”Den sto­re ufo-afslø­ring” hand­ler om, hvad de egent­lig har gang i på ufo-fron­ten over-the­re. For det har ikke meget med nedstyr­te­de rum­ski­be og døde ali­ens at gøre. Sand­he­den er væsent­ligt mere jord­nær. I hvert fald hvis du spør­ger for­fat­te­ren til bogen ”Den sto­re ufo-afslø­ring” Kim Møl­ler Han­sen – og den for­e­ning, han er for­mand for.

Af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Det kan da nok være, at vi som har fulgt ufo-sagen i man­ge år, spær­re­de øjne­ne op, da en arti­kel i New York Times i decem­ber 2017 hen­te­de ufo­er­ne frem fra gem­mer­ne og fjer­ne­de dem fra lat­ter­lig­gø­rel­sens og fan­ta­ster­nes over­drev.

For plud­se­lig var det stu­e­rent at tale om ufo­er. Den stig­ma­ti­se­ring som altid fulg­te med, når du for­tal­te, du hav­de set noget, der kun­ne tol­kes som en ufo – eller lige­frem ”tro­e­de” på dem – synes at klin­ge af. I ste­det lyt­te­de alle plud­se­lig med stor og seri­øs inter­es­se.

Her og der og alle veg­ne

End­nu stør­re blev for­bløf­fel­sen, da det ame­ri­kan­ske for­svar lidt under 3 år sene­re helt offi­ci­elt indrøm­me­de, at de ikke ane­de, hvad det var for far­tø­jer, som opt­rå­d­te på de 3 video­er, der blev omtalt i før omtal­te arti­kel fra 2017.

Der­fra gik det vir­ke­lig stærkt. Både over-the­re og her­hjem­me.

Først åbne­de det ame­ri­kan­ske for­svar en ny, helt offi­ci­el enhed – The UAP Task For­ce – til at under­sø­ge ufo­er. Så pålag­de Trump – som en af sine sid­ste ger­nin­ger som præ­si­dent – de ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster og for­sva­ret at udar­bej­de en rap­port om ufo­er til kon­gres­sen.

Og vi fik en dansk­spro­get podcast om fly­ven­de tal­ler­ke­ner på Dan­marks Radio.

Ufo­er var her og der og alle veg­ne. Ja, det blev end­da en hot trend i fir­ma­er­nes mar­keds­fø­ring.

Det blev bare vil­de­re og vil­de­re

Så kom Grusch… Og der­fra væl­te­de det frem med den ene sto­re afslø­ring efter den anden om nedstyr­te­de ufo­er og døde ali­ens i både det ame­ri­kan­ske for­svars og den ame­ri­kan­ske våbe­nin­du­stris vare­tægt. Og Ross Coult­hart, Geor­ge Knapp, Jere­my Cor­bell og alle de andre jour­na­li­ster, poli­ti­ke­re og ufo-per­son­lig­he­der har lovet os, at det kun bli­ver end­nu vil­de­re her­fra.

Men har de vir­ke­lig noget at kom­me med? Er der noget om sagen? Og er den sto­re ufo-afslø­ring lige om hjør­net?

Eller er der en mere jord­nær for­kla­ring på al virak­ken, vi har ople­vet de sene­ste 7 år?

Den sto­re ufo-afslø­ring gem­mer på en mere jord­nær sand­hed

Iføl­ge for­fat­te­ren til bogen ”Den sto­re ufo-afslø­ring,” Kim Møl­ler Han­sen, og den ufo-for­e­ning, han er for­mand for, er det nok nær­me­re det sid­ste end det før­ste, der er det mest sand­syn­li­ge.

For i løbet af den syvåri­ge peri­o­de, hvor ufo­er­ne atter er kom­met i væl­ten, har de spil­let en vig­ti­ge­re og vig­ti­ge­re rol­le for den opmærk­som­hed­s­ø­ko­no­mi, medi­er, influ­en­ce­re og man­ge andre er så afhæn­gi­ge af. Ja, den nye ame­ri­kan­ske kabeltv-kanal News­Na­tion brug­te lige­frem ufo­er som et vig­tigt ele­ment i deres lan­ce­ring.

Såle­des var det her Ross Coult­hart brag­te det tv-inter­view, som for alvor fik David Grusch på alle læber. Inter­viewet afsted­kom sene­re, at en kreds af ame­ri­kan­ske poli­ti­ke­re – der nu er kendt som the UAP Caucas – fik sat en offi­ci­el høring om ufo­er i stand i The Hou­se Over­sight com­mit­tee. Og kabelka­na­len har i dag ansat Ross Coult­hart som fast ufo-kor­re­spon­dent.

