Ingen sen­sa­tio­nel­le UAP-obser­va­tio­ner på Tra­fiks­ty­rel­sens over­våg­nings­ka­me­ra­er

Trans­port­mi­ni­ste­ren skuf­fe­de tyde­lig­vis UAP.dk og andre sen­sa­tions­lyst­ne UAP-belie­vers i sit svar på, om Tra­fiks­ty­rel­sen lå inde med UAP-obser­va­tio­ner fra de over­våg­nings­ka­me­ra­er, der over­vå­ger det dan­ske luftrum. Til­sva­ren­de lå de euro­pæ­i­ske luft­fart­smyn­dig­he­ders ECCAIRS-system til­sy­ne­la­den­de hel­ler ikke inde med UAP-opta­gel­ser.
 
 
Hoved­kon­klu­sio­nen i Tra­fik­mi­ni­ste­rens svar til Trans­port­mi­ni-
ste­ri­et om, hvor­vidt Tra­fiks­ty­rel­sen har set ufo­er på deres
over­våg­nings­ka­me­ra­er.-
(Illu­stra­tion: Scre­ens­hot fra PDF-doku­men­tet med mini­ste­rens svar)

 

Af ind­til vide­re ukend­te årsa­ger har Trans­port­ud­val­get med soci­al­de­mo­kra­ten Ras­mus Pre­hn som for­mand, plud­se­lig fået inter­es­se i at vide noget om UAP-ind­be­ret­nin­ger fra Tra­fiks­ty­rel­sens over­våg­nings­ka­me­ra­er. I hvert fald stil­le­de Trans­port­ud­val­get føl­gen­de offi­ci­el­le spørgs­mål til Trans­port­mi­ni­ste­ren til­ba­ge i febru­ar i år:

„Kan mini­ste­ren oply­se, hvor man­ge ind­be­ret­nin­ger af uiden­ti­fi­ce­re­de objekter/fænomener Tra­fiks­ty­rel­sen har mod­ta­get? Og kan mini­ste­ren i den for­bin­del­se også oply­se, hvor man­ge af sådan­ne regi­stre­rin­ger der i det hele taget optræ­der i ECCAIRS?“

Kun et enkelt uiden­ti­fi­ce­ret objekt

Her i star­ten af marts 2023 kom der så svar fra Trans­port­mi­ni­ste­ren. Det kan læses her i sin ful­de ord­lyd.

Skal vi kort opsum­me­re det vig­tig­ste, må det være det­te citat fra sva­ret:

„Tra­fiks­ty­rel­sen har fore­ta­get en søg­ning i sty­rel­sens jour­nal­sy­stem. I jour­nal­pe­ri­o­den 2011–2021, har sty­rel­sen mod­ta­get én ind­be­ret­ning ved­rø­ren­de uiden­ti­fi­ce­re­de objekter/fænomener. Ind­be­ret­nin­gen ved­rør­te et uiden­ti­fi­ce­ret fly­ven­de objekt. I den gæl­den­de jour­nal­pe­ri­o­de (den­ne løber fra 2021 og frem til 2026) har sty­rel­sen mod­ta­get én ind­be­ret­ning ved­rø­ren­de uiden­ti­fi­ce­re­de objekter/fænomener. Ind­be­ret­nin­gen ved­rø­rer kon­dens­stri­ber.“

Alt­så har der siden 2011 kun været ét til­fæl­de, hvor over­våg­nings­ka­me­ra­er­ne har fan­get noget over dansk luftrum, der ikke var til at iden­ti­fi­ce­re. Og skul­le Tra­fiks­ty­rel­sen ønske en for­kla­ring på det enli­ge til­fæl­de, stil­ler SUFOI ger­ne sine eks­per­ter til rådig­hed.

