Ny offent­lig­gø­rel­se af bri­ti­ske ufo-doku­men­ter

De bri­ti­ske myn­dig­he­der har den 12. juli 2012 for 9.gang fri­gi­vet en ræk­ke ufo-doku­men­ter.

Det er Bri­ti­ske Natio­nal Archi­ves under Justits­mi­ni­ste­ri­et, der som led i deres poli­tik på områ­det igen har offent­lig­gjort en sam­ling af Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­ums ufo-filer.

Doku­men­ter­ne afslø­rer, hvor stor betyd­ning Dr. David Clar­kes kampag­ne under Fre­edom of Infor­ma­tion Act fak­tisk hav­de i myn­dig­he­der­nes beslut­ning om at afslut­te årti­ers offi­ci­el­le tavs­heds­pligt ved at åbne filer­ne for offent­lig­he­den.

Doku­men­ter­ne omfat­ter foto­gra­fi­er, teg­nin­ger og øjen­vid­ne­be­ret­nin­ger af umid­del­bart ufor­klar­li­ge fæno­me­ner på him­len.

Ufo­lo­gen Nick Red­fern tog også ini­ti­a­tiv til i et brev til Dow­ning Stre­et No.10 at opfor­dre tidl. pre­mi­er­mi­ni­ster­To­ny Blair til at over­ve­je at gøre alle de man­ge og vari­e­re­de ufo-rap­por­ter, der var ind­sam­let af rege­rin­gen siden slut­nin­gen af Anden Ver­denskrig, til­gæn­ge­li­ge for offent­lig­he­den [DEFE 24/1987/1] I de 6.700 sider er der eksem­pel­vis en UFO bri­e­fing udar­bej­det til Tony Blair her­om af For­svars­mi­ni­ste­ri­et i 1998.

En video­in­tro­duk­tion med dr. David Clar­ke til de ind­til nu 25 fri­giv­ne filer med ufo-doku­men­ter kan ses på adres­sen: http://ufos.nationalarchives.gov.uk/

David Clar­kes detal­je­re­de beskri­vel­se af høj­de­punk­ter til alle de fri­giv­ne doku­men­ter ses her: http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/ufos/briefing-guide-12–07-12.pdf og hans blog omkring den sene­ste offent­lig­gø­rel­se kan ses her: http://drdavidclarke.co.uk/ med detal­je­ret gen­nem­gang her: http://drdavidclarke.co.uk/national-archives-ufo-files‑7/national-archives-ufo-files‑9/

Fri­gi­vel­sen af bri­ti­ske ufo-doku­men­ter har tid­li­ge­re været omtalt i UFO-Mail, bl.a. i nr. 127: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2011/um11-127.php

En 460 sider lang rap­port, der blev udar­bej­det i 2000 af Den bri­ti­ske Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste og hem­me­lig­holdt af Det bri­ti­ske For­svars­mi­ni­ste­ri­um blev omtalt i UFO-Mail nr. 75: http://www.sufoi.dk/ufo-mails/um-2006/um06-075.php#01

Fra SUFOI’s Foto­af­de­ling

4000 Roskil­de Hol­bæk 20. juni2012

En 21-årig ung mand for­tæl­ler i sin ind­be­ret­ning om obser­va­tio­nen og video­op­ta­gel­ser­ne bl.a.:

Adres­sen, vi så det på, var Hol­bæ­kvej i Roskil­de.

Det star­te­de over huset (Hol­bæ­kvej 98), som vi gik for­bi på vej hjem fra Wie­mo­sen. Det fort­sat­te henover him­len fra over huset, til bag ved Kvi­ck­ly Hyr­de­højs­cen­tret.

Det var et fly­ven­de objekt, rundt i facon. Det star­te­de med at være rødt og gult lysen­de i far­ve, nær­mest som en glø­de­n­de pære eller en flam­me. Da den var nået 2/3 over him­len blev det sort og min­dre tyde­ligt, men så sta­dig ud til at lyse, bare med en sort far­ve.

Da vi var ved at miste det af syne, beslut­te­de jeg, at vi skul­le løbe efter det for at se, hvad det var. Da vi næsten nåe­de ned til Kvi­ck­ly, miste­de vi det af syne og kun­ne ikke fin­de noget, der var lan­det. Dagen efter ved højlys dag under­søg­te vi områ­det bag Kvi­ck­ly igen, men kun­ne sta­dig ikke fin­de noget.

Vi har doku­men­te­ret det­te med 3 for­skel­li­ge video­er, opta­get med et Canon kame­ra og to mobil­te­le­fo­ner, og et bil­le­de, taget med en mobil­te­le­fon.

Foto taget med mobilt­lf. viser det rød-gule lys på him­len.

Scre­en­print fra en af de frem­send­te video­se­kven­ser

Scre­en­print fra en af de frem­send­te video­se­kven­ser
med kraf­tigt zoom i efter­føl­gen­de bil­led­be­hand­ling.

Udsnits­for­stør­rel­se af sam­me video-
sekvens med ændre­de lys- og kon­trast­for­hold. 

End­nu et scre­en­print af en af de frem­send­te video­se­kven­ser. På det­te
tids­punkt er objek­tet ophørt med at lyse og frem­står mørkt på bag­grund
af de blå him­mel. Den­ne sekvens er med ændre­de lys- og kon­trast­for­hold
for at frem­hæ­ve det mør­ke objekt, der ses skråt th. for gade­be­lys­nin­gen.

Kraf­ti­ge udsnits­for­stør­rel­ser med vari­e­ren­de
lys- og kon­trast viser det mør­ke objekt.

Kon­klu­sion

Ud fra obser­va­tions­be­skri­vel­sen, bil­le­der­nes udse­en­de og DMI’s vej­r­da­ta er SUFOI’s Foto­af­de­ling ikke i tvivl om, at der er tale om en lil­le varm­luft­bal­lon opsendt fra nær­om­rå­det.

Gen­nem­gang af en del scre­en­prints fra video­se­kven­ser­ne, viser at den lysen­de afteg­ning på him­len inde­hol­der et mere kon­cen­tre­ret lys midt i afteg­nin­gen. Det­te er i over­ens­stem­mel­se med f.eks. en lil­le varm­luft­bal­lon med et bræn­den­de mate­ri­a­le i bun­den til opdrift (og oplys­ning).

I den sid­ste del af obser­va­tio­nen sluk­kes for­ment­lig det bræn­den­de mate­ri­a­le, hvor­ef­ter objek­tet optræ­der som mørkt på bag­grund af him­len og til­sy­ne­la­den­de tum­ler lidt rundt (ser ud til at skif­te form). Bal­lo­nen vil alli­ge­vel have en vis „leve­tid“ i luf­ten, og det er der­for Foto­af­de­lin­gens gæt, at den der­for er flø­jet læn­ge­re bort, end anta­get af foto­gra­fen, inden ned­fald på jor­den, hvor­for den hel­ler ikke umid­del­bart kun­ne fin­des.

