Fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

Af Ole Hen­nings­en

2100 Køben­havn Ø. – 19. marts 2021

Fle­re obser­va­tø­rer i Køben­havn og omegn har set og foto­gra­fe­ret et lys­fæ­no­men på den dise­de him­mel sent på afte­nen 19. marts 2021.

En af dem beret­ter på Face­book bla. Jeg var ude og foto­gra­fe­re sent fre­dag nat efter kl. 23 ved Utter­s­lev mose (nær Søborg) og så straks, at der var noget som ikke lig­ne­de en alm. sky. Da vi nåe­de til det ret­te sted for at foto­gra­fe­re med sta­tiv, fik jeg bl.a. to bil­le­der.

Håber nogen kan for­kla­re hvad det er. Har prø­vet, at Goog­le mig frem de sid­ste par dage og det tæt­te­ste jeg kan sam­men­lig­ne er — måske — iskrystal?

Bil­le­det øverst er taget kl. 23.48.

 

Foto­gra­fen fik yder­li­ge­re via Face­book sendt et andet foto af fæno­me­net taget fra Gun­d­sø­mag­le. Dog uden nær­me­re data.

Fle­re andre fotos er taget på Øster­bro i Køben­havn og sendt bl.a. til DMI’s pres­se­tje­ne­ste, der har vide­re­sendt og efter­s­purgt en for­kla­ring fra natur­vi­den­skabs­for­mid­ler Ole J. Knud­sen, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ved SAC, IDA og Spa­Ce, Aar­hus Uni­ver­si­tet. Ole J. Knud­sen var end­vi­de­re i en lang årræk­ke leder af SUFOI’s Alarm­cen­tral.

Han næv­ner bl.a. Fæno­me­net bevæ­ger sig meget lang­somt „som stjer­ne­him­len“ mod Nord, siger obser­va­tø­ren.

Et af bil­le­der­ne ses th. Taget kl 22.45 lodret (nord til høj­re), hvor nord­s­tjer­nen er i Sto­re Bjørn. 24mm Nikon, 10 sek. exp.tid.

Halen til ven­stre i bil­le­det var lige net­op syn­lig med det blot­te øje. Obser­ve­ret fra ca. 22.30 til ca. 23, hvor obser­va­tø­ren gik ind.

Kom­men­ta­rer og kon­klu­sion

Med bag­grund i de ind­sam­le­de fotos og div. kom­men­ta­rer er det Foto­af­de­lin­gens opfat­tel­se, at der er tale om et lys­fæ­no­men for­år­sa­get af et eller fle­re loka­le laser- eller pro­jek­tør­lys fx. anvendt i rek­la­meø­je­med. Der er dog ikke efter­søgt eller fun­det en lokal „ope­ra­tør“. Vis­se kom­men­ta­rer på Face­book om mulig­he­den for nord­lys må være base­ret på totalt ukend­skab til, hvor­dan nord­lys tager sig ud i vir­ke­lig­he­den.

Ole J. Knud­sen til­fø­jer bl.a. Jeg er helt enig i det med pro­jek­tø­rer — der er mindst 4 på bil­le­det fra Øster­bro, og reflek­ser i dis eller iskrystal­ler. Den gule er bare usæd­van­ligt klar. Det, obser­va­tø­ren kal­der halen, kan være den lys­strå­le på vej op i noget luft, som ikke reflek­te­rer — men hvor­dan bli­ver den plud­se­ligt så natri­um­gul. Så skal der næsten have været et lag af far­vet støv eller gas i den høj­de.

Nord­lys eller glo­ri­er er helt ude­luk­ket.

4000 Roskil­de 21. decem­ber 2021

En hen­ven­del­se til DMI fra en obser­va­tør i Smørum­ned­re i decem­ber måned 2021 viser også en form for „lys­søj­le“ på him­len og lød såle­des:

I går mor­ges kl. 06:30 ca. stod jeg i haven og opda­ge­de den­ne søj­le. Det var mod syd. Den var helt klar, men skif­te­de i far­ver­ne gul. Den lyste kun op fra mid­ten af him­len, så ej hel­ler laser, plus også for bred. Den var på him­len i over 20 min, hvor den bare stod stil­le, men skif­te­de i far­ver­ne (lys gul-mørk gul mm).

