Ny opføl­gen­de Pen­ta­gon-rap­port blæ­ser i vin­den

Hvor sen­sa­tio­nel den nye, opføl­gen­de Pen­ta­gon-rap­port er, afhæn­ger helt af, hvor­dan man udlæg­ger 14 linjer i rap­por­ten.
 
 
Den 12. janu­ar 2023 kun­ne Pen­ta­gons Pres­se­af­de­ling med bri­ga­de­ge­ne­ral i USAF Patri­ck Ryder i spid­sen præ­sen­te­re den læn­ge ven­te­de rap­port med tit­len „2022 Annu­al Report on Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na“.
(Foto: Offi­ce of the Director of Natio­nal Intel­li­gen­ce, ODNI)

 

En stor del af ver­denspres­sen og den hjem­li­ge podcast Fly­ven­de Tal­ler­ken var i janu­ar 2023 helt oppe at rin­ge over den lil­le, tyn­de pju­sker af en rap­port på 11 sider + for­si­de. For angi­ve­ligt skul­le den afslø­re, at der ud af 366 nyligt indrap­por­te­re­de ufo-obser­va­tio­ner fra diver­se jager­pi­lo­ter med vide­re er 171 rap­por­ter, som ikke kan for­kla­res. Det er en opkla­rings­pro­cent på søl­le 53,2 %.

Hvis den præ­mis hol­der, er der godt nok man­ge ufor­klar­li­ge ting, som drø­ner rundt i det ame­ri­kan­ske luftrum. Det kan vi hur­tigt bli­ve eni­ge om. Men præ­mis­sen afhæn­ger i høj grad af, hvor­dan du tol­ker ord­ly­den af 14 meget cen­tra­le linjers tekst på side 5 i rap­por­ten. De opsum­me­rer sta­tus på de indrap­por­te­re­de obser­va­tio­ner til All-domain Ano­ma­ly Reso­lu­tion Offi­ce (AARO).

Og indrøm­met, tek­sten er godt nok for­mu­le­ret mere kring­let end selv den svæ­re­ste lov­tekst. Men som jeg læser tek­sten — og her kan nogen mene, at jeg læser den, som en vis her­re læser Bibe­len — har AARO gen­nem­ført en ind­le­den­de ana­ly­se og kate­go­ri­se­ring af de 366 nyligt ind­kom­ne rap­por­ter, og af dem har de så kun­net give en natur­lig for­kla­ring på de 195 (26+163+6) som væren­de alt lige fra dro­ner over bal­lo­ner og til skidt og møg, der fløj rundt med vin­den.

Hvor sen­sa­tio­nel den nye, opføl­gen­de Pen­ta­gon-rap­port er
afhæn­ger helt af, hvor­dan man udlæg­ger dis­se 14 linjer i rap­por­ten.
(Illu­stra­tion: 2022 Annu­al Report on Uni­den­ti­fied Aeri­al Pheno­me­na)
 

 

De reste­ren­de 171 rap­por­ter er sta­dig „uncha­ra­cte­rized and unat­tri­bu­ted“. Alt­så er de sid­ste 171 obser­va­tio­ner ikke fær­di­gun­der­søgt end­nu, hvor­for der godt kan være fle­re, som har en natur­lig for­kla­ring. Så hvor man­ge ufor­klar­li­ge ting de ame­ri­kan­ske pilo­ter har set, står end­nu hen i det uvis­se. Sidst i uddra­get står der så også, at der af de 171 rap­por­ter er en ræk­ke, hvor de obser­ve­re­de objek­ter har demon­stre­ret usæd­van­li­ge fly­ve­møn­stre.

Alt­så kun­ne det tydes som om, AARO først har skim­met alle rap­por­ter­ne igen­nem og umid­del­bart har kun­net fin­de en natur­lig for­kla­ring på de 195 — og at resten så kræ­ver en grun­di­ge­re under­sø­gel­se. Men det bety­der sta­dig ikke, at samt­li­ge 171 ikke vil kun­ne for­kla­res ved nær­me­re efter­syn. Så reelt set ved vi sta­dig ikke en pind, hver­ken om hvor man­ge ufor­klar­li­ge ting, pilo­ter­ne ser, eller for den sags skyld hvor i him­lens navn AARO er på vej hen.