Det er ærger­ligt, at bal­lo­nen ikke blev fun­det, når nu foto­gra­fen gjor­de sig så sto­re anstren­gel­ser for at fin­de ud af, hvad der var obser­ve­ret og fil­met.

Se mere om små varm­luft­bal­lo­ner: http://www.sufoi.dk/info/balloner.php

Sky­for­ma­tio­ner og sol

En mod­ta­get mail med et foto er som regel star­ten på en pro­ces, hvor bil­le­der under­sø­ges, for­skel­li­ge infor­ma­tio­ner kan efter­prø­ves, og som regel i rime­ligt sam­ar­bej­de med foto­gra­fen.

Neden­stå­en­de noget kort­fat­te­de mail hører der­for hel­dig­vis til sjæl­den­he­der­ne. Man kun­ne natur­lig­vis se foto­gra­fens mailadres­se, som SUFOI’s Foto­af­de­ling uden held i star­ten for­søg­te at kon­tak­te ham på nog­le gan­ge. Neden­for er vis­se dele af adres­sen ano­ny­mi­se­ret i hen­hold til SUFOI’s almin­de­li­ge poli­tik på områ­det, hvor obser­va­tø­rers iden­ti­tet kun offent­lig­gø­res efter afta­le, eller hvis iden­ti­te­ten i for­vej­en ken­des offent­ligt via medi­er­ne m.v.

Det ori­gi­nalt mod­tag­ne foto, der beteg­nen­de nok af foto­gra­fen er navn­gi­vet real ufo.jpg

 

På et yder­li­ge­re ved­hæf­tet foto har foto­gra­fen pla­ce­ret en oval og en pil
pegen­de på et bestemt områ­de af foto­et, som han åben­bart mener har et usæd­van­ligt udse­en­de.

SUFOI’s Foto­af­de­ling har gen­nem­gå­et bil­le­det ved hjælp af bil­led­be­hand­lings­pro­gram m.v. og er umid­del­bart af den opfat­tel­se, at der er tale om en mør­ke­re sky/lille front der lig­ger i et lag over de neder­ste sky­er (tæt­test på foto­gra­fen), men sen­der — trods ano­ny­mi­te­ten m.v. — alli­ge­vel bil­le­det vide­re til SUFOI’s foto­kon­su­len­ter.

De var mildt sagt ikke impo­ne­re­de, hvil­ket også afspej­le­des i deres kom­men­ta­rer:

Der skal vist en mere end nor­malt aktiv fan­ta­si til for at gøre den sky til et moder­skib 🙂 Tit­len „real ufo“ tyder også på en foto­graf, der vir­ke­lig „wants to belie­ve“.

Hvis der ikke hav­de været en mar­ke­ring på foto­et, hav­de jeg nok aldrig fun­det moder­ski­bet.

Det er vist en joke., jeg vil­le ikke kun­ne se det mysti­ske, hvis ikke det var indcirk­let. Jeg tror jeg har fle­re hund­re­de i mit arkiv, der ser mere mysti­ske ud end det­te!! OK, men hvad er det så: Jeg tror der er tale om et bånd af høje stra­tus sky­er efter en front­pas­sa­ge, men mysti­ske det er de ikke!!

En af de øvri­ge foto­kon­su­len­ter hav­de den­ne kom­men­tar:

Kig­ger man nær­me­re på bil­le­det, er der spor af den høje­re­lig­gen­de „skykant“ fle­re ste­der på bil­le­det (se oven­stå­en­de foto med mine mar­ke­rin­ger). Uden jeg skal klo­ge ret meget i sky­ty­per, kun­ne det godt lig­ne altostratus/stratus sky­er (de høje) og nog­le lav­t­dri­ven­de fra­ctus sky­er tæt­test på foto­gra­fen, men det må en mete­o­r­o­log kun­ne udta­le sig mere præ­cist om ;o)

En efter­føl­gen­de hen­ven­del­se til Dan­marks Mete­o­r­o­lo­gi­ske Insti­tut, DMI, affød­te den­ne udta­lel­se fra seni­o­r­kli­ma­to­log John Cap­pe­len:

Det er natur­lig­vis svært at sva­re fyl­dest­gø­ren­de på et sådant spørgs­mål, når der hver­ken hører tids­punkt, sted og foto­ret­ning til sådan­ne bil­le­der. Det er jo ret afgø­ren­de at kun­ne bedøm­me vej­r­si­tu­a­tio­nen, når man skal vur­de­re sky­er­ne.

Der ses fle­re for­skel­li­ge sky­ty­per på bil­le­det, både stra­ti­for­me (lag­sky­er) og cumu­li­for­me („blom­kåls­sky­er“). Bil­le­det er taget ved enten sol­ned­gang eller sol­op­gang, hvor Solen står lavt og giver gullige/røde/orange far­ver på him­len.

Det, der er sat ring om, er efter min bed­ste over­be­vis­ning en sky­for­ma­tion, der ikke står så skar­pt pga. den ret kraf­ti­ge belys­ning fra Solen lige der.

Så fra sag­kund­ska­bens side er der kun opbak­ning til SUFOI’s kon­klu­sion om for­skel­lig­ar­te­de sky­for­ma­tio­ner.

Man kan natur­lig­vis spør­ge sig selv, om et sådant foto er anstren­gel­ser­ne værd. Det umid­del­ba­re svar er måske et nej. På den anden side har man måske været med­vir­ken­de til at for­hin­dre bil­le­det i at få „ufo-udbre­del­se“ via et af de man­ge soci­a­le medi­er, Face­book, Twit­ter etc. da der så kan hen­vi­ses til, at bil­le­det rent fak­tisk har været under­søgt.

Men det er mulig­vis kun et løn­ligt håb.

Til­fø­jel­se

Efter under­sø­gel­sen af bil­le­det blev resul­ta­tet som sæd­van­ligt sendt til foto­gra­fen, som der så blev etab­le­ret en udmær­ket kon­takt til. Han sva­re­de til­ba­ge:

Der er sik­kert en natur­lig for­kla­ring, og det var mig der døb­te bil­le­det med „Real ufo“ da jeg ikke kun­ne se andre for­kla­rin­ger på det­te fæno­men. Jeg er meget impo­ne­ret af SUFOI’s ind­sats ang. mit foto. Man­ge tak!

Jeg har ved­hæf­tet bil­le­det i dets rig­ti­ge opløs­ning hvis det er en hjælp. Men som sagt der er sik­kert en natur­lig for­kla­ring. Tak og god som­mer!

„UFO-sky­er“

Mentz D. Kaar­bø, ansvar­lig redak­tør på det nor­ske tids­skrift UFO , har i den sene­ste udga­ve, nr. 2/2012 præ­sen­te­ret en lil­le sam­ling af såkald­te „ufo-sky­er“. Som han anfø­rer: Sam­spil­let af sky­er og direk­te solskin kan give de under­lig­ste effek­ter.

