Fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

 

1093 Køben­havn K. 23. febru­ar 2021

I slut­nin­gen af juni måned kom den­ne hen­ven­del­se fra en foto­graf:

Hej Jeg har bl.a. taget dis­se to bil­le­der ved Køben­havns lys festi­val 23/2–21. Beg­ge bil­le­der er taget på sta­tiv hvor eks­po­ne­rin­gen er 5 sekun­der. På det ene ser jeg tre grøn­ne prik­ker i høj­re hjør­ne. Da er de er taget på sta­tiv med 5 sekun­ders eks­po­ne­ring kan jeg kon­sta­te­re at objek­ter­ne står stil­le i luf­ten. Det andet bil­le­de der er taget 30 sekun­der før, er der ikke intet at se.

Foto­gra­fen fort­sæt­ter bl.a. .Exif-data siger kl. 20.45. Ingen blitz anvendt. Er der nog­le seri­ø­se bud på, hvad der ses på opta­gel­sen?

På den ori­gi­na­le opta­gel­se ses i øver­ste høj­re hjør­ne 3 små afteg­nin­ger. Udsnits­for­stør­rel­se af områ­det er her­over for tyde­lig­he­dens skyld ind­sat i neder­ste høj­re hjør­ne.
 

Bil­le­det på Face­book afsted­kom en del kom­men­ta­rer

For at få flest muli­ge til­ba­ge­mel­din­ger på, hvad der kun­ne være foto­gra­fe­ret, blev bil­le­det lagt ud i SUFOI’s Debat­forum på Face­book den 27. juni 2021, hvor fotos og div. kom­men­ta­rer kan ses.

Foto­gra­fens angi­vel­se af opta­gel­ses­ste­det ved kana­len for­an Natio­nal­ban­ken og ret­nin­gen for foto­op­ta­gel­sen.

 

Her skrev Søren Rosen­berg Jen­sen bl.a. Den slags grøn­ne plet­ter ple­jer at være inter­ne reflek­tio­ner i objek­ti­vet, som kom­mer fra en kraf­tig lyskil­de i mod­sat­te ende af bil­le­det. Måske en cykel med blin­ken­de cykel­lyg­te, der har holdt stil­le på bro­en, imens bil­le­det blev taget? Det vil­le være let­te­re at sam­men­lig­ne med et af bil­le­der­ne, hvor plet­ter­ne ikke er på.

Foto­et taget 30 sek. tid­li­ge­re, hvor lys­plet­ter­ne ikke var på, blev her­ef­ter lagt op på Face­book til evt. hjælp til andre inter­es­se­re­de. Det kan dog til­fø­jes, at ingen syn­li­ge lyskil­der på bil­le­det kan have givet anled­ning til alm. kend­te refleks­dan­nel­ser.

Ved et besøg i Køben­havn tog Foto­af­de­lin­gen i dags­lys det­te
over­sigts­bil­le­de til sagen. Der var dog umid­del­bart ingen
„mistæn­ke­li­ge mulig­he­der for lyskil­der“ at se.

 

Ulrik la Cour anfør­te på Face­book bl.a. Det er sik­kert alle­re­de nævnt. Men hvis åbning­sti­den er 5 sekun­der, så kan der ikke kon­klu­de­res at der er tale om 3 sam­ti­di­ge ikke bevæ­gen­de lys. Der kan sag­tens være tale om 3 blink på et bevæ­gen­de motiv. Jeg tæn­ker man skal tage far­ven med et gran salt, — da lys i for­hold til kame­ra­ets hvid­ba­lan­ce er for­holds­vist — lad os sige — modu­ler­bart.

Ras­mus F. Hagen peger på lys­plet­ter­nes lig­hed med kun­stin­stal­la­tio­nen „Ånd“, men note­rer også, at de var på Høj­bro­p­lads (som er skråt bag til høj­re for foto­gra­fen). Men de kun­ne godt lig­ne de, som er foto­gra­fe­ret.

