Når myter fal­der til jor­den

Fler­tal­let af artik­ler­ne i det net­op udkom­ne num­mer af UFO-Nyt har en gen­nem­gå­en­de, rød tråd: nedstyrt­nin­ger. Det er selv­føl­ge­lig ikke nogen til­fæl­dig­hed. En af grun­de­ne er, at jeg i efter­å­ret 2008 læste bogen »X‑Plane Cras­hes. Expl­or­ing Expe­ri­men­tal, Rock­et Pla­ne, and Spy­craft Inci­dents, Acci­dents And Crash Sites« skre­vet af Peter W. Mer­lin og Tony Moo­re. De to ame­ri­ka­ne­re har siden 1970’erne inter­es­se­ret sig for fly og især for eks­pe­ri­men­tal­fly (de fle­ste med et X i nav­net) og gen­nem­ført utal­li­ge eks­pe­di­tio­ner til ste­der, hvor X‑fly er styr­tet ned.

Sam­men med andre fly-entu­si­a­ster har de dan­net »Aeros­pa­ce Arche­o­lo­gy Team« (se også www.thexhunters.com). Deres velil­lu­stre­re­de bog er inter­es­sant læs­ning, og jeg faldt bl.a. over et afsnit med over­skrif­ten »UFO Crash Site?«. Det sæt­ter de man­ge myter om nedstyr­te­de rum­ski­be i et nyt lys: Der er ingen tvivl om, at man­ge histo­ri­er om ufo-styrt i vir­ke­lig­he­den er for­van­ske­de gen­for­tæl­lin­ger af ægte hava­ri­er, ikke af rum­ski­be, men af hem­me­li­ge eks­pe­ri­men­tal­fly. Læs mere i artik­len »Jag­ten på vra­gre­ster«.

En anden god grund til at se nær­me­re på nedstyrt­nin­ger er, at histo­ri­er­ne om dem lever i bed­ste vel­gå­en­de. I DR2’s temaaf­ten om ufo­er (»UFO­er­ne ven­der til­ba­ge«), sendt lør­dag den 29. novem­ber 2008, hav­de pro­gram­mets til­ret­te­læg­ger, Ole Rets­bo, været i New Mexi­co, hvor en lokal rum­skib­stil­hæn­ger viste Rets­bo og film­hol­det rundt på et for­modet nedstyrt­nings­sted. Det dre­je­de sig om den påstå­e­de ufo-nedstyrt­ning i marts 1948 ved Aztec i New Mexi­co. Hæn­del­sen blev udø­de­lig­gjort i bogen »Behind the Flying Sau­cers« (1950) af Frank Scul­ly og byg­ger på oplys­nin­ger fra opfin­de­ren Silas Newton og hans mak­ker Leo GeBau­er, der iføl­ge Newton var en statsan­sat viden­skabs­mand, som hav­de arbej­det på hem­me­li­ge pro­jek­ter for rege­rin­gen. Iføl­ge de to drif­ti­ge her­rer hav­de det hava­re­re­de rum­skib med en dia­me­ter på 10 meter haft fle­re små rumvæs­ner ombord.

Newton og GeBau­er var i besid­del­se af et styk­ke mystisk, ikke-jor­disk metal, der kun­ne spo­re olie, og som de ger­ne stil­le­de til rådig­hed for oliejæ­ge­re, natur­lig­vis mod beta­ling.

Scul­lys oplys­nin­ger blev tjek­ket af jour­na­li­sten J.P. Cahn fra San Fran­ci­sco. Cahn kun­ne i 1952 afslø­re, at Newton og GeBau­er var gar­ve­de svind­le­re, der gen­nem deres tvivls­om­me pro­jek­ter hav­de fra­nar­ret inve­sto­rer pæne sum­mer og i den grad var i kon­flikt med loven. Newtons mysti­ske vra­grest var blot jor­disk alu­mi­ni­um. Afslø­rin­gen køl­ne­de man­ge ufo­lo­gers inter­es­se for påstå­e­de ufo-nedstyrt­nin­ger i åre­vis, og Scul­ly blev sendt i skam­me­kro­gen, men, som Ole Rets­bo kun­ne doku­men­te­re i tv-udsen­del­sen, så dyr­kes Aztec-hæn­del­sen sta­dig, og den sym­pa­ti­ske, loka­le rund­vi­ser i New Mexi­cos ørken nævn­te intet om Newtons og GeBau­ers merit­ter for 60 år siden.

