Pilot ikke ale­ne om ufo-obser­va­tion

Vi har tid­li­ge­re i UFO-Mail beskæf­ti­get os med den spæn­den­de obser­va­tion, der blev gjort af pilo­ten Ray Bowy­er, som ikke var ikke ale­ne om at se ufo­er over Guern­sey. Nu lig­ger hans beret­ning på YouTu­be.

 
Pilo­ten Ray Bowy­er kan nu ses for­tæl­le om sin ople­vel­se
i en doku-dra­ma på YouTu­be.

Pilo­ten Ray Bowy­er har 20 års erfa­ring og tusin­der af flyv­nin­ger bag sig og uddy­ber sin obser­va­tion:

„Det her er ikke noget man ser hver dag. Jeg har aldrig set noget lig­nen­de. Og ærligt talt, jeg vil helst ikke se det igen.“

Der er nu lagt et spæn­den­de timelangt doku/drama ud på YouTu­be, der bl.a. omhand­ler Ray Bowy­ers obser­va­tion.

Doku­men­ta­ren inde­hol­der man­ge fle­re detal­jer end tid­li­ge­re offent­lig­gjort.

Der er inter­views med pas­sa­ge­rer, der bekræf­ter hæn­del­sen. Der er inter­view med en fly­ve­l­e­der. Man hører des­u­den en af Ray Bowy­ers pilot­kol­le­ger beskri­ve, hvad han så!

Alt i alt en spæn­den­de sober doku­men­tar af de mere sjæld­ne, der kan ses på den­ne adres­se:
http://www.youtube.com/watch?v=EMjHcxhu-V0&feature=PlayList&p=76424EEC0A13294A&index=0

Ufo-for­sker­ne Jean-Fran­cois Bau­re, David Clar­ke, Paul Ful­ler og Mar­tin Shough har iøvrigt i febru­ar 2008 udsendt en 181 sider lang rap­port om den­ne inter­es­san­te obser­va­tion med tit­len: »Report on Aeri­al Pheno­me­na Obser­ved near Chan­nel Islands, UK, April 23 2007«.

På kor­tet ses Kanalø­er­ne og Bowy­ers
Trislan­der-flys rute fra Sout­hamp­ton til
kanalø­en Alder­ney.

Rap­por­ten kan down­lo­a­des fra den­ne adres­se: http://www.guernsey.uk-ufo.org/

Pilot-obser­va­tio­nen blev før­ste gang omtalt i ufo-mail på den­ne adres­se:
http://www.sufoi.dk/ufo-mail/2007/um07-086.php

Ufo-rap­por­ter med nær­kon­takt!

Det­te tred­je sæt af ufo-doku­men­ter som net­op er ble­vet fri­gi­vet af Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um dæk­ker peri­o­den 1987 til 1993.

 

Vi har ved fle­re lej­lig­he­der i ufo-mail beskæf­ti­get os med den igang­væ­ren­de offent­lig­gø­rel­se af bri­ti­ske mili­tær ufo-arki­ver — en læn­ge­re­va­ren­de pro­ces.

Tid­li­ge­re detal­je­re­de omta­ler kan bl.a. ses på dis­se adres­ser:
UFO-Mail nr. 96
UFO-Mail nr. 100

De af Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um (MoD) i marts 2009 offent­lig­gjor­te ufo-doku­men­ter inde­hol­der meget for­skel­lig­ar­te­de infor­ma­tio­ner.

Skit­se af en ufo spot­tet i Hem­sworth, West Yor­ks­hi­re, den 25. marts 1988.

Et boo­me­rang-for­met objekt set fra et kon­troltårn samt en kvin­des møde med en „ali­en“ er blandt de obser­va­tio­ner, der beskri­ves i de nylig fri­giv­ne ufo-filer.

Kvin­den rap­por­te­re­de, at hun så et glø­de­n­de, kug­le­for­met objekt i Norwich efter at have mødt en mand, som sag­de, at han kom fra en pla­net der lig­ner Jor­den.

I novem­ber 1989 kon­tak­te­de en „opskræmt“ kvin­de RAF, Wat­tis­ham i Suf­folk for at rap­por­te­re sit møde med en mand, der hæv­de­de, han var en „ali­en“.

Hun hav­de mødt en blond mand med skan­di­na­visk accent, da hun gik tur med sin hund på sport­s­plad­sen. Han for­tal­te at kor­n­cirk­ler var for­år­sa­get af folk som han selv. Ven­ligtsin­de­de „ali­ens“ der var rejst til Jor­den. „Man“ hav­de bedt ham lade være, men han hav­de hen­vendt sig til hen­de, for­di det var vig­tigt at have kon­takt med men­ne­sker.

Eksem­pel på enkel rap­port i de engel­ske arki­ver med mør­ke
fel­ter, som dæk­ker de såkaldt „føl­som­me“ oplys­nin­ger,
almin­de­lig­vis navn og adres­se på obser­va­tør m.v.

Kvin­den løb væk fra ste­det og hør­te i det sam­me en høj sum­men­de lyd, hun vend­te sig og så et stort, kug­le­for­met objekt, glø­de­n­de oran­ge-hvidt, sti­ge støt, ind­til det var ude af syne.

Et brev fra RAF, Wat­tis­ham til arki­vet og Nor­folk poli­ti beskrev rap­por­ten som: „En af vore mere usæd­van­li­ge ufo-rap­por­ter“.

I en anden obser­va­tion sås et tre­kan­tet svæ­ven­de far­tøj som plud­se­lig fór af sted med 500mph.

Tre år sene­re rap­por­te­rer to fly­ve­l­e­de­re i Lon­dons Heat­hrow Luft­havn at have set en sort, inver­te­ret boo­me­rang-for­met UFO fra deres kon­trol tårn. Den var sta­tio­nær for der­ef­ter at bevæ­ge sig støt omkring i mor­gen­so­len.

En uge tid­li­ge­re på en kyst­vej i Louth, Lin­colns­hi­re rap­por­te­re­de fle­re men­ne­sker at have set et stort, tre­kant­for­met objekt med tre lys. Man­ge vid­ner stand­se­de deres biler og steg ud for at få et bed­re udsyn. Plud­se­lig dre­jer objek­tet om sin egen akse og farer af sted mod nord­vest med 500 mph.

I sep­tem­ber 1970 styr­te­de et USAF fly ned i Nord­s­ø­en. Den­ne hæn­del­se gav over­skrif­ter igen i 1992, da man hæv­de­de at fly­et var styr­tet under for­føl­gel­se af en UFO.

Det bri­ti­ske For­svar ser ud til at have været meget inter­es­se­ret i obser­va­tio­nen af et dia­mant­for­met objekt, der blev obser­ve­ret i nær­he­den af en RAF Har­ri­er ved Cal­vi­ne, nord for Pit­lo­chry i Skot­land den 4. august 1990. To per­so­ner foto­gra­fe­re­de hæn­del­sen og send­te bil­le­der­ne til avi­sen Daily Record. Daily Record over­lod 6 far­ve­ne­ga­ti­ver til MoD for en kom­men­tar.

En mand’s teg­ning af ufo­er han obser­ve­re­de i
Uttoxe­ter, Staf­ford­s­hi­re, i 1987.

MoD kom­men­te­rer i et memo, at man kun har begræn­set inter­es­se i ufo­er og at man ikke har resur­ser til at under­sø­ge enkeltsa­ger. Memo­et siger vide­re:

„I det­te til­fæl­de, hvor MoD har mod­ta­get 6 nega­ti­ver af en påstå­et ufo, bemær­kes det, at der ikke var nog­le Har­ri­ers (fly­ty­pe) i områ­det, og at medi­er­ne skul­le oply­ses om, at der ikke er nogen for­kla­ring på det dia­mant­for­me­de objekt.“

Ikke alt er ufo­er

Andre beret­nin­ger om mær­ke­li­ge lys og objek­ter fandt man plau­sib­le for­kla­rin­ger på.

I novem­ber 1990, rap­por­te­rer besæt­nin­ger på seks RAF Tor­na­do jet­fly, at de bli­ver over­ha­let af en „kæm­pe UFO“, mens de fly­ver over Tys­kland.

