UFO? UAP? — nej, men måske Bat­man

En ny dansk hjem­mesi­de præ­sen­te­rer sig som en nyhed­s­tje­ne­ste, „der føl­ger, debat­te­rer og ana­ly­se­rer nyheds­strøm­men om de uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner … Den redak­tio­nel­le pro­fil er base­ret på åben­hed og nys­ger­rig­hed“. Nyhed­s­tje­ne­sten har dog pro­ble­mer med at opfyl­de egen ambi­tion om åben­hed og nys­ger­rig­hed.
 
 
Det­te foto gen­gi­ves flit­tigt på net­tet og har gjort det siden 3. decem­ber 2020, hvor The Debri­ef offent­lig­gjor­de det med orde­ne: „Opta­get fra cock­pit­tet på et F/A‑18 jager­fly viser bil­le­det et uiden­ti­fi­ce­ret luf­tob­jekt, mens det svæ­ve­de over havet“. Iføl­ge artik­len er foto­et læk­ket til The Debri­ef af en ansat i Pen­ta­gon.
(Foto: U.S. Navy)

 

I Dan­mark bli­ver bil­le­det fra The Debri­ef også gen­gi­vet (pr. 4. janu­ar 2022) på Dan­marks nye nyhed­s­tje­ne­ste UAP.dk, bl.a. med bil­led­tek­sten: „Læk­ket foto fra 2018 af en stil­le­stå­en­de UAP, der net­op er ste­get op fra Atlan­ter­ha­vet. Foto­et var med­vir­ken­de til at over­be­vi­se Kon­gres­sen om nød­ven­dig­he­den af UAP-lov­giv­ning og en ny UAP-sty­rel­se. Foto­gra­fe­ret med en pri­vat iPho­ne fra et ame­ri­kansk F/A‑18 Hor­net jager­fly. Foto: US Navy.“

(Foto: Bal­loon-like UFO Pho­to from The Debri­ef)

 

UAP.dk er if. eget udsagn base­ret på bl.a. nys­ger­rig­hed. Hvis det vir­ke­lig var til­fæl­det, hav­de man måske lige under­søgt, hvad andre siger om det, og nævnt det i bil­led­tek­sten.

Som det sik­kert vil være man­ge af UFO-Mails læse­re bekendt, blev det alle­re­de kort efter offent­lig­gø­rel­sen af bil­le­det sand­syn­lig­gjort, at det foto­gra­fe­re­de objekt er en løs­slup­pen mylar-bal­lon (en heli­um­fyldt nylon-bal­lon med folie­over­fla­de), som kan købes i alle muli­ge for­mer og stør­rel­ser og med man­ge for­skel­li­ge moti­ver. Den pågæl­den­de bal­lon har mulig­vis påtrykt en teg­ning af Bat­man, men hver­ken Super­man eller Spi­der­man kan natur­lig­vis ude­luk­kes.

UAP.dk’s brug af Bat­man-bal­lo­nen er desvær­re ikke et sær­syn ifm. nyhed­s­tje­ne­stens til­gang til andre ufo-nyhe­der.

Hvem står bag UAP.dk?

www.uap.dk/om/ står der: „Ind­til nu er nyhe­der og dis­kus­sio­ner på dansk om UAP/U­FO-spørgs­mål kun ble­vet publi­ce­ret i små luk­ke­de Face­book­grup­per for en lil­le inter­es­se­ret ska­re. Der er et stort behov for at få udbredt nyhe­der, ind­sigt og debat på dansk om de uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner til hele befolk­nin­gen. Der­for er UAP.dk gået i luf­ten. UAP.dk er stif­tet af Mor­ten Li og blev lan­ce­ret i maj 2021 som et non­pro­fit-pro­jekt.“

Mor­ten Li skri­ver end­vi­de­re, at ufo­er­nes histo­rie kan deles op i to epo­ker:

