SUFOI’s for­mand har udvalgt de mest inter­es­san­te af tidens histo­ri­er med rela­tion til ufo­myten, som duk­ke­de op, mens vi fik ny hjem­mesi­de. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af – måske beg­ge dele sam­ti­dig.

Af Kim Møl­ler Han­sen

Far­li­ge ali­ens til salg

I 1995 køb­te John og Joy­ce Edmonds Star­dust Ranch, som lig­ger i Rain­bow Val­ley i Arizo­na.

Alle­re­de dagen efter nyind­kø­bet, fandt ægte­par­ret ud af, at det ikke var en helt almin­de­lig ranch, som de hav­de inve­ste­ret i. Ond­skabs­ful­de ali­ens vil­le inva­de­re deres hjem.

”De løf­te­de min kone ud af sen­gen og for­søg­te at få hen­de med i deres rum­skib”, for­tal­te John Edmonds til bl.a. Cone­xão UFO.

”De løftede min kone ud af sengen og forsøgte at få hende med i deres rumskib”, fortalte John Edmonds til bl.a. Conexão UFO.

(Illu­stra­tion: Cezary/Pixabay)

Ægte­par­ret Edmonds har igen­nem åre­ne løben­de opda­te­ret deres man­ge føl­ge­re på Face­book om de para­nor­ma­le fæno­me­ner på Star­dust Ranch eller Ran­cho Ali­en.

Det er også ble­vet til bogen Star­dust Ranch – The Incre­dib­le True Story og en del tv-optræ­den, som man kan se glimt af på bl.a. YouTu­be.

Men i 2017 var even­ty­ret eller vel nær­me­re mare­rid­tet ved at være til ende. Ran­chen blev sat til salg for fem mil­li­o­ner dol­lars. John og fru­en var træt­te af de angri­ben­de ali­ens – og de ska­der, som John hav­de pådra­get sig under nær­kam­pe­ne med de ubud­ne gæster.

John hav­de et godt råd til muli­ge købe­re. De bur­de gøre, som John hele tiden hav­de gjort, nem­lig for­sva­re sig med et sværd:

“Med­min­dre du hug­ger hove­d­et og anten­ner­ne af, vil de sta­dig kun­ne kom­mu­ni­ke­re med hjem­pla­ne­ten. Det er næsten umu­ligt at hals­hug­ge dem med et enkelt sværds­lag.”

Iføl­ge en podcast på Pur­su­it Of The Para­nor­mal døde John Edmonds i febru­ar 2022.

Billedet viser angiveligt det samurai-sværd, som John igennem årene brugte til at halshugge omkring 20 aliens. (Foto: John Edmonds/Facebook)

Bil­le­det viser angi­ve­ligt det samu­rai-sværd, som John igen­nem åre­ne brug­te til at hals­hug­ge omkring 20 ali­ens. (Foto: John Edmonds/Facebook)

Pud­sigt nok duk­ke­de de før­ste histo­ri­er om en anden hjem­søgt ranch, Skinwal­ker Ranch i Uin­tah Coun­ty i Utah, op i 1996, da rig­man­den Robert Bige­low køb­te ste­det – alt­så næsten sam­ti­dig med de påtræn­gen­de ali­ens på Star­dust Ranch.

Som beskre­vet i bogen Den sto­re UFO-afslø­ring, fik Bige­low stor suc­ces med at mar­keds­fø­re Skinwal­ker Ranch som et para­nor­malt dis­neyland, hvil­ket gav bonus i form af en udbe­ta­ling på 22 mil­li­o­ner skat­tey­der­be­tal­te ame­ri­kan­ske dol­lars fra Pen­ta­gon til at stu­de­re ufo­er, selv om det mest var varul­ve, pol­ter­gej­ster og bæver-dinosau­rer, som skræm­te livet af folk på far­men.

Per­son­kred­sen og akti­vi­te­ter­ne til­knyt­tet Skinwal­ker Ranch kick­star­te­de det nuvæ­ren­de ufo­hyste­ri i USA den 16. decem­ber 2017 med hjælp fra New York Times og rum­skib­stro­en­de jour­na­li­ster.

Da Bige­low efter 2010 blev næg­tet yder­li­ge­re bevil­lin­ger fra Pen­ta­gon og hel­ler ikke læn­ge­re kun­ne frem­tryl­le para­nor­ma­le even­tyr på Skinwal­ker Ranch, solg­te han i 2016 ran­chen til en anden rig­mand, Bran­don Fugal.

Fugal ejer fort­sat ste­det og fodrer med hjælp fra en stor ”viden­ska­be­lig” stab på ste­det og med astro­fy­si­ke­ren Tra­vis Tay­l­or som medi­e­vant front­mand sam­ar­bejds­vil­li­ge tv-kana­ler med pseu­d­ovi­den­ska­be­ligt non­sens og hyste­risk, dra­ma­ti­ske film- og lyd­klip, der skal hol­de liv i for­ret­nin­gen.