De tro­e­de, det var en prø­ve­flyv­ning med det top­hem­me­li­ge ame­ri­kan­ske Ste­alth kamp­fly. Det viste sig at være bræn­den­de vra­gre­ster fra en sov­je­tisk raket, der anven­des til at sen­de satel­lit­ter i kredsløb.

Den 31. marts 1993: For­skel­li­ge rap­por­ter om bevæ­ge­li­ge lys over den syd­ve­st­li­ge del af Eng­land og South Wales. De blev sene­re spo­ret til at være resul­ta­tet af en rus­sisk Cos­mos raket der gik til grun­de over Nor­dat­lan­ten.

Dr. David Clar­ke

Dr. David Clar­ke, ufo-eks­pert og fore­læ­ser ved Shef­fi­eld Hal­lam Uni­ver­si­te­tet udta­ler:

„I 1992, blev et lys­kraf­tigt cigar-for­met objekt set fly­ven­de lyd­løst over det cen­tra­le Lon­don om nat­ten. Det udlø­ste en ‚bøl­ge’ af obser­va­tio­ner, især i Ilford og Rom­ford. Det blev sene­re iden­ti­fi­ce­ret ‚næsten sik­kert’ som en lysen­de luftskibs­re­k­la­me for Ford Mon­deo bilen.“

David Clar­ke siger vide­re:

„Langt stør­ste­delen af rap­por­ter­ne er ordi­næ­re ting set under ekstra­or­di­næ­re for­hold. Man­ge ting kan tol­kes som usæd­van­li­ge, man må fjer­ne al ‚støj­en’, alt det ordi­næ­re og se, hvad der er til­ba­ge.

MoD er ikke det fjer­ne­ste inter­es­se­ret i ufo­er eller ‚ali­ens’ men inter­es­se­rer sig ale­ne for de for­svars­mæs­si­ge kon­se­kven­ser.“

Har vi haft besøg?

„Der er ikke solid doku­men­ta­tion for, at vi har været besøgt af intel­li­gent liv, men jeg tror hel­ler ikke, vi kan ude­luk­ke det. Der er man­ge gode eksemp­ler på besyn­der­li­ge ting, der bør under­sø­ges, for eksem­pel mili­tæ­rets rada­rob­ser­va­tio­ner,“ siger Dr. David Clar­ke.

Ufo-doku­men­ter­ne var blandt titu­sin­der af hem­me­li­ge arki­ver foru­re­net med asbest og i fare for at bli­ve øde­lagt.

De blev til sidst red­det fra den gam­le War Offi­ce byg­ning i Whi­te­hall i Lon­don på opfor­dring af ihær­di­ge ufo-histo­ri­ke­re.

De filer, som kan down­lo­a­des fra Natio­nal Archi­ves hjem­mesi­de er en del af et tre­årigt pro­jekt, og dis­se sene­ste doku­men­ter er de før­ste, der inde­hol­der oplys­nin­ger skre­vet af For­sva­rets med­ar­bej­de­re.

Nick Pope, tid­li­ge­re ufo-under­sø­ger hos MoD udta­ler om de net­op fri­giv­ne rap­por­ter:

„Der er obser­va­tio­ner imel­lem som skab­te vir­ke­lig undren. Hele ufo-sagen skab­te i det hele taget stor debat og man­ge dis­kus­sio­ner, også inter­nt i MoD.“

Det net­op fri­giv­ne arkiv­ma­te­ri­a­le kan down­lo­a­des fra den­ne adres­se:
http://ufos.nationalarchives.gov.uk/

Det tid­li­ge­re offent­lig­gjor­te mate­ri­a­le kan sta­dig down­lo­a­des mod en min­dre afgift til de engel­ske myn­dig­he­der.

En intro­duk­tion til de offent­lig­gjor­te mate­ri­a­ler kan des­u­den ses i en video præ­sen­te­ret af Dr. David Clar­ke på den­ne adres­se:
http://www.youtube.com/watch?v=4_zUiIEnkEI&feature=channel_page

Sene­re på året vil der bli­ve lej­lig­hed til at læse mere om arkiv­ma­te­ri­a­let og det sto­re arbej­de med at få mate­ri­a­let frem i lyset, da David Clar­kes bog, »The UFO Files: The Insi­de Story Of Real-Life Sigh­tings«, udkom­mer som paper­ba­ck til juli 2009 udgi­vet af The Natio­nal Archi­ves.

Bogen er sam­ti­dig en gen­nem­gang af de under­sø­gel­ser, for­fat­te­ren selv har fore­ta­get af engel­ske ufo-til­dra­gel­ser gen­nem åre­ne, samt en over­sigt over og et sup­ple­ment til de fri­giv­ne arkiv­ma­te­ri­a­ler.

Nytår­s­af­ten i bal­lo­ner­nes tegn

Små thailand­ske varm­luft­bal­lo­ner er ikke kun for­be­holdt de lune som­mer­af­te­ner, som vi vel efter­hån­den nær­mer os. Års­skif­tet gav også anled­ning til adskil­li­ge ind­be­ret­nin­ger, foto- samt video­op­ta­gel­ser med efter­hån­den vel­kend­te, små røde eller oran­ge lys på him­len.

Nibe-områ­det

En af de byer, hvor de små lys var med til at ændre på „fyr­vær­ke­ri-bil­le­det“ i løbet af afte­nen, var Nibe, hvor en 40-årig mand bl.a. for­tal­te til www.ufo.dk:

„Over mid­nat taler jeg i tlf. med min lil­le­bror, da vi i fami­li­en i løbet af afte­nen ved fle­re lej­lig­he­der har set fle­re af små røde lys på him­len over Nibe. Han bor i Skør­bæk oppe på en bak­ke, hvor der er god udsigt. Imens jeg taler med ham, spør­ger han, om jeg også kan se de 2 røde lys, som kom­mer ind over hori­son­ten fra øst­lig ret­ning. Det sva­rer jeg ja til og løber ind i huset og hen­ter min kam­me­rat og mine 2 børn. Han tager et kame­ra med. Da vi kom­mer ud, er de kom­met høje­re op på him­len, de sti­ger til stor høj­de og for­svin­der. Inden de er væk, tager han fotos af lyse­ne. Min bror når også fra Skør­bæk at tage et foto.“

Den 40-åri­ge har tid­li­ge­re Nytår­s­af­ten taget en meget kort video­se­kvens den ene gang af de lys, han har obser­ve­ret.

Der er fle­re i områ­det, der obser­ve­rer de små lys, og en af obser­va­tø­rer­ne kon­tak­ter Søvær­nets Ope­ra­ti­ve Kom­man­do, SOK, for at høre om man evt. har red­nings­ak­tio­ner eller øvel­ser i gang i områ­det, hvil­ket man ikke har.

Et af de små lys over Nibe Nytår­s­af­ten foto­gra­fe­ret med mobilt­lf.

Kraf­tigt udsnit af foto af et af lyse­ne over Nibe Nytår­s­af­ten. Der ses en lil­le lyse­re plet i det oran­ge­rø­de lys, der efter under­sø­gel­sen af bil­le­der­ne under­støt­ter ide­en om en varm­luft­bal­lon.

Det er utro­ligt svært at tage gode fotos af så små lys på him­len. Dels skal kame­ra­et hol­des meget stil­le eller under­støt­tes på en eller anden facon. Kva­li­te­ten af nat­te­fo­tos er natur­lig­vis også stærkt afhæn­gig af, hvil­ken type kame­ra, der har været for hån­den. Der kan godt tages glim­ren­de nat­te­fo­tos eller videoklip med en mobilt­lf., men udover kva­li­te­ten af tele­fo­nens foto­del skal der også dyg­tig­hed og held til.

Efter de ind­kom­ne beskri­vel­ser, tele­fon­sam­ta­ler og efter under­sø­gel­ser­ne af bil­le­der­ne, hæl­der vi i SUFOI til den anta­gel­se, at der er tale om de efter­hån­den så berøm­te små thailand­ske varm­luft­bal­lo­ner. Vi kon­tak­ter der­for den loka­le ugea­vis Nibe Avis og efter­ly­ser yder­li­ge­re oplys­nin­ger fra læse­re, der måske kan bidra­ge til opkla­rin­gen.