Pra­to, Tosca­na, Ita­li­en 16. juni 2012

SUFOI’s Foto­af­de­ling har mod­ta­get nog­le ejen­dom­me­ligt udse­en­de bil­le­der fra en dansk fami­lie bosat i Ita­li­en.

Det frem­går af de frem­send­te bil­le­ders elek­tro­ni­ske data, at det­te før­ste foto i en serie er taget med et Canon IXUS 105 kame­ra den 16. juni 2012 kl. 21:19:02. Det ejen­dom­me­li­ge objekt ses over tv-anten­nen.

 

I sin hen­ven­del­se note­rer PN om obser­va­tio­nen og bil­le­der­ne:

Jeg er ble­vet opfor­dret af min far til at sen­de dis­se bil­le­der. Vi bor i Ita­li­en og jeg har fle­re gan­ge opser­ve­ret „mær­ke­lig“ akti­vi­tet fra vores ter­ras­se. Altid i sam­me områ­de. Oftest når det var næsten helt mørkt, men den­ne gang ske­te det, mens der end­nu var lys nok til at foto­gra­fe­re. Jeg har taget en hel serie bil­le­der, med og uden zoom… mens hele fami­li­en gri­ner af mig.

Synes det er en under­lig „tin­gest“ og ken­der ikke nog­le egent­li­ge for­kla­rin­ger på, hvad det er.

Måske I har set lig­nen­de ufo­er?

„Tin­ge­sten“ kom lang­somt ind fra ven­stre mod høj­re, for så at for­svin­de i sam­me ret­ning efter et par minut­ter ude over bjer­get.

Bil­le­der­ne er taget i det nord­li­ge Pra­to (Tosca­na), den bydel der kal­des Coi­a­no, ud over de gam­le og sluk­ke­de vulka­ner „Mon­te Fer­ra­to“. Vi kig­ger fra Pra­to mod Pistoia.

Vi har tid­li­ge­re ople­vet lig­nen­de obser­va­tio­ner, men der har det været mør­ke­re og har ikke kun­net se andet end at det var rundt.

Min mand har klas­si­fi­ce­ret det som en „løs­slup­pen“ bal­lon, men jeg har altid holdt på at den for det før­ste har været for stor til at være en bal­lon, at en bal­lon sti­ger til den sprin­ger og ikke kom­mer ind fra en side for at for­svin­de i sam­me ret­ning. Men vi har bare set det som en mørk plet, i for­bin­del­se med at solen går ned.

Den bevæ­ger sig stil­le og roligt, og der er ikke nog­le plud­se­li­ge bevæ­gel­ser. Dog går den hur­ti­ge­re end den kom­mer.

Det er sket 3–4 gan­ge tid­li­ge­re over de sid­ste par år.

Jeg er ikke i tvivl om, at der fin­des mere mel­lem him­mel og jord end det vi lige blot kan se, men sam­ti­dig vil det også over­ra­ske mig, hvis der ikke fin­des en logisk for­kla­ring på det vi har set. Så hvis I kan checke med jeres kol­le­ga­er i Ita­li­en, vil­le jeg synes det vil­le være fan­ta­stisk. Er meget nys­ger­rig for at få en nær­me­re for­kla­ring — og det er mine børn også.

Et af de bil­le­der, hvor der er zoo­met ind på objek­tet.

Udsnits­for­stør­rel­ser samt ændrin­ger af lys- og kon­trast­for­hold
m.v. i et for­søg på at tyde­lig­gø­re even­tu­el­le detal­jer i objek­tet.

Efter­lys­ning

Mest af alt lig­ner den foto­gra­fe­re­de afteg­ning på him­len en røgring opstå­et i en skor­sten el.lign., men uden yder­li­ge­re infor­ma­tio­ner har SUFOI’s Foto­af­de­ling ikke en kon­kret for­kla­ring på de mod­tag­ne foto­gra­fi­er, men SUFOI vil natur­lig­vis, som nævnt i kor­re­spon­dan­ce med foto­gra­fen, kon­tak­te gode ufo-kol­le­ger i Ita­li­en for i før­ste omgang at høre, om der er hjælp at hen­te fra den­ne kant.
Men vi hører også meget ger­ne fra læse­re med en god for­kla­ring på det obser­ve­re­de.

Uiden­ti­fi­ce­re­de Fly­ven­de.… Kug­le­lyn

Henover det sene­ste års tid, har jeg i peri­o­der brugt meget af min fri­tid på at kig­ge efter gam­le dan­ske avis­ar­tik­ler af ufologisk/forteansk inter­es­se igen­nem, i Det Kon­ge­li­ge Bibli­o­teks mikro­films­sam­ling. Det er en enorm mæng­de mate­ri­a­le man fin­der her, og det kan der­for være lidt over­væl­den­de de før­ste par gan­ge. Der kan også være langt mel­lem snap­se­ne indi­mel­lem, hvil­ket også kan være med til at tage modet fra èn, men med mel­lem­rum fal­der man dog over vis­se sager der er hele besvæ­ret værd.

 

Jeg vil her omta­le en sådan sag som jeg fandt for gan­ske nyligt. Det dre­jer sig om en sag fra 3. maj 1946, der fandt sted i Sva­ne­ke. Her ople­ve­de bebo­er­ne et regu­lært angreb af kug­le­lyn, der fandt sted i for­bin­del­se med et kraf­tigt uvejr.

Sagen bli­ver blandt andet omtalt i Poli­ti­ken og Born­holms Soci­al-Demo­krat, den 4. Maj 1946 og i Sve­ri­ge bl.a. i Syds­venska Dag­bla­det dagen efter.

 

Hæn­del­sen i detal­jer

Til­sy­ne­la­den­de var der intet den­ne 3. maj der umid­del­bart vir­ke­de usæd­van­ligt, men det skul­le hur­tigt ændre sig til at bli­ve en dag som man­ge af Sva­ne­kes bebo­e­re sent vil­le glem­me. Inden nogen nåe­de at opfat­te det opstod et dra­ma­tisk uvejr, med lyn og flam­mer der nær­mest reg­ne­de ned over byen. Fle­re af lyne­ne krøb sig via lyg­tepæ­le­ne og ind i folks huse, hvor fle­re plud­se­lig stod dra­be­ligt tæt på op til fle­re lyn og flam­me-spyt­ten­de kug­ler.

På et bog­hol­der­kon­tor ople­ve­de to mænd der var i gang med en sam­ta­le, en lyn­kug­le kom­me igen­nem luf­ten imel­lem dem. Den­ne eks­plo­de­re med så høj føl­ge­lyd at de beg­ge faldt i knæ i chok. En kvin­de­lig cyk­list der kør­te tæt på en kir­ke, blev kastet af cyk­len af et andet kug­le­lyn og var følel­ses­løs fle­re timer efter. Sel­ve kir­ken, der før hav­de været ramt af lyn, slap hel­ler ikke. Et kug­le­lyn ram­te lyn­af­le­de­ren på et af spi­re­ne, hvor­ef­ter den­ne smel­te­de, spi­ret spl­in­tre­des og tegl blev spredt for alle vin­de.