Så lige så læn­ge, der kan bli­ve ved med at duk­ke nye, fan­ta­sti­ske histo­ri­er op. Og kred­sen af jour­na­li­ster, poli­ti­ke­re og ufo-per­son­lig­he­der kan bli­ve ved med at fast­hol­de de ufo-inter­es­se­re­de i, at den sto­re ufo-afslø­ring er lige om hjør­net. Lige så læn­ge kan inter­es­sen i ufo­er veks­les til klik, abon­nen­ter og folk, der køber ufo-ken­dis­ser­nes bøger og andre udgi­vel­ser.

Og ame­ri­ka­ner­ne er over­be­vist. Aldrig har så man­ge tro­et på ufo­er, som i dag. Og aldrig har til­li­den til den ame­ri­kan­ske rege­ring og de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der været lave­re. Her er alle ryg­ter­ne om de ufo-vrag, døde ali­ens og hem­me­li­ge forsk­nings­pro­gram­mer bare end­nu en bekræf­tel­se på, hvor galt det står fat.

Så læn­ge ufo­er­ne fly­ver…

Så jo! Der er helt klart en mere jord­nær grund til, at ufo­er er ble­vet så popu­læ­re og vig­ti­ge at tale om. Og der er lige så helt klart en grup­pe af men­ne­sker, som har alt mulig grund til at hol­de ryg­te­møl­len køren­de. Eller måske ret­te­re ufo­er­ne fly­ven­de.

Og – måske lige­frem for at gøre det end­nu nem­me­re at til­træk­ke fle­re, og få mere at skri­ve om – har den reli­gi­øse dimen­sion også fået en renæs­san­ce – sam­men med nye teo­ri­er om ufo­er­nes oprin­del­se.

Vi taler ikke læn­ge­re om extra­ter­re­stri­als. Vi taler om Non-Human Intel­li­gen­ce. NHIs. En beteg­nel­se, der dæk­ker over alt lige fra eng­le og dæmo­ner over dimen­sions­rej­sen­de og til os selv fra en fjern frem­tid. Eller en helt ukendt, intel­li­gent civi­li­sa­tion, der lever enten iblandt os. Eller lever i skjul under havets bund.

Kort og skar­pt skå­ret

I bogen ”Den sto­re ufo-afslø­ring” læg­ger SUFOI’s for­mand Kim Møl­ler Han­sen alle brik­ker­ne på bor­det, og sam­ler mål­ret­tet pus­le­spil­let, så det står klart for læse­ren, at det langt fra er den sto­re sand­hed, som man­ge ønsker er rig­tig, der er årsa­gen til, at ufo­er er ble­vet et af de hot­te­ste emner i tiden. Og har gjort ufo-sagen til det ene­ste, der ser ud til at kun­ne sam­le den ellers så split­te­de ame­ri­kan­ske nation.

Til­med gør han det på gan­ske få sider i for­hold til man­ge andre af tidens ufo-bøger. Og let læst og i sin kend­te – nogen vil nok kal­de den kon­tan­te – skri­ve­stil.

Så er du en af de man­ge, der har fået inter­es­se i ufo-sagen inden for de sene­ste år, er bogen en ene­stå­en­de måde at sæt­te nuti­dens ufo-sce­ne i et mere nøg­ter­nt per­spek­tiv. Og gen­nem bogens noter og fore­slå­e­de bog­tit­ler, podcasts og video­er får du en god mulig­hed for at sæt­te dig ind i den fak­tu­el­le viden, der rent fak­tisk fin­des om ufoop­le­vel­ser.

Lek­tør­ud­ta­lel­sen er enig i min vur­de­ring. Her skri­ver de:

Lil­le, men meget gen­ne­m­ar­bej­det og seri­øs fag­bog om et til tider kon­tro­ver­si­elt emne. Med bag­grund i et enormt kil­de­ma­te­ri­a­le og med stor ind­sigt afsø­ges emnet ind­gå­en­de og kil­de­kri­tisk, såle­des at læse­ren selv kan dan­ne sig sit eget ind­tryk. Stof­fet for­mid­les på et rela­tivt højt niveau, men sam­ti­digt meget bredt til­gæn­ge­ligt. Anbe­fa­les ind­købt til alle fol­ke­bi­bli­o­te­ker og uddan­nel­ses­bi­bli­o­te­ker, der ønsker at til­fø­je mere nuan­ce­ret lit­te­ra­tur om ufo­er til sam­lin­gen.