ECCAIRS ser ikke UAP’s som en trus­sel for luft­far­ten

Det euro­pæ­i­ske koor­di­na­tions­cen­ter for uhelds- og hæn­del­ses­sy­ste­mer hav­de hel­ler ingen UAP-obser­va­tio­ner at bidra­ge med. Det skyl­des, at:

„ECCAIRS (Euro­pe­an Co-ordi­na­tion Cen­ter for Acci­dent and Inci­dent Repor­ting Systems) udgør en digi­tal plat­form, der under­støt­ter de euro­pæ­i­ske luft­fart­smyn­dig­he­der i at opfyl­de for­må­let med for­ord­nin­gen, nem­lig at rele­van­te sik­ker­heds­op­lys­nin­ger rela­te­ret til civil luft­fart ind­be­ret­tes, ind­sam­les, opbe­va­res, beskyt­tes, udveks­les, vide­re­gi­ves og ana­ly­se­res med det ene for­mål at for­bed­re luft­fart­s­sik­ker­he­den. Det er ikke muligt at få udle­ve­ret mate­ri­a­le fra Data­ba­sen, hvis oplys­nin­gen ikke har et luft­fart­s­sik­ker­heds­mæs­sigt for­mål. Tra­fiks­ty­rel­sen har der­for ikke mulig­hed for at oply­se, hvor man­ge ind­be­ret­nin­ger om uiden­ti­fi­ce­re­de objekter/fænomener, der fin­des i den euro­pæ­i­ske data­ba­se.“

Alt­så har ECCAIRS ikke grund til at anse UAP’s for en trus­sel mod luft­far­ten. Sand­syn­lig­vis af den ind­ly­sen­de grund, at de ikke har regi­stre­ret obser­va­tio­ner af sådan­ne objek­ter.

UAP.dk for­sø­ger at ska­be en storm i et glas vand

Lige­som vi ikke end­nu ken­der årsa­gen til Trans­port­ud­val­gets plud­se­li­ge inter­es­se for UAP-obser­va­tio­ner på diver­se over­våg­nings­ka­me­ra­er, har det dan­ske belie­ver-site UAP.dk af lige så ukend­te grun­de kendt til spørgs­må­let og for­søgt at ska­be en storm i et glas vand i deres arti­kel om sva­ret.

Artik­len i UAP.dk oprid­ser både spørgs­må­let og det skuf­fen­de svar. Sam­ti­dig bort­for­kla­rer de mang­len­de dan­ske UAP-obser­va­tio­ner fra offi­ci­elt hold med, at rada­rer­ne i de dan­ske luft­hav­nes kon­troltår­ne er kali­bre­ret, „så alle ano­ma­li­er fra­sor­te­res. Fly­ve­l­e­der­ne kan slet ikke se uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner, hvis de fx har et unor­malt fly­ve­møn­ster, en uven­tet fly­ve­høj­de, en mær­ke­lig form eller en ufor­klar­lig hastig­hed.“

Fly­ve­l­e­de­re stil­ler sig ufor­stå­en­de over for UAP.dk’s påstan­de

Vi har fore­holdt Trans­port­mi­ni­ste­rens svar og UAP.dk’s påstan­de til et par tid­li­ge­re civi­le og mili­tæ­re fly­ve­l­e­de­re. De mener dels, at spørgs­må­let er spild af Tra­fiks­ty­rel­sens tid, og dels stil­ler de sig ufor­stå­en­de over for UAP.dk’s påstan­de, da det jo i yder­ste kon­se­kvens kun­ne være med til at sæt­te fly­sik­ker­he­den over styr.

For net­op fly­ve­sik­ker­he­den er jo af stør­ste vig­tig­hed for fly­ve­l­e­der­ne og den alt­over­ve­jen­de grund til, at de sid­der og diri­ge­rer luft­tra­fik­ken. Og i den for­bin­del­se ser de ikke noget i de fore­lig­gen­de ind­be­ret­nin­ger, som gør UAP’s til et fly­sik­ker­heds­mæs­sigt pro­blem.

Vi har i SUFOI fuld til­lid til For­sva­rets kon­trol med det dan­ske luftrum og ser ingen grund til at stil­le spørgs­mål ved det.

