Det Hvi­de Hus: Ingen tegn på rumvæs­ner

„Der er ikke tegn på, at rumvæs­ner har været invol­ve­ret i de mysti­ske objek­ter i luf­ten“, fastslog Kari­ne Jean-Pier­re, pres­sese­kre­tær i Det Hvi­de Hus, på et pres­se­mø­de man­dag den 13. febru­ar 2023.
 
 
Søfolk til­knyt­tet Eks­plo­si­ve Ord­nan­ce Dis­posal Group 2 bjær­ge­de den 5. febru­ar 2023 ud for kysten af ??Myrt­le Beach, South Caro­li­na, den kine­si­ske spionbal­lon, som et ame­ri­kansk kamp­fly skød ned med et mis­sil den 4. febru­ar. Blandt vrag­de­le­ne er fun­det sen­so­rer, som kan være brugt til over­våg­ning.
(Foto: Navy Pet­ty Offi­cer 1st Class Tyler Thompson/U.S. Depart­ment of Defen­se)

Cli­ck­bait-over­skrif­ter med flit­tig brug af UFO

Det kan lyde opsigtsvæk­ken­de, at en pres­sese­kre­tær skal for­sik­re medi­er­ne og der­med offent­lig­he­den om, at den sene­ste tids obser­va­tio­ner af, hvad der helt tyde­ligt beskri­ves som bal­lo­ner, intet har med rumvæs­ner at gøre. Det blev dog også sagt med et smil på læben. Men det er et fak­tum, at medi­er­ne ver­den over flit­tigt har brugt ordet ufo ifm. bal­lon­hi­sto­ri­er­ne — ikke mindst i over­skrif­ter — og ordet er, siden ufo­me­di­e­hyste­ri­et kick­star­te­de i decem­ber 2017, flit­tigt ble­vet asso­ci­e­ret med besøg ude­fra.

Tals­per­so­ner i Det Hvi­de Hus hav­de på pres­se­mø­det travlt med at for­sik­re om, at der var styr på den aktu­el­le situ­a­tion og USA’s sik­ker­hed gene­relt. Noget som en ræk­ke pro­mi­nen­te poli­ti­ke­re de sene­ste fem år ellers har tviv­let på, når velud­dan­ne­de jager­pi­lo­ter og søfolk med høj­tek­no­lo­gisk udstyr iføl­ge Pen­ta­gons egne rap­por­ter hund­red­vis af gan­ge har ople­vet him­mel­fæ­no­me­ner, som de ikke kun­ne gen­ken­de, og som poten­ti­elt kun­ne true ame­ri­kansk ter­ri­to­ri­um.

Biden-admi­ni­stra­tio­nen er hand­le­kraf­tig

På pres­se­mø­det sag­de John Kir­by, tals­mand for det natio­na­le sik­ker­heds­råd i USA, at Det Hvi­de Hus sæt­ter eks­per­ter til at under­sø­ge, hvad det fore­går i luftrum­met:

„Præ­si­den­ten har via sin sik­ker­heds­rå­d­gi­ver i dag ned­sat et hold af eks­per­ter til at stu­de­re de bre­de­re poli­ti­ske kon­se­kven­ser i for­bin­del­se med at under­sø­ge, ana­ly­se­re og bort­skaf­fe uiden­ti­fi­ce­re­de luf­tob­jek­ter, der udgør en sik­ker­heds­ri­si­ko.“

John Kir­by til­fø­je­de på pres­se­mø­det, at ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der har fun­det ud af, at Kina syste­ma­tisk arbej­der med bal­lo­ner, der kan spio­ne­re, og at der også blev udsendt kine­si­ske spionbal­lo­ner i USA under den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske rege­ring.