SUFOI’s man­ge­åri­ge foto­kon­su­lent Hans Bød­ker, tidl. jager­pi­lot og over­fly­ve­l­e­der, er ret over­be­vist i sin for­kla­ring. Mit bed­ste bud er, at det er et fly, der er på vej til en høj­re­hånds anflyv­ning til bane 22 i Kastrup. det kan fly­ve Nat VFR så det ikke bli­ver vist Flight radar. De grøn­ne lys kan være de grøn­ne navi­ga­tions­lys der sid­der yderst på høj­re vin­ge­tip og er sat på flash. Der­for ser man tre lys der net­op er det antal man når at se på 5 sec. der er eks­po­ne­ring­sti­den. Man kan se at fly­et fly­ver NE på ellers vil­le lyse­ne være røde. Det er ikke alle squak der ses på Flight radar der er nog­le der ikke vises f.eks. VFR fly (VFR = visu­el­le fly­vereg­ler) og vis­se lave fly der er uin­ter­es­san­te og mulig­vis også andre afhæn­gig af, hvor i syste­met man har valgt at tap­pe sig­na­let, sig­na­let kan fil­tre­res på for­skel­lig måde enten efter type eller betyd­ning eller andre para­me­tre som høj­debånd eller mili­tær­fly og for­modent­lig også andre para­me­tre.

Udskrift fra FlightRadar24 viser banen for Air Gre­en­lands fly under lan­ding i Kastrup Luft­havn.
 

SUFOI’s kom­men­ta­rer og kon­klu­sion

Lys­plet­ter­ne mat­cher ikke en alm. refleks­dan­nel­se i objek­ti­vet og ude­luk­kes der­for.

Foto­af­de­lin­gen har gen­nem­gå­et FlightRadar24 fle­re gan­ge til­ba­ge den 23. febru­ar. Der er en heli­kop­ter på vej ud i Øster­sø­en, men lidt for tid­ligt. Der er et andet fly under lan­ding lidt før, men det bed­ste match er fort­sat et Gre­en­land Air fly, der fore­ta­ger et høj­re­d­rej inden lan­din­gen i Kastrup, som nævnt af Hans Bød­ker oven­for.

Det vides ikke, hvor­dan fly­ets lys (ex. grønt posi­tions­lys og blinklys) vil­le have været syn­li­ge på en 5 sek. eks­po­ne­ring. Men der kan natur­lug­vis som nævnt være tale om et enkelt (blink-) lys, der på det­te tids­punkt er syn­ligt 3 gan­ge inden­for de 5. sekun­ders eks­po­ne­ring af bil­le­det.

Efter fle­re gen­nem­gan­ge af sagen er det Foto­af­de­lin­gens opfat­tel­se, at flylys­fø­rin­gen vir­ker som en rime­lig, sand­syn­lig for­kla­ring, især da den stam­mer fra en tidl. jager­pi­lot og man­ge­årig fly­ve­l­e­der som Hans Bød­ker.

8700 Hor­sens 26. sep­tem­ber 2021

Den kort­fat­te­de hen­ven­del­se fra obser­va­tø­ren næv­ner bl.a. Var ude at gå med min hund. Jeg kig­ger op i luf­ten og ser den­ne svæ­ven­de gen­stand. Den fly­ver rela­tiv hur­tig. Jeg nåe­de hel­dig­vis at fil­me den.

Obser­va­tø­ren til­fø­jer sene­re: Min før­ste tan­ke var at det var en pose. Det lig­ne­de en pose. Den måde den bevæ­ge­de sig på, lig­ne­de en pose der flag­re­de i vin­den. Men jeg vid­ste selv­føl­ge­lig godt, at en pose ikke kun­ne kom­me så højt op i luf­ten, og det var så der jeg blev nys­ger­rig og begynd­te at opta­ge.

Stil­l­bil­le­de fra den optag­ne video.

 

Video­op­ta­gel­sen kan stu­de­res nær­me­re under SUFOI’s Debat­forum på Face­book den 3. okto­ber 2021.

Udsnits­for­stør­rel­ser fra den optag­ne video viser, at afteg­nin­gen ændrer
sig under­vejs under flyv­nin­gen.

 

Kom­men­ta­rer og kon­klu­sion

Vis­se Face­book-kom­men­ta­rer gik på, at man kun­ne få øje på afteg­nin­ger af pro­pel­ler… Man kan på alle bil­le­der fornemme/ane fire arme der stik­ker ud… Det er en stor dro­ne…

Foto­af­de­lin­gen er enig i, at man kan „ane“ pro­pel­ler. MEN peger vide­re på, at med kraf­ti­ge for­stør­rel­ser af små data, kan man nemt kom­me til at over­for­tol­ke tin­ge­ne i bil­led­be­hand­ling.