Når UAP.dk blan­der tin­ge­ne og de for­skel­li­ge myn­dig­he­ders opga­ver sam­men, udstil­ler det blot skri­ben­tens mang­len­de basa­le viden om dan­ske civi­le og mili­tæ­re radar­sy­ste­mers funk­tio­ner og vir­ke­må­de.

Det dan­ske for­svar har aldrig haft et UFO-kon­tor

Sam­ti­dig ven­der UAP.dk også til­ba­ge til Tri­ne Bram­sens svar til Fol­ke­tin­get om, hvor­vidt det dan­ske for­svar hav­de kend­skab til uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter over dansk luftrum. I den for­bin­del­se slut­ter artik­len af med føl­gen­de sva­da:

„Sam­ti­dig luk­ke­de For­sva­ret sit UFO-kon­tor i janu­ar 2009. Der­ef­ter over­dra­ge­de man kon­to­rets sam­le­de sags­om­rå­de og behand­ling af frem­ti­di­ge hen­ven­del­ser fra bor­ger­ne til inter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen SUFOI — Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion.“

For det før­ste er SUFOI ikke en eller anden for­dækt inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion med en skjult agen­da. Vores for­mål er at infor­me­re om fæno­me­ner, som kan føre til ufoop­le­vel­ser.

For det andet luk­ke­de For­sva­ret ikke „sit UFO-kon­tor“ i janu­ar 2009. Det hav­de været svært, da der aldrig har eksi­ste­ret et sådant „UFO-kon­tor“. Så „kon­to­rets sam­le­de sags­om­rå­de og behand­ling af frem­ti­di­ge hen­ven­del­ser fra bor­ge­re“ er der­for et postu­lat, der ude­luk­ken­de synes frem­ført for at sæt­te ekstra kulør på og øge salg­bar­he­den af artik­len. Men det bli­ver ind­hol­det jo ikke lige­frem mere kor­rekt af.

Som det anfø­res på For­sva­rets hjem­mesi­de, er sagen en helt anden og væsent­lig min­dre sen­sa­tio­nel:

„Fly­ve­våb­nets ope­ra­tions­cen­ter sam­le­de i man­ge år alle hen­ven­del­ser om uiden­ti­fi­ce­re­de fly­ven­de objek­ter i en map­pe, efter hen­ven­del­ser­ne var ble­vet under­søgt. Den map­pe valg­te Fly­ve­våb­net i 2009 at gøre offent­ligt til­gæn­ge­lig.“

På sam­me site kan hele det offent­lig­gjor­te rap­port­ma­te­ri­a­le også down­lo­a­des. Og i for­bin­del­se med offent­lig­gø­rel­sen skrev Fly­ve­våb­net i deres pres­se­med­del­el­se:

„I dag har Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion fuld­stæn­digt over­ta­get opga­ven med at ind­sam­le og efter­for­ske UFO-obser­va­tio­ner, så Fly­ve­våb­net kun leve­rer brik­ker til opkla­rings­ar­bej­det i form af infor­ma­tio­ner om hvor og hvor­når, der har været mili­tæ­re fly i dansk luftrum.“

Så SUFOI lig­ger på ingen måde inde med hem­me­li­ge ufo-rap­por­ter fra For­sva­ret eller mod­ta­ger ufo-obser­va­tio­ner fra deres ansat­te, sådan som en kreds af UAP-fana­ti­ke­re før har frem­ført det.

Sen­sa­tio­nen som UAP.dk – helt bevidst – over­så i Trans­port­mi­ni­ste­rens svar

Afslut­nings­vis skal det da også lige næv­nes, at embeds­mæn­de­ne i Trans­port­mi­ni­ste­ri­et er grun­di­ge i deres for­ar­bej­de og research. Det frem­går af Trans­port­mi­ni­ste­rens svar. Sam­ti­dig bevi­ser det, at både embeds­mænd og mini­ster besid­der en god por­tion humor.