  1. Det 20. århund­re­de, hvor man tal­te om fly­ven­de tal­ler­ke­ner, ufo­er og pri­va­te ufo-orga­ni­sa­tio­ner, her­un­der SUFOI. „… det var nemt at afvi­se bor­ger­nes egne histo­ri­er, da de var kun under­støt­tet af sub­jek­ti­ve øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger og pri­va­te fotos …“.
  2. Det 21. århund­re­de: „De nye fæno­me­ner. I det 21. århund­re­de er sce­nen plud­se­lig skif­tet. Den ame­ri­kan­ske flå­de har siden star­ten af 00’erne fil­met møder med en lang ræk­ke uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner. Møder som de kun­ne bekræf­te ægt­he­den af med radar­da­ta og IR-opta­gel­ser. Møde­r­ne fandt for det meste sted over Stil­le­ha­vet og Atlan­ter­ha­vet. Whi­st­le­blowe­re i det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­nin­ste­ri­um og i den ame­ri­kan­ske flå­de har efter­føl­gen­de læk­ket fle­re af dis­se video­er og lagt dem på YouTu­be. I før­ste omgang fik video­er­ne ikke megen opmærk­som­hed og blev sidestil­let med de man­ge andre tvivls­om­me histo­ri­er på YouTu­be om ali­ens og fly­ven­de tal­ler­ke­ner … Men i 2017 skrev New York Times histo­ri­en om UAPs. Det var et afgø­ren­de øje­blik, da USAs mest respek­te­re­de medie aner­kend­te eksi­sten­sen af de nye fæno­me­ner og gav dem spal­te­plads med link til video­er­ne på YouTu­be. Her­ef­ter tur­de fle­re andre ame­ri­kan­ske medi­er også omta­le fæno­me­ner­ne …“

UAP.dk skal i Mor­ten Lis selv­for­stå­el­se ses som for­mid­le­ren af epo­ke 2: „de nye fæno­me­ner“. Nu skal fæno­me­ner­ne ikke læn­ge­re omta­les med beteg­nel­sen UFO, men med det „nye“ navn UAP. Alle histo­ri­er­ne om Pen­ta­gon-video­er­ne i New York Times, vid­neud­sagn, spe­ku­la­tio­ner etc. tages til­sy­ne­la­den­de for påly­den­de, tro­vær­digt og udlæg­ges som bre­aking news.

Der stil­les ingen kri­ti­ske spørgs­mål, og det over­ve­jes til­sy­ne­la­den­de ikke, om noget lig­nen­de er sket før, og om medi­estun­tet kun­ne dre­je sig om noget helt andet end ufoer/uaper. Nej, her er tale om en ny begyn­del­se, og som læser får man for­nem­mel­sen af, at „den sto­re afslø­ring“ må kom­me meget snart. Se selv, Pen­ta­gon er nødt til at tage fæno­me­ner­ne alvor­ligt (i hvert fald, når en grup­pe poli­ti­ke­re går i panik og får UAP-pro­ble­ma­tik­ken på for­svars­bud­get­tet), og så må der jo være noget om snak­ken. Det hele præ­sen­te­res på UAP.dk i et ind­by­den­de og moder­ne lay­out med flot­te fotos — her­un­der Bat­man-bal­lo­nen.

Benyt­ter sig af fjen­de­bil­le­der

Kon­flikt­stof med hel­te og skur­ke — en skil­dring af en mod­sæt­nings­fyldt sort/hvid ver­den — ska­ber histo­ri­er, der er let­te at for­stå og kan for­mid­les i fæn­gen­de over­skrif­ter, der høster klik på net­tet. Det har Mor­ten Li natur­lig­vis luret, for det er en urgam­mel måde at sæl­ge bil­let­ter på i medi­e­ver­de­nen.

