Ame­ri­kas før­ste sto­re tal­ler­ken­di­l­le

„ … for de ufo­in­ter­es­se­re­de, der ikke er helt inde i ufo­lo­gi­ens histo­rie, er den­ne bog et godt sted at begyn­de …“
 
 
Gor­don Arnold: „Flying Sau­cers Over
Ame­ri­ca — The UFO Cra­ze of 1947
“, 227 sider,
McFar­land 2021. Bogen kan bl.a. købes hos Saxo.

 

„Det­te er en nøg­tern og ærlig histo­rie om Ame­ri­kas før­ste sto­re tal­ler­ken­di­l­le, base­ret på man­ge kil­der, her­un­der tid­li­ge­re klas­si­fi­ce­re­de rege­rings­ar­ki­ver. Bogen skæ­rer gen­nem årti­ers mystik og for­vir­ring, begyn­den­de med ufobøl­gen i 1947 og slut­ter med lan­ce­rin­gen af Pro­ject Blue Book i 1952. Afba­lan­ce­ret og omfat­ten­de giver den­ne histo­rie bag­grund, soci­al kon­tekst og andre værk­tø­jer til at omfor­mu­le­re opfat­tel­ser af et kon­tro­ver­si­elt emne.“

Sådan lyder for­la­gets egen beskri­vel­se af Gor­don Arnolds sene­ste bog Flying Sau­cers Over Ame­ri­ca — The UFO Cra­ze of 1947. Med Gor­don Arnolds bidrag til ufo­lo­gi­ens histo­rie er vi godt i gang med at opsum­me­re — end­nu en gang — de begi­ven­he­der, der var med til at ska­be myten om besøg ude­fra.

Bogens bag­si­de­tekst skal for­sik­re læse­ren om, at vi her har en sober gen­nem­gang af de begi­ven­he­der, der har for­met ufo­lo­gi­ens histo­rie frem til i dag. Med sine 227 sider og 17 fotos er bogen i hvert fald godt kom­pri­me­ret, når man vil dæk­ke fem års efter­forsk­ning (1947–52) af ufoob­ser­va­tio­ner og de for­skel­li­ge pro­jek­ter, der blev opret­tet til at gen­nem­gå de mest inter­es­san­te sager — nem­lig dem, der var af mili­tær inter­es­se.

Arnolds bog læg­ger ud med den nøj­ag­ti­ge dato for den moder­ne ufo­lo­gis tid — nem­lig den 24. juni 1947 — Ken­neth Arnold’s ufoop­le­vel­se ved Mount Rai­ni­er.

I bogens for­ord gør Gor­don Arnold hen­sig­ten med bogen gan­ske klar: Læse­ren må selv dan­ne sig en mening om de histo­ri­er, der præ­sen­te­res, ud fra de fak­ta der fin­des. Bogen for­sø­ger på ingen måde at bevi­se histo­ri­er­nes ægt­hed, men er blot en anled­ning til at genover­ve­je vis­se aspek­ter af ufo­lo­gi­ens histo­rie.

For de ufo­in­ter­es­se­re­de, der ikke er helt inde i ufo­lo­gi­ens histo­rie, er den­ne bog et godt sted at begyn­de. Jeg kan helt klart anbe­fa­le at læse bogen, hvis du ønsker at bli­ve lidt klo­ge­re på men­ne­skets adfærd. Gor­don Arnold giver et sobert over­blik, og det kan være, at du får ny viden.

Læs mere om Gor­don Arnold og hans andre bog­ud­gi­vel­ser på hans hjem­mesi­de.

Ind­holds­for­teg­nel­se for Flying Sau­cers Over Ame­ri­ca — The UFO Cra­ze of 1947:
 

