CIA og Area 51

Den 17. august 2013 blev jeg kon­tak­tet af fle­re nyheds­me­di­er, som ger­ne vil­le høre SUFOI’s mening om den sen­sa­tio­nel­le nyhed: CIA bekræf­ter eksi­sten­sen af Area 51!

 

Ame­ri­kan­ske nyheds­me­di­er var hoved­kil­den. Histo­ri­en var et par dage gam­mel, men hav­de omsi­der ramt Dan­mark. Jeg kend­te ikke selv til „sen­sa­tio­nen“, men efter at have fået et super­kort resu­me, måt­te jeg bedrø­ve jour­na­li­ster­ne med, at der nok ikke vil­le være nogen sto­re over­skrif­ter i den histo­rie, da det alt sam­men lød som „old news“, der også kun­ne læses i min lil­le udgi­vel­se <? inclu­de “../../subfiles/includes/salg/boger‑v/b‑080.inc” ?>, og som histo­ri­e­in­ter­es­se­re­de fly­en­tu­si­a­ster har kendt til i åre­vis og beskre­vet i detal­jer igen­nem snart man­ge år.

Årsa­gen til hele posty­ret skal fin­des hos Natio­nal Securi­ty Archi­ve ved Geor­ge Was­hin­g­ton Uni­ver­si­ty. Arki­vet offent­lig­gjor­de den 15. august et 393 sider stort doku­ment med tit­len The Cen­tral Intel­li­gen­ce Agen­cy and Over­he­ad Recon­nais­san­ce: The U‑2 and OXCART Pro­grams, 1954–1974 skre­vet af CIA-histo­ri­ker­ne Gre­gory Ped­low og Donald Welzen­bach. Doku­men­tet for­tæl­ler spionfly­e­nes tid­li­ge histo­rie og betyd­ning. Da den­ne epo­ke begynd­te med opret­tel­sen af den hem­me­li­ge fly­ba­se Area 51 i Neva­da, næv­nes den­ne lil­le, men meget vig­ti­ge loka­li­tet selv­føl­ge­lig også i det tid­li­ge­re så hem­me­li­ge doku­ment. Og det er for så vidt det hele! Ingen mystik, ingen rumvæs­ner lagt på is, ingen ero­bre­de frem­me­de rum­ski­be. Rap­por­ten hand­ler om U‑2 og Oxcart-fly­e­ne og for­tæl­ler intet om, hvad der fore­går i Area 51 i dag (for­di det ikke er rap­por­tens for­mål), så rum­skib­sen­tu­si­a­ster og kon­spira­tions­el­ske­re vil sta­dig kun­ne drøm­me vide­re om, hvad der „i vir­ke­lig­he­den“ fore­går i Area 51 og frem­sæt­te fan­ta­si­ful­de påstan­de. Det vil nok så man­ge offi­ci­el­le doku­men­ter om Area 51 næp­pe ændre på.

Kort i „The Cen­tral Intel­li­gen­ce Agen­cy and Over­he­ad Recon­nais­san­ce: The U‑2 and OXCART Pro­grams, 1954–1974“ med angi­vel­se af Area 51.

 

Doku­men­tet The Cen­tral Intel­li­gen­ce Agen­cy and Over­he­ad Recon­nais­san­ce: The U‑2 and OXCART Pro­grams, 1954–1974 kan down­lo­a­des på www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB434/. Det kan anbe­fa­les også at down­lo­a­de kom­men­ta­rer­ne til rap­por­ten skre­vet af den bri­ti­ske for­fat­ter Chris Poco­ck, som er eks­pert i U‑2’s histo­rie. CIA-rap­por­ten inde­hol­der nem­lig en hel del unøj­ag­tig­he­der og fak­tu­el­le fejl. Dem får man kor­ri­ge­ret ved at sam­men­hol­de rap­por­ten med Poco­cks kom­men­ta­rer. Poco­ck har bl.a. skre­vet bøger­ne Dra­gon Lady: The History of the U‑2 Spy Pla­ne (1989) og Fifty Years of the U‑2 (2005), som anses for at være de bed­ste bøger om emnet.

For­si­den på „The Cen­tral Intel­li­gen­ce Agen­cy and Over­he­ad Recon­nais­san­ce: The U‑2 and OXCART Pro­grams, 1954–1974“ offent­lig­gjort af Natio­nal Securi­ty Archi­ve ved Geor­ge Was­hin­g­ton Uni­ver­si­ty. Natio­nal Securi­ty Archi­ve er grund­lagt i 1985 af jour­na­li­ster og for­ske­re og er ble­vet kaldt ver­dens stør­ste ikke­stats­li­ge sam­ling af afklas­si­fi­ce­re­de, ame­ri­kan­ske doku­men­ter.

Et flop til 3,5 mio. kr.

Was­hin­g­ton D. C. har været hjem­sted for fle­re mær­ke­li­ge „publi­ci­ty-stunts“ gen­nem åre­ne, men den sene­ste „fal­ske høring“ om ufo­er slår alle rekor­der. Efter min mening var det­te cir­kus totalt spild af tid og pen­ge. Hel­dig­vis dre­jer det sig ikke om skat­te­bor­ger­nes pen­ge. Det er Ste­ve Bas­sett, som har lok­ket en god­tro­en­de, rig fyr til at smi­de pen­ge ud for at kaste glans over en ufo-kon­fe­ren­ce.