End­nu et kug­le­lyn slog ned mel­lem en ræd­sels­sla­gen mæl­ke­mand og hans mæl­ke­vogn, hvor­ef­ter det cir­ku­le­re­de fle­re gan­ge rundt om hans ben for der­ef­ter at for­svin­de ned i jor­den. En gart­ner hav­de en anden lig­nen­de ople­vel­se mens hans stod i sit bin­de­ri. Han føl­te det plud­se­lig som om noget strøg sig op af hans ben, nær­mest som en kat der vil­le kæles.

Han opda­ge­de dog hur­tigt og til sin for­skræk­kel­se at det var et kug­le­lyn af sam­me tyk­kel­se som en arm der svæ­ve­de rundt under ham. Han fik der­ef­ter en stærk kram­pe i det ene ben, men hel­dig­vis for­svandt lynet hur­tigt ud af en åben dør og eks­plo­de­re­de. En tele­fo­no­pe­ra­tør på den loka­le cen­tral blev ramt af et kug­le­lyn i bag­ho­ve­det, men und­gik også at kom­me yder­li­ge­re til ska­de. En lil­le pige der gik for­bi nær cen­tra­len blev slå­et omkuld af tryk­bøl­gen fra et lyn­nedslag.

Ud over dis­se man­ge sager, blev et utal af andre men­ne­sker væl­tet omkuld på gader, i huse og på mar­ker. En kvin­de fik noget af huden skra­bet af, men ingen fik læn­ge­re­va­ri­ge ska­der. Fle­re dyr blev også slå­et til jor­den, så de lå bevidst­lø­se i læn­ge­re tid. Det lader dog ikke til at der var nogen døde her­i­mel­lem hel­ler. Under „angre­bet“ sprang mere end 140 sik­rin­ger på tele­fon­cen­tra­len og fle­re elek­tro­ni­ske appa­ra­tu­rer såsom radio­er brænd­te sam­men i man­ge hjem.

Kug­le­lyn i 1917

Den 21. okto­ber 1985 brag­te Poli­ti­ken for­an­le­di­get af en arti­kel om kug­le­lyn et læser­brev fra inge­ni­ør Otto Mik­kel­sen. Han for­tæl­ler: „Jeg har selv sam­men med mine for­æl­dre og min søster ople­vet et kug­le­lyn. Det var i 1917, da vi boe­de i den yder­ste vil­la på Drost Peder­s­vej i Ribe. Under et kraf­tigt tor­den­vejr stod min søster på l. sal, mens mine for­æl­dre og jeg var i entréen. Et lyn slog ned i nær­he­den. Min søster skreg, og ud fra elmå­le­ren fløj en ild­kug­le på stør­rel­se med et høn­se­æg. Den suse­de ned i gan­gen lige mel­lem min far og mig og for­svandt ud gen­nem nøg­le­hul­let. Vi var i nog­le sekun­der helt stum­me af skræk. Det var alt­så et kug­le­lyn. Nu er jeg 83 år og for­står den dag i dag ikke, hvor­dan det er opstå­et. Der var intet i vej­en med måle­ren.“

Kug­le­lyn i Salag­nac i Frank­rig. Kob­ber­stik fra 1868.

De sta­digt forun­der­li­ge kug­le­lyn

Hvad kan vi bru­ge sager om kug­le­lyn til i et nyheds­brev, der hand­ler om ufo­er kun­ne man spør­ge — sær­ligt når der ikke synes at have været nogen grund til at spe­ku­le­re om, at det var andet end „tor­den­vejr“ der lå til grund for før­nævn­te „angreb“. Som udgangs­punkt er det et for­nuf­tigt nok spørgs­mål, men sam­ti­digt er man nødt til at for­stå, at selv­om vi nok kal­der det­te fæno­men for kug­le­lyn, så ved vi fak­tisk sta­dig­væk gan­ske lidt om dets natur.

Der har været fore­ta­get fle­re for­søg på at gen­ska­be kug­le­lyn i labo­ra­to­ri­e­sam­men­hæng, under kon­trol­le­re­de for­hold, men ind­til vide­re har det ikke bragt nogen defi­ni­tiv opkla­ring om hvor­vidt dis­se for­søg rent fak­tisk viser sam­me fæno­men, som det der almin­de­lig­vis ople­ves som kug­le­lyn i natu­ren. Selv­om der såle­des arbej­des med en hånd­fuld teo­ri­er, der reg­nes for mere sand­syn­lig end andre, så er der sta­dig ikke skabt over­be­vi­sen­de nok resul­ta­ter til at til­freds­stil­le de viden­skabs­folk, der beskæf­ti­ger sig med fæno­me­net. Der­til kom­mer det fak­tum, at det ikke er alle sager om såkald­te kug­le­lyn, der fal­der lige let ned i sam­me skuf­fe. I Sva­ne­ke-sagen omta­les der f.eks. „flam­mer“ der skød ned fra him­len og i nog­le til­fæl­de blev uds­py­et af kug­le­ly­ne­ne.

Det­te er et eksem­pel på, at kug­le­lyn er en bred kate­go­ri, der ikke nød­ven­dig­vis ind­kaps­ler det sam­me fæno­men hver gang. Kug­le­lyn er i ste­det ble­vet et meget anvendt buzzword for at for­kla­re vis­se sager, men da det til sta­dig­hed må betrag­tes som et både omdis­ku­te­ret og uiden­ti­fi­ce­ret fæno­men (eller mere end et), så bru­ger man i vir­ke­lig­he­den bare en ukendt fak­tor for at for­kla­re en anden, noget der næp­pe kan betrag­tes som sær­ligt viden­ska­be­ligt. På sam­me måde som man i man­ge UFO-sager ser ten­den­ser til pseu­do-viden­ska­be­li­ge for­kla­rin­ger, så kan der alt­så også på det mere viden­ska­be­ligt accep­te­re­de områ­de sni­ge sig begre­ber ind, som ofte anven­des gan­ske ukri­tisk og ure­flek­te­ret. Man gør der­for klogt i både at prø­ve at for­stå fæno­me­net kal­det kug­le­lyn i en bre­de­re for­stand, men sam­ti­digt være opmærk­som­me på for­kla­rings­mo­del­ler­ne, og hvad de rent fak­tisk for­kla­rer.

Men, hvor­om alting er, så er det en fasci­ne­ren­de hæn­del­se, der fandt sted den­ne dag i Sva­ne­ke, og den må have gjort et dra­ma­tisk og livsva­rigt ind­tryk på de invol­ve­re­de. Sagen demon­stre­rer også, hvor­dan natu­ren kan over­ra­ske og over­rump­le os til en sådan grad, at det nær­mest vir­ker „over­na­tur­ligt“… hvil­ket det på en måde også sta­dig er.