Såle­des hav­de mini­ste­ri­et bedt Tra­fiks­ty­rel­sen fore­ta­ge en søg­ning i den natio­na­le data­ba­se, der anven­des til ind­sam­ling af ind­be­ret­nin­ger af betyd­ning for luft­fart­s­sik­ker­he­den. Ved søg­nin­gen fandt de 25 hæn­del­ser, hvor enten ‚uiden­ti­fi­ce­ret’ eller ‚uni­den­ti­fied’ (inkl. bøj­nin­ger af orde­ne) var ble­vet brugt i over­skrif­ten på ind­be­ret­nin­gen.

Det lyder jo så utro­ligt sen­sa­tio­nelt, at det kan undre, at UAP.dk ikke har vide­re­bragt den­ne del af sva­ret i deres arti­kel. I hvert fald ind­til du læser fort­sæt­tel­sen: „Blandt ind­be­ret­nin­ger­ne om uiden­ti­fi­ce­re­de objekter/fænomener er blandt andet ind­be­ret­ning om uiden­ti­fi­ce­re­de lug­te, lyde og kuf­fer­ter. Ind­be­ret­nin­ger­ne for­de­ler sig over en peri­o­de på ca. 22 år, som er den peri­o­de, hvor ind­be­ret­nin­ger af betyd­ning for luft­fart­s­sik­ker­he­den er ind­sam­let i den natio­na­le data­ba­se.“

Alt­så end­nu en skuf­fel­se for de entu­si­a­sti­ske UAP-fana­ti­ke­re, der febrilsk jag­ter bevi­ser på ikke-eksi­ste­ren­de UAP-obser­va­tio­ner, som de mener, den dan­ske stat og for­sva­ret lig­ger inde med.

Tæt konjunk­tion af Venus og Jupi­ter
gav mas­ser af ufo-ople­vel­ser

Da pla­ne­ter­ne Venus og Jupi­ter stod tæt sam­men på aften­him­len i dage­ne omkring den 1. marts, udlø­ste det både tele­fon­storm hos svensk poli­ti, og gav mas­ser af obser­va­tions­be­ret­nin­ger på både SUFOI’s og man­ge andre ufo­grup­pers Face­book-kana­ler. Læs om de man­ge spøj­se mis­for­tolk­nin­ger, hvor­for fæno­me­net opstår med jæv­ne mel­lem­rum, og hvor­når Jupi­ter og Venus igen står lige så tæt på him­len.
 
 
Omkring den 1. marts stod pla­ne­ter­ne Venus og Jupi­ter i tæt konjunk­tion på aften­him­len. Her set fra Ben­nys
hjem­me­adres­se taget med en iPho­ne 8.
(Foto: Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl).

 

I dage­ne omkring 1. marts 2023 stod pla­ne­ter­ne Venus og Jupi­ter gan­ske tæt på aften­him­len mod vest. Det afsted­kom rig­tig man­ge ufo-obser­va­tio­ner og bekym­re­de hen­ven­del­ser til myn­dig­he­der­ne.

Det ske­te dels på grund af, at der går fle­re år mel­lem så tæt en konjunk­tion af de to pla­ne­ter — som det hed­der, når to astro­no­mi­ske objek­ter ses tæt ved siden af hin­an­den på him­len. Og dels på grund af at den sik­ker­heds­po­li­ti­ske situ­a­tion, vi befin­der os i net­op nu, har gjort folk ekstra opmærk­som­me på frem­me­d­ar­te­de fæno­me­ner på him­len.

Mas­ser af ufo-obser­va­tio­ner

I løbet af dage­ne omkring 1. marts blev der der­for slå­et man­ge video­er og bil­le­der op på både SUFOI’s Face­book og de andre ufo-grup­pers Face­book-sider. Samt stil­let spørgs­mål om hvad him­mel­fæ­no­me­net skyld­tes i fle­re astro­no­mi- og lokal­grup­per.