 

„Bor­ger­nes høring om ufo-slø­ring“ („Citizen’s Hea­ring on UFO Disclo­su­re“, CHD) fandt sted i peri­o­den 29. april‑3. maj 2013 og var ikke en offi­ci­el rege­rings­hø­ring. Da det ikke lyk­ke­des at over­be­vi­se kon­gres­sen om, at man skul­le arran­ge­re en høring om ufo­er, blev Natio­nal Press Club lejet af en del kend­te ufo-per­son­lig­he­der, som stil­le­de op for­an kame­ra­et. I et for­søg på at give det ind­tryk, at det var en objek­tiv under­sø­gel­se, hvor data­e­ne skul­le ana­ly­se­res kri­tisk, betal­te man adskil­li­ge for­hen­væ­ren­de kon­gres­med­lem­mer for at del­ta­ge og lyt­te til den ensi­di­ge præ­sen­ta­tion. Da de alle hav­de fået pen­ge for at lyt­te til frem­læg­gel­ser­ne af data­e­ne, kan man spør­ge sig selv om, hvad for­må­let med den­ne høring egent­lig var. Kun­ne man for­ven­te at dis­se betal­te eks-rege­rings­of­fi­ci­als vir­ke­lig vil­le bide den hånd, som fodre­de dem?

Roswell-øjen­vid­ner, som så lige­ne i 1947

Kevin Rand­le så ud til at mene, at han seri­øst blev uds­purgt af eks-kon­gres­med­lem­met Mer­ril Cook (1). Iføl­ge Rand­le spurg­te Cook ham fle­re gan­ge, om nogen hav­de for­talt, at de hav­de set lige­ne af ali­ens i 1947. Rand­le kun­ne under afhø­rin­gen ikke kom­me i tan­ke om nogen, men kom sene­re i tan­ke om, at Frankie Rowes far hav­de for­talt det til sin familie/datter. Iføl­ge Rand­le er det et bevis på, at folk nævn­te lig i 1947. Men han glem­mer, at der er tale om ryg­ter, hvil­ket enhver dyg­tig sag­fø­rer vil­le have opda­get. Rowe omtal­te ikke det­te før i 1990’erne. I sam­lin­gen af Roswell-beret­nin­ger er der ikke ét ene­ste skud­sik­kert bevis fra 1947 på, at folk så lig af ali­ens eller for den sags skyld et rum­skib. „Nedstyrt­nings-olo­ger“ har hver­ken bre­ve, dag­bø­ger eller doku­men­ter skre­vet i 1947. Alt hvi­ler på ryg­ter og højst suspek­te beret­nin­ger, som ikke kan veri­fi­ce­res. Man igno­re­rer fuld­stæn­dig den erklæ­ring, som Jes­se Mar­cel Sr. kom med, hvori han afvi­ste, at der var lig af ali­ens. Hvis der var fun­det nogen lig, må man for­mode, at han vil­le have husket den detal­je og for­talt efter­for­sker­ne den, så den blev regi­stre­ret.

Tek­no­lo­gi­en til­træk­ker ali­ens

Stan­ton Fri­ed­man og andre har udtalt, at Roswells ali­ens kom til New Mexi­co, for­di det var her, de før­ste atom­bom­ber blev bragt til spræng­ning. Desvær­re var de frem­me­de to år for sent på den og viste ikke inter­es­se for atom­bom­be­for­sø­ge­ne ved Biki­ni-øer­ne i 1946. De duk­ke­de hel­ler ikke op ved Enewe­tak i begyn­del­sen af 1948 under Ope­ra­tion Sand­sto­ne. Fri­ed­man gik på CHD et skridt vide­re ved at anta­ge, at de frem­me­de var inter­es­se­re­de i vores „moder­ne“ tek­no­lo­gi pga.:

Atom­bom­ber, kraf­ti­ge raket­ter brugt til at dræ­be med … og kraf­ti­ge rada­rer, begyn­del­sen på den elek­tro­ni­ske revo­lu­tion. Det ene­ste sted i ver­den, hvor man i 1947 kun­ne tjek­ke alle dis­se tre ting, var i det
sydøst­li­ge New Mexi­co, hvor Roswell lig­ger … (2)

Fri­ed­man bur­de beskæf­ti­ge sig noget mere med vir­ke­lig­he­den og få styr på fak­ta. Der var ingen atom­vå­ben i Roswell eller det sydøst­li­ge New Mexi­co i 1947. De ene­ste atom­bom­ber på USA’s lag­re befandt sig i det nord­li­ge og cen­tra­le New Mexi­co. De var i et sik­kert områ­de og blev ikke testet i 1947. Raket­ter affy­ret fra Whi­te Sands i det syd­li­ge og cen­tra­le New Mexi­co var ikke udsty­ret med spræng­ho­ve­der og blev ikke brugt til at dræ­be noget som helst. Der var hel­ler ikke nogen „kraf­ti­ge“ rada­rer i det sydøst­li­ge New Mexi­co. De ene­ste rada­rer lå ved Whi­te Sands, og de var ikke kraf­ti­ge sam­men­lig­net med AN/CPS‑5 rada­rer­ne i Was­hin­g­ton og Cali­for­ni­en. Man må selv­føl­ge­lig også undre sig over, hvor­for ali­ens vil­le være inter­es­se­re­de i for­æl­det (for ali­ens) tek­no­lo­gi, såsom fis­sions- (ikke fusions-) våben, kemi­ske raket­ter og radi­o­r­ørs­tek­no­lo­gi.