For en sik­ker­heds skyld kon­tak­ter SUFOI også Fly­vertak­tisk Kom­man­do, FTK, i Karup for at høre, om der mod for­vent­ning kun­ne have været tale om mili­tæ­re fly den­ne Nytår­s­af­ten, hvil­ket der så hel­ler ikke var. En hen­ven­del­se til Aal­borg Luft­havn bekræf­ter, at der kun har været en enkelt lan­ding den­ne aften, som til­sy­ne­la­den­de ikke kan have noget at gøre med obser­va­tio­ner­ne fra Nibe-egnen.

Hur­tigt efter efter­lys­nin­gen i Nibe Avis er der imid­ler­tid læse­re, der hen­ven­der sig til avi­sen og beret­ter, at de san­de­lig ken­der til sagen, da de selv har opsendt varm­luft­bal­lo­ner den­ne aften.

En af læser­ne hen­ven­der sig direk­te til SUFOI og for­tæl­ler:

„Jeg har læst i Nibe Avis, at der er obser­ve­ret mær­ke­li­ge lys over Nibe nytår­s­af­ten.

Det­te var varm­luft­bal­lo­ner, som I selv anty­de­de.

De er lavet af ris­pa­pir og under dem hæn­ger en sprit­tab­let, der antæn­des. Dis­se bal­lo­ner stam­mer fra Thailand, men kun­ne købes i man­ge for­ret­nin­ger op til Nytår.

Jeg send­te selv to op mel­lem Nibe og Ø. Hor­num Nytår­s­af­ten.“

Med bag­grund i hen­ven­del­ser­ne til SUFOI samt til Nibe Avis kan det kon­sta­te­res, at der er opsendt mindst 5 thailand­ske varm­luft­bal­lo­ner, der er årsag til alle de mod­tag­ne rap­por­ter og video/fotos fra Nibe-områ­det Nytår­s­af­ten 2008 samt over mid­nat.

Man­ge obser­va­tio­ner Nytår­s­af­ten

Der er til SUFOI indrap­por­te­ret man­ge andre obser­va­tio­ner i for­bin­del­se med Nytår­s­af­ten. Der er natur­lig­vis pr. tra­di­tion den­ne aften en del lys på him­len. Nog­le af dis­se — måske i nog­le til­fæl­de usæd­van­li­ge lys — fejl­for­tol­kes, dels er der usæd­van­ligt man­ge men­ne­sker ude for at se på fyr­vær­ke­ri­et. En af de typi­ske beret­nin­ger kom­mer fra en 58-årig obser­va­tør i som­mer­hus ved Tor­n­by Strand, der til www.ufo.dk beret­ter:

„Nytår­s­af­ten lige over mid­nat obser­ve­rer både min kone og jeg først en rødor­an­ge lyskug­le, der kom­mer fra nord hen over Hir­ts­hals by og kører i lige linie mod syd/sydvest og for­svin­der i hori­son­ten i ret­ning langs vest­ky­sten mod syd. Kug­len står ikke helt skarp, men kon­tu­rer­ne er skar­pe­re på for­si­den af kug­len, og mere slø­ret på bag­si­den. Da kug­len er halvvejs hen over­him­len, duk­ker en til­sva­ren­de kug­le op fra sam­me posi­tion og føl­ger nøj­ag­tig sam­me bane som den før­ste. Beg­ge kug­ler kører i en lige linie hen over­him­len i nord — syd­lig ret­ning og taber ikke høj­de på noget tids­punkt. De holdt hele vej­en sam­me ind­byr­des afstand — alt­så sam­me hastig­hed. De fløj helt klart i en anden høj­de på him­len end de raket­ter, som vi natur­lig­vis også kun­ne obser­ve­re. Det gæl­der også de nødra­ket­ter, som man­ge fiske­re sen­der op den­ne aften. Dis­se har en helt anden skarp rød far­ve, og hæn­ger stil­le i luf­ten for der­ef­ter lang­somt at fal­de ned. Jeg har lige siden spændt set efter i avi­ser­ne for at se, om andre hav­de set det sam­me, og kan så i dag i Nibe Avis læse en arti­kel, som beskri­ver de sam­me objek­ter set over Nibe.“

Efter beskri­vel­sen er der for­ment­lig ikke tvivl om, at man ved Tor­n­by Strand har set varm­luft­bal­lo­ner.

Nød­blus rap­por­te­ret til SOK

Den 1. janu­ar 2009 har SOK om for­mid­da­gen regi­stre­ret en ind­be­ret­ning fra Vrist i Vestjyl­land, hvor der ud over Vester­ha­vet er rap­por­te­ret 5 — 6 røde nødra­ket­ter. En efter­søg­ning giver dog intet resul­tat.

 

En efter­søg­ning først på afte­nen efter, at nød­blus er obser­ve­ret over havet ved Hen­ne Strand, giver hel­ler intet resul­tat.

Dog bemær­ker SOK i beskri­vel­sen af hæn­del­ses­for­lø­bet,„ at kysten blev afsøgt med et red­nings­kø­re­tøj, og her blev der obser­ve­ret fle­re røde ris­lam­per opsendt fra for­skel­li­ge som­mer­hu­se. Det for­modes at ris­lam­per­ne er de røde lys, der blev obser­ve­ret. Sagen afslut­tet.“

Aktio­ner, som SOK har været invol­ve­ret i, kan altid ses regi­stre­ret på den­ne adres­se:
http://forsvaret.dk/SOK/Nationalt/soeredning/Pages/default.aspx

Hol­bæk-områ­det 27. febru­ar 2009

En 42-årig mand hen­ven­der sig til SUFOI og beret­ter om sin ople­vel­se:

„Kom­mer ud om afte­nen 27. febru­ar kl. ca. 21 for at se den flot­te stjer­ne­him­mel.

Bor lidt uden for Hol­bæk, og kig­ger mod syd­vest. Fra vest kom­mer der to gyld­ne lys, der bevæ­ger sig mod syd. Jeg undrer mig straks over, hvor­dan de kan flyve/svæve så lige. De er på en 100% lige linje, og ser ud som om de fly­ver opad.

Mens jeg står og gla­ner og ikke fat­ter, hvad jeg står og ser på, får jeg øje på et tred­je lys meget læn­ge­re bag­u­de end de to før­ste, og det som er spe­ci­elt mær­ke­ligt er, at også det­te lys er på en 100% lige linje med de to før­ste.

Jeg kig­ger løs på dem, og ven­der mig rundt og ser et mere over hus­ta­get. Lyse­ne var meget højt oppe på him­len, og der var for langt imel­lem dem til at noget men­ne­ske­skabt fly kun­ne være så langt, også imel­lem de to før­ste.

De fløj med 100% ens­ar­tet hastig­hed, og der var ikke en lyd at høre, men det var også som sagt meget højt på him­len.

Der var intet spor af efter­slæb eller var­me­ha­le eller lign. Bare nog­le fuld­stæn­dig kla­re gyld­ne lys der fløj i en direk­te linje mod stjer­ner­ne.

Det som også fik det hele til at vir­ke mær­ke­ligt var at lyse­ne ikke glim­te­de som stjer­ner nor­malt gør.

Fik fil­met et par styk­ker af dem med et elen­digt kame­ra og ved ikke, om de film vil­le kun­ne bru­ges til noget“.

SUFOIs Foto­af­de­ling har efter­føl­gen­de haft anled­ning til at gen­nem­se og under­sø­ge den 56 sek. lan­ge video­se­kvens opta­get med digi­talt kame­ra.

Den meget mør­ke video opta­get under van­ske­li­ge for­hold viste i sig selv ikke man­ge detal­jer.
Her ses den mest tyde­li­ge og lys­stær­ke sekvens af video­en med et enkelt lys­punkt på mid­ten.

En kraf­tig udsnit­for­stør­rel­se af lyset.