I artik­len „For­sva­ret: Dan­ske sol­da­ter har aldrig set et ufor­klar­ligt fly­ven­de objekt“ pla­ce­rer Mor­ten Li SUFOI i skur­kerol­len sam­men med for­sva­rets top. Mor­ten Li skri­ver under over­skrif­ten „Myn­dig­he­der­ne vil ikke høre om bor­ger­nes obser­va­tio­ner“:

„Som kro­nen på vær­ket bli­ver alle bor­ge­res per­son­li­ge rap­por­ter reelt smidt i skral­des­pan­den. Som det frem­går af For­svarskom­man­do­ens svar, bli­ver alle rap­por­ter fra bor­ge­re nem­lig straks sendt ud af huset og direk­te vide­re til SUFOI — en pri­vat orga­ni­sa­tion af erfar­ne UFO-skep­ti­ke­re, der tror på, at alle obser­va­tio­ner af uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner skal have en ‚natur­lig for­kla­ring’ og der­for ikke er leve­rings­dyg­ti­ge i andet.“

Som Ole Hen­nings­en så rig­tigt gør rede for i artik­len „Forsvars­mi­ni­ste­ren om ufo­er“, så har „… UAP.dk’s forvræn­ge­de gen­gi­vel­se af for­svars­mi­ni­ste­rens svar … da hel­ler ikke hold i vir­ke­lig­he­den …“.

Selv om det ikke bur­de være nød­ven­digt, vil jeg dog alli­ge­vel til­fø­je, at ingen rap­por­ter, der indrap­por­te­res til SUFOI, bli­ver „smidt i skral­des­pan­den“. Alle kan føl­ge med i ind­be­ret­nin­ger­ne på vores Over­sigt over ind­be­ret­nin­ger, og vi under­sø­ger de bedst doku­men­te­re­de ople­vel­ser (desvær­re mang­ler man­ge ufoop­le­vel­ser de mest ele­men­tæ­re data til ana­ly­se), så vidt res­sour­cer­ne ræk­ker. Ana­ly­ser af bil­led­ma­te­ri­a­le brin­ges i UFO-Mail (se fx „Fra SUFOI’s Foto­af­de­ling“), og i efter­forsk­nin­gen har SUFOI stor glæ­de af dia­lo­gen på SUFOI’s Debat­forum på Face­book, hvor man­ge bidra­ger med løs­nings­for­slag på fotosa­ger.

 

I SUFOI’s for­mål står der bl.a., at „Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion er en for­e­ning, som til offent­lig­he­den for­mid­ler velun­der­byg­get viden om ufo­myten samt viden om fæno­me­ner, der kan ska­be ufoop­le­vel­ser.“

Når vi i SUFOI efter at have under­søgt en given ufoop­le­vel­se har fun­det en for­kla­ring eller sand­syn­lig­gjort en mulig for­kla­ring på ople­vel­sen, for­tæl­ler vi offent­lig­he­den om det via ufo.dk. Det, synes vi, er ærlig snak og den ene­ste gang­ba­re vej til at bli­ve klo­ge­re på ufoop­le­vel­ser­ne. Alt andet vil­le være uær­ligt. Men jeg må jo også ind­se, at der trods den sto­re viden, som til dato er ind­sam­let om ufoop­le­vel­ser­ne, sta­dig fin­des per­so­ner, som fore­træk­ker ønske­tænk­ning frem­for ærlig­hed og tro­vær­di­ge fak­ta, der byg­ger på grund­læg­gen­de efter­forsk­ning.

UAP.dk skri­ver Mor­ten Li bl.a.: „Her I Skan­di­navi­en er
Dan­marks gam­le UFO-orga­ni­sa­tion SUFOI det tyde­lig­ste
eksem­pel på, hvor­dan miskre­di­te­rin­gen af Elizon­do fort­sat
udspil­ler sig … Sam­men med fil­min­struk­tø­ren Jere­my Cor­bell
har Lue Elizon­do stå­et bag nog­le af vor tids vig­tig­ste UAP-
afslø­rin­ger …“. Når vi i SUFOI stil­ler skar­pt på de to her­rer, er det
ikke for at miskre­di­te­re dem (det kla­rer de så udmær­ket selv), men
for­di vi for­sø­ger at fin­de hoved og hale i de man­ge for­vir­ren­de nyheds-
histo­ri­er, der til sta­dig­hed cir­ku­le­rer på net­tet, og hvor alt for man­ge
dov­ne jour­na­li­ster blot skri­ver af fra hin­an­den. Hvis man ikke helt
ukri­tisk lap­per alle „ufo-nyhe­der“ i sig, er man åben­bart set fra Mor­ten
Lis stol nær­mest i ledt­og med magt­ha­ver­ne og har kon­spira­to­ri­ske
moti­ver.
(Foto: peterbwiberg/Pixabay)
 