 I et andet inter­view under hørin­gen gjor­de Fri­ed­man det klart, hvad han men­te, da han udtal­te, at vi er en trus­sel for vores nabo­lag … (3). Sid­ste gang jeg tjek­ke­de det, var den stør­ste bedrift, vi (den men­ne­ske­li­ge race som hel­hed) har udført, at sen­de mænd til Månen. Vi har ikke sendt et men­ne­ske uden for en lav bane om Jor­den de sene­ste 40 år! Vi har dog opsendt ube­man­de­de son­der, der nær­mer sig vores sol­sy­stems græn­se, men dis­se son­der blev opsendt for mere end 30 år siden. Hvis ali­ens vir­ke­lig føler, at vi er en trus­sel, vil­le de have eli­mi­ne­ret den trus­sel for læn­ge siden. De vil­le hel­ler ikke være kom­met så tæt på, hvis vi var så far­li­ge. De kun­ne let have vur­de­ret vores tek­no­lo­gi fra en lav bane, på sam­me måde som vores moder­ne spions­a­tel­lit­ter udfø­rer den opga­ve. Hvor­for give Jor­dens befolk­ning ind­blik i deres tek­no­lo­gi ved en pilot­fejl? På den måde kun­ne Jor­dens befolk­ning true hele galak­sen. Som sæd­van­lig er Fri­ed­man mere røg end ild. Måske end­da mere varm luft end røg.

Rend­les­ham-sagen (4)Saga­en om Pen­ni­ston og Bur­roug­hs har de sene­ste år taget form som et kar­ne­val. Pen­ni­ston har været den før­en­de af de to og har gjort alt fra at ændre lan­dings­sted (mindst to gan­ge) til plud­se­lig at ska­be en binær kode, som han angi­ve­ligt skrev i sin notes­bog kort tid efter sit „møde“. Ved at bru­ge beteg­nel­sen „i før­ste ræk­ke“ sagsø­ger de to mænd admi­ni­stra­tio­nen for krigs­ve­te­ra­ner for de ska­der, som de fik under deres tje­ne­ste og for ikke at kun­ne få udle­ve­ret deres jour­na­ler fra arki­ver­ne. Iføl­ge Pen­ni­ston og Bur­roug­hs hav­de rege­rin­gen kend­skab til den fare, de blev udsat for, da de nær­me­de sig ufo­en. Hvis det er til­fæl­det, er oberst Halt vel skyl­dig i ikke at have taget vare på de to mænds sik­ker­hed? De var under hans kom­man­do, og han var ansvar­lig for deres vel­færd.

Hvis den­ne sag kom­mer for ret­ten, vil jeg meget ger­ne vide, hvor­dan Pen­ni­ston og Bur­roug­hs (iføl­ge en udta­lel­se fra Bur­roug­hs og Cabansaq) vil for­kla­re, hvor­for de jag­te­de et fyrtårn. De benæg­ter, at det ske­te. Enten lyver de nu, eller de løj til­ba­ge i 1980. En hvil­ken som helst god advo­kat kan gen­nem­hul­le deres vid­neud­sagn.

Da jeg ikke kan få udle­ve­ret deres medi­cin­ske jour­na­ler, er jeg ikke helt klar over, hvad de taler om. Da jeg gjor­de tje­ne­ste i flå­den, hav­de jeg man­ge mulig­he­der for at kopi­e­re min lægejour­nal. Hvis de var bekym­re­de for deres hel­bred, mens de var i aktiv tje­ne­ste, kun­ne de meget let have fået kopi­er. Skal vi tro, at det først er for nylig, at de beslut­te­de sig for, at deres hel­bredspro­ble­mer har for­bin­del­se med nævn­te hæn­del­se?

Mr. X (5)Det­te var en anden af de over­ra­skel­ser, der skal give folk det ind­tryk, at der ske­te noget nyt i sagen. Richard Dolan, som synes at bli­ve mere og mere god­tro­en­de for hver dag, der går, inter­viewe­de den­ne ældre mand, som kom med alle muli­ge vil­de histo­ri­er, som det er umu­ligt at tro på. Iføl­ge Dolan, er man­den tid­li­ge­re CIA-agent, men kom ikke med en tød­del af bevis på, at man­den var, hvad han udgav sig for at være. Man­den kom med man­ge påstan­de, bl.a.:

 1. Han erfa­re­de, at Pro­ject Blue Book hav­de kend­skab til de grå ali­ens fra Roswell.
 2. Han hæv­der, at MJ-12 vir­ke­lig fand­tes.
 3. Eisen­hower tru­e­de med at lade hæren inva­de­re Area 51.
 4. Han hav­de på et 3 x 5 kort hem­me­lig­he­den bag tek­nik­ken til „at ven­de“ tyng­de­kraf­ten!
 5. Han var ble­vet tru­et til aldrig at afslø­re nogen som helst oplys­nin­ger, men hav­de valgt at afslø­re sit ansigt i det­te inter­view! Vil­le hans frem­træ­den så ikke få dem, som ken­der ham, til at gøre alvor af deres trus­ler mod både ham og hans fami­lie?