Og Aztec er som bekendt ikke det ene­ste nedstyrt­nings­sted. Vi kom­mer selv­føl­ge­lig ikke uden om Roswell, hel­ler ikke i det nye num­mer af UFO-Nyt, selv om vi i SUFOI ikke mener, at hæn­del­sen her har noget som helst med rum­ski­be at gøre. Står det der­i­mod til Ryan S. Wood, så er der for­u­den Roswell og Aztec 72 andre ufo-nedstyrt­nings­ste­der Jor­den rundt. Wood har siden 2003 hvert år i novem­ber afholdt en »Crash Retri­e­val Con­fe­ren­ce« i Las Vegas, og i 2005 udgav han bogen »Majic Eyes Only — Eart­h’s Enco­un­ters With Extra­ter­re­stri­al Tech­no­lo­gy« (se »Hvor er bevi­ser­ne«), hvor han gen­for­tæl­ler histo­ri­er­ne om alle ufo-nedstyrt­nin­ger­ne. Men kvan­ti­tet og kva­li­tet føl­ges som bekendt ikke altid ad, og anek­do­ter gør ingen viden­skab — uden doku­men­ta­tion er selv 74 anek­do­ter intet værd. Ryan S. Wood bru­ger sam­me meto­de som Frank Scul­ly: Hel­le­re en god histo­rie end at lade sig for­vir­re af fak­ta!

Men myter­ne lever end­nu. UFO-Nyt nr. 1, 2009, for­sø­ger at pil­le lidt ved dem.

Hvad så Buzz Aldrin?

Det hæv­des ofte, at både astro­nau­ter og kos­mo­nau­ter har set ufo­er i rum­met. Det er påstan­de, som til­sy­ne­la­den­de bak­kes op af man­ge videoklip på YouTu­be. Nu er turen kom­met til Apol­lo-astro­nau­ten Buzz Aldrin — det andet men­ne­ske på Månen.

 
Buzz Aldrin på Månen foto­gra­fe­ret af Neil Arm­strong.
Foto: NASA

 

På en måde er ufo­er vir­ke­li­ge. Man­ge men­ne­sker ser rent til­fæl­digt objek­ter på him­me­len, som de ikke umid­del­bart kan iden­ti­fi­ce­re som fly, bal­lo­ner, pla­ne­ter, stjer­ner eller usæd­van­li­ge atmos­fæ­ri­ske fæno­me­ner. De spørgs­mål, som jeg mod­ta­ger fra offent­lig­he­den (via »Ask an Astro­bi­o­lo­gist«), tyder på, at man­ge for­bin­der ufo­er med bort­fø­rel­ser og besøg af ali­ens, kry­dret med kon­spira­tions­te­o­ri­er om at skju­le dis­se oplys­nin­ger for offent­lig­he­den.

Hvis ufo­er er frem­me­de rum­ski­be, som besø­ger Jor­den, er det rime­ligt at anta­ge, at astro­no­mer fin­der bevi­ser­ne på frem­me­de civi­li­sa­tio­ners eksi­stens, eller at de opfan­ger radio­sig­na­ler fra frem­me­de rum­ski­be på de meget føl­som­me radio­mod­ta­ge­re, som bru­ges til kom­mu­ni­ka­tion med vores egne rum­far­tø­jer. Måske er astro­nau­ter på rum­færd blandt de før­ste, som kom­mer med tro­vær­di­ge obser­va­tio­ner af frem­me­de rum­ski­be eller kul­tur­gen­stan­de. Det sid­ste er alle­re­de en rea­li­tet, hvis man skal tro histo­ri­er­ne på net­tet.

 

Foto: NASA

David Mor­ri­son er seni­o­r­for­sker hos NASA og fun­ge­ren­de chef for NASA Lunar Sci­en­ce Inti­tu­te og med­lem af Com­mit­tee for Skep­ti­cal Inquiry. Mor­ri­son modt­og Carl Sagan-medalj­en af Ame­ri­can Astro­no­mi­cal Socie­ty for sit arbej­de med at for­mid­le viden­skab til almin­de­li­ge men­ne­sker. Man kan stil­le spørgs­mål til ham om liv i uni­ver­set på Ask an Astro­bi­o­lo­gist: http://astrobiology.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/.

YouTu­be-videoklip omtalt i artik­len
Klip fra Sci­en­ce Chan­nel: www.youtube.com/watch?v=XlkV1ybBnHI
Klip fra CNN’s Lar­ry King Live: www.youtube.com/watch?v=xgyzdk3ZMJk

 

En angi­ve­ligt meget vel­do­ku­men­te­ret rap­port stam­mer fra et inter­view, hvor astro­nau­ten Buzz Aldrin for­tæl­ler om en obser­va­tion af en ufo på Apol­lo 11 mis­sio­nen. I et inter­view på Sci­en­ce Chan­nel, for­tæl­ler Aldrin, at han, Neil Arm­strong og Mike Coll­ins så et uiden­ti­fi­ce­ret objekt, som så ud til at føl­ge efter deres Apol­lo-rum­far­tøj.