Det gør det næsten mere sen­sa­tio­nelt, at der — ind­til nu — er seks pilo­ter, som har indrap­por­te­ret fly­ven­de pla­stikpo­ser og andet affald som „UAPs“, dvs. noget ufor­klar­ligt.

Læs mere

 

Fle­re og fle­re dan­ske­re skrot­ter rumvæs­ner som årsa­gen til ufo­er

En ny, fan­ta­stisk for­kla­ring er ved at vin­de ind­pas blandt dan­ske ufo-inter­es­se­re­de. Det viser den ufo-under­sø­gel­se, som også med­lem­mer­ne af SUFOI’s Face­book-grup­pe og mod­ta­ger­ne af UFO-Mail har kun­net del­ta­ge i.

For et par måne­der siden bad jeg mod­ta­ger­ne af UFO-Mail og med­lem­mer­ne i SUFOI’s Face­book-grup­pe om at sva­re på en ræk­ke spørgs­mål om ufo­er. Det sam­me gjor­de jeg med med­lem­mer­ne i Dansk UFO Grup­pe på Face­book samt lyt­ter­ne af podca­sten „Fly­ven­de Tal­ler­ken“. Det kom der et ret — skal vi kal­de det — inter­es­sant resul­tat ud af. For til­sy­ne­la­den­de er dan­ske ufo-inter­es­se­re­de ved at skrot­te ide­en om, at der sid­der rumvæs­ner bag sty­repin­den i ufo­er­ne.

Ufo­er frag­ter rej­sen­de fra andre dimen­sio­ner

Sta­dig fle­re mener, at rej­sen­de fra andre dimen­sio­ner anven­der ufo­er som trans­port­mid­del mel­lem dimen­sio­ner­ne. Ten­den­sen er tyde­ligst hos lyt­ter­ne af podca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken. Men også hos Dansk UFO Grup­pe og SUFOI har man­ge valgt den for­kla­ring som sva­ret på, hvad ufo­er er. Så hvor ame­ri­ka­ner­ne iføl­ge en lig­nen­de You­G­ov-under­sø­gel­se fra sep­tem­ber 2022 sta­dig mener, at ufo­er sty­res af rumvæs­ner, er dan­ske ufo­in­ter­es­se­re­de klar til at spil­le på en ny hest.

En helt natur­lig udvik­ling

Det er dog ikke før­ste gang, at der sker et skift i for­kla­rin­gen på ufo­er, udta­ler SUFOI’s næst­for­mand, Toke Haun­strup. Selv om det er før­ste gang, at rum­rej­sen­de ikke er for­kla­rin­gen. Først var ufo­er rej­sen­de fra andre plan­ter i sol­sy­ste­met, sene­re var det rum­rej­sen­de læn­ge­re væk fra, og nu duk­ker dimen­sions­rej­sen­de op, for­di der kom­mer mere fokus på kvan­te­fy­si­ske teo­ri­er og idéen om meta­ver­ser — fle­re paral­lel­le, sam­ti­di­ge uni­ver­ser — både hos viden­skabs­folk og i film, tv-seri­er og sci­en­ce fiction-bøger.

„Så det er nær­mest en natur­lig udvik­ling, at der kom­mer nye for­kla­rin­ger til den fæl­les for­tæl­ling, som vi har skabt om ufo-myten — selv­om den­ne her på sin vis lyder lige så usand­syn­lig som rumvæs­ner for en for­e­ning, der har et mere kri­tisk syn på, hvad ufo­er er“, afslut­ter Toke Haun­strup sin kom­men­tar til den nye, frem­spi­ren­de teo­ri om ufo­er.

Medstif­ter af Dansk UFO Grup­pe, Kri­sti­an Thom­sen, mener også, at det er natur­ligt, at der kom­mer nye for­kla­rin­ger frem, som tiden går. Det giver fx en ame­ri­kansk bog som Sil­ver Scre­en Sau­cers et glim­ren­de ind­blik i, næv­ner han i sin kom­men­tar til under­sø­gel­sen.