Af Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl

Det kan da nok være, at vi som har fulgt ufo-sagen i man­ge år, spær­re­de øjne­ne op, da en arti­kel i New York Times i decem­ber 2017 hen­te­de ufo­er­ne frem fra gem­mer­ne og fjer­ne­de dem fra lat­ter­lig­gø­rel­sens og fan­ta­ster­nes over­drev.

For plud­se­lig var det stu­e­rent at tale om ufo­er. Den stig­ma­ti­se­ring som altid fulg­te med, når du for­tal­te, du hav­de set noget, der kun­ne tol­kes som en ufo – eller lige­frem ”tro­e­de” på dem – synes at klin­ge af. I ste­det lyt­te­de alle plud­se­lig med stor og seri­øs inter­es­se.

Her og der og alle veg­ne

End­nu stør­re blev for­bløf­fel­sen, da det ame­ri­kan­ske for­svar lidt under 3 år sene­re helt offi­ci­elt indrøm­me­de, at de ikke ane­de, hvad det var for far­tø­jer, som opt­rå­d­te på de 3 video­er, der blev omtalt i før omtal­te arti­kel fra 2017.

Der­fra gik det vir­ke­lig stærkt. Både over-the­re og her­hjem­me.

Først åbne­de det ame­ri­kan­ske for­svar en ny, helt offi­ci­el enhed – The UAP Task For­ce – til at under­sø­ge ufo­er. Så pålag­de Trump – som en af sine sid­ste ger­nin­ger som præ­si­dent – de ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster og for­sva­ret at udar­bej­de en rap­port om ufo­er til kon­gres­sen.

Og vi fik en dansk­spro­get podcast om fly­ven­de tal­ler­ke­ner på Dan­marks Radio.

Ufo­er var her og der og alle veg­ne. Ja, det blev end­da en hot trend i fir­ma­er­nes mar­keds­fø­ring.

Det blev bare vil­de­re og vil­de­re

Så kom Grusch… Og der­fra væl­te­de det frem med den ene sto­re afslø­ring efter den anden om nedstyr­te­de ufo­er og døde ali­ens i både det ame­ri­kan­ske for­svars og den ame­ri­kan­ske våbe­nin­du­stris vare­tægt. Og Ross Coult­hart, Geor­ge Knapp, Jere­my Cor­bell og alle de andre jour­na­li­ster, poli­ti­ke­re og ufo-per­son­lig­he­der har lovet os, at det kun bli­ver end­nu vil­de­re her­fra.

Men har de vir­ke­lig noget at kom­me med? Er der noget om sagen? Og er den sto­re ufo-afslø­ring lige om hjør­net?

Eller er der en mere jord­nær for­kla­ring på al virak­ken, vi har ople­vet de sene­ste 7 år?

Den sto­re ufo-afslø­ring gem­mer på en mere jord­nær sand­hed

Iføl­ge for­fat­te­ren til bogen ”Den sto­re ufo-afslø­ring,” Kim Møl­ler Han­sen, og den ufo-for­e­ning, han er for­mand for, er det nok nær­me­re det sid­ste end det før­ste, der er det mest sand­syn­li­ge.

For i løbet af den syvåri­ge peri­o­de, hvor ufo­er­ne atter er kom­met i væl­ten, har de spil­let en vig­ti­ge­re og vig­ti­ge­re rol­le for den opmærk­som­hed­s­ø­ko­no­mi, medi­er, influ­en­ce­re og man­ge andre er så afhæn­gi­ge af. Ja, den nye ame­ri­kan­ske kabeltv-kanal News­Na­tion brug­te lige­frem ufo­er som et vig­tigt ele­ment i deres lan­ce­ring.

Såle­des var det her Ross Coult­hart brag­te det tv-inter­view, som for alvor fik David Grusch på alle læber. Inter­viewet afsted­kom sene­re, at en kreds af ame­ri­kan­ske poli­ti­ke­re – der nu er kendt som the UAP Caucas – fik sat en offi­ci­el høring om ufo­er i stand i The Hou­se Over­sight com­mit­tee. Og kabelka­na­len har i dag ansat Ross Coult­hart som fast ufo-kor­re­spon­dent.