For at få histo­ri­en bekræf­tet kon­tak­te­de jeg Buzz Aldrin. Han var glad for at for­tæl­le, hvad der egent­lig ske­te. Han sag­de, at hans bemærk­nin­ger var taget ud af en sam­men­hæng, hvil­ket fuld­stæn­dig for­dre­je­de, hvad han hav­de sagt. Det er rig­tigt, at Apol­lo 11’s besæt­ning så et uiden­ti­fi­ce­ret objekt føl­ge rum­far­tø­jet, da de nær­me­de sig Månen. De fik bekræf­tet, at det mysti­ske objekt ikke var Apol­lo 11’s løf­tera­kets øver­ste, sto­re trin, da det var omkring 10.000 km fra dem. De kon­klu­de­re­de der­for, at det, de så, var et af de små pane­ler, som hav­de sid­det på løf­tera­ket­tens øver­ste trin (enhver del af løf­tera­ket­tens øver­ste trin vil­le fort­sæt­te med at føl­ge rum­far­tø­jet, da beg­ge befandt sig i det luft­tom­me rum). Dis­se pane­ler var for små til, at de kun­ne spo­res fra Jor­den, og var for­holds­vis tæt på Apol­lo-rum­far­tø­jet.

Aldrin for­tal­te mig, at de var eni­ge om ikke at omta­le epi­so­den på den åbne kom­mu­ni­ka­tions­ka­nal, da de var opmærk­som­me på, at deres oplys­nin­ger kun­ne mis­for­tol­kes. Aldrins for­kla­ring om iden­ti­fi­ka­tio­nen af pane­ler­ne blev klip­pet ud af inter­viewet på Sci­en­ce Chan­nel, hvil­ket gav det ind­tryk, at Apol­lo 11 mand­ska­bet hav­de set en ufo.

Aldrin for­tal­te mig, at han var vred over den vild­le­den­de redi­ge­ring og bad Sci­en­ce Chan­nel om at berig­ti­ge den for­sæt­li­ge for­drej­ning, hans bemærk­nin­ger hav­de fået, men de afvi­ste ham. Aldrin for­kla­re­de sig sene­re i CNN’s Lar­ry King Live, men blev for­søgt afbrudt af stu­di­e­vær­ten, før han hav­de talt fær­dig.

Som føl­ge af YouTu­bes popu­la­ri­tet er føl­gen­de spørgs­mål sendt til mig gen­tag­ne gan­ge:

„Se den video på YouTu­be, hvor Buzz Aldrin siger, at han så en ufo på Apol­lo 11’s tur til Månen. Hvem er fuld af løgn? NASA eller den sto­re ame­ri­kan­ske helt Buzz Aldrin?“

Mit svar er, at løg­nen kom­mer fra Sci­en­ce Chan­nel-video­ens pro­du­cer, som und­lod at brin­ge sid­ste halv­del af inter­viewet. Det er belæ­ren­de at se det­te inter­view og ople­ve, hvor­dan histo­ri­en bli­ver pyn­tet og til sidst mani­p­u­le­ret. Det meste af snak­ken kom­mer fra inter­viewe­ren og ikke fra Aldrin, men deres kom­men­ta­rer er ble­vet redi­ge­ret for at ska­be en illu­sion om en sam­men­hæn­gen­de beret­ning. Under inter­viewet ser man en mon­ta­ge med kor­te sce­ner fra Apol­lo 11 og andre mis­sio­ner, inklu­si­ve et uskar­pt bil­le­de taget gen­nem vin­du­et under en sene­re mis­sion. Kun en kri­tisk seer vil bemær­ke, hvad Aldrin for­tal­te, og hvad spe­a­ken sag­de, og hvil­ken for­bin­del­se de hav­de med videoklip­pe­ne. Slut­pro­duk­tet er en dyg­tigt lavet mis­in­for­ma­tion, med stær­ke antyd­nin­ger — uden egent­lig at lyve — om, at Aldrin og den øvri­ge besæt­ning så et frem­med rum­skib.

