UFO-Mail 407

UFO-Mail 407

Vel­kom­men til SUFOI’s nye hjem­mesi­de

Der har været stil­le på www.sufoi.dk siden marts, men i bag­grun­den har der læn­ge været knok­let. Så nu kan vi med stolt­hed præ­sen­te­re et helt nyt site og en ny form for UFO-Mail, som lever op til alle moder­ne stan­dar­der.

Af Kim Møl­ler Han­sen

Som man vil se på SUFOI’s debat­forum på Face­book, byder som­me­ren på man­ge ufoop­le­vel­ser, hvil­ket giver anled­ning til liv­lig dia­log.

I kulis­ser­ne har der også været et højt akti­vi­tets­ni­veau. SUFOI’s nye web­ma­ster, Ben­ny Gran­da­hl, har siden marts arbej­det på høj­tryk for at ska­be et nyt site.

Frem­over vil vi løben­de udgi­ve nyheds­stof og læn­ge­re artik­ler og så med jæv­ne mel­lem­rum sam­le udvalg­te artik­ler i det gra­tis nyheds­brev UFO-Mail.

Alt det gam­le ind­hold er ble­vet reor­ga­ni­se­ret og præ­sen­te­res nu på en ny og mere til­gæn­ge­lig måde. Og så er webs­hop­pen ble­vet udvi­det. Bl.a. med SUFOI’s nye bog Den sto­re UFO-afslø­ring, som udkom den 5. juni 2024.

Jeg kan kun opfor­dre alle til at gå på opda­gel­se på vores nye site. Jeg er sik­ker på, at alle vil kun­ne få glæ­de af både det gam­le og det nyskrev­ne ind­hold.

I vores arbej­de og udgi­vel­ser bestræ­ber vi os hele tiden på at være dan­sker­nes jord­bund­ne gui­de i en fasci­ne­ren­de, men for­vir­ren­de ver­den domi­ne­ret af mysti­ske beret­nin­ger, mis­for­stå­el­ser, kon­spira­tions­te­o­ri­er, hal­ve sand­he­der og hele løg­ne.

Kim Møler Hansen, formand

 

 

 

 

 

 

Kim Møl­ler Han­sen
For­mand for SUFOI siden 1999.

 

 

Nye­ste artik­ler:

Ikke så meget pis dér

Ikke så meget pis dér

Mystik­ken dra­ger, fasci­ne­rer og ska­ber gys. Hvor­for? Og hvor ufor­klar­ligt er det mysti­ske? Ny bog giver et bud på et svar.

Skar­pt skå­ret bog om vor tids ufo-virak

Skar­pt skå­ret bog om vor tids ufo-virak

”Den sto­re ufo-afslø­ring” hand­ler om, hvad de egent­lig har gang i på ufo-fron­ten over-the­re. For det har ikke meget med nedstyr­te­de rum­ski­be og døde ali­ens at gøre.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.

 

Om forfatteren