Fle­re af obser­va­tø­rer­ne hav­de sær­de­les liv­ag­ti­ge ople­vel­ser med de to pla­ne­ter, selv om de hang „bomstil­le“ på aften­him­len. Andre hav­de en mistan­ke om en mere natur­lig for­kla­ring.
(Foto: Ano­ny­mi­se­re­de skærm­bil­le­der fra SUFOI’s Face­book-grup­pe)

 

Fle­re af obser­va­tø­rer­ne hav­de sær­de­les liv­ag­ti­ge ople­vel­ser med de to pla­ne­ter, selv om de hang „bomstil­le“ på aften­him­len. Én ople­ve­de såle­des, at de fløj rundt over hele byen, uden at der kun­ne høres nogen lyd. Og en anden — i en af de andre ufo-grup­per på Face­book — men­te lige­frem at kun­ne se det objekt, som lyse­ne sad på.

Det er ikke ual­min­de­ligt, at hjer­nen spil­ler obser­va­tø­rer sådan et pus. For når vi nor­malt ser to lys, som er så tæt på hin­an­den, er der jo oftest også en fly­ve­ma­ski­ne invol­ve­ret, som lyse­ne sid­der på. Der­for ska­ber hjer­nen helt auto­ma­tisk for­vent­nin­gen om, at der befin­der sig et objekt mel­lem lyse­ne. Den­ne form for fejl­per­cep­tion kan du læse mere om i bogen 50 år med ufo­er, som kan hen­tes gra­tis fra SUFOI’s hjem­mesi­de.

En sær­lig påstå­e­lig obser­va­tør tro­e­de ikke på for­kla­rin­gen om Venus og Jupi­ter. For han var vant til at gå med hund­en om afte­nen på det tids­punkt og hav­de aldrig lagt mær­ke til de to lys før. Det hav­de han jo sådan set ret i, da der — som alle­re­de nævnt — går man­ge år imel­lem, at der opstår så tæt en konjunk­tion mel­lem de to pla­ne­ter.

Da det åben­bart gik op for ham, at for­kla­rin­gen var god nok, slet­te­de han sit opslag. Det ses desvær­re alt for tit og er utro­ligt ærger­ligt. For når folk slet­ter deres opslag, mister vi gode eksemp­ler på, hvor­dan folk ople­ver, beskri­ver og rea­ge­rer på ukend­te lys­fæ­no­me­ner på him­len.

Poli­ti­et har ingen igang­væ­ren­de ope­ra­tio­ner i luf­ten for nuvæ­ren­de

I Sve­ri­ge ople­ve­de fle­re poli­ti­sta­tio­ner lan­det over tele­fon­storm, for­di bekym­re­de bor­ge­re rin­ge­de ind og anmeld­te alt lige fra heli­kop­te­re over ufo­er og bal­lo­ner og til dro­ner. Jo, det er helt klart, at kri­gen i Ukrai­ne, Ruslands ras­len med sab­len over for Vesten og affæ­ren med den kine­si­ske spionbal­lon over USA har fået folk op på stik­ker­ne.

Pres­set på tele­fo­ner­ne hos Poli­ti­et i Jämt­land var på et tids­punkt så stort, at de den 1. marts kl. 19.30 gik ud med en med­del­el­se på deres hjem­mesi­de om fæno­me­net.

Poli­ti­et i Jämt­land gik ud med en med­del­el­se på deres hjem­mesi­de om fæno­me­net for at tage pres­set af tele­fo­ner­ne.
 

Så tæt på hin­an­den på aften­him­len – og dog 670 mil­li­o­ner km fra hin­an­den

Men på trods af at folk både tro­e­de, at de så rum­ski­be, heli­kop­te­re, bal­lo­ner og dro­ner med kraf­ti­ge lys på, befandt de to pla­ne­ter sig ca. 670 mil­li­o­ner km fra hin­an­den på obser­va­tion­s­tids­punk­tet. Fæno­me­net opstod ude­luk­ken­de, for­di de to pla­ne­ter stod på en sådan måde i deres baner rundt om Solen, at de fra Jor­den så ud til at være gan­ske tæt på hin­an­den.