Kil­der:

Poli­ti­ken, 4. maj 1946: „Regn af Kug­le-Lyn hag­le­de ned over Sva­ne­ke-Bor­ger­ne“.
Born­holms Soci­al-Demo­krat, 4. maj 1946: „140 sik­rin­ger sprang på cen­tra­len“.
Syds­venska Dag­bla­det 5. maj 1946: „Klotblixtar slog omkull fot­gän­ga­re på gator­na“.
Kim Møl­ler Han­sen: Pro­jekt UFO — tro, løg­ne og kold krig, SUFOI, 2011.
http://www.abc.net.au/science/articles/2008/03/20/2194630.htm?site=science&topic=latest
http://skeptoid.com/episodes/4192

Kug­le­lyn på tv

I efter­å­ret 1997 efter­ly­ste Poul Thom­sen i den popu­læ­re tv-udsen­del­se »En natur­lig for­kla­ring« beret­nin­ger fra seer­ne om kug­le­lyn. Mere end 100 tv-see­re ind­send­te bre­ve og avis­ud­klip med deres ople­vel­ser af kug­le­lyns­fæ­no­me­ner. Den 22. okto­ber 1998 blev en del af de mere spe­ci­el­le beret­nin­ger omtalt i DR1 i »En natur­lig for­kla­ring«. Også i dage­ne efter udsen­del­sen modt­og DR man­ge bre­ve med kug­le­lyns­ob­ser­va­tio­ner. Alle rap­por­ter blev efter­føl­gen­de over­dra­get til SUFOI og har kun­net læses i tids­skrif­tet UFO-Nyt.

I Kim Møl­ler Han­sens omfat­ten­de bog Pro­jekt UFO — tro, løg­ne og kold krig er de væsent­lig­ste af beret­nin­ger­ne om det­te gåde­ful­de natur­fæ­no­men refe­re­ret sam­men med andre beret­nin­ger.

Bogens ind­holds­for­teg­nel­se og for­ord kan ses her:
http://www.sufoi.dk/e‑boger/_smagsprover/Projekt%20UFO%20-%20smagsprove.pdf

Sene­ste foto af kug­le­lyn?

Den span­ske ufo-for­sker Vicen­te-Juan Bal­le­ster Olmos har gen­nem en læn­ge­re årræk­ke arbej­det med pro­jek­tet UFO FOTOCAT, hvor han regi­stre­rer alle ver­dens ufo-fotos.
Han har for nylig nævnt det måske sene­ste foto af et muligt kug­le­lyns­fæ­no­men i et af sine blo­gind­læg http://fotocat.blogspot.dk/

Vicen­te-Juan Bal­le­ster Olmos blev opmærk­som på bil­le­det tak­ket være pro­fes­sor Ale­xan­der Keul, Salz­burg Uni­ver­si­tet (Østrig). Bil­le­det blev oprin­de­ligt sendt digi­talt til en orga­ni­sa­tion, der beskæf­ti­ger sig med mete­o­r­o­lo­gi med spar­som­me oplys­nin­ger, og er helt fra star­ten blev sat i for­bin­del­se med en mulig fore­komst af kug­le­lyn.

Det web­s­ted, hvor bil­le­det er pla­ce­ret, har en lang og inter­es­sant liste af kom­men­ta­rer på ungarsk, hvor en ræk­ke mulig­he­der gen­nem­gås med hen­syn til lyskug­lens natur og oprin­del­se:
http://www.idokep.hu/hirek/gombvillamot-fotoztak-ball-lightning

Det sene­ste foto­gra­fi, der har cir­ku­le­ret på inter­na­tio­nalt plan af et muligt
kug­le­lyn, er det­te spek­taku­læ­re bil­le­de opta­get et ukendt sted i Ungarn den
6. janu­ar 2011 kl. 17:20:09 i hen­hold til bil­le­dets EXIF-data.
© Ido­kep, 2011

Udsnits­for­stør­rel­se med ændre­de lys- og kon­trast­for­hold.

Løst og facts

Arkiv­ma­te­ri­a­le til AFU

Den 1. novem­ber 1997 fejre­de Skan­di­na­visk UFO Infor­ma­tion (SUFOI) sit 40 års jubilæum og udar­bej­de­de en stor plan­cheud­stil­ling med Hen­rik Klin­ge Peder­sen som pri­mus motor på lay­out­si­den. Udstil­lin­gen bestod af 20 plan­cher i for­ma­tet 70 x 100 cm.

På plan­cher­ne blev der givet en over­sigt over man­ge emner i rela­tion til begre­bet ufo samt et lil­le ind­blik i andre emner, som ofte sæt­tes i for­bin­del­se med ufo­er.

De fle­ste af plan­cher­ne er for­ble­vet intak­te og har været anvendt ved for­skel­li­ge udstil­lings­lej­lig­he­der. De sene­ste 15 års udvik­ling inden for dansk ufo-arbej­de var dog efter­hån­den tyde­lig i rela­tion til plan­cher­nes tek­ster og fotos.

Her­over ses tre af udstil­lings­plan­cher­ne udar­bej­det
i for­bin­del­se med SUFOI’s 40 års jubilæum i 1997.

SUFOI beslut­te­de at lade plan­cher­ne over­gå til Arki­vet för UFO-forsk­ning , AFU, der blev opret­tet i 1973 af Håkan Blomq­vist, Kjell Jons­son og Anders Lil­je­gren. AFU er ver­dens stør­ste arkiv for ufo-arki­va­li­er af alskens slags og fortje­ner al mulig støt­te gen­nem dona­tio­ner og bidrag fra enkelt­per­so­ner, sam­le­re og orga­ni­sa­tio­ner ver­den over. Her er der vir­ke­lig en mulig­hed for cen­tralt at sam­le „ufo­er­nes histo­rie“ for efter­ti­den, og SUFOI værds­æt­ter i høj grad sam­ar­bej­det med AFU.

I for­bin­del­se med en bus­rej­se for­bi Nor­rköping, syd for Sto­ck­holm, hvor AFU rent fysisk har til huse, afle­ve­re­de SUFOI’s Ole Hen­nings­en der­for den 10. juni de reste­ren­de udstil­lings­plan­cher samt vis­se tids­skrif­ter og andre arki­va­li­er til Håkan Blomq­vist og Tobi­as Lind­gren fra AFU. Der blev lige­le­des over­dra­get rum­fart­s­re­la­te­ret arkiv­ma­te­ri­a­le fra spe­ci­elt tres­ser­ne til for­man­den for UFO-Sve­ri­ge, Clas Sva­hn, der har spe­ci­el inter­es­se i den­ne type mate­ri­a­le.

Arkiv­ma­te­ri­a­ler­ne inden „afrej­sen“ til Sve­ri­ge.

Tobi­as Lind­gren (tv.), Ole Hen­nings­en og Håkan Blomq­vist.

