Mystik­ken dra­ger, fasci­ne­rer og ska­ber gys. Hvor­for? Og hvor ufor­klar­ligt er det mysti­ske? Ny bog giver et bud på et svar.
Af Kim Møl­ler Han­sen

Det har Chris French sat sig for at under­sø­ge i bogen The Sci­en­ce of Weird Shit – Why Our Minds Conju­re the Para­nor­mal, som er både under­hol­den­de, vel­o­p­lagt skre­vet og grun­dig.

Chris French er pro­fes­sor eme­ri­tus og leder af the Ano­ma­li­stic Psy­cho­lo­gy Research Unit på det psy­ko­lo­gi­ske faku­l­tet ved Golds­mit­hs, Uni­ver­si­ty of Lon­don.

French behand­ler i bogen spø­gel­ses­op­le­vel­ser, ali­en-bort­fø­rel­ser, ufo-ople­vel­ser, reinkar­na­tion, spi­ri­tis­me, ud-af-krop­pen og nær-død-ople­vel­ser.

For­u­den sin egen forsk­ning ind­dra­ges alt, hvad der kan kry­be og gå af forsk­nings­pro­jek­ter om de nævn­te emner.

Iføl­ge French er tro­en på de for­skel­li­ge fæno­me­ner hver­ken lat­ter­lig eller uden vær­di, selv om fæno­me­ner­ne har natur­li­ge for­kla­rin­ger. Tro­en og fasci­na­tio­nen kan nem­lig for­tæl­le os en hel del om men­ne­skets sind.

French forsk­ning ifm. ali­en-bort­fø­rel­ser bekræf­ter den øvri­ge forsk­ning på områ­det (her­un­der forsk­ning i fal­ske erin­drin­ger, søvn-para­ly­se og regres­sions­hyp­no­se):

Under­sø­gel­ser af per­so­ner, som for­tæl­ler, at de har mødt ali­ens eller er ble­vet bort­ført af dis­se, viser, at dis­se per­so­ner er langt mere til­bø­je­li­ge end andre til at tro på det para­nor­ma­le og have over­na­tur­li­ge ople­vel­ser af for­skel­lig slags samt være sær­ligt mod­ta­ge­li­ge for fal­ske erin­drin­ger.

”… UFO sigh­tings can almost always be explai­ned in nor­mal terms if one makes the effort…” – Chris French

 

Fak­ta:

 

 

 

 

 

 

The Sci­en­ce of Weird Shit – Why Our Minds Conju­re the Para­nor­mal
Af Chris French
374 sider, illu­stre­ret, fyl­di­ge noter,  regi­ster
The MIT Press 2024