Mens folk kan jub­le over hans mod, er jeg meget i tvivl om, hvor­vidt der nogen­sin­de har været nogen trus­ler mod ham, og om de ikke blot er et for­søg på at gøre hans histo­rie accep­ta­bel for kon­spira­tions­te­o­re­ti­ker­ne. Måske hav­de det været mere over­be­vi­sen­de, hvis vi hav­de fået et aktu­elt bevis på, at han var den, han udgav sig for. Den­ne gent­le­man har måske arbej­det for CIA eller en efter­ret­ning­s­tje­ne­ste på et eller andet tids­punkt, men hans histo­ri­er er så over­drev­ne, at de næsten er umu­li­ge at tro på uden nogen for­mer for bevi­ser. Efter min skep­ti­ske mening er han en gam­mel fyr, som ønsker opmærk­som­hed. Alt, hvad man skal gøre, er at læse nog­le få ufobø­ger eller gå på net­tet og se nog­le få hjem­mesi­der, så kan man let frem­kom­me med de sam­me histo­ri­er.

Mis­sil-gal­skab

Robert Salas så ud til at impo­ne­re eks-kon­gres­med­lem­mer­ne (6). Han jam­re­de over den kends­ger­ning, at der ikke er noget bevis på hans Oscar-flyv­nings-ned­skyd­ning og beskyl­der rege­rin­gen for at udlæg­ge et røgslør. Han glem­mer at næv­ne den kends­ger­ning, at Echo-flyv­nin­gen hav­de en rime­lig for­kla­ring som bemær­ket af Tim Hebert (7). Men både Eric Carl­son og Walt Figel fra Echo-flyv­nin­gen har offent­ligt erklæ­ret, at Oscar-flyv­nings-ned­skyd­nin­gen højst sand­syn­ligt aldrig fandt sted, for så vil­le de have bemær­ket det. Hav­de ufo­er været i stand til at affy­re mis­si­ler som hæv­det, vil­le det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­ben være gået helt amok og have for­søgt at udvik­le mod­for­an­stalt­nin­ger. Hvor­dan kun­ne de vide, at det ikke var Sov­je­tu­ni­o­nen, der teste­de et nyt våben som for­søg på at lave et sni­gan­greb? I ste­det foku­se­re­de det ame­ri­kan­ske fly­ve­vå­ben på kraf­ti­ge elek­tri­ske impul­ser, som kun­ne øde­læg­ge kri­ti­ske kom­po­nen­ter (8). De hav­de åben­bart beslut­tet sig for, at elek­tri­ske impul­ser var en stør­re trus­sel end frem­me­de rum­ski­be.

Sump­gas til ufo­lo­ger

Ober­st­løjt­nant Richard French er en anden for­hen­væ­ren­de offi­cer fra fly­ve­våb­net, som har bevæ­get sig rundt i ufokred­se de sene­ste par år. Han er kom­met med nog­le få, vil­de påstan­de, som ikke ser ud til at være sand­fær­di­ge. Sid­ste år hæv­de­de French, at en af de nedstyr­te­de ufo­er ved Roswell var skudt ned af et jager­fly, som brug­te et „elek­tro­mag­ne­tisk puls­vå­ben“ (9). Det­te „elek­tro­mag­ne­ti­ske puls­vå­ben“ ser ud til efter­føl­gen­de at være for­s­vun­det fra fly­ve­våb­nets våbe­nar­se­nal, selv om det kun­ne have gjort stor nyt­te i både Korea og Viet­nam. Han påstod også, at han hav­de været til­knyt­tet Pro­ject Blue Book som under­sø­ger (i et inter­view hæv­de­de han, at han var „en af for­fat­ter­ne bag Blue Book“!) i 12 til 13 år. Fren­chs navn står dog ikke i nogen af Blue Book-arki­ver­ne, mens andre for­ske­res nav­ne duk­ker op regel­mæs­sigt. Iføl­ge ham selv brug­te han alle kneb for at bort­for­kla­re de uforap­por­ter, som han under­søg­te i de 12 år. Under hørin­gen beskrev han et til­fæl­de fra 1952 fra St. John’s, New­fo­und­land (10), som han under­søg­te. Der så han to stran­de­de ufo­er, hvor den ene repa­re­re­de den anden. Det­te lyder som de ryg­ter, der duk­ke­de op i Shag Har­bor-ufosa­gen. Der er abso­lut ingen refe­ren­cer til et sådan til­fæl­de i 1952 i Blue Book-arki­ver­ne.

French til­fø­je­de, at han så ufo­er fly­ve over Gulf Bre­eze, men bort­for­kla­re­de dem som sump­gas (11). Igen — der er intet i arki­ver­ne om sådan et til­fæl­de med eller uden fik­ti­ve for­kla­rin­ger. Den ene­ste Gulf Bre­eze- uforap­port blev arki­ve­ret i okto­ber 1967 (French påstod, at der duk­ke­de uforap­por­ter op tre gan­ge om ugen) og klas­si­fi­ce­ret som en bal­lon. Noget mere for­bløf­fen­de er det, at French udtal­te i et andet inter­view, at han var i Korea i 1952! I det inter­view påstod han, at var med ved Koje-do optø­jer­ne (12). Optø­jer­ne fandt sted i begyn­del­sen af 1952. Hvor­dan kun­ne French både have gjort tje­ne­ste i Korea og afhørt krigs­fan­ger ved Koje-do, sam­ti­dig med at han under­søg­te ufo­er i USA?