 

Skæg-og-blå-bril­ler

 
(Foto: Vintagelee/Pixabay)

At SUFOI skul­le være i ledt­og med For­svars­mi­ni­ste­ri­et, og at alle rap­por­ter smi­des i skral­des­pan­den, lyder som en sce­ne fra en meget dår­lig film. Det tæt­te­ste SUFOI nogen­sin­de har været i nær­he­den af noget, der min­de­de om skæg-og-blå-bril­ler, har været de få eksemp­ler, hvor for­mode­de efter­ret­nings­folk har vist inter­es­se for vores arbej­de og for­gæ­ves for­søgt at skaf­fe sig muli­ge med­del­e­re. Det­te er fore­gå­et for man­ge år siden ved per­son­li­ge hen­ven­del­ser ifm. et par af SUFOI’s fored­rags­ar­ran­ge­men­ter og er beskre­vet i UFO-Nyt nr. 3, 1992. I det­te num­mer for­tæl­ler SUFOI’s davæ­ren­de næst­for­mand Per Ander­sen i den glim­ren­de arti­kel „Bli­ver vi mis­brugt?“, hvor­dan han „for et par år siden“ ved afslut­nin­gen af et vel­be­søgt fored­rags­ar­ran­ge­ment i bebo­er­hu­set på Blå­gårds Plads var ble­vet kon­tak­tet af en af gæster­ne, der hav­de „en umi­sken­de­lig rus­sisk accent“. Per Ander­sen skri­ver i UFO­Nyt nr. 3, 1992:

„Efter fle­re spørgs­mål med ufo­er som udgangs­punkt, for­kla­re­de den inter­es­se­re­de, at han arbej­de­de på den rus­si­ske ambas­sa­de. Han gav mig sit kort, hvor man kun­ne læse, at han var ‚Com­man­der Ale­xan­der Por­os­hin’, og hans titel offi­ci­elt var ‚assi­ste­ren­de militær‑, luft- og søvå­ben-atta­che’. Hvis jeg husker rig­tigt, nåe­de han også at spør­ge til mit civi­le arbej­de, inden jeg luk­ke­de af for sam­ta­len.“

 

Åben­hed con­tra kon­spira­tion

I Mor­ten Lis omta­le af SUFOI og for­svars­mi­ni­ste­rens udta­lel­se om ufo­er lig­ger der en kon­spira­to­risk under­to­ne: SUFOI og For­sva­rets top under­tryk­ker i fæl­les­skab sand­he­den om ufo­er, uforap­por­ter kas­se­res, og ansat­te i for­sva­ret tvin­ges til at hol­de kæft om deres obser­va­tio­ner. Fx skri­ver Mor­ten Li under over­skrif­ten „Myn­dig­he­der­ne vil ikke høre om bor­ger­nes obser­va­tio­ner“: „Mel­lem linjer­ne afslø­rer Tri­ne Bram­sens svar sam­ti­dig, at For­sva­ret hol­der sit infor­ma­tions­flow i et jer­n­greb. Inter­nt bli­ver der såle­des ikke rap­por­te­ret noget. Måske kan man slet ikke. Måske kan man godt, men ingen tør at indrap­por­te­re i en virk­som­heds­kul­tur, som tyde­lig­vis sta­dig ikke ander­ken­der den­ne type obser­va­tio­ner.“

Mor­ten Li har natur­lig­vis lige­som alle andre fri­he­den til at skri­ve, hvad han føler, tror, håber og gæt­ter på — uan­set hvor langt ude i ham­pen nogen måt­te synes, at det er. Men vi kun­ne da i det mind­ste for­ven­te, at den gode mand vil­le ske­le lidt til dansk ufo­hi­sto­rie, der for det meste altid har været præ­get af åben­hed frem­for luk­ket­hed og kon­spira­to­ri­ske moti­ver.