Der var hver­ken fly, månen, lam­per mm i nær­he­den. Bil­le­det er lidt uklart men har aldrig set noget så flot på him­len.

Kan du/I for­kla­re mig hvad det kan være?

Foto­gra­fen fik yder­li­ge­re via Face­book sendt
et andet foto af fæno­me­net taget fra Gun­d­sø­mag­le.
Dog uden nær­me­re data.

 

DMI sva­rer obser­va­tø­ren, man desvær­re ikke har noget godt bud på, hvad der er tale om og tviv­ler på, at det kom­mer fra en natur­lig kil­de.

Hen­ven­del­sen blev der­for i lig­hed med tid­li­ge­re nævn­te fotosag fra den 19. marts 2021 af DMI vide­re­sendt til natur­vi­den­skabs­for­mid­ler Ole J. Knud­sen, kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der ved SAC, IDA og Spa­Ce, Aar­hus Uni­ver­si­tet, der bl.a. sva­rer:

Jeg giver DMI helt ret i, at det ikke er noget natur­ligt fæno­men. Jeg kan se af bil­le­det, at det er opta­get ved Latyrus­ha­ven i Smørum­ned­re, men der er ikke noget i syd­lig ret­ning her­fra, som umid­del­bart giver nogen for­kla­ring. Mit bed­ste bud er en af de kraf­ti­ge pro­jek­tø­rer, som ofte opstil­les i for­bin­del­se med for eksem­pel fyr­vær­ke­risalg i Tåstrup­om­rå­det. En anden mulig­hed, som pas­ser nogen­lun­de med ret­nin­gen, er et atmos­fæ­re­for­søg fra Tek­no­lo­gisk Insti­tut — jeg mener at kun­ne huske, at der har været fore­ta­get den slags for­søg fra en insti­tu­tion i Køben­havns­om­rå­det.

Kom­men­ta­rer

Jes­per Holm­gren Evert­sen kom­men­te­re­de på Face­book bl.a.

Der lig­ger et gart­ne­ri ikke langt fra, hvor obser­va­tio­nen er fore­ta­get. Det kun­ne godt være det fæno­men hed­der lys­søj­ler eller light pil­lars. Et fæno­men der opstår i klart frost­vejr. Man kan også se de lave sky­er nederst i bil­le­det er lyst op af gart­ne­ri­et.

Se eksemp­ler på lyssøjler/light pil­lars over Oslo og Sto­ck­holm.

 

SUFOI’s Ras­mus F. Hagen gør opmærk­som på, at lig­nen­de lys­fæ­no­me­ner tid­li­ge­re er set over Sil­ke­borg. Se fx. Jes­per Grøn­nes video af fæno­me­net lagt på YouTu­be i marts 2015.

Se fle­re af Jes­per Grøn­nes video­er i rela­tion til hans bog „Hvad i him­len“. Anmeldt i UFO-Mail nr. 228.

Det er ikke i de nævn­te sager ende­ligt kon­klu­de­ret, om de foto­gra­fe­re­de lys på him­len skyl­des pro­jek­tø­rer eller lys­søj­ler, men har UFO-Mails læse­re seri­ø­se kom­men­ta­rer eller måske kend­skab til oprin­del­ser­ne — fx. rent lokalt, hører SUFOI’s Foto­af­de­ling ger­ne her­om.

Decem­ber-ufo­er – hele året

Vor gode ufo-kol­le­ga Bjørn Borg i Fin­land kal­der dem „decem­ber-ufo­er“, da de med køli­ge­re vejr og af og til min­dre over­sky­e­de him­mel hyp­pigt optræ­der som klart­ly­sen­de små, kor­te stri­ber på den ellers måske kla­re him­mel. Der er tale om små, sol­be­ly­ste con­trails — kon­den­stri­ber — fra fly.

