Ny, opsigtsvæk­ken­de bog om dansk ufo-histo­rie

Hvor­dan var hold­nin­gen til­ba­ge i 1950’erne til ufo­be­ret­nin­ger i den dan­ske pres­se? Hvor­dan så viden­ska­ben på tin­ge­ne? Og hvor­dan var især det dan­ske for­svars og andre myn­dig­he­ders indstil­ling til og behand­ling af uforap­por­ter i tiden efter 2. Ver­denskrig?
 
Bestil sene­st 23. marts og spar 50 kr.!
 

 

Dan­ske X‑filer — For­hi­sto­ri­en er 1. bind i en serie om dan­ske såkald­te X‑filer. Bogen er på 192 gen­ne­mil­lu­stre­re­de far­ve­si­der i A4-for­mat og ind­bun­det. Nor­mal­pri­sen er kr. 329. Bogen udkom­mer den 26. april 2022. Dan­ske X‑filer — For­hi­sto­ri­en tryk­kes i et meget begræn­set oplag, så skynd dig at bestil­le bogen og vær sik­ker på at få det­te 1. bind i seri­en.

Bestil bogen nu og spar pen­ge! Hvis du bestil­ler og beta­ler bogen i SUFOI’s webs­hop sene­st den 23. marts, er pri­sen kun kr. 279. Du spa­rer såle­des 50 kr. og får til­sendt bogen umid­del­bart efter udgi­vel­ses­da­gen den 26. april.

Efter 23. marts 2022 er nor­mal­pri­sen kr. 329 for Dan­ske X‑filer — For­hi­sto­ri­en.

Ved alle bestil­lin­ger opkræ­ves for­sen­del­ses­om­kost­nin­ger på kr. 45,00, uan­set hvor meget du køber. Så det kan anbe­fa­les at sam­le ind­kø­be­ne, så du fx køber Dan­ske X‑filer — For­hi­sto­ri­en sam­men med UFO’er — Myter og viden, der kun koster kr. 149.

Ole Hen­nings­en har siden 2012 under mere end 100 besøg i
Rigs­ar­ki­vet gen­nem­gå­et væsent­li­ge dele af For­sva­rets ældre
arki­ver for ufo­re­la­te­ret mate­ri­a­le og søgt i hund­red­vis af avis-
artik­ler på Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­tek. Det er ble­vet til en helt sær­lig
bog, hvor man­ge tid­li­ge­re hem­me­li­ge doku­men­ter for før­ste gang
offent­lig­gø­res. Bogen giver et unikt ind­blik i cen­tra­le dan­ske poli­ti-
keres, viden­skabs­folks og mili­tær­per­so­ners tan­ker, opda­gel­ser og
stra­te­gi­er.
(Foto: Ole Hen­nings­en)

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.