Da det ikke er til­stræk­ke­ligt at befin­de sig på to fjer­nt­lig­gen­de ste­der på sam­me tid, for­tal­te French nu, at han hav­de ind­skre­vet sig på pilotsko­len. Efter pilotsko­len delt­og han i Korea-kri­gen som F‑86 pilot i 25. jager-eskadron i 1954 (13). Her fik han mulig­hed for at bli­ve John Glenns wing­man! Et kæm­pe­stort pro­blem i den­ne histo­rie er, at Korea-kri­gen slut­te­de i juli 1953 og ikke i 1954. Det vir­ker usand­syn­ligt, at French kun­ne have for­ladt sin enhed i 1952 og fuld­ført en pilo­tud­dan­nel­se (mens han sta­dig efter­for­ske­de ufo­er) og ven­de til­ba­ge til Korea i tide til at fly­ve med John Glenn. De foto­gra­fi­er, der fore­fin­des af French som pilot, viser ham som kap­ta­jn i 8. tak­ti­ske jager-eskadron (jf. et sort får-sym­bol på hans uni­form) (14). De fløj aldrig F‑86, men F‑100 (som det ene­ste fly, jeg har set ham foto­gra­fe­ret ved) mel­lem 1957 og 1962.

Hvis French under­søg­te ufo­er i et dusin år, hav­de han rol­len som ufo­ef­ter­for­sker mel­lem 1952 og 1964/65. Hvor­dan kun­ne han bru­ge tid på at under­sø­ge og afvi­se ufo­til­fæl­de og fly­ve jet­fly på sam­me tid? Når alt kom­mer til alt, kun­ne han have været enhe­dens ufoof­fi­cer. Fren­chs kon­takt til ufo­er stop­pe­de ikke efter den­ne peri­o­de. Sidst i 1960’erne var han på Hol­lo­man AFB til sin årli­ge tryk­kam­mer-træ­ning. Mens han var på basen, så han en jager let­te og sky­de en ufo ned med en sim­pel raket! (15). Hvad blev der af det „elek­tro­mag­ne­ti­ske puls­vå­ben“, som var i brug i 1947? Ufo­en styr­te­de ned, og meget over­ra­sken­de fik French lov til at se vra­get, men ikke lige­ne. Som så man­ge andre histo­ri­e­for­tæl­lere kan French ikke sty­re sig selv. Histo­ri­er­ne bli­ver blot mere og mere tåbe­li­ge. Der er ikke de fjer­ne­ste bevi­ser på hans påstan­de, men han blev på kon­fe­ren­cen præ­sen­te­ret som en tro­vær­dig kil­de over for offent­lig­he­den!

Jeg er ikke i tvivl om, at French fløj jet­fly i sin kar­ri­e­re, men i en del af sine inter­views over­dri­ver hen en del. Det ser ud til, at han har snup­pet en bid her og der i de beret­nin­ger, som han har læst (Roswell, Shag Har­bor, Gulf Bre­eze, Milt­on Tor­res osv.) og så til­pas­set dem til eget for­mål. French indrøm­me­de, at han gjor­de tje­ne­ste som en del af 6004th AISS, der under­søg­te uforap­por­ter fra det fjer­ne østen, såvel som han afhør­te krigs­fan­ger i Korea. Hans histo­rie om under­sø­gel­ser­ne af uforap­por­ter i USA i sam­me peri­o­de ser ud til at være et falsum. Efter sin tørn ved 6004th tog French sand­syn­lig­vis på pilotsko­le. En ober­st­løjt­nant Richard French gjor­de tje­ne­ste som chef for i 25. jager-eskadron i sep­tem­ber 1971. Anta­ger man, at det er den sam­me per­son, bekræf­ter det hans påstan­de om kam­per­fa­ring. Hvis French gjor­de sine tje­ne­ste­pa­pi­rer til­gæn­ge­li­ge, så man kun­ne få veri­fi­ce­ret resten af hans histo­ri­er, vil­le han vir­ke mere tro­vær­dig. Som det er nu, er han blot en af man­ge, der kan lide at for­tæl­le histo­ri­er, som lyder for gode til at være san­de. Han ser ud til at være en 2013-ver­sion af Frank Kauf­mann.

Man kan undre sig over, at pen­sio­ne­ret Air For­ce-oberst Woo­dard (bil­le­det) ikke blev bedt om at tale til de for­hen­væ­ren­de kon­gres­med­lem­mer. Er hans histo­ri­er min­dre tro­vær­di­ge end ober­st­løjt­nant Fren­chs?

Send det hele til FN!