Pre­face 1

Intro­duction
1. Thin­gs Seen in the Sky 9
2. In Search of a Mis­sing Pla­ne 15
3. Flas­hes of Light 21
4. Wild­fi­re 27
5. Con­tagion 33
6. Visi­tors from Mars 40
7. Fever Pitch 46
8. Look­ing for Answers 52
9. In from the Ranch 58
10. Cen­ter of Atten­tion 64
11. About Face 69
12. Unk­nown Knowns 75
13. Down the Rab­bit Hole 80
14. A Laug­hing Mat­ter 86
15. Taking Ano­t­her Look 92
16. Natio­nal Securi­ty and the Cul­tu­re of Secre­cy 98
17. Dan­gerous Ski­es 105
18. The Bureaucra­tic ­Mer­ry-Go-Round 111
19. The Twi­ning Memor­an­dum 118
20. Life on Mars 123
21. Pro­ject Sign 130
22. Quest and Con­spira­cy 136
23. Pro­ject Grud­ge 143
24. The Flying Sau­cers Are Real 150
25. Pro­ject Twink­le 157
26. Fate 163
27. Going Hol­lywood 170
28. The UFO Myth 175
29. A Tang­led Web 182
30. Pro­ject Blue Book 189
Postscript 196
Chap­ter Notes 203
Bibli­o­grap­hy 215
Index 219

 

UFO’er­ne er til­ba­ge

Et syn på him­len. Et møde. En bort­fø­rel­se. Et bud­skab fra en anden pla­net. Rege­rings­hem­me­lig­he­der.
 

 

Ingre­di­en­ser­ne i ufo­myter­ne er rela­tivt faste. Men hvor kom­mer fasci­na­tio­nen fra? Er der tale om en form for moder­ne reli­gion, en gen­for­tryl­lel­se af ver­den? Eller er der noget om snak­ken?

Kom med på en hæs­blæ­sen­de rej­se ud i det ydre rum og helt ind i ker­nen af moder­ne ufo­myto­lo­gi og jag­ten på civi­li­se­ret liv, når vi har invi­te­ret viden­skabsjour­na­list Gun­ver Lyst­bæk Vester­gård, reli­gions­hi­sto­ri­ker Mika­el Rot­hste­in og jour­na­list Søren K. Vil­lemo­es til en debat om, om der er mere mel­lem him­mel og jord, end vi går og tror. Om hvor­for ufo­er­ne er kom­met til­ba­ge i vores bevidst­hed net­op nu. Om hvor­dan vi leder efter liv i rum­met, og hvor langt vi er i vores søgen.

Fahads For­sam­lings­hus

 • Tid: 26. april 2022, kl. 19.15–21.15
 • Sted: Pla­ne­ta­ri­um, Gl. Kon­ge­vej 10, 1610 Køben­havn V
 • Pris: kr. 195
 • Til­mel­ding.

 

Kom med i et moder­ne for­sam­lings­hus, hvor du får mulig­hed for at del­ta­ge i debat­ten og for at se dine egne blin­de vink­ler i øjne­ne.

Mika­el Rot­hste­in (tv.), Gun­ver Lyst­bæk Vester­gård og Fahad Sae­ed foto­gra­fe­ret ved et lig­nen­de arran­ge­ment i Pla­ne­ta­ri­et den 14. decem­ber 2021.
(Foto: Ole Hen­nings­en)
 

Om taler­ne

 • Gun­ver Lyst­bæk Vester­gård, ph.d., er viden­skabsjour­na­list på Wee­ken­da­vi­sen. Hun har udgi­vet bogen Fjer­ne klo­der — Histo­ri­en om opda­gel­sen af exo­pla­ne­ter og jag­ten på ver­de­ner som vores, (Gyl­den­dal 2019). Bogen beskæf­ti­ger sig også med de histo­ri­ske, filo­so­fi­ske og bio­lo­gi­ske aspek­ter af liv i rum­met.
 • Mika­el Rot­hste­in, mag.art. og ph.d. i reli­gions­hi­sto­rie, er lek­tor på Insti­tut for Histo­rie på Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Han har bl.a. skre­vet bogen UFO­er og rumvæ­se­ner — myten om de fly­ven­de tal­ler­ke­ner, (Gyl­den­dal 2000).
 • Søren K. Vil­lemo­es er jour­na­list på Wee­ken­da­vi­sen. Han er inter­es­se­ret i og har dæk­ket ufo­fæ­no­me­net jour­na­li­stisk, efter at Pen­ta­gon i 2021 slog fast, at der er tale om et vir­ke­ligt, om end ufor­klar­ligt fæno­men. Der­u­d­over er Søren det, man kal­der en belie­ver, dvs. af den over­be­vis­ning at frem­me­de civi­li­sa­tio­ner har besøgt og mulig­vis fort­sat er på Jor­den.

