1. Home
  2. Arti­kel­ar­kiv
  3. Diver­se artik­ler

Indeks for ufo-nyhe­der efter UFO-mail 406:

Der er end­nu ikke udgi­vet nog­le artik­ler om det­te emne, efter vi har skif­tet til ny hjem­mesi­de.

Indeks for UFO-mail før num­mer 406:

Den 59-åri­ge film­ska­ber Ste­ven Spi­el­berg er for­bav­set over, at der er fær­re ufo-obser­va­tio­ner nu end for 20 år siden — for­di tek­no­lo­gi­en til at regi­stre­re even­tu­el­le ali­ens er så udbredt i dag.
Best­sel­ler­for­fat­te­ren Char­les Ber­litz, der i en men­ne­ske­al­der var stærkt knyt­tet til myten om den mysti­ske Ber­m­u­da­tre­kant, døde i decem­ber 2003.
Phi­lip Klass var med til at grund­læg­ge CSICOP (The Com­mit­tee for the Sci­en­ti­fic Inve­sti­ga­tion of Claims of the Para­nor­mal) og var en af ver­dens mest kendt ufo-eks­per­ter.
UFO-Nyt 1958 — 2010. Et af ver­dens æld­ste tids­skrif­ter om ufo­myten er udkom­met for sid­ste gang, men tager kam­pen op på net­tet.
Vi var for­be­redt på det vær­ste, min hustru og jeg. Sæder­ne var ellers usæd­van­ligt gode, og ben­plad­sen var rige­lig, men tur­le­de­ren hav­de net­op afslut­tet sin grun­di­ge og ilde­vars­len­de bri­e­fing. Stod hans ord til tro­en­de, vil­le vi om lidt nær­mest bli­vet lam­met af en infer­nalsk larm fra de to Pratt & Whit­ney moto­rer…
Det er ingen hem­me­lig­hed, at alle ufo-for­e­nin­ger (lige­som man­ge andre type for­e­nin­ger) i adskil­li­ge år har haft fal­den­de med­lem­stil­gang og sta­digt fær­re akti­ve. Sam­ti­dig synes det, som om inter­es­sen for det okkul­te, magi­ske og såkaldt „alter­na­ti­ve“ er i sta­dig vækst.
Ved SUFOI’s jubilæu­fo-mails­kon­fe­ren­ce i novem­ber 2007 kun­ne Toke Haun­strup præ­sen­te­re resul­ta­ter­ne af SUFOI’s rap­port­ar­bej­de — et arbej­de, som igen­nem fem årti­er er ble­vet udført af man­ge dyg­ti­ge og ener­gi­ske rap­por­t­op­ta­ge­re i for­e­nin­gen.
Et af for­må­le­ne med SUFOI’s arbej­de er at iden­ti­fi­ce­re og afmysti­fi­ce­re ufo­fæ­no­me­ner bl.a. gen­nem oplys­ning om kend­te him­mel­fæ­no­me­ner. Et resul­tat af det­te arbej­de så dagens lys i 2000, da vi udgav hef­tet »Når du ser et stjer­neskud — gui­de til iden­ti­fi­ce­ring af him­lens fæno­me­ner«.
 
Under en rej­se i det syd­li­ge Frank­rig i 2012 bød der sig en mulig­hed for at besø­ge „rufo-mail­by­en“ Cité de l’Es­pa­ce i Toulou­se. Efter gen­nem­gang af besøgs­om­rå­dets sto­re og spæn­den­de udstil­lin­ger med utro­ligt man­ge oplys­nin­ger omkring astro­no­mi og rufo-mail­fart ses plud­se­lig et par skil­te ind til et sær­skilt rufo-mail, der spe­ci­elt fan­ger opmærk­som­he­den… noget med et under­sø­gel­ses­kon­tor for ukend­te fæno­me­ner!
For­å­ret har været sær­de­les travlt for SUFOI. Repre­mi­e­ren af Spi­el­bergs »Nær­kon­takt af Tred­je Grad« skab­te for­ny­et medi­e­in­ter­es­se for ufo­er og SUFOI’s arbej­de.
Det­te spørgs­mål er jeg ble­vet stil­let rig­tig man­ge gan­ge i det sene­ste hal­ve år i for­bin­del­se med en ræk­ke inter­views til avi­ser og tv. Og hver gang har jeg til jour­na­li­stens for­bløf­fel­se sva­ret „nej!“.
 
Inter­na­tio­na­le mær­ke­da­ge, som fx Kvin­der­nes Inter­na­tio­na­le Kamp­dag, er ofte aner­kend­te af FN og skal bl.a. øge opmærk­som­he­den omkring et sam­fund­spro­blem — ifm. Kvin­der­nes Inter­na­tio­na­le Kamp­dag er det mang­len­de lige­stil­ling i sam­fun­det.
Wor­ld UFO Day er ikke aner­kendt af FN og hel­ler ikke en dag, som vi i SUFOI mar­ke­rer — andet end med den­ne arti­kel.