AFU’s arki­ver vok­ser til sta­dig­hed. Nog­le år er ale­ne bogar­ki­vet vok­set med 700 tit­ler! Øko­no­mi­ske bidrag fra ufo­in­ter­es­se­re­de gør det muligt for AFU at opkø­be pri­va­te sam­lin­ger rundt om i ver­den. SUFOI har bidra­get lidt til at fyl­de AFU’s man­ge hyl­der, idet SUFOI’s rap­portar­kiv i marts 2003 blev over­ført til AFU, lige­som AFU har mod­ta­get bøger og tids­skrif­ter fra SUFOI, og vi ved, at de ufo­lo­gi­ske god­bid­der nu befin­der sig i vel­eg­ne­de loka­ler, hvor samvit­tig­heds­ful­de ildsjæ­le tager hånd om dem, regi­stre­rer og kata­lo­gi­se­rer dem og gør det muligt for andre at ind­dra­ge den ind­sam­le­de viden i frem­ti­di­ge stu­di­er af ufoop­le­vel­ser m.m.

Over­da­gel­se til AFU ved det meget kor­te møde
på en raste­plads ved motor­vej­en uden for Norr-
köping i Sve­ri­ge.
Fotos: Ole Hen­nings­en

Håkan Ekstrand, Bob Rick­ard, Carl-Anton Matts­son, Anders
Per­s­son og Clas Sva­hn i Lon­don med 313 flyt­te­kas­ser ned­pak­ket
ufo-arkiv­ma­te­ri­a­le i maj 2012. Kas­ser­ne er nu ankom­met til
Sve­ri­ge og under udpak­ning hos AFU i Nor­rköping.
Foto: Clas Sva­hn

 

SUFOI’s bidrag til AFU’s sam­lin­ger er dog kun små­bid­der i for­hold til, hvad det ved gode kon­tak­ter i udlan­det er lyk­ke­des i de sene­ste år at få over­dra­get af arki­va­li­er til AFU.
I slut­nin­gen af maj 2012 var eksem­pel­vis Clas Sva­hn, Håkan Ekstrand, Anders Per­s­son og Carl-Anton Matt­son fra UFO-Sve­ri­ge i Eng­land og Wales for at ind­sam­le nye arkiv­ma­te­ri­a­ler.

Ved møder med bl.a. John Rim­mer, Lio­nel Beer, Mar­ga­ret Fry, Dave San­key, Omar Fow­ler, Fran Copeland, Geoff Amber, Mike Hut­chin­son, Geor­gi­na og Ale­xan­dra Buh­ler samt Valen­ti­ne Ward, blev der over­dra­get bøger, tids­skrif­ter, lyd­bånd, video­op­ta­gel­ser, bil­le­der og div. kor­re­spon­dan­cer og andet mate­ri­a­le. I Bob Rick­ards kæl­der i det nor­døst­li­ge Lon­don blev der taget vare på for­ment­lig mere end 100.000 avis­ud­klip om bl.a. for­te­a­na sam­men med et stort antal bøger og tids­skrif­ter. En del af det­te mate­ri­a­le blev opbe­va­ret under kum­mer­li­ge, fug­ti­ge for­hold og er nu red­det for efter­ti­den. Det for­ly­der, at der også blev fun­det en mumi­fi­ce­ret rot­te blandt mate­ri­a­ler­ne. Skul­le en sådan — mod for­vent­ning — også være at fin­de i det dan­ske mate­ri­a­le, så må vi anbe­fa­le, at den pla­ce­res på hyl­den under dub­let­ter.

På adres­ser­ne:
http://www.afu.info/index.htm
http://ufoarchives.blogspot.se/2012/06/313-kartonger.html
http://www.ufo.se/blogg/date/2012/06/11
kan der læses mere om AFU og om udpak­nin­gen af det sto­re arkiv­ma­te­ri­a­le.

Fly jager ufo ved Cos­ta del Sol?

En ræk­ke udlæn­din­ge hæv­der, at lav­t­fly­ven­de mili­tæ­re fly væk­ke­de bebo­er­ne på Cos­ta del Sol, da de jag­te­de en ufo.
 

 

I en arti­kel af James Bry­ce og Jon Clar­ke beret­tes i engelsk­spro­ge­de »the oli­ve press« at ind­byg­ger­ne i Bena­ha­vis og Estepo­na — hvor tre jage­re fore­tog deres mysti­ske ope­ra­tion kl. 5 om mor­ge­nen Påske­dag — tror, at jager­ne jag­te­de et „frem­med luft­far­tøj“.
http://www.theolivepress.es/spain-news/2012/04/09/midnight-mystery-of-costa-del-sol-fighter-jet/

Mens myn­dig­he­der­ne i før­ste omgang har afvist at kom­men­te­re hæn­del­sen, er Oli­ve Press blev bom­bar­de­ret med opkald og e‑mails fra bekym­re­de bor­ge­re.

En bri­tisk læser, som ønsker at være ano­nym, for­tal­te avi­sen føl­gen­de: „Det var skræk­ke­ligt. De for­fulg­te helt sik­kert det­te mær­ke­ligt udse­en­de far­tøj.

Jeg kan ikke beskri­ve, hvad det var, men det var langt og tyndt og hav­de blin­ken­de lys. Det var helt sik­kert hver­ken et fly eller en heli­kop­ter.

Det lave­de en meget mær­ke­lig lyd og fløj lang­somt, før det plud­se­ligt for af sted med en meget høj hastig­hed.“

Hen­des nabo, Ali­son Woods, som er gift med en tid­li­ge­re RAF-inge­ni­ør, til­fø­je­de: „Det var en meget mær­ke­lig brum­men. Jeg har aldrig hørt noget lig­nen­de før.

Vi har boet på for­skel­li­ge RAF-baser i både UK og i udlan­det. Det var en meget bizar lyd. Den er ikke let at for­kla­re.“

Et andet vid­ne for­tal­te. At da han rap­por­te­re­de den mær­ke­li­ge hæn­del­se til poli­ti­et, hav­de de opført sig „mistæn­ke­ligt“.

Mid­natsmyste­ri­et fik ind­byg­ger­ne til at fryg­te, at et af fly­e­ne var ved at styr­te ned.

En for­hen­væ­ren­de engelsk mili­tær­pi­lot men­te, at fly­et kun­ne have en ydet mili­tær hjælp til de civi­le myn­dig­he­der ved ille­gal kri­mi­nel akti­vi­tet så som narko­han­del eller ter­r­o­ris­me.

„Heli­kop­te­ren kun­ne have været en back up for dem“, men­te han.

„Ingen pilot vil­le efter hans opfat­tel­se fly­ve så lavt om nat­ten i et bjer­grigt områ­de for sjov eller for at vise sig.“

Geoff Jones, en ind­byg­ger i Cos­ta de Sol, som så det uiden­ti­fi­ce­re­de fly fly­ve „irra­tio­nelt omkring“ kl. 5 om mor­ge­nen Påske­dag, for­lang­te, at en eller anden under­søg­te sagen grun­digt.