Måske vil­le det være noget for Bran­don Fugal også at købe Star­dust Ranch? Men husk svær­det!

Indgangen til Stardust Ranch i Rainbow Valley i Arizona. (Foto: Travel Channel)

Ind­gan­gen til Star­dust Ranch i Rain­bow Val­ley i Arizo­na. (Foto: Tra­vel Chan­nel)

Mere svin­del

Luis Elizon­dos bog om hans påstå­e­de insi­der­vi­den om ufo­er har været meget læn­ge under­vejs. Nu skul­le den være god nok.

Immi­nent – Insi­de the Pen­ta­gon’s Hunt for UFOs udkom­mer den 20. august 2024. Men nogen har ikke vil­let ven­te så læn­ge. Alle­re­de i slut­nin­gen af maj kun­ne man iføl­ge Thom Dunn på Boing­Bo­ing købe Elizon­dos bog på Ama­zon.

Omsla­get ser gan­ske til­for­la­de­ligt ud, men et nær­me­re efter­syn afslø­rer, at for­fat­te­ren ikke er Elizon­do, og tit­len er ændret til Immi­nent – Insi­de the Pen­ta­gon’s Cha­se; for UFO. Det fal­ske eksem­plar er fyldt med blan­ke sider.

Her på ufo.dk vil vi natur­lig­vis anmel­de Elizon­dos bog, når den engang lan­der i post­kas­sen. For­hå­bent­lig har den mere ind­hold end den fal­ske bog­ud­ga­ve.

Den ægte og fal­ske vare på Ama­zon. (Foto: Thom Dunn)

De nye ufo-pro­fe­ter leger med Pen­ta­gon

Nuti­dens ufo-pro­fe­ter bestå­en­de af ufo-lob­byi­ster, sam­ar­bejds­vil­li­ge medi­e­folk og medi­e­li­der­li­ge ame­ri­kan­ske poli­ti­ke­re har gjort livet surt for dr. Sean Kirk­pa­tri­ck, der i 18 måne­der stod i spid­sen for Pen­ta­gons All-domain Ano­ma­ly Reso­lu­tion Offi­ce (AARO).

Hør Sean Kirk­pa­tri­ck for­tæl­le om sine erfa­rin­ger i dis­se to video­er:

The Base­ment Offi­ce: Pen­ta­gon UFO Hunter Reve­als What He Knows About Ali­ens. Publi­ce­ret: 8. maj 2024. Varig­hed: 28:38 min.

The Base­ment Offi­ce: Pen­ta­gon UFO Hunter Says Ali­en “Reli­gion” Has Infil­tra­ted US Gover­n­ment. Publi­ce­ret: 13. juni 2024. Varig­hed: 22:28 min.

UFO’er i Dan­mark

SUFOI er repræ­sen­te­ret i EuroU­FO (The Vir­tu­al Com­mu­ni­ty of Sci­en­ti­fi­cal­ly Ori­en­ted Euro­pe­an UFO Resear­chers) af Ole Hen­nings­en, Toke Haun­strup og Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl.

Den 21. marts 2024 gav Toke og Ben­ny kol­le­ger­ne i EuroU­FO et grun­digt ind­blik i ufo­mytens histo­rie i Dan­mark. Du kan se præ­sen­ta­tio­nen her.

Ben­ny Gran­da­hl har også været gæst hos UFO Tal­ker og talt om præ­cis sam­me emne. Podca­sten varer 1 time og 17 min. og er publi­ce­ret den 7. febru­ar 2024.

UFO TALKER — UFOs in Den­mark

med - med SUFOI’s Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

https://www.buzzsprout.com/2010144/14452866

Hør SUFOI’s Ben­ny Gran­da­hl tale om ufo­er i Dan­mark hos podca­sten UFO Tal­ker

”Vi vil høre sand­he­den” – men vil I nu også det?

The UAP Disclo­su­re Fund vil efter eget udsagn arbej­de for at støt­te UAP-whi­st­le­blowers, ska­be stør­re gen­nem­sig­tig­hed i myn­dig­he­der­nes behand­ling af ufoob­ser­va­tio­ner og frem­me ufo­forsk­nin­gen.

Fol­ke­ne bag ufo-afslø­rings-fon­den er gam­mel­kend­te nav­ne, blandt andre Luis Elizon­do, Gar­ry Nolan og Chri­stop­her K. Mel­lon.

The UAP Disclo­su­re Fund ind­sam­ler under­skrif­ter til deres kor­stog – og natur­lig­vis pen­ge!

UAP Disclo­su­re Fund kæm­per for at frem­skyn­de den sto­re afslø­ring, som rum­skib­stro­en­de har ven­tet på siden 1947. (Foto: UAP Disclo­su­re Fund)