Det­te tror del­ta­ger­ne i SUFOI’s Face­book-grup­pe og mod­ta­ger­ne af UFO-Mail, at ufo­er er.
(Gra­fik: Ben­ny Chri­sten Gran­da­hl)

 

Podcast­vær­ten Fre­de­rik Dirks Gott­lieb er også over­ra­sket, men mener omvendt også, at „… vi lever i en tid, hvor kvan­te­me­ka­nik er noget, folk er ble­vet rig­tig nys­ger­ri­ge på — og der er noget, vi ger­ne vil for­ske mere i, for­di det åbner op for en hel ny ver­den inden for viden­ska­ben. Sam­ti­dig tror jeg også, der er rig­tig man­ge lyt­te­re, som inter­es­se­rer sig for det her — og så skal vi jo ikke neg­li­ge­re, at astro­fy­si­ke­ren Anja C. Ander­sen er med­vært på Fly­ven­de Tal­ler­ken. Så hun til­træk­ker jo sand­syn­lig­vis net­op folk med de her inter­es­ser.“

Hos SUFOI er der flest, som mener, at ufo­er har en natur­lig for­kla­ring.

Hos med­lem­mer­ne af SUFOI’s Face­book-grup­pe og mod­ta­ger­ne af UFO-Mail er der ikke over­ra­sken­de flest, som mener, at ufo­er har en natur­lig for­kla­ring. I alt mener 31,9 % af alle, der har sva­ret, at ufo-obser­va­tio­ner har en natur­lig for­kla­ring. 23,2 % er omvendt lidt mere åbne over­for, hvad ufo­er kan være. I hvert fald har de sva­ret, at de ikke ved, hvad ufo­er er.

Det bety­der dog ikke, at tro­en på, at ufo­er skyl­des besø­gen­de fra rum­met, er fra­væ­ren­de. I alt 18,5 % har valgt den­ne for­kla­ring på ufo­er, og hele 15,9 % af respon­den­ter­ne mener, at det er rej­sen­de fra andre dimen­sio­ner. Mens kun 1,5 % mener, at der er tale om tids­rej­sen­de. Lige omkring 7 %M mener, ufo­er kom­mer fra en hidtil ikke­op­da­get høje­re­stå­en­de race her på Jor­den. Så de mere „kulør­te“ for­kla­rin­ger har også fod­fæ­ste i både Face­book-grup­pen og hos mod­ta­ger­ne af UFO-Mail.

Læs mere

Læs om, hvad SUFOI’s Face­book-grup­pe og mod­ta­ger­ne af UFO-Mail mener om sand­syn­lig­he­den for liv i rum­met, og hør mit inter­view med SUFOI’s næst­for­mand, Toke Haun­strup, om under­sø­gel­sens resul­ta­ter. Sam­me sted kan du også læse, hvad de andre to grup­per men­te om de sam­me emner. Samt høre mit inter­view med hen­holds­vis Kri­sti­an Thom­sen fra Dansk UFO Grup­pe og Fre­de­rik Dirks Gott­lieb fra podca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken om deres reak­tion på under­sø­gel­sens resul­ta­ter.

Anmel­del­se af „Kig op! Der fin­des ufo­er“

Fre­de­rik Dirks Gott­lieb — vær­ten fra podca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken — har skre­vet en bog om ufo­er til stør­re børn og unge. Det er en bog, som både præ­sen­te­rer spænd­vid­den inden for ufo-ople­vel­ser og sam­ti­dig er en meget per­son­lig for­tæl­ling om at lære sin afdø­de far at ken­de gen­nem den fæl­les inter­es­se for ufo­er.
 
 
Fre­de­rik Dirks Gott­lieb: Kig op!
Der fin­des ufo­er, 100 sider,
illu­stre­ret, hardcover, Carl­sen 2023.
Pris: kr. 144,95 på Saxo.com

 

Det er anden gang inden for et lil­le års tid, at der er lan­det en ufo-bog til børn og unge på mit bord til anmel­del­se her i UFO-Mail. Sidst var det bør­ne­bo­gen Var det en ufo? af Søren Hem­m­ings­en, og den­ne gang er det så podcast­vær­ten Fre­de­rik Dirks Gott­lieb fra „Fly­ven­de Tal­ler­ken“, som har begå­et en ufo-bog til stør­re børn og unge. Den har jeg — vanen tro — set nær­me­re på sam­men med det æld­ste bar­ne­barn Oli­ver, som med sine 10 år lig­ger lige i begyn­del­sen af bogens mål­grup­pe.

