Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne kla­re­de popu­lært sagt ikke cut­tet til NDAA’en for 2024 – og udover en SCIF-høring med The Intel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty Inspector Gene­ral for­le­den, er der ikke noget på den offi­ci­el­le dags­or­den hos den ame­ri­kan­ske kon­gres om ufo­er. Så noget må gøres for at hol­de gry­den i kog. Der­for skal vi kun for­ven­te end­nu vil­de­re påstan­de fra jour­na­li­ster, poli­ti­ke­re og ufo-per­son­lig­he­der i 2024.

Af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Til­ba­ge i 1950’erne frem­sat­te den ame­ri­kan­ske soci­alp­sy­ko­log Leon Festin­ger sam­men med Hen­ry W. Rieck­en og Stand­ley Scha­ch­ter en teo­ri om, at dom­me­dags­sek­ter begynd­te at mis­sio­ne­re mere, hvis deres dom­me­dags­pro­fe­ti ikke gik i opfyl­del­se. Sek­tens nye for­kyn­del­se for­søg­te dels at ret­fær­dig­gø­re, hvor­for deres oprin­de­li­ge pro­fe­ti ikke gik i opfyl­del­se, og inde­holdt tit argu­men­ter for, at dom­me­dag fort­sat ind­træf­fe på et snar­ligt tids­punkt.

En sjov detal­je i den sam­men­hæng er, at Festin­gers teo­ri­er blev eksem­pli­fi­ce­ret gen­nem et stu­die af den ame­ri­kan­ske ufo-dom­me­dags­sekt ”The See­kers” – også kendt som Sanan­da-bevæ­gel­sen. Og i øvrigt sene­re for­søgt efter­be­vist her­hjem­me gen­nem Bøje Lar­sens stu­die af Ort­hon-bevæ­gel­sen.

NÅR DISCLOSURE UDEBLIVER

Godt nok har den opblom­string, som ufo-sagen har ople­vet de sene­ste snart 7 år, ikke nogen rela­tion til en dom­me­dags­sekt. Men der er dog nog­le tyde­li­ge lig­heds­punk­ter.

For hen over de sene­ste 7 år (og utal­li­ge gan­ge før i al den tid, vi har talt om ufo­er) har der været talt om, at nu var ”disclo­su­re” lige om hjør­net. Alt­så den sto­re afslø­ring af, at vi ikke er ale­ne. Og at den ame­ri­kan­ske rege­ring og det ame­ri­kan­ske for­svar har både ufo-vrag­de­le, hele ufo­er og døde ali­ens lig­gen­de, som bli­ver under­søgt i mørklag­te pro­jek­ter.

Og hver gang er dem som håbe­de ble­vet skuf­fe­de.

Sene­st var der sto­re for­vent­nin­ger til, at de såkald­te Schu­mer-til­fø­jel­ser til finans­lo­ven (NDAA) for det ame­ri­kan­ske for­svar for 2024 vil­le brin­ge den læn­ge ven­te­de disclo­su­re nær­me­re.

Men til­fø­jel­ser­ne mød­te så meget mod­stand fra den ame­ri­kan­ske for­svar­sin­du­stri, at en kreds af poli­ti­ke­re fik dem skre­vet ud af finans­lo­ven – mulig­vis for­di den fore­slå­e­de lov­giv­ning også kun­ne bru­ges til at tvin­ge dem udle­ve­re andet end ufo-tek­no­lo­gi.

Så plud­se­lig for­svandt mulig­he­den for at læg­ge et så kraf­tigt tryk på de såkald­te ”gate­ke­e­pers” – alt­så dem, som ger­ne vil for­hin­dre at “sand­he­den” kom­mer frem om de hem­me­li­ge ufo-pro­gram­mer – at de var nødt til at gå til beken­del­se. Og der­med synes den sto­re disclo­su­re atter at være udskudt på ube­stemt tid.

Sam­ti­dig vir­ker det – bort­set fra en net­op afholdt SCIF med The Intel­li­gen­ce Com­mu­ni­ty Inspector Gene­ral om David Grus­chs påstan­de – ikke som om der er nye ufo-rela­te­re­de akti­vi­te­ter på dags­or­de­nen i den ame­ri­kan­ske kon­gres i den nær­me­ste frem­tid.

Det kun­ne meget vel få både den ame­ri­kan­ske befolk­ning og poli­ti­ker­ne til at miste inter­es­sen for ufo-sagen igen. End­s­kønt net­op ufo­er­ne synes at være det ene­ste, som kan sam­le det stærkt poli­tisk split­te­de land.

