Indeks for ufo-nyhe­der efter UFO-mail 406:

Der er end­nu ikke udgi­vet nog­le artik­ler om det­te emne, efter vi har skif­tet til ny hjem­mesi­de.

Indeks for UFO-mail før num­mer 406:

Måske husker du, at ufo-akti­vi­ster erklæ­re­de den 8. juli 2011 for den før­ste årli­ge „Ver­den­s­oms­pæn­den­de ufo-afslø­rings­dag“. Dagen er valgt, for­di det er års­da­gen for det, de ser som begyn­del­sen på den for­mode­de slø­ring af Roswell-nedstyrt­nin­gen (pres­se­kon­fe­ren­cen den 8. juli 1947, hvor en fly­ven­de skri­ve blev til en vej­r­bal­lon).
Richard M. Dolan og Bry­ce Zabel gør det klart, at ind­hol­det i deres bog A.D. After Disclo­su­re — When the Gover­n­ment Final­ly Reve­als the Truth About Ali­en Con­ta­ct („Efter afslø­rin­gen — Når rege­rin­gen ende­lig afslø­rer sand­he­den om kon­takt med ikke-jor­di­ske“) er teo­re­tisk, men de hæv­der, at deres teo­ri­er er base­ret på „en grun­dig forsk­ning“. De hæv­der også føl­gen­de: „Det er meget let at for­stå, hvor­for de sto­re ener­gi­sel­ska­ber ønsker at hem­me­lig­hol­de oplys­nin­ger om noget så vig­tigt som ufo­er.“
Alle, der har børn, ken­der det for­ment­lig: Bør­ne­ne ønsker sig et styk­ke lege­tøj, der teg­ner loven­de. Æskens far­ve­strå­len­de bil­le­der lover action, spæn­ding og gode ople­vel­ser. Når pla­sti­c­dim­sen så kom­mer ud af den flot­te ind­pak­ning, bre­der skuf­fel­sen sig. Skid­tet skal bru­ge bat­te­ri­er, som ikke føl­ger med, eller lege­tø­jet er måske af så dår­lig kva­li­tet, at det hur­tigt bli­ver ubru­ge­ligt. Sådan en ople­vel­se fik jeg, da jeg modt­og Fre­de­rik Uldalls bog Liv i uni­ver­set. Besø­ger det os?, som udkom den 4. sep­tem­ber 2012. Mens jeg arbej­de­de mig gen­nem bogens 405 sider — som dog er hur­tigt læst — og alt for man­ge noter, fik jeg ret snart en for­nem­mel­se af, at her var ikke tale om et styk­ke solidt lege­tøj i en gave­æ­ske, men nær­me­re en ikke helt frisk fisk pak­ket ind i en pæn og lødig avis.
Folk som Ste­ven Gre­er og Step­hen Bas­sett til­hø­rer exopo­li­tik-mil­jø­et. Og hvad er så exopo­li­tik? Det har den dan­ske afde­ling af Exopo­li­ti­cs et bud på:
„Der fin­des ikke en fast­tøm­ret defi­ni­tion af ‚exopo­li­tik’“.
Uddrag fra bogen: „The Cha­os Conun­d­ru­fo-mail — Essays on UFOs, Ghosts & Other High Stran­ge­ness in our Non-ratio­nal & Atem­poral Wor­ld“.
I den­ne udga­ve af UFO-Mail kan vi med ven­lig til­la­del­se fra Redstar Book og for­fat­te­ren Aaron John Guly­as brin­ge en arti­kel om exopo­li­tik. Den­ne bevæ­gel­se for­sø­ger at frem­stå som nyska­ben­de og moder­ne, men er iføl­ge Aeron John Guly­as grund­læg­gen­de gam­mel vin på nye fla­sker. Den byg­ger på de sam­me vær­di­er og ver­dens­syn som 1950’ernes kon­takt­per­son-bevæ­gel­se.
I efter­å­ret 2012 delt­og Lars Tho­mas i Exopo­li­tik Dan­marks kon­fe­ren­ce og skrev bl.a. føl­gen­de om ople­vel­sen i artik­len Somet­hing very serious!: „Solen skin­ner over Chri­sti­ans­havns Torv, og jeg begyn­der så småt at ærg­re mig over, at jeg har sagt ja til at bru­ge en smuk sep­tem­ber­fre­dag på at over­væ­re Exopo­li­tik Dan­marks kon­gres i Chri­sti­ans­havn Bebo­er­hus. Stem­nin­gen er ret besyn­der­lig blandt den lil­le flok men­ne­sker, der står og slud­rer for­an ind­gan­gen til fored­rags­sa­len. Der er den sam­me for­nem­mel­se af intens selv­til­freds­hed, man fin­der til et Sci­en­to­lo­gy semi­nar eller til et bøn­ne­mø­de i en nord­jysk frikir­ke.“
 