En 54-årig kvin­de obser­ve­re­de fra But­terup til­sy­ne­la­den­de de sam­me lys på him­len kl. 21.06 og for­tæl­ler her­om til www.ufo.dk:

„Vi så fem indi­vi­du­el­le hurtigt-‚flyvende’ objek­ter, der lig­ne­de sto­re stjer­ner, meget kraf­tigt rød-oran­ge lysen­de med et ens­ar­tet kon­stant lys. De var lyd­lø­se, hav­de for­skel­li­ge posi­tio­ner, men fly­ven­de med sam­me fart og ret­ning, alle syn­li­ge sam­ti­dig.“

Sam­ti­dig beret­te­de Lars Bang-Jen­sen fra Tuse ved Hol­bæk om sin ople­vel­se:

„Så først 3 lysen­de ‚prik­ker’ kom­men­de fra øst. Der­ef­ter 6 til på stri­be.

Bevæ­ge­de sig hur­ti­ge­re end fly — uden lyd. Stjer­ne­klart og vindstil­le.

Der­ef­ter 2 høje brag.“

Obser­va­tio­ner­ne i Hol­bæk-områ­det gav anled­ning til omta­le i TV2 Øst den 28. febru­ar:

En TV2Øst rekon­struk­tion af, hvor­dan lyse­ne fløj
over him­len iflg. obser­va­tør Lars Bang-Jen­sen.

Efter at have kig­get nær­me­re på video­op­ta­gel­sen,
beret­nin­ger­ne og sam­men­holdt med andre omstæn­dig­he­der
som f.eks. de loka­le vind­for­hold, var Ole Hen­nings­en
fra SUFOIs Foto­af­de­ling efter­hån­den ret over­be­vist
om, at der sand­syn­lig­vis igen var tale om små thailand­ske varm­luft­bal­lo­ner.

SUFOIs hen­ven­del­se med en efter­lys­ning i Hol­bæks Amts Ven­stre­blad før­te dagen efter til kon­takt med del­ta­ge­re i en fest for kron­di­a­mant­bru­de­par­ret Inga og Erling. Det­te gav en jord­nær og helt logisk for­kla­ring på fæno­me­net.

Festen slut­te­de nem­lig med, at der blev sendt papir­bal­lo­ner af sted, for­tal­te en af gæster­ne også sene­re til TV2 ØST, der den 29. febru­ar kun­ne beret­te, at bal­lo­ner­ne afgav et oran­ge lys og fløj lige præ­cis hen over Tuse.

De obser­ve­re­de og video­fil­me­de lys på him­len på Hol­bæk-egnen den 27. febru­ar hav­de en ret jord­nær for­kla­ring: Små thailand­ske varm­luft­bal­lo­ner opsendt i for­bin­del­se med et kron­di­a­mant­bryl­lup.

 

Obser­va­tø­rer­ne udtryk­te efter­føl­gen­de deres sto­re til­freds­hed med at have fået en for­nuf­tig og natur­lig for­kla­ring fra SUFOI på deres ellers spe­ci­el­le ople­vel­se af lyse­ne på aften­him­len.

Indsla­get i TV2 Øst kan ses på den­ne adres­se:
http://www.tv2east.dk/artikler/mystisk-lys-over-tuse

6070 Step­ping, Chri­sti­ans­feld

En ung mand fra Chri­sti­ans­feld obser­ve­rer og video­fil­mer den 9. janu­ar 2009 et stærkt lys på syd­ve­st­him­len, og ind­be­ret­ter til SUFOI her­om:

„Her­med frem­sen­der jeg video af en ufo, jeg så fre­dag den 09-01-2009 kl. 17.00.

Jeg er rime­lig god til se om det er satel­lit, fly, stjer­ne, pla­net eller rum­sta­tion. Jeg har før set mete­o­rit samt stjer­neskud, men det her var ingen af dele­ne. Jeg har ikke set noget lig­nen­de før.

Jeg var på arbej­de ude ved en bon­de­mand med noget repa­ra­tions­ar­bej­de.

Da jeg var fær­dig begyndt jeg og pak­ke sam­men, hvor jeg kig­ger op på him­len og ser hvor lyst og fint vej­ret det er, og hvor stil­le det er.

Plud­se­lig ser jeg en meget, meget kraf­tig hvid, lidt aflang i det objekt med lidt rød­ligt i det. Objekt var meget tæt på, slet ikke som fly, stjer­ne osv. Jeg rin­ge­de hur­tigt til min kone for sige, at jeg ser på en ufo. Hun tror ikke på mig i før­ste omgang, men jeg lyder alvor­lig, så hun tror på mig til sidst.

Jeg hør­te hen­de, om hun kun­ne se det sam­me, da hun var hjem­me 2 km fra mig, men nej, det kun­ne hun ikke. Da jeg var fær­dig med at tale med hen­de, tog jeg min mobil­te­le­fon, SAMSUNG TOUCH 5 mil pixel kame­ra, og optog 1 min og 15 sek. video til jeg ikke hav­de mere hukom­mel­se til­ba­ge.

Jeg var lidt ude af den, for­di jeg ikke har set sådan noget før. Jeg skynd­te mig ud i min bil, og så var den væk igen. Det vare­de ca. 5 min.

Jeg har efter­føl­gen­de været sam­me sted for se, om det nu var en stjer­ne, men nej, jeg så en ufo. Det ved jeg, ingen tvivl.“

Stil­l­bil­le­de fra den optag­ne video­se­kvens den 9. janu­ar 2009.

Kraf­tig udsnit­for­stør­rel­se.

Præ­cis i den af obser­va­tø­ren angiv­ne ret­ning, syd-syd­vest, var pla­ne­ten Venus meget frem­træ­den­de på him­len hen under aften, som det ses på den­ne gen­gi­vel­se fra pla­ne­ta­ri­e­pro­gram­met Star­ry Night.

 

SUFOIs Foto­af­de­ling er ikke i tvivl om, at det obser­ve­re­de og video­fil­me­de lys på den syd-syd­ve­st­li­ge him­mel var pla­ne­ten Venus, der stod meget stærkt­ly­sen­de den del af him­len.

Hvis der hav­de været et andet lys til ste­de, bur­de obser­va­tø­ren have kun­net obser­ve­re og fil­me i alt 2 objek­ter på him­len, da Venus var så mar­kant til ste­de, at den bur­de være iagt­ta­get også.

At lyset på et tids­punkt ser ud til at være væk, og evt. hel­ler ikke kan ses af obser­va­tø­rens kone 2 km væk, kan skyl­des det veks­len­de sky­dæk­ke på ste­det, der ses af video­op­ta­gel­sen.

SUFOIs Foto­af­de­ling opfor­dre­de efter­føl­gen­de den unge mand at gå ud de føl­gen­de afte­ner og se på og video­fil­me Venus for at sam­men­lig­ne med den oprin­de­li­ge opta­gel­se, men hør­te ærger­ligt nok trods ryk­ke­re ikke mere fra obser­va­tø­ren.

Obser­va­tø­rer­ne for­tæl­ler

Sene­ste indrap­por­te­re­de obser­va­tio­ner kan ses på SUFOIs hjem­mesi­de på adres­sen: www.ufo.dk under over­skrif­ten »UFO-obser­va­tio­ner«, og efter­føl­gen­de brin­ges uden yder­li­ge­re kom­men­ta­rer nog­le af de mest detal­je­re­de beret­nin­ger.

7500 Holste­bro 31. decem­ber 1978

Vi var, min kam­me­rat og jeg, der stod ude på gaden, nytår­s­af­ten, for at fyre krudt af uden for huset, hvor han boe­de. Jeg fik plud­se­ligt øje på noget rig­tigt langt, der nær­mest gled lige så lang­somt mod øst oppe over trætop­per­ne oppe ved mine for­æl­dres hus ca. 300 m mod syd, fra hvor vi stod.