Da hørin­gen var slut, bekendt­gjor­de Ste­ve Bas­sett, at han vil­le for­sø­ge at sen­de refe­ra­ter­ne til FN (16). Han men­te, at en ver­dens­kon­fe­ren­ce vil­le eva­lu­e­re bevi­ser­ne på ali­en-besøg. Fire af de seks betal­te, for­hen­væ­ren­de kon­gres­med­lem­mer god­kend­te hans for­slag. Det­te tri­ck er tid­li­ge­re for­søgt til­ba­ge i 1970’erne, da den lil­le ø Gre­na­da valg­te at fore­slå en sådan under­sø­gel­se. Da de 148 lan­de den­gang stem­te om for­sla­get, var der kun to lan­de, der stem­te for: Gre­na­da og Ugan­da (hvor dik­ta­to­ren Idi Amin Dada hav­de mag­ten den­gang). Jeg for­moder, at Bas­sett vil få en lige så kølig mod­ta­gel­se i FN. Man kan undre sig over, hvor­for Bas­sett ikke for­sø­ger at frem­læg­ge sine bevi­ser i et viden­ska­be­ligt forum, hvor han kan moti­ve­re viden­ska­ben til at under­sø­ge ufo­er. Sva­ret er ind­ly­sen­de. Bas­sett er en medi­e­lus og ved, at han ikke har en chan­ce i en viden­ska­be­lig sam­men­hæng. Det er ikke den slags opmærk­som­hed, han ønsker. Det er bedst at være en stor fisk i en lil­le dam end at tage ud i det sto­re hav og opda­ge, at når alt kom­mer til alt, er man ikke stør­re end, at man kan ende på en andens mid­dags­bord.

Hørin­gens mål

Iføl­ge „Citizen’s Hea­ring on UFO Disclosure“s hjem­mesi­de (den­ne tekst er ikke læn­ge­re til­gæn­ge­lig på deres side):

Det var CHD’s seks stra­te­gi­ske mål, at:

 1. under­mi­ne­re Det hvi­de Hus´ OSTP-erklæ­ring fra den 4. novem­ber 2011 ved­rø­ren­de den fuld­stæn­di­ge man­gel på bevi­ser for de ikke jor­di­skes til­ste­de­væ­rel­se eller til­ba­ge­hol­del­sen af rele­van­te infor­ma­tio­ner fra rege­rin­gens side
 2. opfor­dre kon­gres­sen til at hol­de sin før­ste høring om emnet siden 1968
 3. opfor­dre de frem­træ­den­de poli­ti­ske medi­er til at ind­le­de pas­sen­de under­sø­gel­ser med hen­blik på en rime­lig dæk­ning af emnet
 4. infor­me­re sam­me medi­er og per­so­ner om risi­ko­en for ikke at være den før­ste nation, der afslø­rer ET’s til­ste­de­væ­rel­se
 5. øge kend­ska­bet til „Afslø­rings­be­væ­gel­ser“ rundt omkring på klo­den
 6. få FN til at gå ind i sagen (17).
Lad os bedøm­me CHD på deres mål:
 1. De gav ikke det mind­ste veri­fi­cer­ba­re bevis på, at ET besø­ger Jor­den.
 2. De opfor­dre­de ikke kon­gres­sen til at afhol­de nogen høring.
 3. De opfor­dre­de ikke medi­er­ne til at gøre, som de ønske­de. Jeg har end­nu ikke set en ene­ste bemær­kel­ses­vær­dig nyheds­ar­ti­kel, hvor medi­er­ne har stop­pet, hvad de nu var i gang med for at under­sø­ge en ene­ste af den slags sager. Det er min opfat­tel­se, at Bas­sett ikke i vir­ke­lig­he­den ønsker, at medi­er­ne begyn­der at se på hans bevi­ser. Man­ge seri­ø­se, dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­ster vil­le opda­ge, at de kun hør­te om sagen fra den ene side. De vil­le da bli­ve beteg­net som „afvi­se­re“ eller „benæg­te­re“.
 4. De selv­sam­me medi­er ser ikke ud til at bekym­re sig om, at det kun­ne bli­ve et tred­je­ver­dens land, der afslø­rer, at det har bevi­ser for ET’s eksi­stens. Grun­den til det er, at de gan­ske enkelt vil for­tæl­le sand­he­den. De har ikke et sådan bevis. CHD fik i øvrigt ikke invol­ve­ret Det hvi­de Hus.
 5. I omkring en uge fik de pres­se­dæk­ning. Ikke alt var posi­tivt. Et par uger sene­re hav­de folk rundt omkring i ver­den (uden for de ufo­lo­gi­ske kred­se) højst sand­syn­ligt ingen anel­se om, hvem Step­hen Bas­sett eller de andre per­so­ner er.
 6. Det sid­ste mål kræ­ver, at et land i FN vil stil­le for­slag om, at FN skal fore­ta­ge en sådan hand­ling. Det­te er næsten umu­ligt, da intet land vil gå i spid­sen for at igang­sæt­te et sådan ini­ti­a­tiv.

Ser man på de seks stra­te­gi­ske punk­ter, vil man opda­ge, at CHD begik en fejl ved over­ho­ve­det at opstil­le dem. Er det, hvad man får for 3,5 mil­li­o­ner kro­ner? Er mis­sio­nen fuld­ført?