Arve­de sin fars „ufo-sam­ling“

Bogen er sam­ti­dig en meget per­son­lig beret­ning om, hvor­dan Fre­de­rik selv begynd­te at inter­es­se­re sig for ufo­er. For Fre­de­riks far, Ebbe, inter­es­se­re­de sig for ufo­er hele livet igen­nem. Da han døde i 2013, arve­de Fre­de­rik hans sto­re sam­ling af ufo-bla­de, notes­bø­ger med egne opteg­nel­ser og skit­ser med vide­re.

Det var ikke nyt for Fre­de­rik, at hans far inter­es­se­re­de sig for ufo­er. Men efter hans død, blev det plud­se­lig en måde for Fre­de­rik at kom­me tæt­te­re på sin far på ved at dyk­ke ned i den sam­me inter­es­se, som han far hav­de haft. Det blev sam­ti­dig star­ten på den rej­se, som skul­le gøre ham land­skendt for sin podcast om „de fly­ven­de tal­ler­ke­ner“.

Skif­ter mel­lem den per­son­li­ge og histo­ri­er om ufo­er

Bogen kom­mer i hardcover og med flot­te og tit meget dra­ma­ti­ske teg­nin­ger af Ras­mus Juul Peder­sen. Den er opbyg­get, så den skif­ter mel­lem den per­son­li­ge histo­rie om dren­gen Fre­de­rik, som ryd­der op i sin fars gem­mer i kæl­de­ren sam­men med sin mor, og så de ufo-beret­nin­ger, som Fre­de­rik har udvalgt til bogen.

Bogens bil­le­der kan vir­ke­lig få spæn­din­gen frem. Her er illu­stra­to­rens bud på, hvor­dan betjent Maarup ople­ve­de sin ufo-obser­va­tion i 1970.
(Foto: Opslag i „Kig op! Der fin­des ufoer“/Benny Chri­sten Gran­da­hl).

 

I vir­ke­lig­he­dens ver­den var Fre­de­rik sidst i tyver­ne, da hans far døde — og for­æl­dre­ne skilt. Men for at gøre histo­ri­en mere nær­væ­ren­de for bogens mål­grup­pe, er bogens Fre­de­rik væsent­lig yngre. Det er en fin kunst­ne­risk fri­hed, som i hvert fald vir­ke­de effek­tivt på Oli­ver. Ja, fak­tisk føl­te han, at han hav­de nem­me­re ved at rela­te­re til kapit­ler­ne om Fre­de­rik end dem med ufo-histo­ri­er.

For mig per­son­ligt var det også for­tæl­lin­gen om Fre­de­rik og fade­rens inter­es­se for ufo­er, som var den mest spæn­den­de del af bogen. For ufo-for­tæl­lin­ger­ne i bogen kend­te jeg jo alle­re­de. Men det gør stør­re børn og unge ikke.

En bred vif­te af hvad ufo-ople­vel­ser kan være

Hel­dig­vis har Fre­de­rik udvalgt en meget bred vif­te på i alt seks ufo-ople­vel­ser, som kom­mer hele vej­en rundt om alle de for­mer for „ufo-histo­ri­er“, der fin­des. Histo­ri­er­ne er udvalgt, så de:

  • Er spæn­den­de og inter­es­san­te, så bogen kan fast­hol­de den unge læser.
  • De kom­mer fra hele ver­den, så børn ikke tror, at ufo­er kun ses i USA.
  • Udvi­ser diver­si­tet, så der er obser­va­tio­ner fra både mænd og kvin­der.

Star­ter og slut­ter i 1947

Bogen læg­ger ud med Ken­neth Arnolds obser­va­tion fra 1947, som på man­ge måde sat­te det hele i gang. Vi skal da også lige en tur for­bi poli­ti­be­tjent Maarups berøm­te obser­va­tion fra 1970 — den kom­mer jeg til­ba­ge til om lidt. Samt natur­lig­vis den legen­da­ri­ske Tic Tac-sag fra 2004, som 13 år sene­re skul­le være med til at sæt­te den „ufo-feber“ i gang, der fort­sat raser i USA. Der­næst føl­ger en bort­fø­rel­ses­sag fra Austra­li­en i 1993 og histo­ri­en om „det stin­ken­de rumvæ­sen“ fra Var­ginha i Bra­si­li­en i 1996. Og vi slut­ter med ver­dens mest kend­te ufo-styrt i Roswell i 1947. Så på den måde kom­mer vi hele spek­t­ret igen­nem, og star­ter og slut­ter i sam­me års­tal.