„Men de opda­ge­de det ikke. De under­søg­te ikke lig­nen­de uiden­ti­fi­ce­re­de fæno­me­ner til­stræk­ke­ligt. Det har præ­si­dent Biden ændret på. Nu for­sø­ger vi ende­lig at for­stå det bed­re … Nu har vi opda­get det. Vi spo­re­de det, og vi har omhyg­ge­ligt stu­de­ret det for at lære så meget, som vi kan“, sag­de John Kir­by.

„Vi ved, at kine­si­ske over­våg­nings­bal­lo­ner har kryd­set dusin­vis af lan­de på fle­re kon­ti­nen­ter rundt om i ver­den, inklu­si­ve nog­le af vores nær­me­ste alli­e­re­de og part­ne­re“.

For­u­den Cana­da og USA har Japan, Taiwan, en ræk­ke lat­i­na­me­ri­kan­ske samt mel­le­møst­li­ge lan­de haft besøg af bal­lo­ner­ne. Dansk luf­tover­våg­ning opfan­ger af og til vej­r­bal­lo­ner over Dan­mark. For­sva­ret har dog iføl­ge For­svarskom­man­do­en ikke iden­ti­fi­ce­ret kine­si­ske bal­lo­ner.

Tals­per­so­ner­ne gav på pres­se­mø­det den 13. febru­ar 2023 et bil­le­de af en Biden-admi­ni­stra­tion, der udvi­ser både hand­le­kraft og styr­ke — noget som præ­si­den­ten har behov for, hvis han vil stil­le op til det kom­men­de præ­si­dentvalg.

Bal­lo­ner ska­ber ufoop­le­vel­ser

Under alle omstæn­dig­he­der er der både i Det Hvi­de Hus, hos Pen­ta­gon og hos NORAD (North Ame­ri­can Aeros­pa­ce Defen­se Com­mand) fokus på luftrum­met over Nor­da­me­ri­ka — med en fin­tu­net over­våg­ning, må vi for­stå. Når det ame­ri­kan­ske for­svar fin­kæm­mer him­mel­rum­met over USA, vil det uvæ­ger­ligt føre til fle­re ufoop­le­vel­ser og for­ment­lig også fle­re ned­skyd­nin­ger. Alt på him­len vil bli­ve tol­ket og måske mis­for­tol­ket — både af for­sva­ret og af civi­le, der ven­der blik­ket opad.

Vi kan sik­kert også for­ven­te, at der ver­den over vil kom­me et boom i ufoop­le­vel­ser. I Kina har medi­er­ne alle­re­de bragt omta­le af ufoop­le­vel­ser. Umid­del­bart lig­ner de offent­lig­gjor­de video­op­ta­gel­ser dog en kæde af Star­link-satel­lit­ter.

I ly af mør­ket…

Ikke over­ra­sken­de mener kine­ser­ne, at USA også bedri­ver spio­na­ge via bal­lo­ner. Wang Wen­bin, tals­mand for Kinas uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, udtal­te den 13. febru­ar 2023:

„Ame­ri­kan­ske bal­lo­ner har ofte kræn­ket andre lan­des luftrum. Siden sid­ste år har højt­fly­ven­de ame­ri­kan­ske bal­lo­ner flø­jet ind over kine­sisk luftrum over 10 gan­ge uden til­la­del­se fra Kina“.

Mon ikke Putin og stra­te­ger­ne i Moska i øje­blik­ket morer sig over ame­ri­ka­ner­nes og kine­ser­nes ufo-bal­lon-jagt og mund­hug­ge­ri om spio­na­ge. Nog­le spe­ku­le­rer over, hvor­vidt rus­ser­ne skul­le spil­le en aktiv rol­le i sagen. I ly af medi­er­nes fokus på bal­lon-sagen kan Putin måske slip­pe af sted med trop­pe­ak­ti­vi­te­ter, som han ger­ne vil hol­de hem­me­li­ge så læn­ge som muligt — inden den sto­re offen­siv, som iføl­ge man­ge eks­per­ter kom­mer på års­da­gen for Ruslands inva­sion af Ukrai­ne.

