger giver plads til for­tolk­nin­ger — også selv om ordet ufo ikke fore­kom­mer i tek­sten.
Som­me­ren 2021 vil i ufokred­se sik­kert bli­ve husket for en ver­den­s­oms­pæn­den­de medi­eom­ta­le af offent­lig­gø­rel­sen af Pen­ta­gons ufo-rap­port og fokus på alt, der har med ufo­er at gøre. Som tid­li­ge­re omtalt her på ufo.dk er der tale om en medi­e­skabt begi­ven­hed og ikke tale om, at der sker noget afgø­ren­de nyt ifm. udforsk­nin­gen af ufo­myten. Man­ge medi­er brin­ger de sam­me histo­ri­er og er hop­pet med på den vogn, som begynd­te at rul­le med de før­ste artik­ler i New York Times i decem­ber 2017. Det er et medi­e­cir­kus præ­get af nai­vi­tet, nul kil­de­kri­tik og man­gel på ind­sigt i ufo­myten. Er der da ingen for­nuf­ti­ge stem­mer, som har gen­nem­sku­et, hvad det egent­lig dre­jer sig om?
Siden 19. april 2023 har ufo­er — og især de ame­ri­kan­ske — truk­ket mas­ser af over­skrif­ter selv i dan­ske avi­ser. Mest omta­le har David Grusch nok fået, selv­om hans udta­lel­ser fak­tisk ikke er de mest fan­ta­sti­ske. Men åben­bart er Ste­ven Gre­er for meget for selv de mest glø­de­n­de til­hæn­ge­re af „ver­dens­hi­sto­ri­ens stør­ste kon­spira­tion“.
Er whi­st­le­blowe­ren David Char­les Grusch egent­lig så påli­de­lig, som jour­na­li­ster­ne omkring ham påstår? I SUFOI bad vi den ling­vi­sti­ske efter­for­sker Anja Høll Grei­sen om at se nær­me­re på nog­le klip fra Ross Coult­harts inter­view med David Grusch.