Man­ge dyg­ti­ge folk har — også fle­re år før SUFOI blev dan­net i 1957 — arbej­det med at infor­me­re åbent og ærligt om ufoop­le­vel­ser. SUFOI har gjort det i knapt 53 år gen­nem UFO-Nyt (1958–2010) og fort­sæt­ter i dag ufortrø­de­nt og efter bed­ste evne via ufo.dk og Face­book. I alle åre­ne har infor­ma­tions­ar­bej­det også omfat­tet utal­li­ge udgi­vel­ser. Fak­tisk er Dan­mark blandt de lan­de, hvor der i for­hold til lan­dets stør­rel­se er flest ufoud­gi­vel­ser — også til hjem­lån på bibli­o­te­ker­ne, og det er ikke alt sam­men med SUFOI som udgi­ver eller ini­ti­a­tiv­ta­ger. Det kan man for­vis­se sig om ved at blad­re i Wil­ly Weg­ners to bibli­o­gra­fi­er Dansk ufo-lit­te­ra­tur 1946–1970 og Dansk ufo-lit­te­ra­tur 1971–1979 samt Per Ander­sens Dansk UFO-lit­te­ra­tur 1950–1990.

Ønsker man bag­grunds­vi­den om de dan­ske per­so­ner og for­e­nin­ger, som igen­nem tiden har været enga­ge­re­de i ind­sam­ling og efter­forsk­ning af ufoop­le­vel­ser, og hvis man til­li­ge vil for­stå per­so­ner­nes til­gang til emnet, kan jeg varmt anbe­fa­le Wil­ly Weg­ners frem­ra­gen­de tobinds­værk Ufo­er over Dan­mark — træk af den dan­ske ufo-bevæ­gel­ses histo­rie(Bind 1: 1946–1964, Bind 2: 1965–1990) samt Per Ander­sens SUFOIs Histo­rie 1975–2000. Det er tre udgi­vel­ser med en del år på bagen, men sta­dig væsent­li­ge og kan lånes på bibli­o­te­ket.

SUFOI’s (og andres) erfa­rin­ger med de man­ge års ind­sam­ling og ana­ly­ser af ufoop­le­vel­ser er bl.a. doku­men­te­ret i de to bøger 50 år med ufo­er — erfa­rin­ger med halv­treds års rap­port­ar­bej­de og UFO’er — Myter og viden.

SUFOI’s åben­hed mht. egne arbejds­me­to­der og vores sam­ar­bej­de med medi­er­ne ifm. ufoop­le­vel­ser er fint doku­men­te­ret i artik­len „Mystisk sag fra Nord­s­jæl­land“. Den 24. sep­tem­ber 2012 så Jyt­te Ner­løe i Esper­gær­de noget usæd­van­ligt på him­len. Den spæn­den­de ople­vel­se blev skil­dret i en glim­ren­de tv-udsen­del­se pro­du­ce­ret af TV2/Lorry. På under 13 minut­ter lyk­kes det foto­graf Andreas Hentze Mad­sen og jour­na­list Mat­hi­as Andrea­sen at give et fint ind­blik i, hvad gan­ske almin­de­li­ge og for­nuf­ti­ge men­ne­sker kan ople­ve, og hvor­dan SUFOI arbej­der med at under­sø­ge dis­se ufoop­le­vel­ser.