USA hand­ler irra­tio­nelt

Ber­ling­s­kes Asi­en­kor­re­spon­dent, Ale­xan­der Sjö­berg, føl­ger bal­lonsa­gen tæt og har bl.a. skre­vet den frem­ra­gen­de arti­kel „Den kol­de krig er flyt­tet til him­mels. Bal­lon­dra­ma­et afslø­rer en ube­kvem sand­hed om USA“. I artik­len kom­mer Ale­xan­der Sjö­berg ind på, at Den Kol­de Krig skab­te en frygt, der før­te til, at Rea­gan­re­ge­rin­gen i 1983 påbe­gynd­te plan­læg­nin­gen af SDI, Stra­te­gic Defen­se Ini­ti­a­ti­ve, et ame­ri­kansk rum­ba­se­ret mis­sil­for­svars­sy­stem der bl.a. skul­le anven­de laser­tek­no­lo­gi, rønt­gen­strå­ler og satel­lit­ter til ned­skyd­ning af fjendt­li­ge (dvs. sov­je­ti­ske) mis­si­ler. Det blev popu­lært kaldt for stjer­ne­krigs-pro­jek­tet, men blev aldrig til vir­ke­lig­hed og i 1993 afløst af det langt bil­li­ge­re pro­gram Bal­li­stic Mis­si­le Defen­se Orga­niza­tion.

Ale­xan­der Sjö­berg skri­ver: „ … Nu er det USA, der skal pas­se på, at de ikke lader Kinas bal­lo­ner piske en stem­ning op … Det er, som om USA ikke helt ved, hvil­ket ben de skal stå på, og det udnyt­ter Kina til ful­de … Kinas rege­ring gør i dis­se dage et for­søg på at vise, hvor­dan bal­lon­kri­sen er et tegn på, at USA er svag og en super­magt i for­fald … Kina gør grin med USA, nu skal hele ver­den se, at USA bli­ver for­skræk­ke­de ale­ne på grund af nog­le bal­lo­ner, lyder den kine­si­ske logik …“ .

I Kinas soci­a­le medi­er gøres der nar af USA, og den nu nedskud­te bal­lon sam­men­lig­nes med en dam­pet ris­bol­le.

„ … Kinas præ­si­dent, Xi Jin­ping, har hele tiden været inter­es­se­ret i at mødes med USA, og for­mår Kina at få det til at se ud, som om USA ikke ved, hvor de skal stå, er det en sejr. Det sker sam­ti­dig med, at Kina-top­diplo­ma­ten Wang Yi skal besø­ge Moskva, og det udstil­ler med al tyde­lig­hed ame­ri­ka­ner­nes andet pro­blem: diplo­ma­ti­et.

Vil de fort­sat være ver­dens num­mer et og det glo­ba­le første­valg, når lan­de skal væl­ge part­ner, skal de være til­træk­ken­de. Det er de ikke, når de [USA] hand­ler irra­tio­nelt … “

