Hvad gør man, når man har behov for at boo­ste sin inter­ne­tom­ta­le, så man fast­hol­der inter­es­sen for ens kom­men­de bog – eller så folk husker at klik­ke ind på en bestemt ufo-kanal? Ja, man gør som medi­e­d­ar­lin­gen Luis Elizon­do (der snart er bogak­tu­el) og ufo-jour­na­li­sten Ross Coult­hart (der har sin helt egen ufo-tv-sta­tion, News­Na­tion). De påstår nem­lig beg­ge, at Pen­ta­gon tru­er dem på livet.

Af Kim Møl­ler Han­sen

Iføl­ge Bri­an Dun­ning har Luis Elizon­do skre­vet føl­gen­de til The Good Troub­le Show:

Jeg fik i går besked om, at der kan være en per­son­lig trus­sel mod mig selv og fle­re andre whi­st­le­blowe­re, der for­melt er for­bun­det med UAP-ind­sat­sen for den ame­ri­kan­ske rege­ring. Som sådan vil jeg ger­ne gøre det­te helt klart for det ame­ri­kan­ske folk: Jeg er ikke til­bø­je­lig til at bli­ve ramt af ulyk­ker! Jeg er ikke selv­mor­de­risk! Jeg mis­bru­ger ikke stof­fer! Jeg er ikke invol­ve­ret i nogen ulov­li­ge akti­vi­te­ter. Hvis der sker noget med mig eller mine fami­lie­med­lem­mer i frem­ti­den, vil du vide, hvad der ske­te!

Ufo-jour­na­li­sten Ross Coult­hart har også meldt sig ind i klub­ben af sær­ligt udvalg­te per­so­ner, som Pen­ta­gon ønsker at snig­myr­de.

Iføl­ge Jason Colavi­to for­tal­te Ross Coult­hart på et møde i Sci­en­ti­fic Coa­li­tion for UAP Stu­di­es en mas­se vil­de ting, bl.a.: at både han og tid­li­ge­re præ­si­dent Donald Trump tru­es på livet, for­di de ved for meget om ufo­er.

Han anty­de­de også, at hvis der skul­le ske ham noget, såsom at bli­ve kørt over af en bus, vil­le det ikke være nogen til­fæl­dig­hed, men Deep Sta­tes arbej­de.

Coult­hart hæv­de­de også, at han hav­de distri­bu­e­ret sin ufo-viden til sik­re gem­me­ste­der, der vil­le fri­gi­ve hans oplys­nin­ger, hvis han skul­le dø.

Ross Coult­hart på et møde i Sci­en­ti­fic Coa­li­tion for UAP Stu­di­es. (Foto: News­Na­tion)

Langt ude

Der er rig­tig man­ge, gode grun­de til, at hver­ken Elizon­do eller Coult­hart skul­le bli­ve snig­myr­det. Her skal blot næv­nes nog­le få.

Selv om der fore­går man­ge skø­re ting i USA, har ame­ri­ka­ner­ne ikke for vane at skaf­fe sig af med folk ved at snig­myr­de dem, der taler over sig. USA er trods alt hver­ken Rusland eller Nord­korea.

De to medi­e­van­te her­rer har hel­ler ikke på noget tids­punkt udtalt sig på en måde, der tyder på, at de ved noget som helst top­hem­me­ligt, og da slet ikke om ufo­er og ali­ens. De er ikke engang ordent­ligt hjem­me i ufo-mytens histo­rie.

Hvis nogen i Pen­ta­gon skul­le have seri­ø­se pla­ner om at myr­de de to ufo-lob­byi­ster, vil­le det nok ikke være en dyb hem­me­lig­hed ret læn­ge med alle de whi­st­le­blowers, der er på mode.

Man­ge ufo-vid­ner har igen­nem åre­ne udtalt sig offent­ligt. En del har også sagt meget opsigtsvæk­ken­de ting om myn­dig­he­der­nes rol­le – uden at bli­ve snig­myr­det.

Ende­lig er Donald Trumps liv næp­pe i fare pga. hans ufo-viden. Trump har det sene­ste års tid ved for­skel­li­ge lej­lig­he­der udtalt sig om ufo­er, for­di han er ble­vet spurgt af podcast­vær­ter m.fl., og han har bered­vil­ligt sva­ret, for­di det kan gav­ne ham i valg­kam­pen. Men sva­re­ne vid­ner ikke om, at man­den besid­der sær­lig viden – hel­ler ikke på det­te områ­de. 

USA’s far­lig­ste mand

Det er ikke før­ste gang i ufo-mytens histo­rie, at nogen har påstå­et, at deres liv er i fare, eller har fået tru­en­de besøg af fx Men-in-Bla­ck. Det er fak­tisk et hyp­pigt tema i USA.

Så vidt vides, er der kun et enkelt vel­do­ku­men­te­ret eksem­pel på, at en højtrå­ben­de og pro­vo­ke­ren­de per­son­lig­hed er ble­vet dræbt af myn­dig­he­der­ne:

I novem­ber 2002 blev Milt­on Wil­li­am ”Bill” Coo­per skudt af betjen­te uden for sit hjem i byen Eagar i det øst­li­ge Arizo­na.

Bill Coo­per var en kon­tro­ver­si­el for­fat­ter og radiovært med en stor til­hæn­ger­ska­re blandt ame­ri­kan­ske ufo­en­tu­si­a­ster, kon­spira­tion­s­til­hæn­ge­re og ikke mindst i milits­be­væ­gel­sen. Han var også alko­ho­li­ker, para­noid, tru­en­de, vol­de­lig og sky­de­gal.

Coo­per døde ikke ved et snig­mord, men for­di han frem­pro­vo­ke­re­de en ild­kamp med poli­ti­et og ger­ne vil­le dø som mar­tyr.

I marts 2001 hav­de Milt­on Wil­li­am Coo­per skre­vet en e‑mail til en ven. I mai­len for­ud­så han, at rege­rings­a­gen­ter en dag vil­le hen­te ham, og at hans tid var ved at rin­de ud:

”Jeg vil for­sva­re mig, når de kom­mer, og dræ­be så man­ge som muligt, inden jeg dør … I kan alle sto­le på, at jeg vil være et eksem­pel til efter­føl­gel­se i alle frem­ti­di­ge kon­fron­ta­tio­ner med tyran­ni­et.“

Histo­ri­en om Bill Coo­per er grun­digt beskre­vet i artik­len Den far­lig­ste radiovært i USA.

I peri­o­den 1993–2001 udsend­te Bill Coo­per sit eget radiopro­gram, lige­som han i 1991 udgav bogen ”Behold a Pale Hor­se”. Bogen sæl­ger sta­dig og har inspi­re­ret til­hæn­ge­re af QAnon, som er et inter­net­fæl­les­skab af høj­re­o­ri­en­te­re­de kon­spira­tion­s­til­hæn­ge­re. (Illu­stra­tion: Bill Coo­per han­dout)