„Nat­ma­nøv­rer udført af mili­tæ­re fly er ikke til­lad­te over bebyg­ge­de områ­der, det sam­me gæl­der om øvel­ser om dagen“, til­fø­je­de han.

Da Oli­ve Press hen­vend­te sig, udtal­te en tals­mand fra fly­kon­trol­len i luft­hav­nen i Mala­ga: „Vi kan ikke give oplys­nin­ger om den type fly.“

Da han blev spurgt om hvor­for, hav­de tals­man­den ingen kom­men­ta­rer.

En tals­mand fra luft­hav­nen i Gibral­tar sag­de, at de ikke hav­de noget kend­skab til hæn­del­sen, som fandt sted i deres luftrum — da de kun har folk på vagt fra kl. 8.00 til kl. 21.00 og der­for hav­de luk­ket på det pågæl­den­de tids­punkt.

Den span­ske ufo-for­sker Vicen­te-Juan Bal­le­ster Olmos har efter­føl­gen­de kom­men­te­ret histo­ri­en fra Cos­ta del Sol:

I det føl­gen­de link er der både sup­ple­ren­de oplys­nin­ger og de engel­ske stats­bor­ge­res for­kla­rin­ger: http://tinyurl.com/6tlg3xf

Helt kon­kret er den aktu­el­le hæn­del­se, som den blev rap­por­te­ret af det span­ske fly­ve­vå­ben, i sto­re træk:

For­svars­sy­ste­met opda­ge­de, at et fly fløj rundt uden at give sig til ken­de, og det var der­for nød­ven­digt at gå på vin­ger­ne og under­sø­ge det nær­me­re, „som det altid sker i den slags til­fæl­de“. Da Mor­an de la Fron­te­ra AFB (Sevil­la), var nær­mest, let­te­de en Euro­figh­ter der­fra for at under­sø­ge det uiden­ti­fi­ce­re­de fly, som rada­ren opfan­ge­de som fly­ven­de meget lavt, uden lys og uden iden­ti­fi­ce­re sig (for­modent­lig en narko­trans­port fra Afri­ka, efter min opfat­tel­se).

Da det uiden­ti­fi­ce­re­de fly fløj så lavt, var det span­ske mili­tær­fly også nødt til at fly­ve lavt og der­med lave en fryg­te­lig larm. Da det ikke lyk­ke­des at ops­nap­pe det lil­le fly (det var for­modent­lig alle­re­de lan­det i regio­nen, også efter min opfat­tel­se), vend­te jage­ren til­ba­ge til sin base.

Over­sæt­tel­se og redi­ge­ring: -/for, OH

Sen­sa­tio­nel svensk video på YouTu­be

Stil­l­bil­le­de samt udsnits­for­stør­rel­se (øverst) fra
den tvivls­om­me sven­ske video på YouTu­be.

Sig­na­tu­ren Hunter­fir lag­de den 19. febru­ar 2012 en video ud på YouTu­be, der skul­le vise sig at give anled­ning til man­ge dis­kus­sio­ner og kom­men­ta­rer rundt om.

Video­en skul­le angi­ve­ligt være opta­get i Dalar­na i Sve­ri­ge og var i star­ten af juni set op mod 250.000 gan­ge på YouTu­be.

Se opta­gel­sen her:
http://www.youtube.com/watch?list=PL2FA768D9E3D10E16&v=PA_T4YhwHL8&feature=iv&annotation_id=annotation_425401&src_vid=tuUsN9igi3M &index=3
og lyt evt. til det inter­view Hunter­fir har lagt ud på YouTu­be:
http://www.youtube.com/watch?v=qM2pE6c4rX8&feature=autoplay&list=PL2FA768D9E3D10E16&lf=plcp&playnext=1

Det viste sig dog efter­føl­gen­de, at video­en ikke var ægte. Se dis­se film på YouTu­be, hvor de afslø­ren­de fejl påpe­ges:
http://www.youtube.com/watch?v=tuUsN9igi3M&feature=autoplay&list=PL2FA768D9E3D10E16&playnext=2
http://www.youtube.com/watch?v=3P_XeuLSndE

UFO-Sve­ri­ge for­søg­te i læn­ge­re tid at få kon­takt med Hunter­fir . Da ved­kom­men­de ende­lig sva­re­de den 7. juni, var det iflg. UFO aktu­el­lt nr. 2/2012 meget kort­fat­tet: Det, der siges i inter­viewet, er det ene­ste der er at sige.

UFO på Øster­sø­ens bund eller pr-stunt?

Den 11 juni 2011 så man på sona­ren på et far­tøj, der leder efter skibsvrag , en usæd­van­lig for­ma­tion på bun­den
af Øster­sø­en (se first ano­ma­ly).

Sagen har stærkt debat­te­ret, og ufo-over­skrif­ter­ne har været frem­me
man­ge ste­der i medi­er­ne.

Læs mere om sagen:
http://truthfall.com/baltic-anomaly-official-press-release/
http://www.redicecreations.com/article.php?id=16293
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dykaren-inget-gjort-av-manniskor

Clas Sva­hn, for­mand for UFO-Sve­ri­ge og jour­na­list på Dagens Nyhe­ter, for­tal­te for nylig på sin blog:

På arbej­det som jour­na­list på Dagens Nyhe­ter, inter­viewe­de jeg en af de dyk­ke­re, der i fire til­fæl­de hav­de været nede ved den så omtal­te cir­kel på bun­den af Øster­sø­en. Artik­len blev flit­tigt læst, og også min blog om sam­me emne.

Dyk­ke­ren fandt ingen bevi­ser for, at der var tale om noget skabt af men­ne­sker, men var inde på, at det dre­je­de sig om en geo­lo­gisk for­ma­tion, noget som jeg selv har hæv­det i lang tid. Spe­ku­la­tio­ner­ne om, at det skul­le være en „ufo“ (fly­ven­de tallerken/rumskib i folks opfat­tel­se) synes der­for at kun­ne skrot­tes.

Nu afven­ter vi geo­lo­ger­nes svar på, hvad det er for sten, som dyk­ke­ren har taget med op.
http://www.dn.se/blogg/markligheter/2012/06/15/mysteriet-pa-ostersjons-botten/

Roswell — igen, igen

Var lige ved at glem­me, at Roswell-histo­ri­en den 8. juli pas­se­re­de sit 65-års jubilæum. Men så kan eb.dk da altid min­de os om det med en histo­rie om en påstå­et tidl. CIA-agent, der beret­ter om, hvor­dan han en dag på job­bet i et ellers aflåst områ­de, hvor ikke alle har adgang, til­fæl­digt fal­der over en kas­se mær­ket „Ros­swell“.

CIA-vete­ra­nen Bran­don Cha­se, der i 35 år fun­ge­re­de som blandt andet betro­et undercover-agent for den ame­ri­kan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste.