Spionbal­lon-sagen — en tids­linje 2023

 • 28. janu­ar: Den kine­si­ske spionbal­lon, som sene­re blev skudt ned den 5. febru­ar, bli­ver før­ste gang obser­ve­ret over Ala­ska.
 • 2. febru­ar: Pen­ta­gon oply­ser, at man har spo­ret en for­modet kine­sisk bal­lon. Den er ca. 200 fod høj og har en stor nyt­te­last. De ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der siger end­vi­de­re, at en anden kine­sisk luft­bal­lon svæ­ver over Syda­me­ri­ka. Sene­re erken­der kine­ser­ne, at den­ne bal­lon er deres.
 • 4. febru­ar: USA sen­der et F‑22-kamp­fly i luf­ten. Det sky­der en kine­sisk bal­lon ned ud for South Caro­li­nas kyst. Bal­lo­nen er inden da flø­jet man­ge tusin­de kilo­me­ter, bl.a. over føl­som­me mili­tæ­re instal­la­tio­ner. Kine­ser­ne siger, at bal­lo­nen har mete­o­r­o­lo­gi­ske og pri­va­te for­mål. Ame­ri­ka­ner­ne siger, at det er en spionbal­lon. Kina erken­der dog, at bal­lo­nen er deres.
 • 5. febru­ar: Søfolk bjær­ger ud for kysten af Myrt­le Beach, South Caro­li­na, den nedskud­te kine­si­ske spionbal­lon. Blandt vrag­de­le­ne er fun­det sen­so­rer, som for­modent­lig er ble­vet brugt til over­våg­ning.
 • 10. febru­ar: Et objekt „højt på him­len“ bli­ver skudt ned af ame­ri­kan­ske jager­fly over Ala­ska. Her udgjor­de det en fare for fly­sik­ker­he­den. Det lader ikke til, at objek­tet har haft over­våg­nings­ud­styr ombord, siger de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der.
 • 11. febru­ar: Et ame­ri­kansk kamp­fly sky­der et cylin­der­for­met objekt ned over Cana­da. Et andet objekt bli­ver måske iden­ti­fi­ce­ret over Mon­ta­na, hvor­til ame­ri­ka­ner­ne sen­der kamp­fly. De fin­der til­sy­ne­la­den­de ikke noget.
 • 12. febru­ar: Ame­ri­kan­ske jager­fly sky­der et objekt ned over Lake Huron. Det er det fjer­de objekt, der er ble­vet skudt ned. Sam­ti­dig giver kine­si­ske myn­dig­he­der fisker­bå­de ordre på at flyt­te sig fra et områ­de omkring Rizhao, hvor de siger, at de vil sky­de et uiden­ti­fi­ce­ret objekt ned.
 • 13. febru­ar: Kina påstår, at et uiden­ti­fi­ce­ret fly­ven­de objekt er ble­vet spot­tet ud for provin­sen Shan­dongs kyst. Sene­re siger Kina uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um, at USA har sendt 10 bal­lo­ner ind over lan­det i 2022. Det afvi­ser ame­ri­ka­ner­ne. Sam­me dag afhol­der Det Hvi­de Hus en pres­se­kon­fe­ren­ce, hvor det slås fast, at de nedskud­te objek­ter ikke er af ikke-jor­disk her­komst. Præ­si­den­ten ned­sæt­ter via sin sik­ker­heds­rå­d­gi­ver et hold af eks­per­ter til at stu­de­re de bre­de­re poli­ti­ske kon­se­kven­ser i for­bin­del­se med at under­sø­ge, ana­ly­se­re og bort­skaf­fe uiden­ti­fi­ce­re­de luf­tob­jek­ter, der udgør en sik­ker­heds­ri­si­ko.
 • 14. febru­ar: Der er ingen indi­ka­tion eller noget kon­kret, der peger på, at de tre sene­ste objek­ter er kine­si­ske spionbal­lo­ner, siger John Kir­by, tals­mand for USA’s natio­na­le sik­ker­heds­råd. „Den bed­ste for­kla­ring“ er, at objek­ter­ne blev ope­re­ret af pri­va­te aktø­rer med kom­merci­el­le eller forsk­nings­mæs­si­ge for­mål.

 

Læs mere

 

Pen­ta­gon er sik­ker på, at den før­ste nedskud­te bal­lon — som man ser rester­ne af på det­te foto — var en kine­sisk spionbal­lon. Den blev skudt ned den 4. febru­ar og bjær­get i Atlan­ter­ha­vet dagen efter. Intet peger i øje­blik­ket på, at de tre øvri­ge objek­ter er kine­si­ske spionbal­lo­ner. De var alle bety­de­ligt min­dre end den før­ste bal­lon.
(Foto: Navy Pet­ty Offi­cer 1st Class Ryan Seelbach/U.S. Depart­ment of Defen­se)

 

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.