SUFOI’s Ras­mus F. Hagen inter­es­se­rer sig meget for dro­ner og kom­men­te­rer bla. Jeg ret sik­ker på at der er tale om en und­slup­pen heli­um­bal­lon — dels for­di at jeg synes den hopper/vipper til sidst i fil­men og dels pga. udform­nin­gen („tre­kan­tet“) som sjæl­dent ses ved små dro­ner… jeg tæn­ker at det måske er en hjer­te­for­met bal­lon. Yder­me­re fly­ver den i vin­dret­nin­gen. Er ikke enig i at der er pro­pel­ler eller rotor på dis­se bil­le­der.

Foto­af­de­lin­gens kon­klu­sion er der­for: Ud fra video­er­ne ser det ud til, at gen­stan­den tum­b­ler gen­nem luf­ten. Det sker i over­ens­stem­mel­se med vin­dret­nin­gen, hvil­ket igen tyder på noget vind-/luftbå­ret, f.eks. bal­lon af en slags eller en plast­po­se ført op i luf­ten af vin­den.

7000 Fre­de­ri­cia 16. okto­ber 2021

I sin hen­ven­del­se til SUFOI anfø­rer obser­va­tø­ren bla. Jeg er ama­tøra­stro­nom og så det før­ste objekt kom­me fra SW og det hav­de en far­ve som flam­men i et bål. Det bøl­ge­de på en måde, som kun­ne det have været var­me­dis. Jeg for­ven­te­de at høre en lyd for det kom lyn­hur­tigt imod mig. Objek­tet pas­se­re­de for­an mig i 70–80 gra­ders høj­de for straks efter at for­svin­de bag tagryg­ge i ca. 45 gra­ders høj­de i NE ret­ning. Kl. 1905 kom der end­nu en, i sam­me fart men mere ‚fast’ i for­men. Der var over­ra­sken­de ingen lyd. Jeg fik bil­le­der af num­mer to.

Øverst ses lyset over en nær­lig­gen­de eta­ge-
ejen­dom. Nederst ses en udsnits­for­stør­rel­se
af et af de mod­tag­ne fotos af lyset på him­len.

 

Kom­men­ta­rer og kon­klu­sion

DMI’s vej­rar­kiv er kon­sul­te­ret. Der er ud fra lysets bevæ­gel­ses­møn­ster rime­lig over­ens­stem­mel­se med et vind­bå­ret objekt. Obser­va­tø­rens beskri­vel­se bl.a. … det hav­de en far­ve som flam­men i et bål. Det bøl­ge­de på en måde, som kun­ne det have været var­me­dis. Der er også obser­ve­ret et ekstra lys af nogen­lun­de sam­me udse­en­de og sam­me bane/flyvning. Det lyk­ke­des obser­va­tø­ren at foto­gra­fe­re det­te sid­ste lys.

Efter en gen­nem­gang af sagen, er Foto­af­de­lin­gen ikke i tvivl om, at der er obser­ve­ret små varm­luft­bal­lo­ner med et bræn­den­de mate­ri­a­le i bun­den til opdrift og oplys­ning opsendt fra nær­om­rå­det.

Der kan ses fle­re oplys­nin­ger om varm­luft­bal­lo­ner på SUFOI’s hjem­mesi­de: www.ufo.dk under „Him­lens fænomener“/„Små varm­luft­bal­lo­ner“.

Efter at opsen­del­se efter­hån­den ikke læn­ge­re er alm. til­ladt, hører dis­se opsen­del­ser til sjæl­den­he­der­ne — i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re.

5220 Oden­se SØ 27. juli 2021

SUFOI’s Debat­forum på Face­book modt­og det­te ind­læg om en inter­es­sant obser­va­tion den 27. juli 2021 fra Oden­se SØ:

Kl. 22.14 i aftes, på vej hjem fra job, så jeg det­te på him­len. Jeg nåe­de desvær­re ikke at fil­me da det var tæt­te­re på, men kan sige at det slet ikke lig­ner en dro­ne og at der hel­ler slet ikke var lyd på.. Hvad tæn­ker i?