Den utro­li­ge histo­rie kan i sin hel­hed med ame­ri­kan­ske Huf­fing­ton Post som anført kil­de læses her:
http://ekstrabladet.dk/vrangen/article1789909.ece

Beret­nin­gen står godt nok at læse under rubrik­ken »Ver­den på vran­gen« og hel­dig­vis afslut­tes histo­ri­en på eb.dk da også med den­ne pas­sus:

Det skal næv­nes, at Bran­don Cha­se også er for­fat­ter og er i gang med at prom­ove­re sin nye sci­en­ce fiction-bog, »The Cryp­tos Conun­d­rum«. Så nog­le vil måske hæv­de, at hans fan­ta­si er lidt for liv­lig, og hans tro­vær­dig­hed er lidt for svæk­ket.

Tungu­ska — kom­men­ta­rer

Vor kor­te arti­kel i for­ri­ge UFO-Mail (147) om ita­li­en­ske for­ske­res nye­ste viden­ska­be­li­ge arti­kel om den gåde­ful­de eks­plo­sion den 30. juni 1908 over Sibi­ri­en afsted­kom en mail fra en af vore læse­re, der gjor­de opmærk­som på, at videnskab.dk efter­føl­gen­de også har beskæf­ti­get sig med dis­se nye forsk­nings­re­sul­ta­ter. De ita­li­en­ske viden­skabs­mænd men­te at have fun­det væg­ti­ge indi­ci­er for til­ste­de­væ­rel­sen af en ned­fal­det mete­o­rit under en lokal søbund:
http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/forskere-vi-har-lost-historiens-storste-ufo-mysterium

I artik­len inter­viewer videnskab.dk lek­tor Hen­ning Haa­ck, der dog er ret så skep­tisk.

Han har set utal­li­ge eksemp­ler på folk, der tror, at de har fun­det noget fra det ydre rum, uden at det var til­fæl­det.

„Jeg må indrøm­me, at jeg er lidt skep­tisk. Hav­de de fisket blok­ken op og under­søgt den, hav­de det været noget andet. Så vid­ste vi, hvad det var.

Det over­be­vi­ser mig ikke, at de har fun­det et eller andet på bun­den af en sø — det kan være et styk­ke moræ­ne­blok eller så meget andet. Det kan ikke helt ude­luk­kes, at de har ret, men det er usand­syn­ligt,“ siger Hen­ning Haa­ck.

Det kan i øvrigt anbe­fa­les at læse de læser­kom­men­ta­rer, som Tungu­ska-artik­len afsted­kom på videnskab.dk.
Især ama­tøra­stro­no­men Kar­sten Bom­holts kom­men­ta­rer inde­hol­der gode facts.

Den dan­ske eks­pe­di­tion til Tungu­ska-områ­det i halv­fem­ser­ne hav­de mate­ri­a­le­prø­ver med hjem, der blev ana­ly­se­ret på det davæ­ren­de Kul­stof-14 labo­ra­to­ri­um på Natio­nal­mu­se­et. Dis­se måle­re­sul­ta­ter blev tydet som indi­ci­um for komet-teo­ri­en.

Selv­om Hen­ning Haa­ck også selv hæl­der til komet-teo­ri­en, vil­le han have det fint med at tage fejl. Det vig­tig­ste er, at der fin­des en for­kla­ring.

En stump af en komet er i øje­blik­ket den mest sand­syn­li­ge for­kla­ring på kæm­pe­eks­plo­sio­nen, men som det blev anført om den nye ita­li­en­ske mete­o­rit-teo­ri i UFO-Mail nr. 147:

For en gangs skyld lader det til, at der skul­le være en rime­lig mulig­hed for at kun­ne be- eller afkræf­te den­ne teo­ri: Ved en koor­di­ne­ret ind­sats bur­de det være over­kom­me­ligt at brin­ge boreud­styr ud til områ­det for at opta­ge en mate­ri­a­le­prø­ve, der kan vise, om der skul­le være tale om en mete­o­rit.

Videnskab.dk’s ene „fak­ta­boks“, der ledsa­ge­de artik­len viser med al ønske­lig tyde­lig­hed, at Tungu­ska-eks­plo­sio­nen sta­dig inspi­re­rer man­gear­te­de skri­ben­ter.

Bliv støt­te­med­lem for SUFOI

Vil du støt­te sag­lig og nøg­tern for­mid­ling af viden om ufo­er? Så vælg en gra­tis bog, og tegn et støt­tea­bon­ne­ment for SUFOI for Dkr. 400,- pr. år.

Hvert år mod­ta­ger du efter­føl­gen­de:

  • En af vores nye­ste, tryk­te udgi­vel­ser om ufo­myten
  • 4 årli­ge onli­ne­mø­der — og adgang til opta­gel­ser af tid­li­ge­re møder
  • Rabat­ko­der til gra­tis down­lo­ad af udvalg­te e‑bøger fra vores butik
  • SUFOI’s års­rap­port, som opsum­me­rer den for­gang­ne år

Vælg din før­ste gra­tis bog neden­for — og tegn abon­ne­ment i dag:

Den sto­re ufo-afslø­ring

Tro­en på, at Jor­den får besøg ude­fra, har fun­det vej til den ame­ri­kan­ske kon­gres. Både Pen­ta­gon og NASA har ned­sat eks­pert­grup­per til at udfor­ske, om der er noget om snak­ken. Og det lig­ger i luf­ten, at sand­he­den snart bli­ver afslø­ret.

Eller hand­ler det i vir­ke­lig­he­den om noget helt andet?

Astro­fy­sik for trav­le men­ne­sker

Den berøm­te ame­ri­kan­ske astro­fy­si­ker Neil deGras­se Tysons lil­le, char­me­ren­de bog er skre­vet, så du og jeg kan få en for­nem­mel­se af vores vil­de og smuk­ke hjem – uni­ver­set. Læs om alt fra Big Bang til sor­te hul­ler, fra kvar­ker til kvan­te­me­ka­nik og mørkt stof, og jag­ten på at opda­ge exo­pla­ne­ter og fin­de andet liv i uni­ver­set.

Skat­tej­agt

I den­ne bog for­tæl­ler Klaus Aars­l­eff om skat­te­le­gen­der, om skat­te der ikke er fun­det end­nu, om sto­re skat­te som er fun­det, og om hvor­dan moder­ne tek­no­lo­gi i dag har gjort det meget let­te­re at være skat­tejæ­ger.

Uan­set hvil­ken skat det hand­ler om.

UFO’er — myter og viden

Bogen er udgi­vet i anled­ning af SUFOI’s 60 års jubilæum.

Den inde­hol­der spæn­den­de artik­ler om ufo­myten og dens udvik­ling, og sam­ler op på den viden, for­e­nin­gen har sam­let om ufo­er. Og tager nog­le af de mest kend­te ufo-obser­va­tio­ner gen­nem tiden op til for­ny­et revi­sion.