Ufopro­fe­ten Geor­ge Adam­ski døde i 1965. Man han er ikke helt glemt. Adam­skis fotos og smal­film af såkald­te rufo-mailski­be i for­skel­li­ge vari­an­ter fra andre pla­ne­ter i sol­sy­ste­met, hans fysi­ske møder og rej­ser sam­men med rufo-mail­brød­re­ne og hans hjem­me­bryg­ge­de, teo­so­fisk inspi­re­re­de livs­fi­lo­so­fi lever end­nu i små grup­pe­rin­ger Jor­den rundt. Det kun­ne en lil­le ska­re på 25 men­ne­sker (mest ældre her­rer) for­vis­se sig om den 24. okto­ber 2018 i Kul­tur­hu­set Islands Bryg­ge.
Omta­len i for­ri­ge udga­ve af UFO-Mail af fored­ra­ge­ne ved Exopo­li­tik Dan­marks arran­ge­ment i Chri­sti­ans­havn Bebo­er­hus den 7. sep­tem­ber 2012 har givet anled­ning til en kraf­tig ind­si­gel­se fra sven­ske Håkan Blomq­vist.
Den 27. janu­ar 2015 fik en grup­pe men­ne­sker deres livs ople­vel­se på stran­den ved Vero Beach i Flo­ri­da. Grup­pen var sam­let for at medi­te­re ved hjælp af den såkald­te CE-5-tek­nik opfun­det af Ste­ven Gre­er. Klok­ken 21.10 bar anstren­gel­ser­ne frugt. To oran­ge lys viste sig over hori­son­ten og blev fil­met i fle­re minut­ter.
Det er et fast ritu­al, at når en ny, ame­ri­kansk præ­si­dent til­træ­der, bli­ver han rendt på døre­ne af folk med alle muli­ge særin­ter­es­ser — inter­es­ser og ønsker, der iso­le­ret set og i nog­le til­fæl­de kan være nok så inter­es­san­te og rele­van­te — men som set i en stør­re sam­men­hæng (ver­dens øvri­ge pro­ble­mer taget i betragt­ning) er baga­tel­ler, som en præ­si­dent ikke skal spil­de sin tid på. Især ikke, når hen­ven­del­ser­ne byg­ger på ikke-eksi­ste­ren­de doku­fo-mai­len­ta­tion.
Solen skin­ner over Chri­sti­ans­havns Torv, og jeg begyn­der så småt at ærg­re mig over, at jeg har sagt ja til at bru­ge en smuk sep­tem­ber­fre­dag på at over­væ­re Exopo­li­tik Dan­marks kon­gres i Chri­sti­ans­havn Bebo­er­hus. Stem­nin­gen er ret besyn­der­lig blandt den lil­le flok men­ne­sker, der står og slud­rer for­an ind­gan­gen til fored­rags­sa­len. Der er den sam­me for­nem­mel­se af intens selv­til­freds­hed, man fin­der til et Sci­en­to­lo­gy semi­nar eller til et bøn­ne­mø­de i en nord­jysk frikir­ke. Her er man blandt folk, der ken­der sva­ret, der har de ret­te menin­ger og adgang til den ret­te viden, og som i bed­ste fald ikke har andet end mild over­bæ­ren­hed til overs for den stak­kels van­tro, der hver­ken kan eller vil se lyset.
Ste­ven Gre­er er man­den bag det ame­ri­kan­ske »Disclo­su­re Pro­ject«. Han vil afslø­re sand­he­den bag det, han kal­der en mørklæg­ning af ufo-fæno­me­net.