Buzz Aldrin bad Sci­en­ce Chan­nel oply­se deres see­re
om, at han ikke så en ufo, men blev afvist. Her er
Aldrin foto­gra­fe­ret den 10. okto­ber 2007.
Foto: Bru­ce Jane­le, Natio­nal Spa­ce Socie­ty

 

På inter­net­tet er der man­ge påstan­de om, at NASA-astro­nau­ter har set frem­me­de rum­ski­be. De byg­ger på cita­ter fra „hem­me­lig kom­mu­ni­ka­tion“ mel­lem besæt­nin­ger­ne på rum­far­tø­jer­ne og Hou­ston. Det er kor­rekt, at der fin­der en sådan pri­vat kom­mu­ni­ka­tion sted, men det dre­jer sig om fx besæt­nin­gens hel­bredstil­stand. Inter­net-histo­ri­er­ne om aflyt­te­de sam­ta­ler er aldrig ble­vet doku­men­te­ret og er ofte til­lagt en læk fra ukend­te NASA-med­ar­bej­de­re, hvis job (eller end­da liv) angi­ve­ligt skul­le være i fare, hvis de blev afslø­ret. Man­ge af dis­se histo­ri­er dre­jer sig om Apol­lo 11-fær­den, og de inde­hol­der påstan­de om, at frem­me­de rum­ski­be ledsa­ge­de NASA-far­tø­jet under dets månelan­ding, og at en ræk­ke frem­me­de rum­ski­be stod opmar­che­ret på en kra­ter­kant og over­vå­ge­de astro­nau­ter­nes van­dring på Månens over­fla­de. Apol­lo 11 lan­de­de fak­tisk på en plan over­fla­de, hvor der hver­ken var bak­ker eller kra­ter­kan­ter, som ellers kun­ne have givet gode over­sigts­for­hold.

Efter hvad jeg ved, har ingen NASA-astro­naut nogen­sin­de rap­por­te­ret at have set en ufo i rum­met, end­si­ge at have stå­et over for ali­ens. Det bety­der dog ikke, at ingen af astro­nau­ter­ne tror på, at ali­ens har besøgt Jor­den. I 2008 kom det frem i medi­er­ne, at Apol­lo 14-astro­naut Edgar Mit­chell tror, at nog­le ufo-rap­por­ter dre­jer sig om ægte ufo­er. Han har del­ta­get i nog­le møder afholdt af ufo-tro­en­de, og han påstår, at nog­le af rap­por­ter­ne er san­de, og at den ame­ri­kan­ske rege­ring og mili­tær er viden­de om dis­se frem­me­des besøg. Mit­chell hæv­der dog ikke, at han selv har set ali­ens. Hans astro­naut-kol­le­ger har for­talt mig, at han altid har været inter­es­se­ret i det okkul­te, og at han har for­søgt at udfø­re et parap­sy­ko­lo­gisk eks­pe­ri­ment på rej­sen til og fra Månen. Det er let for en jour­na­list at igno­re­re Mit­chells advar­sel om, at de fle­ste ufo-rap­por­ter er usan­de, eller om at han ikke selv har set en ali­en, og så give udtryk for, at han og andre astro­nau­ter jævn­ligt har truf­fet væse­ner fra andre ver­de­ner.

En påstand, som går igen i fle­re af de bre­ve, jeg har mod­ta­get, hand­ler om, at ali­ens må have adva­ret vis­se per­so­ner om at hol­de sig væk fra deres baser på Månen. Hvor­for skul­le man ellers plud­se­lig afbry­de Apol­lo-pro­gram­met, da der sta­dig var tre plan­lag­te mis­sio­ner — som var næsten klar til opsen­del­se — til­ba­ge? Jeg indrøm­mer, at jeg var over­ra­sket over den plud­se­li­ge afslut­ning på Apol­lo-pro­gram­met, mens det var på top­pen af sin suc­ces, men jeg accep­te­rer den offi­ci­el­le for­kla­ring om, at det skyld­tes, at Nixon admi­ni­stra­tio­nen ændre­de den poli­ti­ske pri­o­ri­te­ring, da man­ge betrag­te­de Apol­lo som et Ken­ne­dy-John­son pro­gram.

Den kæm­pe sto­re Saturn‑5 raket sen­der
Apol­lo 11 af sted mod Månen den 16. juli
1969. Den enor­me Saturn‑5 raket, som
impo­ne­rer besø­gen­de på NASA’s rum­par­ker
ved Cana­ve­ral i Hou­ston og Huntsvil­le, er
ikke model­ler i fuld stør­rel­se, men vir­ke­li­ge
raket­ter byg­get til at opsen­de Apol­lo 18, 19 og 20.
Foto: NASA

 

Kil­de:
Skep­ti­cal Inqui­rer vol. 33, nr. 1, 2009
Over­sæt­tel­se: -for & kmh

Andre artik­ler på ufo.dk om astronauter/kosmonauter og ufo­er

UFO­er på NASA-film?
UFO-Mail nr. 89
UFO-Mail nr. 101
UFO-Mail nr. 73
Ukendt objekt ved rum­sta­tio­nen

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.