Venus er en indre pla­net, som i gen­nem­snit er ca. 108 mil­li­o­ner km væk fra Solen. Så set fra Jor­den befin­der Venus sig altid i nær­he­den af Solen. Den mak­si­ma­le vin­kel­af­stand er 47°. Det bety­der, at Venus føl­ger med Solen rundt om him­len i løbet af et år. Samt at den aldrig kom­mer til at stå i mod­sat­te ret­ning af Solen.

Jupi­ter er der­i­mod en ydre pla­net, som befin­der sig ca. 778 mil­li­o­ner km fra Solen. Den bru­ger 12 år på et kredsløb om Solen, og en gang om året er den i oppo­si­tion. Det vil sige, at den står i den mod­sat­te ret­ning af Solen, og der­for er på him­len hele nat­ten.

Som et resul­tat af Jor­dens bevæ­gel­se omkring Solen vil Jupi­ter omkring et halvt år sene­re stå i sam­me ret­ning som Solen. Set fra Jor­den synes Solen nem­lig i løbet af ét år at bevæ­ge sig en gang rundt gen­nem stjer­ne­bil­le­der­ne på Eklip­ti­ka.

I vir­ke­lig­he­den er det jo Jor­den, som bevæ­ger sig om Solen, så vi i årets løb ser i for­skel­li­ge ret­nin­ger ud i sol­sy­ste­met. Solens til­sy­ne­la­den­de bevæ­gel­se bety­der, at Jupi­ter står i sam­me ret­ning som Solen en gang om året — eller nær­me­re bestemt nogen­lun­de hver 13. måned.

Efter­som Venus som nævnt altid befin­der sig i nær­he­den af Solen, vil Jupi­ter der­for også pas­se­re Venus ca. en gang om året. Med andre ord fore­kom­mer der en konjunk­tion mel­lem Jupi­ter og Venus med omkring et års mel­lem­rum.

Ikke nær så spek­taku­lært, sidst det ske­te

Imid­ler­tid kred­ser Jupi­ter og Venus rundt om Solen i lidt for­skel­li­ge bane­pla­ner. Så afstan­den mel­lem dem vari­e­rer en hel del fra gang til gang. Der­for er det ikke alle konjunk­tio­ner, som er lige spek­taku­læ­re.

Hvis konjunk­tio­nen der­u­d­over fin­der sted på et tids­punkt, hvor pla­ne­ter­ne står tæt på Solen, kan konjunk­tio­nen ikke ses, for­di den fore­går på dag­him­len.

Sidst Jupi­ter og Venus stod lige så tæt sam­men på aften­him­len som i begyn­del­sen af marts, var den 30. juni 2015. Det var lige midt i som­me­rens lyse næt­ter. Så med det blot­te øje var synet ikke helt så bemær­kel­ses­vær­digt.

Et sær­ligt for­hold ved konjunk­tio­nen den 30. juni 2015 var, at der 4 måne­der sene­re, dvs. i slut­nin­gen af okto­ber, fandt end­nu en for­holds­vis tæt konjunk­tion sted. Både Venus og Jupi­ter hav­de i mel­lem­ti­den bevæ­get sig om på mor­gen­him­len. Og på grund af Venus’ sær­li­ge sløj­fe­for­me­de bane­for­hold i for­bin­del­se med dens skif­te fra aften- til mor­gen­him­len, hav­de den bevæ­get sig på en sådan måde, at den atter pas­se­re­de tæt for­bi Jupi­ter.

Sker først igen i 2039

Alt­så kan du se frem til fle­re konjunk­tio­ner i de kom­men­de år. Men enten er de ikke nær så tæt­te eller ikke så syn­li­ge. Sam­ti­dig vil fle­re af dem opstå på mor­gen­him­len, hvor der oftest er væsent­lig fær­re, som er våg­ne til at se dem.

Fak­tisk skal vi helt hen til den 2. novem­ber 2039, før vi kan ople­ve en lige så tæt konjunk­tion som den, vi net­op har ople­vet. Den vil fore­gå på mor­gen­him­len, hvor­for det næp­pe vil med­fø­re nær så man­ge ufo-rap­por­ter og bekym­re­de opkald til myn­dig­he­der­ne.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.