Obser­va­tø­ren til­fø­jer sene­re bla.: Det her var meget stør­re end en dro­ne. Jeg ved at der fin­des silent dro­ne, men det jeg så var alt­så meget stør­re end en dro­ne… Jeg nåe­de desvær­re bare ikke at fan­ge det fra start da jeg fik øje på det og det var tæt­te­re på. Ingen lyd og bevæ­ge­de sig meget hur­tigt… Jeg er sik­ker på at det hver­ken var heli­kop­ter eller dro­ne.

Ret­ning og varig­hed skal jeg desvær­re ikke kun­ne udta­le mig om.. Jeg blev meget over­ra­sket over synet og nåe­de først lidt sent at rea­ge­re og fil­me hvad jeg så… Objek­tet var sort og lig­ne­de slet ikke hver­ken dro­ne eller heli­kop­ter!

Det lil­le mør­ke objekt ses øverst i bil­le­det th. for gade­lam­pen.

Udsnits­for-stør­rel­ser fra den
mod­tag­ne video.

 

Kom­men­ta­rer og kon­klu­sion

Video­en afsted­kom man­ge kom­men­ta­rer og for­slag til for­kla­ring. Den ori­gi­na­le video­se­kvens samt kom­men­ta­rer og ekstra stil­l­fo­tos og videoklip kan ses under SUFOI’s Debat­forum på Face­book den 27. juli 2021.

Video­se­kven­sen er detal­je­ret gen­nem­gå­et, lige­som der er stu­de­ret kraf­ti­ge for­stør­rel­ser af det lil­le, mør­ke objekt på him­len. Ofte anes der roto­rer, og lig­he­den med en heli­kop­ter vis­se ste­der i video­en er da også slå­en­de.

En gen­nem­gang af FlightRadar24.com for hel­kop­ter­flyv­ning i områ­det gav umid­del­bart intet resul­tat for det anfør­te tids­punkt. Søren Rosen­berg Jen­sen gør på Face­book opmærk­som på, at en læge­he­li­kop­ter med mel­lem­lan­ding på Drejø var aktiv over Oden­se i vest­lig ret­ning, hvil­ket vil­le pas­se med mod­lys fra sol­ned­gan­gen, som vil­le gøre at den optræ­der sort på him­len. Tids­punk­tet er dog 5–10 minut­ter tid­li­ge­re end det rap­por­te­re­de på obser­va­tio­nen, og obser­va­tio­nen fore­ta­ges mod nord.

SUFOI’s Foto­af­de­ling har der­for været i kon­takt med For­svarskom­man­do­en, der i en mail den 7. sep­tem­ber 2021 bla. sva­rer: For­svarskom­man­do­en har under­sø­ge egne fly­ak­ti­vi­te­ter i områ­det den pågæl­den­de dag og der har ikke været mili­tær flyv­ning eller øvel­ses­ak­ti­vi­te­ter på det pågæl­den­de tids­punkt.

Der fore­læg­ger ingen rap­por­ter om til­sva­ren­de obser­va­tio­ner fra anden side ved ope­ra­tions­cen­tret lige­som poli­tiets døgn­rap­port hel­ler ikke har bemærk­nin­ger.

Stør­rel­sen af objek­tet er svær at anslå, da der ikke er noget i bil­le­det der indi­ke­rer afstand eller stør­rel­ses­for­hold.

Umid­del­bart kun­ne sil­hu­et og bevæ­gel­ses­møn­ster lig­ne en heli­kop­ter, men det kan ikke fast­slås enty­digt ud fra video­en.

På fore­spørgsel oply­ser en af pilo­ter­ne ved det loka­le fir­ma „Schou Heli­cop­ters“ bla. Vi hav­de ikke nogen heli­kop­ter på det giv­ne tids­punkt da vi først fik vores nuvæ­ren­de heli­kop­ter OYHST i mid­ten af august.

På en hen­ven­del­se til Hans Chri­sti­an Ander­sen Air­port sva­rer en med­ar­bej­der fra „tår­net“ bla. HCAA har ingen bud på hvad der er obser­ve­ret. Obser­va­tio­nen er fore­gå­et uden for HCAA/tårnets åbnings­tid, og vi har ingen plan­lagt flyv­ning i det tids­rum.