Læse­tips mel­lem him­mel og jord

Under over­skrif­ten „Læse­tips mel­lem him­mel og jord“ for­sø­ger vi at udvæl­ge de mest inter­es­san­te histo­ri­er. Der vil for­hå­bent­lig bli­ve gen­gi­vet histo­ri­er af en vis under­hold­nings­vær­di og histo­ri­er, som vi alle kan bli­ve klo­ge­re af — måske beg­ge dele sam­ti­dig.
 
 
(Foto: theartofsounds2001/Pixabay)
 

Nyt ind­hold om ufo­myten på videnskab.dk

Pen­ta­gon-ufo­er­ne

 • Ja, den måt­te jo kom­me: Doku­men­tar­fil­men „The Pen­ta­gon UFO Files“. Den er engelsk­spro­get og varer 59 min. Du kan se den offi­ci­el­le trai­ler for doku­men­ta­ren her.
 • Mick West har lavet en ny og afslø­ren­de ana­ly­se af Gim­bal-ufovi­deo­en: „Gim­bal UFO — A New Ana­ly­sis“ (21:24 min.)

Guder­ne fra rum­met

Jason Colavi­to kan på sin blog for­tæl­le, at den fhv. efter­ret­nings­of­fi­cer Luis Elizon­do — der er alle rum­skib­stro­en­des dar­ling, og som vel­vil­ligt udta­ler sig hem­me­lig­heds­fuldt og kryp­tisk om stort set alt — nu også er ble­vet en stor for­ta­ler for den såkald­te for­tidsa­stro­naut­te­o­ri (anci­ent astro­naut the­ory), som for alvor fik vind i sej­le­ne, da schweize­ren Erich von Däni­ken i 1968 fik udgi­vet bogen Cha­ri­ots of the Gods? — Was God an Astro­naut?. Teo­ri­en — eller nær­me­re hjer­ne­spin­det — påstår, at for årtu­sin­der siden opholdt frem­me­de astro­nau­ter sig på vores pla­net. De dik­te­re­de Jor­dens skrift­klo­ge hele sand­he­den om, hvor­dan ver­den hang sam­men og befa­le­de dem at give den­ne sand­hed ufor­fal­sket vide­re til frem­ti­di­ge gene­ra­tio­ner. Men bed­re­vi­den­de men­ne­sker mani­p­u­le­re­de med sand­he­den, og der opstod reli­gio­ner. Viden og sand­hed blev erstat­tet med tro. Rumvæs­ner byg­ge­de både pyra­mi­der­ne i Egyp­ten, startram­per til deres rum­ski­be i Syda­me­ri­ka og andre kæm­pe­sto­re byg­nings­vær­ker ver­den over — for­tids­gå­der, som kun ved brug af gan­ske bety­de­li­ge res­sour­cer kan gen­ska­bes i dag. De frem­me­de efter­lod sig myter, skrift­tegn og gåde­ful­de gen­stan­de og til­in­tet­gjor­de en del af den da eksi­ste­ren­de men­ne­ske­hed og avle­de en ny men­ne­skeart — måske de før­ste repræ­sen­tan­ter for homo sapi­ens. I vores kol­lek­ti­ve bevidst­hed lever for­ti­dens rumvæs­ner vide­re som guder.

Måske drøm­mer Elizon­do om, at hans kom­men­de bog­ud­gi­vel­se hos Har­perColl­ins skal bli­ve begyn­del­sen på et lige så suc­ces­fyldt for­fat­ter­skab som Erich von Däni­kens. Sidst­nævn­te har for længst solgt mere end 60 mil­li­o­ner eksem­pla­rer af de man­ge tit­ler om rum­g­u­der­nes merit­ter på Jor­den.

Den fhv. efter­ret­nings­of­fi­cer Luis Elizon­do er if. Jason Colavi­to ble­vet en stor for­ta­ler for den såkald­te for­tidsa­stro­naut­te­o­ri (anci­ent astro­naut the­ory).
(Foto: TrinidadPhotoshopMan/Pixabay)

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.