Jeg for­tal­te det til min kam­me­rat, som straks kun­ne se det. Vi skynd­te os op på hans værel­se, der lå på 1. sal mod syd og fri udsyn. Vi fandt en kik­kert og kun­ne tyd­ligt se, det vi kald­te „vin­du­er“, på noget, der var rig­tigt langt og rime­ligt fladt. Objek­tet bevæ­ge­de sig lang­somt fra vest mod øst i ca. 10–15 minut­ter og gled nær­mest væk fra vores syns­felt. Der gik man­ge tan­ker igen­nem os beg­ge, men det­te kun­ne umu­ligt være en Zep­pe­li­ner, for rent stør­rel­se­mæs­sigt vil­le der mindst være tale om 2–3 Zep­pe­li­ne­re, der skul­le være sat sam­men, og hvor­for skul­le den fly­ve rundt en nytår­s­af­ten over Holste­bro? (Jeg vil til sidst for­tæl­le, at jeg sel­føl­ge­lig, har for­talt om ople­vel­se til andre, men aldrig før i dag skre­vet ind til nogen, om den­ne nytår­s­af­ten i 1978. Grun­de til, at jeg gør det så man­ge år efter, skyl­des at jeg i dag kom­mer til at læse fly­ve­våb­nets arki­ver og til min sto­re glæ­de ser, at der net­op i Holste­bro, Stru­er og Ans er set noget ufor­klar­ligt på sam­me tid, det ene­ste jeg ikke med garan­ti kan huske, er det nøj­ag­ti­ge tids­punkt på afte­nen, men vil­le have sagt et sted imel­lem kl. 19.00 — 20.30.

2750 Bal­lerup 24. juli 1984

Har net­op hørt, at For­sva­ret har fri­gi­vet ældre infor­ma­tio­ner om ufo-obser­va­tio­ner. Blev selv­føl­ge­lig nys­ger­rig efter at se, om min egen skul­le være med. Det er den da, men ret man­gel­fuld i for­hold til, hvad jeg og min den­gang 8 åri­ge dat­ter så på vej hjem fra en venin­de.

Vi kom­mer gåen­de over græs­plæ­nen, nyder den dej­li­ge aften og kig­ger plud­se­lig op. På him­len står, hæn­ger eller fly­ver et eller andet kæm­pe­stort?

Min dat­ter bli­ver meget ban­ge, gri­ber min hånd, og vil løbe hjem, hvil­ket vi gør. Låser døren op, løber hen til det vest­vend­te vindue,o g vi ser at den „hæn­ger“ der end­nu. Vi står og betrag­ter den sto­re gen­stand i ca 5 min., hvor­ef­ter jeg i en slags afmagt rin­ger til Fly­ve­sta­tion Vær­lø­se, for noget må de da kun­ne regi­stre på en radarskærm, men­te jeg! At jeg fik den tan­ke må skyl­des, at min far har arbej­det net­op med rada­rer på Fly­ve­sta­tio­nen.

Gen­stan­den, jeg og min dat­ter så, var rund, cylin­der­for­met og nær­mest buet på „under­si­den“. På siden eller rundt om sad, hvad jeg vil kal­de vin­du­er, og fra dis­se vin­du­er strøm­me­de et stærkt, nær­mest hvidt lys. Den var meget, meget rum­me­lig, og min dat­ter og jeg snak­ke­de om, at den mindst var så stor som en jum­bo-jet, bort­set fra for­men. Øverst sad en ting, som min­de­de om frug­ten fra et ahor­n­træ, men bare kæm­pe­stor.

Jeg sav­ne­de mit kame­ra — det fulg­te med min mand, da jeg blev skilt — så jeg for­søg­te at låne hos min nabo, men hun var desvær­re ikke hjem­me. Jeg løb til­ba­ge til min lej­lig­hed, da jeg ikke vil­le gå glip af det mest sære, fan­ta­sti­ske syn jeg har set!

Sam­let vil jeg gæt­te på, at jeg tal­te med en mand fra Fly­ve­sta­tio­nen i ca. 10 min. Him­mel­le­ge­met, som jeg i dag vil kal­de for at luftskib, fik vi for­nø­jel­se af at betrag­te i omtrent 25 min., hvor­ef­ter det meget stærkt og med en “høj, tynd” lyd for­svandt op mod nord-vest.

Hæn­del­sen kan jeg selv­føl­ge­lig tale med min dat­ter om, og det er også hændt, at jeg har for­talt om den til et par få udvalg­te, men jeg kan ikke sige mig fri for en følel­se af fru­stra­tion over at have set noget, som ikke ret man­ge kan nik­ke gen­ken­den­de til. Der­for blev jeg glad for at kon­sta­te­re at For­sva­ret har fri­gi­vet en del ind­be­ret­nin­ger, men ærge­lig over at så man­ge af de detal­jer, som jeg beskrev for man­den i tele­fo­nen, slet ikke er kom­met med.

Vi, min dat­ter og jeg så alt­så:

Klart og tyde­ligt i detal­jer, en meget, meget stor rund, cylin­drisk, nedadtil nær­mest rund, gen­stand, med lysen­de „vin­du­es­par­ti­er“, og med en ahor­n­frugt­lig­nen­de, skru­e­ag­tig gen­stand for­oven. Den­gang i 1984 tal­te vi om, at hvis der kun­ne være men­ne­sker i den, vil­le den kun­ne rum­me nog­le hund­re­de, men det er meget svært at bedøm­me stør­rel­ses-for­hold på en stor ting i luf­ten, som man aldrig før har set. Jeg husker, at min dat­ter var ban­ge under ople­vel­sen, og ikke brød sig meget om at tale om den læn­ge efter. Selv har jeg det sta­dig sært med den­ne ople­vel­se, som jeg selv­føl­ge­lig ved er helt sand, men jeg vil­le ønske, at jeg kun­ne for­tæl­le om den uden at skul­le fryg­te for at folk tror det hele blot er liv­lig fan­ta­si.

2670 Gre­ve mel­lem 1984 og 1986

Det er i dag man­ge år siden, jeg så det uiden­ti­fi­cer­ba­re objekt. Vi skal helt til­ba­ge til mid­ten af 80erne (et sted mel­lem 1984 og 86), men det er sta­dig en ople­vel­se, jeg husker meget tyde­ligt og en ople­vel­se, jeg aldrig rig­tigt har lagt fra mig.

Det var hen på afte­nen, og jeg det var ble­vet ret mørkt. På tids­punk­tet har jeg har vel været omkring 9–10 år, vil jeg tro, og jeg var den aften sam­men med min lil­le­bror og sto­re­bror og min stor­brors ven nede på vores lege­plads. Vi boe­de på davæ­ren­de tids­punkt i ræk­ke­hus i Gre­ve. Lege­plad­sen var for­holds­vis lil­le og bestod af to træhu­se og en stor sand­kas­se samt tre bak­ker af asfalt i for­skel­lig stør­rel­se. Lege­plad­sen var omrin­get af buske og hæk­ke, og uden om hæk­ke­ne lå ræk­ke­hu­se­ne tæt ind til lege­plad­sen. Fra hæk til nær­me­ste ræk­ke­hus var vel omkring 4–5 meter. Jeg husker, vi stod på den stør­ste bak­ke, da hæn­del­sen ske­te, jeg mener dog også at nogen af os stod neden for bak­ken, og der var mulig­vis også andre børn til­ste­de. For­an os, ovenover det ene af de ræk­ke­hu­se, der omrin­ge­de lege­plad­sen, og det kan ikke have været mere end 10–15 meter fra os, opstod plud­se­ligt et meget stor hvidt og kraf­tigt lys. Jeg husker, at vi alle kig­ge­de på det i et styk­ke tid, hvor læn­ge har jeg dog svært ved at huske. Lyset vir­ke­de umid­del­bart til at svæ­ve lige oven over ræk­ke­hu­set for­an os (vi stod nu på den sto­re asfalt­bak­ke og kig­ge­de på det) og på et tids­punkt væl­ger vi alle at løbe rundt om huset for, tror jeg, at se om der er noget på bag­si­den af huset eller lyset. Plud­se­ligt er lyset dog væk lige­så brat, som det kom. Det var så vold­som en ople­vel­se, at vi alle storme­de hjem til vores for­æl­dre, og vist nok råb­te i mun­den på hin­an­den, at vi hav­de set en UFO.

Jeg har siden den dag for­søgt på ratio­nel vis, at ana­ly­se­re hæn­del­sen. Jeg var jo ikke så gam­mel på tids­punk­tet, så man­ge ting kun­ne have for­stær­ket ople­vel­sen.