Base­ret på dis­se resul­ta­ter kan man ikke lade være med at tæn­ke på, om Ste­ve Bas­sett var den sto­re taber, men det var han ikke. Han fik lige, hvad han ønske­de. Bas­sett opnå­e­de tro­vær­dig­hed og ros i ufokred­se, og han fik sit navn i pres­sen. Del­ta­ger­ne i hørin­gen er også „vin­de­re“ af sam­me grund. De fik mar­keds­ført deres ide­er, forsk­ning og bøger. De vir­ke­li­ge tabe­re er dem, som betal­te pen­ge til Bas­setts grup­pe for at vide­re­brin­ge grup­pens opfat­tel­se af en ufo­sam­men­svær­gel­se. På trods af deres anstren­gel­ser med at over­ra­ske alle med “nye bevi­ser” (mysti­ske vid­ner, vil­de histo­ri­er, trus­ler om rets­sa­ger osv.) var det ikke andet end en glo­ri­fi­ce­ren­de ufo­kon­fe­ren­ce for ufo­lo­ger. Den ene­ste smu­le sub­stans i den for­bin­del­se var at lyt­te til side­linjens snak: „Gå hjem UFO-TEAM!“

Noter

 1. Rand­le, Kevin. „Citizen hea­ring and ali­en bodi­es“. A dif­fe­rent per­specti­ve. http://kevinrandle.blogspot.com/2013/05/citizen-hearing-and-alien-bodies.html
 2. „UFO Sigh­tings The Citizen Hea­ring on Disclo­su­re April 29, 2013 Watch Now!“. Youtu­be video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=I2MT49ppClk
 3. „Rea­gan’s Clo­se Enco­un­ter, and Other Les­sons From the D.C. UFO Con­ven­tion (VIDEO)“. Sla­te Maga­zi­ne. May 2, 2013. http://www.slate.com/blogs/trending/2013/05/02/ufo_convention_d_c_gathering_seeks_
  to_explose_lies_about_aliens_since_reagan.html
 4. Lowe, Lar­ry. „USAF first respon­ders anno­un­ce intent to file fede­ral lawsu­it.“ Pho­e­nix UFO Exa­mi­ner. April 30, 2013. http://www.examiner.com/article/usaf-first-responders-announce-intent-to-file-federal-lawsuit
 5. McClel­lan, Jason. „‚Deat­h­bed testi­mo­ny’ about UFOs given by for­mer CIA offi­ci­al (VIDEO)“. Open Minds. May 3, 2013. http://www.openminds.tv/deathbed-testimony-about-ufos-given-by-former-cia-official-video-1002/
 6. Kle­in, Rick, Oli­vi­er Knox, Richard Coo­lid­ge, and Jor­dyn Phelps. „Out the­re: For­mer Sen. Mike Gra­vel says Whi­te Hou­se sup­pres­sing evi­den­ce of ETs“. Yahoo news. May 3, 2013. http://news.yahoo.com/blogs/power-players-abc-news/former-sen-mike-gravel-says-white-house-suppressing-112957111.html
 7. Hebert, Tim. Echo flight: The makings of a UFO myth. http://timhebert2.blogspot.com/
 8. Hebert, Tim. „Engi­ne­e­ring Chan­ge Pro­posal 1221: The Air For­ce’s Suc­cess Against UFO Atta­cks“. Did it real­ly hap­pen. Octo­ber 17, 2012. http://timhebert.blogspot.com/2012/10/engineering-change-proposal-1221-air.html
 9. Spei­gal, Lee. „Roswell UFO Crash: The­re Were 2 Cras­hes, Not 1, Says Ex-Air For­ce Offi­ci­al“. Huf­fing­ton post weird news. August 6, 2012. http://www.huffingtonpost.com/2012/08/03/roswell-ufo-crash_n_1715663.html
 10. Spei­gal, Lee. „Richard French, Ex-Air For­ce Lt. Colo­nel, ‚It Was A UFO And … The­re Were Ali­ens Abo­ard It’“. Huf­fing­ton post weird news. May 13, 2013. http://www.huffingtonpost.com/2013/05/13/alien-beings-repaired-und_n_3240437.html
 11. „Disclo­su­re Col Richard French USAF My Pri­mary Job Was to Debunk UFOs — Was­hin­g­ton D.C“ Youtu­be video. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YARstyo-fZI
 12. Hune­eus, Anton­tio. „Reti­red Air For­ce Lieu­tenant Colo­nel tal­ks about inve­sti­gat­ing and debunking UFO sigh­tings“. Open Minds TV. http://www.youtube.com/watch?v=tjrH-MxbXfo&feature=player_embedded
 13. Lt. Col. Richard French. Citizen’s hea­ring on disclo­su­re. http://www.citizenhearing.org/witnesses_richard_f.html
 14. „8th Figh­ter squadron“ Wikipe­dia. Avai­lab­le https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Fighter_Squadron
 15. Spei­gal, Lee. „USAF ret. Lt. Col. Richard French gives sur­pri­sing Roswell testi­mo­ny“. Huf­fing­ton post weird news. May 1, 2013. http://www.huffingtonpost.com/2013/05/03/citizen-hearing-on-disclo_3_n_3208536.html#29_usaf-ret-lt-col-richard-french-gives-surprising-roswell-testimony
 16. Rojas, Alejan­dro. „For­mer con­gress mem­bers pled­ge sup­port for UN UFO con­fe­ren­ce“. Open Minds. May 9, 2013. http://www.openminds.tv/former-congress-members-pledge-support-for-un-ufo-conference-1010/
 17. Rand­le, Kevin. „Ste­ve Bas­sett and the citizen hea­ring“. A dif­fe­rent per­specti­ve. http://kevinrandle.blogspot.com/2013/05/steve-bassett-and-citizen-hearing.html

Kil­de: SUN­li­te, Volu­me 5 Num­ber 4 — July — August 2013

Over­sæt­tel­se: -for & kmh

Læse­tip!