Lige­som i podca­sten Fly­ven­de Tal­ler­ken får bogens ufo-ople­vel­ser lov til at stå for sig selv. Det begrun­der Fre­de­rik med, at børn ikke er dum­me. De kan godt selv vur­de­re, hvad de synes er rea­li­stisk — og hvad der ikke er. At det ikke er helt for­kert, bekræf­tes af Oli­vers lidt skep­ti­ske hold­ning til især bort­fø­rel­ses­hi­sto­ri­en og histo­ri­en om det stin­ken­de rumvæ­sen, og han læser bogen før mig, uden at jeg har præ­pa­re­ret ham på nogen måde på for­hånd.

Ups — En fol­ke­vogn!

Men der er en ting, som gene­rer den gam­le ufo-nørd meget mere. Det er ikke noget, som har nogen betyd­ning for mål­grup­pens udbyt­te af bogen. For de er sik­kert totalt ligeg­la­de med, om det var en Ford Zep­hyr Zodi­ac eller en VW 1600, Maarup kør­te i, da han blev stop­pet hin augustaf­ten i 1970 — og i øvrigt på nær en enkelt dag igen sam­me sted tre år sene­re.

Men for mig — der hører til den gam­le gar­de, som ken­der sagen ind­gå­en­de — er det vig­tigt, at den slags små detal­jer er på plads. Der­for giver det et minus i karak­ter­bo­gen for mig. Af sam­me grund gik jeg da også de andre obser­va­tio­ner — som jeg kend­te — efter med en tæt­te­kam for at se, om jeg kun­ne spot­te fle­re fejl. Men umid­del­bart kun­ne jeg ikke fin­de fle­re.

SUFOI er også med

Lige­som i bogen Var det en ufo? næv­nes SUFOI også i Kig op! Der fin­des ufo­er. Ja, fak­tisk opfor­drer Fre­de­rik til, at folk sen­der deres obser­va­tion — sær­ligt hvis de har bil­le­der og video — ind til SUFOI. For her .„.. sid­der klo­ge folk, som kan for­tæl­le dig præ­cist, hvad det er, du har set. Både hvis det er en UFO — og hvis det ikke er.“

Og ja, ufo sta­ves kon­se­kvent med sto­re bog­sta­ver gen­nem hele bogen. Det vil­le jeg også gøre, hvis ikke retskriv­nin­gen bød mig at skri­ve det med småt, for­di det er en del af hver­dags­spro­get lige­som tv, pc og dvd.

Værd at bru­ge som intro­duk­tion til ufo­er?

Men hvad så? Hvad er vores — Oli­ver og mit — over­ord­ne­de ind­tryk af Fre­de­riks ufo-bog? Som alle­re­de nævnt væl­ger jeg at bru­ge sam­me vur­de­rings­grund­lag, som jeg gjor­de med Var det en ufo?. Her var der også fak­tu­el­le fejl, og jeg var uenig i de cases, der var med i bogen. Men i prak­sis hav­de det ikke nogen ind­fly­del­se på bør­ne­nes ople­vel­se af bogen. Der­for fin­der jeg Fre­de­riks bør­ne- og ung­doms­bog om ufo­er abso­lut anven­de­lig som en intro­duk­tion om emnet — både når det hand­ler om den stig­ma­ti­se­ring, folk som inter­es­se­re­de sig for ufo­er, tid­li­ge­re var udsat for, og spænd­vid­den i ufo-beret­nin­ger­ne. Et andet plus ved bogen er, at Oli­ver både læste den og syn­tes, den var inter­es­sant. For der er ikke man­ge dren­ge i hans alder, som i det hele taget gider læse en bog.

Bru­ger du sam­me til­gang, som jeg gjor­de over for Oli­ver, hvor du ikke kom­mer med nogen kom­men­ta­rer om bogen, inden de går i gang med læs­nin­gen, kan bogen sam­ti­dig bli­ve en god sam­ta­lestar­ter mel­lem jer. Så kan du efter­føl­gen­de kom­me med din mening om både ufo­hi­sto­ri­er­ne og folks syn på dem, der „tror på ufo­er“ og så vide­re. Oli­ver og jeg fik i hvert fald en god snak om bogen bag­ef­ter.

Du kan høre et inter­view med Fre­de­rik om bogen her.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.