I har alle­re­de snak­ket med Schou-heli­kop­ters, For­sva­ret, og mener ikke, det er HeliDoc/Ambulanceflyvning.

Alter­na­tivt kan det være en anden maski­ne der fly­ver på tværs af Fyn. Men da tår­net ikke har RADAR eller var beman­det på davæ­ren­de tids­punkt, kan vi ikke kom­me med et bud på genstanden.En mulig­hed vil være at kon­tak­te Navi­air, da de råder over luftrum­met over Fyn og luft­hav­nen, når luft­hav­nen er luk­ket. Det kan være de er behjæl­pe­lig med en mulig registrering/flytype.

Foto­af­de­lin­gen kon­tak­ter der­ef­ter Navi­air, der står for fly­ve­l­e­del­se i det dan­ske luftrum.

Hur­tigt bli­ver SUFOI’s Foto­af­de­ling kon­tak­tet tele­fo­nisk af en med­ar­bej­der fra Navi­air, der oply­ser, at Navi­air ikke i deres log har note­ret noget usæd­van­ligt på det pågæl­den­de tids­punkt.

Navi­air gør dog opmærk­som på, at der kan have været noget i luf­ten, dvs. i lav høj­de og uden trans­pon­der tændt, da man sta­dig på obser­va­tion­s­tids­punk­tet kan fly­ve VFR, dvs. visu­el flyv­ning — ikke instru­ment­ba­se­ret. Det var sta­dig i kort tid lyst nok til VFR-flyv­ning.

Med­ar­bej­de­ren til­fø­jer for egen reg­ning efter gen­nem­gang af video­ma­te­ri­a­let, at især i star­ten af video­en synes det, som om man kan ane en rotor. En even­tu­el til­la­del­se til dro­ne­flyv­ning i områ­det skal dog gives af Poli­ti­et.

 

Navi­airs ker­ne­ak­ti­vi­te­ter

Fly­ve­l­e­del­se i det dan­ske luftrum

  • Fra kon­trol­cen­tra­len i Køben­havn leve­res områ­de­kon­troltje­ne­ste (En rou­te) og ind­flyv­nings­kon­troltje­ne­ste til Køben­havns Luft­havn.
  • Fra kon­troltår­net i Køben­havn leve­res tår­n­kon­troltje­ne­ste.
  • Fra kon­troltår­ne­ne i Roskil­de, Bil­lund, Aar­hus, Aal­borg og på Born­holm leve­res lokal tårn- og ind­flyv­nings­kon­troltje­ne­ste.

AIS (Aero­nau­ti­cal Infor­ma­tion Ser­vi­ce)

  • Navi­air­le­ve­rer aero­nau­ti­ske publi­ka­tio­ner, AIP’er, i Dan­mark og Grøn­land og på Færø­er­ne.

Dro­ner­ne kom­mer

  • Navi­airs desig­ne­ring til luft­tra­fiks­ty­ring i dansk luftrum omfat­ter også dro­ner.
  • Navi­airs dro­ne­af­de­ling opbyg­ger i de kom­men­de år en tra­fiks­ty­rings­plat­form for dro­ner, som både skal sik­re, at dro­ner kan fly­ve uden for ope­ra­tø­rer­nes syns­felt og inte­gre­ret med den øvri­ge fly­tra­fik.

 

SUFOI-med­lem Ras­mus F. Hagen inter­es­se­rer sig meget for dro­ner og næv­ner efter gen­ta­gen gen­nem­gang af video­en bla. Efter at have set udsnits­for­stør­rel­ser­ne af gen­stan­den er jeg over­be­vist om, at der er tale om en dro­ne, da jeg synes at ane rotor (4 stk.) — i så fald en „dyre­re“ dro­ne med læn­ge­re distan­ce­ra­di­us f.eks. DJI Phan­tom 4, Splas­hdro­ne 3+ el. lign., der ses her­over.

Det er ud fra kom­men­ta­rer og ind­hen­te­de oplys­nin­ger fra myn­dig­he­der m.v. Foto­af­de­lin­gens opfat­tel­se, at der med stor sand­syn­lig­hed er tale om en dro­ne­flyv­ning, men har læser­ne andre seri­øst begrun­de­de for­kla­rin­ger, hører vi meget ger­ne her­om.