Så lige så læn­ge, der kan bli­ve ved med at duk­ke nye, fan­ta­sti­ske histo­ri­er op. Og kred­sen af jour­na­li­ster, poli­ti­ke­re og ufo-per­son­lig­he­der kan bli­ve ved med at fast­hol­de de ufo-inter­es­se­re­de i, at den sto­re ufo-afslø­ring er lige om hjør­net. Lige så læn­ge kan inter­es­sen i ufo­er veks­les til klik, abon­nen­ter og folk, der køber ufo-ken­dis­ser­nes bøger og andre udgi­vel­ser.

Og ame­ri­ka­ner­ne er over­be­vist. Aldrig har så man­ge tro­et på ufo­er, som i dag. Og aldrig har til­li­den til den ame­ri­kan­ske rege­ring og de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der været lave­re. Her er alle ryg­ter­ne om de ufo-vrag, døde ali­ens og hem­me­li­ge forsk­nings­pro­gram­mer bare end­nu en bekræf­tel­se på, hvor galt det står fat.

Så læn­ge ufo­er­ne fly­ver…

Så jo! Der er helt klart en mere jord­nær grund til, at ufo­er er ble­vet så popu­læ­re og vig­ti­ge at tale om. Og der er lige så helt klart en grup­pe af men­ne­sker, som har alt mulig grund til at hol­de ryg­te­møl­len køren­de. Eller måske ret­te­re ufo­er­ne fly­ven­de.

Og – måske lige­frem for at gøre det end­nu nem­me­re at til­træk­ke fle­re, og få mere at skri­ve om – har den reli­gi­øse dimen­sion også fået en renæs­san­ce – sam­men med nye teo­ri­er om ufo­er­nes oprin­del­se.

Vi taler ikke læn­ge­re om extra­ter­re­stri­als. Vi taler om Non-Human Intel­li­gen­ce. NHIs. En beteg­nel­se, der dæk­ker over alt lige fra eng­le og dæmo­ner over dimen­sions­rej­sen­de og til os selv fra en fjern frem­tid. Eller en helt ukendt, intel­li­gent civi­li­sa­tion, der lever enten iblandt os. Eller lever i skjul under havets bund.

Kort og skar­pt skå­ret

I bogen ”Den sto­re ufo-afslø­ring” læg­ger SUFOI’s for­mand Kim Møl­ler Han­sen alle brik­ker­ne på bor­det, og sam­ler mål­ret­tet pus­le­spil­let, så det står klart for læse­ren, at det langt fra er den sto­re sand­hed, som man­ge ønsker er rig­tig, der er årsa­gen til, at ufo­er er ble­vet et af de hot­te­ste emner i tiden. Og har gjort ufo-sagen til det ene­ste, der ser ud til at kun­ne sam­le den ellers så split­te­de ame­ri­kan­ske nation.

Til­med gør han det på gan­ske få sider i for­hold til man­ge andre af tidens ufo-bøger. Og let læst og i sin kend­te – nogen vil nok kal­de den kon­tan­te – skri­ve­stil.

Så er du en af de man­ge, der har fået inter­es­se i ufo-sagen inden for de sene­ste år, er bogen en ene­stå­en­de måde at sæt­te nuti­dens ufo-sce­ne i et mere nøg­ter­nt per­spek­tiv. Og gen­nem bogens noter og fore­slå­e­de bog­tit­ler, podcasts og video­er får du en god mulig­hed for at sæt­te dig ind i den fak­tu­el­le viden, der rent fak­tisk fin­des om ufoop­le­vel­ser.

Lek­tør­ud­ta­lel­sen er enig i min vur­de­ring. Her skri­ver de:

Lil­le, men meget gen­ne­m­ar­bej­det og seri­øs fag­bog om et til tider kon­tro­ver­si­elt emne. Med bag­grund i et enormt kil­de­ma­te­ri­a­le og med stor ind­sigt afsø­ges emnet ind­gå­en­de og kil­de­kri­tisk, såle­des at læse­ren selv kan dan­ne sig sit eget ind­tryk. Stof­fet for­mid­les på et rela­tivt højt niveau, men sam­ti­digt meget bredt til­gæn­ge­ligt. Anbe­fa­les ind­købt til alle fol­ke­bi­bli­o­te­ker og uddan­nel­ses­bi­bli­o­te­ker, der ønsker at til­fø­je mere nuan­ce­ret lit­te­ra­tur om ufo­er til sam­lin­gen.

Fak­ta:

Den sto­re ufo-afslø­ring
Af Kim Møl­ler Han­sen
Udgi­vet på SUFOI’s for­lag.
87 sider, softcover med flap
Pris: kr. 149,-
Kan købes onli­ne i SUFOI’s butik.