 

Man kan i prin­cip­pet se dem hele året, men er ofte mest mar­kan­te med den lav­t­stå­en­de sol på den­ne års­tid.

2000 Fre­de­riks­berg 27. decem­ber 2021

En obser­va­tør bosat på Fre­de­riks­berg
har frem­sendt foto­et øverst, hvor det
obser­ve­re­de lys på him­len ikke syner af meget.
På udsnits­for­stør­rel­sen, der er ændret med
hen­syn til lys- og kon­trast­for­hold, ses end­vi­de­re
fly­et, der er årsag til den kor­te, sol­be­ly­ste
kon­dens­stri­be, der har mysti­fi­ce­ret obser­va­tø­ren. 

 

7000 Fre­de­ri­cia 10. janu­ar 2022

En hen­ven­del­se på SUFOI’s Face­book­si­de den 10. janu­ar 2022 lød såle­des:

Set i dag 10.1.22. 16.34 v Skær­bæk Tau­lov kig­ger over mod Fyn/Middelfart.
Ingen fly på flyra­dar hjem­mesi­de er tjek­ket.
Tæn­ker også på affald fra him­len?
Andre siger det alli­ge­vel er et fly.
Se video. Set med blot­te øje var der ret sik­kert ild i „halen“. Jeg har sendt det til TV2 vej­ret. Så i det ???

Hel­ler ikke i den­ne sag er der nogen
tvivl om, at der er tale om en kort, sol­be­lyst
kon­den­stri­be fra et fly.

 

Hel­ler ikke i den­ne sag fyl­der det obser­ve­re­de lys på him­len sær­ligt meget. Udsnits­for­stør­rel­sen er ændret mht. lys- og kon­trast­for­hold.

Sagen gav anled­ning til en kraf­tig debat om, hvil­ke fly, der evt. kun­ne have været årsag til obser­va­tio­nen, uden at man dog fx via FlightRadar24.com nåe­de frem til det helt kon­kre­te fly som for­kla­ring.

Den optag­ne video­se­kvens kan ses på Face­book under den 10. janu­ar 2022.

Vis­se af den slags iagt­ta­gel­ser og opta­gel­ser kan lig­ne raket­af­fy­rin­ger, hvil­ket har givet anled­ning til en del skri­ve­ri­er og dis­kus­sio­ner, se fx omta­le her­af i UFO-Mail nr. 123.

Se mere om kon­dens­stri­ber — con­trails — på SUFOI’s hjem­mesi­de under „Him­lens fæno­me­ner“.
og
Om afstands­må­ling mv.

TV2 Nyhe­der­ne 15. janu­ar 2022

 

En vaks tv-seer spurg­te på Face­book den 15. janu­ar 2022, hvad er den grøn­ne tin­gest oppe i høj­re hjør­ne, som fly­ver med enorm hastig­hed?

Hur­ti­ge Face­book-svar

SUFOI’s Ras­mus F. Hagen, Kar­sten Bom­holt og andre del­ta­ge­re på SUFOI’s Debat­forum var utro­ligt hur­ti­ge med sva­ret:

Der er tale om en refleks i kame­ra­ets objek­tiv fra den kraf­tigt­ly­sen­de ven­stre for­lyg­te på den bag­ved­pas­se­ren­de bil. Læg mær­ke til at reflek­sen duk­ker frem, idet bil­lyg­ten bli­ver syn­lig bag repor­te­ren, og at den for­svin­der igen, når bilen kører ud af syns­fel­tet.

Det vel­pla­ce­re­de spørgs­mål og super­hur­ti­ge reak­tio­ner fra viden­de del­ta­ge­re med eks­per­ti­ser på for­skel­li­ge områ­der demon­stre­rer Face­book-mulig­he­der­ne for seri­ø­se og hur­ti­ge opkla­rin­ger af fotosa­ger.

Video­se­kven­sen kan ses på Face­book under dato­en 15. janu­ar 2022.