Kug­le­lyn giver for­sker­ne grå hår i hove­d­et

Nye teo­ri­er og eks­pe­ri­men­ter nær­mer sig en for­kla­ring på kug­le­lyn. Men for­sker­ne er sta­dig på gyn­gen­de grund. Læs artik­len på: http://ing.dk/artikel/kuglelyn-giver-forskerne-graa-haar-i-hovedet-161325

Løst og facts

Spri­tes foto­gra­fe­ret over Nebra­ska

I august blev seks spri­tes foto­gra­fe­ret over Nebra­ska.

 

Jor­dens atmos­fæ­re er et kom­plekst system, og er sta­dig­væk ikke fuld­stæn­digt for­stå­et. En af de mysti­ske fæno­me­ner der fore­kom­mer i atmos­fæ­ren er spri­tes. Den 12. august 2013 foto­gra­fe­re­de et ame­ri­kansk forsk­nings­hold seks fan­ta­stisk smuk­ke spri­tes, der var lil­la i bun­den og røde i top­pen. Det vides ikke hvor­for den­ne ændring i far­ven sker.

Spri­tes er gigan­ti­ske opad­gå­en­de „lyn“ der frem­kom­mer højt over tor­den­sky­er i en høj­de på 50–90 km over Jor­dens over­fla­de. De lig­ner rød-oran­ge glimt, men selv­om der har været rap­por­ter, der beskri­ver spri­tes til­ba­ge fra 1880’erne, blev de først foto­gra­fe­re­de d. 6. juli 1989, og siden da har et væld af bil­le­der fulgt efter.

Et nyt pro­jekt kal­det ASIM (Atmosp­he­re-Spa­ce Inte­r­a­ctions Moni­tor) fra DTU Spa­ce i Dan­mark vil under­sø­ge spri­tes i et for­søg på at for­stå dem bed­re.

Det for­tæl­ler astro­fy­si­ker Tina Ibsen, Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­et:
http://planetariet.dk/artikel/opadg%C3%A5ende-og-mystiske-lyn-fotograferet?utm_source=-AstroNyt&utm_campaign=0fb8ab9229-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_d3f45f5000-0fb8ab9229-338981225

Dan­marks astro­naut til ISS i 2015

Den dan­ske astro­naut Andreas Mogen­sen rej­ser i 2015 på sin før­ste mis­sion op til den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion. Det er med til at fast­slå Dan­mark som en vig­tig rum­fart­s­na­tion, og får stor betyd­ning for vores ambi­tio­ner og visio­ner — og for forsk­ning på DTU Spa­ce.

Dan­marks før­ste astro­naut Andreas Mogen­sen er net­op ble­vet til­delt sin før­ste rum­mis­sion. Det afslø­re­de Mini­ste­ri­et for Forsk­ning, Innova­tion og Vide­re­gå­en­de Uddan­nel­ser ons­dag den på et pres­se­mø­de på Tycho Bra­he Pla­ne­ta­ri­et. Han sen­des op den 30. sep­tem­ber 2015 med det rus­si­ske Soyuz rum­far­tøj fra Bai­konur Cos­modro­me i Kasak­h­stan på en 10 dage lang mis­sion til den Inter­na­tio­na­le Rum­sta­tion.

Direk­tør for DTU Spa­ce Kri­sti­an Peder­sen er begej­stret for opsen­del­sen:

Andreas Mogen­sen er den før­ste dan­sker, der kom­mer i rum­met og der­med bevæ­ger sig ud til den fjer­ne­ste græn­se. Andreas Mogen­sen vil syn­lig­gø­re og per­so­ni­fi­ce­re, at Dan­mark er med helt frem­me, når det gæl­der rum­fart og rum­forsk­ning. Det vil uden tvivl give et men­talt løft — ikke bare inden­for rum­fart og rum­forsk­ning — men gør at vi tør øge vores ambi­tio­ner og visio­ner på man­ge andre områ­der.

Astro­naut skal hjæl­pe DTU Spa­ce

Andreas Mogen­sen er til­knyt­tet DTU Spa­ce som adjun­ge­ret lek­tor og hans tur til ISS giver også nye mulig­he­der for forsk­ning på insti­tut­tet. Han ankom­mer nog­le måne­der før tor­denob­ser­va­to­ri­et ASIM, der ledes af DTU Spa­ce, sen­des op til rum­sta­tio­nen.

ASIM skal måle kæm­pe­lyn i atmos­fæ­ren, som slår fra sky­er­ne og op i 80 km høj­de. Det sker med et antal opti­ske kame­ra­er, der ser lodret ned fra rum­sta­tio­nen. Oprin­de­ligt var det pla­nen også at have kame­ra­er, der ser van­dret mod hori­son­ten, men det blev skå­ret væk i bud­get­tet. Hel­dig­vis har vi fået mulig­hed for at udnyt­te nog­le af Andreas’ timer på ISS, så han kan lave nog­le of de målin­ger for os. Vi giver ham kame­ra, lin­ser og optik med, så han kan tage bil­le­der af tor­den fra fle­re per­spek­ti­ver, siger leder af ASIM, afde­lings­le­der Tor­sten Neu­bert fra DTU Spa­ce. Han ser frem til den øge­de vær­di og opmærk­som­hed, som Andreas Mogen­sens tur til ISS kom­mer til at give ASIM og andre dan­ske rum­pro­jek­ter.

Kil­de: http://www.space.dtu.dk/Nyheder/2013/08/Dansk-astronaut-paa-vej-i-rummet

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

 • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
 • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
 • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
 • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.