Video­en kan ses på SUFOI’s Face­book Debat­forum under dato­en 27. juli 2021.

1711 Køben­havn V 21. novem­ber 2021

Fra en obser­va­tør på Onkel Dan­nys Plads, Kbh. V. mod­ta­ges den­ne kort­fat­te­de hen­ven­del­se via Fac­book, hvor der sam­ti­dig læg­ges en 4 sekun­ders video­se­kvens op:

Så her til aften, hvad der lig­ne­de en meget stor stjer­ne. Dob­belt så så stor som den stør­ste på him­me­len. Den hang et styk­ke tid og lyste og for­svandt så lige plud­se­lig. Hvad kan det have været?

På det­te stil­l­bil­le­de fra video­ens start ses det hvi­de lys midt i
bil­le­det, der er zoo­met ind og ude af fokus. Video­en og still-
bil­le­der fra den­ne fin­des desvær­re ikke i væsent­lig bed­re kva­li­tet,
men kan ses lagt på Face­book under den 21. novem­ber 2021.

 

Kom­men­ta­rer

Opta­gel­sen er iflg. de sene­re fore­lig­gen­de oplys­nin­ger fore­ta­ger i ca. syd­ve­st­lig ret­ning kl. 15.47.

De fle­ste kom­men­ta­rer i SUFOI’s debat­forum på Face­book går på, at det kan have været den lys­stær­ke pla­net Venus, der sås klart­ly­sen­de på syd­ve­st­him­len ved sol­ned­gangs­tid.

Andre peger på, at også bl.a. den lys­stær­ke pla­net Saturn var på syd­him­len.

Det debat­te­res, om pla­ne­ter­ne plud­se­lig kan for­svin­de, mens man obser­ve­rer, hvil­ket natur­lig­vis er muligt med lidt løse sky­er i hori­son­ten, der mulig­vis ikke bemær­kes af obser­va­tø­ren.

Udskrift fra FlightRadar24 viser ruten for SAS-pas­sa­ger­fly SK650 under­vejs fra Ham­burg til lan­ding i Kastrup med bane på et tids­punkt direk­te mod obser­va­tø­ren og sene­re ændret mod luft­hav­nen.

 

Ud fra udse­en­de, fly­ve­må­de, tids­punkt og obser­va­tions­ret­ning er det Foto­af­de­lin­gens vur­de­ring, at der sand­syn­lig­vis er tale om lan­dings­lys fra et fly. Video­se­ke­ven­sen er med zoom og ude af fokus, hvor­for der ses den­ne sto­re lys­af­teg­ning i bil­led­fel­tet. Der er anta­ge­lig tale om SAS pas­sa­ger­fly SK 650 under­vejs fra Ham­borg til lan­ding i Kastrup. Når fly­et har kurs nogen­lun­de mod obser­va­tø­ren, vil det se ud, som om lyset står rime­ligt stil­le i luf­ten, mens det vil hur­tigt fade ud og for­svin­der, når fly­et ændrer kurs.

 

SUFOI’s behand­ling af rap­por­ter, foto- og video­op­ta­gel­ser

Alle uforap­por­ter, der mod­ta­ges fra obser­va­tø­rer, offent­lig­gø­res på hjem­mesi­den, så alle har mulig­hed for at se, hvad der er ble­vet obser­ve­ret med angi­vel­se af tid/sted/retning mv., og der­med kan man sam­men­hol­de alle data med fx. egne iagt­ta­gel­ser.

Alle foto- og video­op­ta­gel­ser hen­vi­ses til offent­lig­gø­rel­se via SUFOI’s Debat­forum på Face­book.

Her vil med­lem­mer­ne kun­ne se mate­ri­a­let og kan til enhver tid give deres besyv med mht. at for­sø­ge at fin­de en mulig for­kla­ring på iagt­ta­gel­ser, der er under­støt­tet af fotos eller video­op­ta­gel­ser.

Kon­kre­te under­sø­gel­ser fore­ta­ges af SUFOI af de mest inter­es­san­te obser­va­tio­ner, i det omfang vores res­sour­cer ræk­ker.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.