Det, der dog sta­dig undrer mig til den dag i dag, var, at jeg ikke husker at objektet/lyset udgav nogen form for lyd eller for den sags skyld lugt, for det vil­le jeg/vi have bemær­ket. Jeg husker hel­ler ikke, at vi så det kom­me, men at det bare opstod. Det kun­ne der­for ikke have været en faldskærms­ra­ket, for det vil­le vi have både set og hørt, og lyset var sim­pelt­hen også for stort til at kun­ne være en faldskærms­ra­ket. Det kan hel­ler ikke have været en lyskeg­le, da vi sim­pel­hen var for tæt på til ikke at opda­ge, hvis det var til­fæl­det, og ræk­ke­hu­se­ne har helt fla­de tage, og der var ingen per­so­ner eller lysa­n­ord­nin­ger på taget.

Lyset var hel­ler ikke højt til him­mels, men har blot været 10–15 meter for­an os og næsten i øjen­høj­de, da vi jo stod på den høje­ste bak­ke. Jeg husker ikke lyset som haven­de en aflang form, men mere oval og ret stort, måske mere end 2 meter i bred­den og høj­den. Vi vid­ste alle, hvor­dan en raket så ud og ikke mindst lød, og det pud­si­ge var, at jeg net­op ikke husker, at lyset afgav nogen lyd, det vir­ke­de til plud­se­ligt bare at opstå ud af intet. Det kan hel­let ikke have været et kug­le­lyn, da det sim­pel­hen var for stort til det­te, og som sagt var lyd­løst. Jeg kan ikke fore­stil­le mig, at et kug­le­lyn er lyd­løst, og der var ikke optræk til uvejr den aften.

Lyset var rundt, lyd­løst og meget skar­pt, men trods alt ikke så skar­pt, at vi måt­te skær­me for øjne­ne. Lyset for­svandt lyd­løst, lige­så brat som det opstod. Jeg husker ikke, at mine øjne var på objek­tet, da det for­svandt, for det for­svandt, mens vi, i løb, var på vej om på den anden side af ræk­ke­hu­set. Ikke desto min­dre var vi ret man­ge vid­ner (i hvert fald 4) der alle sam­men så og ople­ve­de det sam­me, og jeg kan sta­dig ikke for­kla­re, hvad det var, vi så den dag for man­ge år siden. For mig for­bli­ver hæn­del­sen i hvert fald mystisk og ufor­kla­re­lig den dag i dag.

Skej­by, Århus 21. janu­ar 2009

En obser­va­tion gjort den 21. janu­ar 2009 var af obser­va­tø­ren ledsa­get af den­ne flot­te illu­stra­tion:

Læs obser­va­tø­rens beret­ning og se teg­nin­gen i fuld stør­rel­se.

9900 Fre­de­riks­havn 17. febru­ar 2008

Det jeg så den febru­ar mor­gen, har pus­let i mit sind lige siden. Jeg er ikke en fyr, der tror på ALT mel­lem him­mel og jord. Jeg har et åbent sind, og jeg er ikke så arro­gant at tro, at vi skul­le være de ene­ste i hele uni­ver­set.

Jeg sad den mor­genstund og nød lyset som vok­se­de frem. Jeg kan se havet og Hirs­hol­me­ne ud af mit stu­e­vin­due. Havet var næsten sort, og neder­ste hori­sont var lys gul. Over den lave gule hori­sont var et bæl­te af mel­lem mør­ke sky­er, og over der et 3. bæl­te, som var end­nu mør­ke­re. Der­over var der lys­ning. Jeg så noget bevæ­ge sig i hori­son­ten. Der står en flag­stang, så i far­ten tro­e­de jeg, at det var et tid­ligt flag, eller et som ikke var taget ned dagen før. Men så slog det mig. Der var abso­lut ingen vind, som kun­ne få et flag til at stå helt rek­tangu­lært udspilet. Så jeg går hen til vin­du­et og ser nær­me­re efter. En rek­tan­gel lidt stør­re end et stort flag bevæ­ge­de sig lang­somt op og ned mel­lem de lys bæl­ter, jeg har beskre­vet. Der­ef­ter skråt op over mod øst et par gan­ge og gik der­ef­ter til­ba­ge til udgangs­punk­tet. Der­ef­ter gik det lige op over det 3. bæl­te og bevæ­ge­de sig i ret­ning af øst, hvor den stop­pe­de halvt gemt bag en lav­t­hæn­gen­de hvid sky. Der stod det så et øje­blik, hvor­ef­ter den lang­somt for­svandt. Alle bevæ­gel­ser var meget lang­som­me, og det var som at se et stort styk­ke pla­stic. Bekla­ger jeg ikke er dyg­tig nok med min pc, så jeg kun­ne sen­de et bil­le­de set fra mit vin­due. Men jeg svær­ger! DET jeg så VAR noget. Jeg ved ikke hvad. Måske et hol­lo­gram, men i hvert til­fæl­de ikke et udtryk for min fan­ta­si. DET vil jeg altid spe­ku­le­re over. Håber at det er et brug­bart input i jeres arbej­de, og jeg vil egent­lig ger­ne høre, om I har hørt om lig­nen­de hæn­del­ser.

8700 Hor­sens 17. marts 2009

Jeg skul­le ud for at fodre mine heste, så jeg tog lige hund­en med, så den kun­ne tis­se af.

Heste­ne står i vores stald her hjem­me. Da jeg går der om, er der mørkt, så der­for ved jeg, at der intet var, da jeg gik ind i stal­den. Jeg lader døren stå åben imens jeg ord­ner deres foder, der skal blan­des 10 span­de og væg­ten dril­ler. Jeg går lige ind for at byt­te vægt, og da jeg kom­mer til­ba­ge, ser jeg ud af øjen­kro­gen, at der er noget lys over på nabo­ens vej lige ved vores heste­fold.

Min før­ste tan­ke var, at det nok var nabo­en, som sad og snak­ke­de i tele­fon i bilen, tænk­te han var kom­met, imens jeg var inde for at byt­te væg­ten. Imens jeg ord­ner foder, og heste­ne får mad, kig­ger jeg ud ind i mel­lem og tæn­ker, at det er da under­lig, at han hol­der der, og bilen er sluk­ket. Jeg kig­ger lidt læn­ge­re og ser, at det ikke er hans bil, da omrid­set er meget stør­re, så min næste tan­ke er, at det må være trak­to­ren. Kan høre min hund løber rundt og piver. Jeg kal­der på hen­de, da jeg tæn­ker, hun har set nabo­en, og hun skal ikke til at løbe der over. Hun kom­mer ind i stal­den og er helt vild, og jeg sen­der hen­de ud igen, da jeg er ved at være fær­dig. Kig­ger så igen og kan godt se, at det ene lys er noget stør­re end det andet, og det er det røde og kan godt se, at det ikke er en trak­tor, men noget stør­re. Jeg sluk­ker lyset, da jeg er lidt nys­ger­rig over, hvad nabo­en da laver og tæn­ker, at jeg bed­re kan se det med lyset sluk­ket.

Da jeg går ud, ser jeg min hund sid­de helt stiv­net, og den kig­ger der over. Hun ple­jer at gø og løbe rundt, så under­lig opfør­sel. Jeg kig­ger der over igen, og nu er det oppe i luf­ten. Jeg når at tæn­ke, hvad fan­den, er det, der er ingen lyd over­ho­ved. Jeg roder i alle lom­mer efter min tele­fon, da jeg vil fil­me det. Opda­ger desvær­re at jeg har fået kære­stens jak­ke på, så ingen tele­fon. Jeg bli­ver lidt ban­ge, da jeg ikke kan se eller beskri­ve, hvad det er, jeg ser, og det er slet ikke logisk i mit hoved. Det fly­ver stil­le og roligt væk, og jeg kan kun se det røde lys. Den sti­ger stil­le og roligt og fly­ver skråt over imod motor­vej­en i syd­gå­en­de ret­ning.

1430 Køben­havn K 4. april 2009

Lør­dag, den 4. april 2009 iagt­ta­ges adskil­li­ge lys over Køben­havns-områ­det ved godt 22-tiden. Den mest detal­je­re­de beret­ning kom­mer fra en 47-årig kunst­ner fra Chri­sti­ans­havn:

„Kl. ca. 22.30 var jeg gået ud i mit køk­ken, hvor der igen­nem stort vin­du­es­par­ti er frit udsyn til Vor Frel­ser Kir­ketårn. Plud­se­lig ser jeg først et stærkt oran­ge gult lysen­de objekt rime­li­ge højt op over top­pen på Vor Frel­ser Kir­ketårn kom­me til syne nord fra og bevæ­gen­de sig i noget som kun­ne min­de om heli­kop­ter fart hen over him­len imod syd — ud imod Kastrup Luft­havn.