Om refleks­dan­nel­ser se mere på www.ufo.dk under „Him­lens fænomener/Refleksdannelser“.

Offent­lig­gjort på Face­book 21. febru­ar 2022

En del­ta­ger lag­de video­op­ta­gel­ser og fotos op på Face­book-grup­pen den 21. febru­ar 2022 med den­ne kom­men­tar:

Histo­ri­en bag den­ne video som er meget fan­ta­stisk set fra mine øje. Den er fil­met en som­mer­dag ved Ama­ger. Den er fil­met med en iPho­ne og er slå­et i den­ne funk­tion som hed­der slo­w­mo­tion på en iPho­ne. Menin­gen med video, var der skul­le fil­mes insek­ter i slo­w­mo­tion, men at der i en vild fart kom­mer et objekt for­bi på him­len. For at for­stå den vil­de fart, kan man se en fugl fly­ve over græs­set, men lang­som­me vin­ge­slag. Man skal se ca. 20 sekun­der inde… Men se fil­men som hel­hed.

Jeg mener hun fik fan­get noget spæn­den­de her??.

Tjek lige det sid­ste bil­le­de jeg har for­stør­ret. Der ses 2 prik­ker over objekt.

Tjek lige den lan­ge afstand det bevæ­ger sig over i video­ens hel­hed… Afspil­ler msn video 4 gan­ge hur­ti­ge­re, har man nor­malt fart af video.

 

 

Kom­men­ta­rer og for­kla­rings­for­slag

Kar­sten Bom­holt hav­de bl.a. den­ne kom­men­tar til sit scre­en­dump fra video­se­kven­sen: Der er nog­le få insek­ter med på opta­gel­sen, og der er vist ingen tvivl om, at ‚objek­tet i vild fart’ lige­le­des er et insekt, som fly­ver tæt for­bi kame­ra­et. Læg mær­ke til, at det ikke fly­ver i en helt lige linje, samt at udsnits­for­stør­rel­sen viser antyd­ning af vin­ger og anten­ner.

 

 

Der kom hur­tigt for­slag om heli­kop­ter eller dro­ne, men mere Kar­sten Bom­holt og Søren Rosen­berg Jen­sen var mere opmærk­som­me på de øvri­ge insek­ter, der sås på video­op­ta­gel­sen, og var ikke eni­ge i, at det var et objekt langt bor­te og der­for fly­ven­de med stor fart.

En kraf­tig udsnits­for­stør­rel­se med ændret skarp­hed og kon­trast i bil­led­be­hand­lings­pro­gram viser helt klart „anten­ner“ i høj­re side af den mør­ke afteg­ning.

Med bag­grund i Face­book-kom­men­ta­rer­ne gen­nem­gang af foto­ma­te­ri­a­let er SUFOI’s Foto­af­de­ling ikke uenig i kon­klu­sio­nen: Der er tale om et for­bi­fly­ven­de insekt tæt på kame­ra­et.

 

SUFOI’s behand­ling af rap­por­ter, foto- og video­op­ta­gel­ser

Alle uforap­por­ter, der mod­ta­ges fra obser­va­tø­rer, offent­lig­gø­res på hjem­mesi­den, så alle har mulig­hed for at se, hvad der er ble­vet obser­ve­ret med angi­vel­se af tid/sted/retning mv., og der­med kan man sam­men­hol­de alle data med fx. egne iagt­ta­gel­ser.

Alle foto- og video­op­ta­gel­ser hen­vi­ses til offent­lig­gø­rel­se via SUFOI’s Debat­forum på Face­book.

Her vil med­lem­mer­ne kun­ne se mate­ri­a­let og kan til enhver tid give deres besyv med mht. at for­sø­ge at fin­de en mulig for­kla­ring på iagt­ta­gel­ser, der er under­støt­tet af fotos eller video­op­ta­gel­ser.

Kon­kre­te under­sø­gel­ser fore­ta­ges af SUFOI af de mest inter­es­san­te obser­va­tio­ner, i det omfang vores res­sour­cer ræk­ker.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.