DER SKRUES OP FOR FORKYNDELSEN

Der­for er den kreds af jour­na­li­ster og ufo-per­son­lig­he­der, som de sid­ste 7 år har dre­vet udvik­lin­gen i det ame­ri­kan­ske ufo-land nødt til at gøre nøj­ag­tigt det sam­me som en dom­me­dags­sekt:

Skrue op for for­kyn­del­sen.

Og det er præ­cis, hvad vi ser ske i øje­blik­ket.

Lige siden nytår er der ble­vet skru­et op for beskyld­nin­ger­ne om mørklæg­ning, duk­ket nye højt ran­ge­re­de whi­st­le­blowers og andre støt­ter af sagen op, og kom­met fle­re ufor­klar­li­ge video­er (som f.eks. Jel­ly­fish video­en), cho­ke­ren­de afslø­rin­ger og påstan­de på bor­det. Og ”ned­skyd­nin­gen” af Schu­mer-til­fø­jel­ser­ne ses som et klok­ke­klart bevis for, at der er stær­ke kræf­ter, som står bag det fort­sat­te ”cover up” (der har vi und­skyld­nin­gen for at “dom­me­dag” ude­blev).

SELV DET MINDSTE GØRES TIL ET BEVIS FOR REGERINGENS ONDE HENSIGT

Selv det mind­ste gøres til et bevis for, at den ame­ri­kan­ske rege­ring for­sø­ger at mørklæg­ge sagen. Også en ellers ret uskyl­dig nyhed om, at James Webb teleskopet har opda­get spor af metan i atmos­fæ­ren på exo­pla­ne­ter. Helt spe­ci­fikt den udga­ve, som kun ses i tarm­luf­ten fra leven­de orga­nis­mer.

Den­ne nyhed fik en inter­es­sant twist i podca­sten Need to Know med Bry­ce Zabel og Ross Coult­hart som vær­ter. Efter at have præ­sen­te­ret nyhe­den om metan­gas­sen, run­de­de Ross Coult­hart af med den­ne kom­men­tar:

That’s one thing that the Gover­n­ment of the Uni­ted Sta­tes is alre­a­dy awa­re of and sit­ting on… That’s at least what I’ve been told.”

Men helt ærligt? Hvor­for skul­le den ame­ri­kan­ske rege­ring for­sø­ge at hem­me­lig­hol­de en sådan opda­gel­se? For hvil­ken sik­ker­heds­po­li­tisk risi­ko skul­le en smu­le prut i atmos­fæ­ren på en fjer­nt­lig­gen­de exo­pla­net udgø­re mod USA og dets befolk­ning, som skul­le gøre det nød­ven­digt at ”sid­de på” opda­gel­sen.

Nej, her er helt klart tale om ren spe­ku­la­tion i et for­søg på at mistæn­ke­lig­gø­re den ame­ri­kan­ske rege­ring yder­li­ge­re over for en ame­ri­kansk befolk­ning, der i for­vej­en ikke har sær­lig stor til­lid til hver­ken rege­ring, for­svars­mi­ni­ste­ri­um eller for­svar­sin­du­stri.

Selv­sam­me Ross Coult­hart har som bekendt også spil­let en cen­tral rol­le i offent­lig­gø­rel­sen af David Grusch og hans påstan­de. Han er også fast anker­per­son på ufo-stof­fet hos nyheds­ka­na­len News­Na­tion. Og i øvrigt kendt for at have sendt alver­dens ufo-inter­es­se­re­de på jagt efter en nedstyr­tet ufo, der er så stor, at den var nødt til at bli­ve byg­get ind i en byg­ning for at for­bli­ve skjult for offent­lig­he­den.

Så der gik ikke man­ge timer efter epi­so­dens udgi­vel­se, før ufo-inter­es­se­re­de over hele ver­den gen­tog hans postu­lat på de soci­a­le medi­er.

BLIVER UFOSAGEN DRÅBEN…

Så sce­nen er sat for end­nu et hæs­blæ­sen­de år i det ame­ri­kan­ske ufo-land – og jeg tør med garan­ti love jer, at vi ikke har hørt hver­ken det vær­ste eller det vil­de­ste end­nu.

Og som jeg har sagt det før, er både rege­ring, for­svars­mi­ni­ste­ri­um og for­svar­sin­du­stri sat skak­mat på for­hånd. For alt der ikke kan tol­kes som disclo­su­re vil bli­ve taget som et for­søg på et cover up. Og bære mere bræn­de til et bål, der nemt kan ende med et fol­ke­ligt oprør.

Ikke kun på grund af den påstå­e­de mørklæg­ning af ufo-sagen. Men på grund af den sto­re mistro, som ame­ri­ka­ner­ne i for­vej­en har til deres rege­ring og de offent­li­ge myn­dig­he­der.

Så ufo­er­ne kan måske lige­frem bli­ve drå­ben…

Det skal bli­ve spæn­den­de at føl­ge.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.