Da vi jo er rime­lig vant til at se almin­de­li­ge fly­ve­ma­ski­ner, hvis lan­dings­lys blin­ker, fly­ve for­bi og pas­se­re Vor Frel­ser Kir­ketårn her på Chri­sti­ans­havn, tæn­ker jeg, at der må være tale om en fly­ve­ma­ski­ne.

Det undrer mig dog, at man ikke kan høre nogen motor­larm som nor­malt.

Et kort øje­blik efter kom­mer der plud­se­lig nøj­ag­tig 3 til i sam­me stør­rel­se og med sam­me høje fart — og vink­len og høj­den taget i betragt­ning, må de have være været ret sto­re. 10 sek. efter kom­mer der end­nu en flok på måske 10 — 15 objek­ter af nøj­ag­tig sam­me karak­ter gli­den­de hen over him­len. Jeg gri­ber min mobil­te­le­fon og rin­ger til min moder, som bor i Vold­bo­li­ger­ne ved Chri­sti­ans­havns Vold og har en flot udsigt fra sin lej­lig­hed udover vol­den og hele det syd­li­ge Ama­ger.

Hun skyn­der sig ud i køk­ke­net og ser med det sam­me — nøj­ag­ti­ge de sam­me stærkt oran­ge lysen­de objek­ter. Sam­ti­dig er der nu kom­met end­nu fle­re objek­ter til syne fra min syns­vin­kel — og de fly­ver så tæt sam­men, at der umu­ligt kan være tale om flyvemaskiner/helikoptere. Jeg bli­ver enig med min moder om at rin­ge til poli­ti­et og rin­ger der­for 114 — og får fat, efter at have talt med en omstil­lings­da­me, i Sta­tion Ama­ger og taler her­ef­ter med den vagt­ha­ven­de betjent.

Han lyder mil­dest talt for­bløf­fet — og begyn­der at for­kla­re et eller andet om nog­le kine­si­ske papir­lam­per med lys i, som man har kun­net købe i Køben­havn inden for de sid­ste 14 dage.

Nu er det til­fæl­dig­vis sådan, at jeg i for­bin­del­se med et af mine enga­ge­men­ter for en del år siden i udlan­det, fak­tisk har over­væ­ret en opsen­ding af sådan nog­le kine­si­ske papir­lam­per med lys i — og jeg kan roligt sige, at det kan der umu­ligt have været tale om her.

Når kine­si­ske ånde­lam­per bli­ver sendt op, fly­ver de meget lang­somt op — lige­som da man lege­de med papir­dra­ger som barn på Klø­ver­mar­ken — og de står som regel ret stil­le på him­len og ikke sær­ligt højt — måske 10 — 50 meter op i luf­ten for sene­re at gå ud og fal­de ned igen.

Her var der bestemt ikke tale om kine­si­ske ånde­lam­per — tvær­ti­mod. Det var både mæng­den af objek­ter, høj­de over hori­son­ten og ikke mindst hastig­he­den helt for­kert til. Der­til var der abso­lut ingen lyd.

Min moder kun­ne også se dem, da de alle pas­se­re­de med mel­lem­rum over Vold­bo­li­ger­ne og ud imod luft­ha­ven, hvor de efter­hån­den for­svandt væk fra hen­des syns­af­stand.

Vi anta­ger, at der må have været man­ge fle­re men­ne­sker i Køben­havn end os, som må have set synet.

Jeg bad i øvrigt betjen­ten om at gå uden for sit kon­tor og selv se efter, hvor­ef­ter han sag­de noget om, at han vil­le rin­ge til­ba­ge — det har han så ikke gjort end­nu.

Det sam­le­de antal af objek­ter var for­ment­lig på ca. 50 i alt — og de kom fly­ven­de enten efter hin­an­den, hvor­ef­ter en kort pau­se, så atter en 3 — 4 styk­ker og der­ef­ter igen en pau­se på måske 2 — 3 min, hvor­ef­ter der duk­ke­de en helt mas­se op på sam­me tid tæt ved siden af hin­an­den i hastig fart hen over him­len.

Hvis det skul­le have været kine­si­ske ånde­lam­per, som bevæ­ge­de sig med en sådan fart — det sam­me som en fly­ve­ma­ski­ne, så skul­le der nær­mest have været orkan uden­for — eller stærk blæst — og det var der jo som bekendt ikke, men helt roligt vejr og rime­lig klar him­mel.

Da den sto­re klump af stærkt oran­ge­gu­le lysen­de objek­ter var pas­se­ret, gik der ca. 5 — 10 min, hvor­ef­ter der igen kom 3 objek­ter og så igen en pau­se på 2 — 3 min, hvor­ef­ter der kom en enkelt. Det hele vare­de ca. ½ time til 45 min. Hvor­ef­ter der ikke kom fle­re.

Nu er det ikke sådan, at jeg til dag­ligt løber rundt og ser UFO’er på him­len eller ser syner m.m.

Jeg kan godt ærg­re mig over, at jeg ikke tog et bil­le­de med mit mobil­te­le­fon­ka­ma­ra, i ste­det for at rin­ge til poli­ti­et.

Selv­om jeg ind­til i går ikke har tro­et på UFO’er eller liv fra det ydre rum — og det er mest et begreb som fore­fin­des i ame­ri­kan­ske Sci-Fi, action- og spænd­nings­film som CIG visu­al effek­ter — i Ste­ven Spi­el­berg film m.f., så kun­ne det være ret inter­es­sant at fin­de ud af, hvad der så var — for fak­tum var, at dis­se man­ge objek­ter viste sig på him­len over Køben­havn i går.

Der var fle­re obser­va­tø­rer, der iagt­tog dis­se lys på him­len lør­dag, den 4. april 2009.

En 51-årig kvin­de fra Ama­ger rap­por­te­re­de:

„Lyd­lø­se fly­ven­de objek­ter (min­de­de om stjer­ner) i for­ma­tio­ner af 5–6 stk.

(i alt ca. 20 stk.) i lav høj­de og med rime­lig pæn fart.

Et helt rug­byhold kom­men­te­re­de også fæno­me­net.“

En 27-årig mand fra Ama­ger for­tæl­ler:

„Ind over Kbh. kom­mer der ca. 25–30 lyse halv sto­re oran­ge ufo-lig­nen­de ting fly­ven­de lang­somt hen over him­len.

Jeg optog det også på video… meget mær­ke­ligt…

Vil­le meget ger­ne vide, hvad det var. Jeg er typen der ikke lige­frem tror på sådan noget, men der lå jeg godt begra­vet i min sofa, da jeg lige plud­se­lig så ud af vin­du­et, og de kom fly­ven­de hen over vores hus.

Det var lige­som i en ame­ri­kansk Hol­lywood film.… der må være andre, der også så det.…“

Desvær­re har SUFOI end­nu ikke mod­ta­get video­op­ta­gel­sen til nær­me­re under­sø­gel­se.
I for­bin­del­se med oven­nævn­te obser­va­tio­ner har SUFOI ret­tet hen­ven­del­se til Ama­ger Poli­ti, der jo fik en hen­ven­del­se fra den ene obser­va­tør. Sva­ret ind­løb efter Påske:

„Som tid­li­ge­re lovet har jeg nu under­søgt, hvor­vidt Kbh. Poli­ti har regi­stre­ret hen­ven­del­ser omkring obser­va­tion af „lys på him­len over Ama­ger“ den 04. april 2009 i tids­rum­met 2230 — 2300.

Den cen­tra­le Vagt­le­der har oplyst, at der ikke er regi­stre­ret hen­ven­del­ser omkring emnet.