Så, kære Mor­ten Li, der fin­des åben­hed i rigt mål om de man­ge ufoop­le­vel­ser i Dan­mark og under­sø­gel­ser­ne af dis­se. Det­te er almen viden for rig­tig man­ge ufo­in­ter­es­se­re­de. Har man end­nu ikke den­ne viden, kun­ne man fx sæt­te sig ned og læse på lek­tien. Så vil­le man også få mulig­hed for at dan­ne sig en mening og even­tu­elt være uenig på et oplyst grund­lag. I dis­se cor­o­na­ti­der bur­de der være tid nok til at kom­me grun­digt ind i stof­fet, og det er vel hel­ler ikke uri­me­ligt at for­ven­te, at en „en dansk nyhed­s­tje­ne­ste, der føl­ger, debat­te­rer og ana­ly­se­rer nyheds­strøm­men om de uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner“ har styr på histo­rik­ken og basal viden om de man­ge fak­to­rer, som kan udlø­se ufoop­le­vel­ser — så der kan per­spek­ti­ve­res, nuan­ce­res og bedri­ves kil­de­kri­tik på UAP.dk?

Ufo-fæno­me­nets man­ge ansig­ter

Sam­men­fat­ten­de kan det kon­klu­de­res, at SUFOI’s rap­port­ar­bej­de viser, at der ikke kun er én men man­ge for­kla­rin­ger på folks ople­vel­ser, og at dis­se skal søges man­ge ste­der. Begre­bet „ufo-fæno­men“ dæk­ker såle­des over en mang­fol­dig­hed af fæno­me­ner og fak­to­rer, som hver især spil­ler en rol­le. Nog­le af dis­se påvir­ker en stor del af obser­va­tio­ner­ne (fx fejl­per­cep­tion), mens andre har betyd­ning for en min­dre grup­pe. Til­sam­men udgør dis­se fæno­me­ner og fak­to­rer imid­ler­tid alle „brik­ker“ i det pus­le­spil, der under ét omta­les som ufo­er. Ufo-fæno­me­net har med andre ord „man­ge ansig­ter“.

Her­af føl­ger også, at hver ene­ste obser­va­tions­be­ret­ning bør behand­les og for­stås som en unik beret­ning. I hver enkelt sag må man der­for gen­nem grun­dig ind­sam­ling af oplys­nin­ger klar­læg­ge, hvil­ke fæno­me­ner og fak­to­rer der poten­ti­elt kan have spil­let en rol­le i den kon­kre­te obser­va­tion.

Rap­port­ar­bej­det giver ikke noget ende­gyl­digt svar på spørgs­må­let hvad er ufo­er­ne? Men det bidra­ger med en lang ræk­ke brik­ker til den sam­le­de for­kla­ring på ufo-fæno­me­net ved at doku­men­te­re, hvil­ke for­hold og fæno­me­ner der kan for­an­le­di­ge „ufo-obser­va­tio­ner“.

Kil­de: Uddrag af SUFOI’s pres­se­ma­te­ri­a­le uddelt på pres­se­mø­det på Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um ons­dag den 24. okto­ber 2007 ifm. præ­sen­ta­tio­nen af bogen 50 år med ufo­er — erfa­rin­ger med halv­treds års rap­port­ar­bej­de, som udkom på SUFOI’s 50 års Jubilæum­s­kon­fe­ren­ce den 10. novem­ber 2007 i Lyng­by Kul­tur­hus.

En kort og popu­lær sam­men­fat­ning af Toke Haun­strups bog 50 år med ufo­er kan læses i UFO-Nyt nr. 4, 2007. Det­te sær­num­mer af UFO-Nyt er pri­mært skre­vet af jour­na­list Per Bor­gaard.

 

„We don’t see thin­gs as they are; we see thin­gs as we are.“ — citat til­skre­vet Anaïs Nin, fransk­født for­fat­te­rin­de (1903–1977).
(Foto: tombud/Pixabay)

 

Læs mere:

Husk, at alle artik­ler vedr. Pen­ta­tonu­fo­er­ne er sam­let her.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.