Her på Sta­tion Ama­ger er der hel­ler ikke hen­ven­del­ser. Der var dog et min­dre bål kl. 21.38 på Gem­mas Alle, der blev sluk­ket ved patrul­jens ankomst. Jeg har dog mine tvivl om den­ne oplys­ning er inter­es­sant for SUFOI.“

På trods af, at den ene obser­va­tør abso­lut ikke mener, at små varm­luft­bal­lo­ner kan have været på spil, mener vi i SUFOI dog, at man­ge omstæn­dig­he­der tyder på det­te. De små bil­li­ge varm­luft­bal­lo­ner var i øvrigt annon­ce­ret til salg i et af kata­lo­ger­ne fra super­mar­keds­bu­tik­ker­ne Net­to eller Fak­ta.

En tid­li­ge­re „mas­seob­ser­va­tion“ over Køben­havn af små varm­luft­bal­lo­ner er omtalt i UFO-Mail nr. 90.

Men har læser­ne iagt­ta­gel­ser eller infor­ma­tio­ner, der kan kaste yder­li­ge­re lys over obser­va­tio­ner­ne?

Vide­over­våg­nin­ger efter­sø­ges over hele lan­det

Lør­dag den 17. janu­ar 2009 kl. 20.09 ople­ve­de tusind­vis af dan­ske­re et spæn­den­de him­mel­fæ­no­men. Plud­se­lig oply­stes him­len som af et kæm­pe­lyn, men i vir­ke­lig­he­den var det en eks­plo­de­ren­de mete­o­rit på vej ned gen­nem atmos­fæ­ren fra øst mod vest over Øster­sø­en og Lol­land-Fal­ster. Et svensk videoklip blev efter­føl­gen­de vist af alle tv-sta­tio­ner­ne.

Nu efter­sø­ges andre vide­over­våg­nings­se­kven­ser fra hele lan­det af det­te usæd­van­li­ge him­mel­fæ­no­men.

Lys­fæ­no­me­net på him­len blev iagt­ta­get af tusind­vis af dan­ske­re, men der var også mas­ser af obser­va­tø­rer i de nær­mest­lig­gen­de lan­de. Man­ge dan­ske­re hav­de sat sig til ret­te for­an TV-skær­men for at se fod­bold eller ind­vi­el­sen af DRs nye kon­cert­sal. Mete­o­ren er lan­det — hav­de rek­la­men i TV lydt til sta­dig­hed måne­der i for­vej­en, og 10 min. efter star­ten, lan­de­de så rent fak­tisk en mete­o­rit på Lol­land.

Fæno­me­net blev indrap­por­te­ret til Dansk Ild­kug­le Cen­tral og Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um, lige­som også SUFOI modt­og en del hen­ven­del­ser.

Mete­o­ritjæ­ge­ren Tho­mas Grau på besøg hos ufo-mails Ole Hen­nings­en
i febru­ar under arbej­det med at ind­sam­le flest muli­ge data om mete­o­ren.
Foto: Ole Hen­nings­en

 

Det var over­sky­et over sto­re dele af Dan­mark, og kun de fær­re­ste tro­e­de på, at der rent fak­tisk kun­ne fin­des rester af den nedstyr­ten­de mete­o­rit. Det var der­for ret sen­sa­tio­nelt, da det i marts måned lyk­ke­des den tyske meta­o­ritjæ­ger Tho­mas Grau fra Ber­lin-områ­det at fin­de dele af mete­o­rit­ten på Lol­land mel­lem Mari­bo og Hil­le­sted.

Det var ved minu­tiøs gen­nem­gang af video- og obser­va­tions­rap­por­ter samt efter­føl­gen­de bereg­nings­ar­bej­de, at der kun­ne udpe­ges et muligt ned­falds­om­rå­de på Midt­lol­land. Der­næst fulg­te 6 dages ihær­digt fod­ar­bej­de med at gen­nem­tra­ve et stort lan­d­om­rå­de, før Tho­mas Graus ind­sats plud­se­lig kro­ne­des med held, og den stol­te fin­der der­ef­ter kun­ne præ­sen­te­re Geo­lo­gisk Muse­ums kura­tor for mete­o­rit­sam­lin­gen, lek­tor Hen­ning Haa­ck, for dele af mete­o­rit­ten.

Dan­mark har sta­dig kun 5 dan­ske mete­o­rit­fund, og da det sam­ti­dig er en ret sjæl­den mete­o­rit­ty­pe — en såkaldt kul­chon­drit — er der vir­ke­lig tale om en sen­sa­tion for mete­o­rit­for­sker­ne.

På trods af det sto­re efter­søg­nings­ar­bej­de, der hidtil har været udfol­det lokalt af fri­vil­li­ge hjæl­pe­re, er det end­nu ikke lyk­ke­des at fin­de fle­re dele af den eks­plo­de­re­de mete­o­rit.

Det er dog opfat­tel­sen, at der sta­dig fin­des ned­fal­det mete­o­rit­ma­te­ri­a­le, som end­nu ikke er fun­det.

Vide­over­våg­ning fra Rød­by

For kort tid siden lyk­ke­des det at loka­li­se­re en over­våg­nings­vi­deo fra Lol­lands Trælast A/S i Rød­by.

Video­se­kven­sen fra den 17. janu­ar var ble­vet gemt af direk­tør Tim Ras­mus­sen, da den inde­holdt opta­gel­ser fra 9 over­våg­nings­ka­me­ra­er, hvor man på alle opta­gel­ser kan se, hvor­le­des him­len plud­se­lig oply­ses som den kla­re dag under mete­o­rit­tens vej ned gen­nem atmos­fæ­ren.

 

Direk­tør Tim Ras­mus­sen, Lol­lands Trælast A/S i Rød­by, stu­de­rer
den spæn­den­de video­se­kvens med mete­o­rit­ten.
Fotos: Ole Hen­nings­en

 

Sto­re dele af lan­det var dæk­ket af et stør­re eller min­dre sky­dæk­ke, og det­te gæl­der også Lol­land-Fal­ster.

Man ser på opta­gel­ser­ne, hvor­dan områ­det oply­ses af lys­fæ­no­me­net over sky­er­ne. Der­for optræ­der der ikke skar­pe skyg­ger på bil­le­der­ne.

Der efter­ly­ses der­for nu andre opta­gel­ser fra over­våg­nings­ka­me­ra­er o.l. især fra de dele af lan­det, hvor det var mere skyfrit, f.eks. Born­holms-områ­det og Nord­s­jæl­land.

Andre opta­gel­ser kan med­vir­ke til at fast­læg­ge mete­o­rit­tens bane gen­nem atmos­fæ­ren mere nøj­ag­tigt.

Efter­lys­nin­ger hos Poli­ti, Luft­hav­ne, Vej­di­rek­to­ra­tet m.v. har hidtil været for­gæ­ves, men læser­nes oplys­nin­ger om even­tu­el­le opta­gel­ser vil være mere end vel­kom­ne.

Skul­le læser­ne have andre gode ide­er til, hvor opta­gel­ser kun­ne gem­me sig, så hører redak­tio­nen meget ger­ne her­om.

På dis­se tre stil­l­bil­le­der fra et af over­våg­nings-
kame­ra­er­ne får man et godt ind­tryk af, hvor­le­des
den mør­ke aften med ét for­vand­les til dags­lys under
mete­o­rit­tens fald gen­nem atmos­fæ­ren mod Lol­land.
På det mid­ter­ste bil­le­de ses th. i bil­le­det en kat, der
for­skræk­kes at det til­ta­gen­de lys og hop­per ned fra
sin plads på en mur­stens­pal­le.
Fotos: Lol­lands Trælast A/S, Rød­by.

 

Alle for­mer for opta­gel­ser: Lyd, foto- og film/vi­deo-opta­gel­ser fra lør­dag den 17. janu­ar 2009, kl. 20.08 — 20.10 fra hele lan­det efter­ly­ses!

Hvis læser­ne har obser­ve­ret sel­ve ild­kug­len og dens bane på him­len og har detal­je­re­de oplys­nin­ger her­om, har det­te bestemt også sta­dig inter­es­se.

Yder­li­ge­re oplys­nin­ger om ned­fal­det, bil­le­der af mete­o­rit­stum­per­ne, den sven­ske video­film og andre kil­der kan ses hos Lol­lands Astro­no­mi­ske For­e­ning på adres­sen:
http://www.lolland-astronomi.dk/
og Geo­lo­gisk Muse­um på adres­sen:
http://geologi.snm.ku.dk/nyheder_gm/nyhed13032009/

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.